(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Porciunkulės šventė Tytuvėnuose

2017 m. rugpjūčio 12 d.

Ty­tu­vė­nuo­se su­reng­ta Por­ciun­ku­lės šven­tė. Mal­dos į Die­vo Gai­les­tin­gu­mą gru­pės va­do­vė – vie­nuo­lė be­nedik­ti­nė, bu­vu­si var­go­ni­nin­kė Ro­za­li­ja Rim­ku­tė dė­ko­jo vi­siems, su­si­rin­ku­siems pir­mą rugp­jū­čio penk­ta­die­nį į baž­ny­čią į Por­ciun­ku­lės, švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos An­ge­lų Ka­ra­lie­nės, šv. Pran­ciš­kaus šven­tę.

Va­do­vė pri­mi­nė, kad da­bar mums ne­rei­kia vyk­ti į Asy­žių prie šv. Pran­ciš­kaus pa­lai­kų pri­si­glaus­ti, mes tu­ri­me sa­vo šven­to­vė­je šio šven­to­jo al­to­rių ir čia ga­li­me pel­ny­ti vi­suo­ti­nus at­lai­dus. Mal­dos gru­pė švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos An­ge­lų Ka­ra­lie­nės var­dą jau tu­ri de­vy­ne­ri me­tai.

Iš­kil­min­go­se pa­mal­do­se bu­vo pri­si­min­ti vi­si gru­pės na­riai – da­ly­vau­jan­tys šven­tė­je ir na­mie pa­si­li­kę, li­go­niai, neį­ga­lūs, to­liau gy­ve­nan­tys... Kaip kiek­vie­no­se Gai­les­tin­gu­mo gru­pės mi­šio­se, bu­vo mel­džia­ma­si už iš­ke­lia­vu­sius Am­ži­ny­bėn.

Va­do­vė Ro­za­li­ja daug va­lan­dų sky­rė sa­vo kam­ba­rė­ly­je prie pia­ni­no mo­ky­da­ma mal­dos gru­pės da­ly­ves gie­do­ti, to­dėl baž­ny­čio­je dė­ko­jo Ni­jo­lei Slo­vi­kie­nei, Ire­nai Va­si­liaus­kie­nei, Sta­nis­la­vai Čes­naus­kie­nei, An­ta­ni­nai Gvoz­die­nei, Aud­ro­nei Au­gus­tie­nei, Jus­ti­nai Vir­žin­tie­nei. Pa­dė­kos žo­džių nu­si­pel­nė kle­bo­nas Ri­man­tas Ža­roms­kis. Jam pa­dė­ko­ta už pir­mų­jų mė­ne­sio ir ki­tų penk­ta­die­nių mi­šias įvai­rio­mis per­mal­da­vi­mo in­ten­ci­jo­mis, už gra­žų pa­mal­dų ve­di­mą prie švč. Sak­ra­men­to, už skel­bi­mus, pra­ne­ši­mus, dva­si­nę, mo­ra­li­nę bei ma­te­ria­li­nę pa­ra­mą, už kiek­vie­no mė­ne­sio prie švč. Sak­ra­men­to nak­ti­nes ado­ra­ci­jas, ku­rias trans­liuo­ja Ma­ri­jos ra­di­jas.

Vie­nuo­lė Ro­za­li­ja pa­dė­ko­jo ir se­niū­nui Ro­mui Čer­kaus­kui už pa­lai­ky­mą, bend­ra­vi­mo aki­mir­kų su­stab­dy­mą fo­toa­pa­ra­tu. Vi­siems lin­kė­jo Gai­les­tin­go­jo Jė­zaus, An­ge­lų Ka­ra­lie­nės ir šv. Pran­ciš­kaus glo­bos.

Po mi­šių da­ly­va­vu­sie­ji rin­ko­si se­no­jo­je kle­bo­ni­jo­je – iš­puo­se­lė­to­je gė­lė­mis ir šven­tų­jų pa­veiks­lais Gai­les­tin­gu­mo kop­ly­čio­je, kur gė­rė ar­ba­tą, mel­dė­si ir gie­do­jo.

Sek­ma­die­nį, pa­sku­ti­niuo­se ti­tu­li­niuo­se Por­ciun­ku­lės at­lai­duo­se mal­dos gru­pės na­rės su gė­lė­mis, vė­lia­vą ne­šant An­ta­nui Gal­buo­giui, da­ly­va­vo iš­kil­min­go­je švč. Sak­ra­men­to pa­gar­bi­ni­mo pro­ce­si­jo­je.

Ro­za­li­ja RIM­KU­TĖ

Mal­dos į Die­vo Gai­les­tin­gu­mą gru­pės va­do­vė

Jus­ti­na VIR­ŽIN­TIE­NĖ

Gru­pės na­rė

Ro­mo ČER­KAUS­KO nuo­tr.

Pir­mą­jį rugp­jū­čio penk­ta­die­nį Ty­tu­vė­nų baž­ny­čio­je mi­nė­ta Por­ciun­ku­lės šven­tė.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas