(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Tytuvėnuose – savanoriai iš užsienio

2017 m. rugpjūčio 12 d.

Nuo lie­pos pa­bai­gos Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jo­je ir Ši­lu­vo­je sa­va­no­riau­ja aš­tuo­nios mer­gi­nos ir vai­ki­nai iš Ita­li­jos, Len­ki­jos, Is­pa­ni­jos, Hon­kon­go, Bel­gi­jos.

Pa­sak Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės-kul­tū­ro­lo­gės Ag­nės Bu­chai­tės, di­džiau­sias sa­va­no­rių nu­veik­tas dar­bas – su­tvar­ky­tas, iš­va­ly­tas Miš­ko mu­zie­jus.

„Mu­zie­jus pri­klau­so Ty­tu­vė­nų miš­kų urė­di­jai, bet ir mes, par­ko dar­buo­to­jai, ten ve­da­me eks­kur­si­jas. To­dėl ir pri­si­de­da­me prie mu­zie­jaus prie­žiū­ros. Sa­va­no­riai la­bai pa­gel­bė­jo“, – sa­kė A. Bu­chai­tė. At­vy­ku­sie­ji gy­ve­no Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos Lan­ky­to­jų in­for­ma­ci­jos cent­ro sa­lė­je. Di­rek­ci­jos dar­buo­to­jai pa­si­rū­pi­no čiu­ži­niais.

Li­ku­sį sa­va­no­ria­vi­mo lai­ką sa­va­no­riai dir­bo prie Gi­liaus ir Brid­vai­šio eže­rų, pjo­vė nend­res. Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko ini­cia­ty­va nend­rės nai­ki­na­mos ke­le­rius me­tus, kad bū­tų stab­do­mas eže­rų pel­kė­ji­mas.

Iki sa­vait­ga­lio sa­va­no­riai bus Ši­lu­vo­je. Jie ap­gy­ven­din­ti Pa­ra­pi­jos na­muo­se, tvar­ko mies­te­lio aikš­tę, at­lie­ka ki­tus rei­ka­lin­gus dar­bus. Sa­va­no­riai ne tik dir­ba, bet ir pra­mo­gau­ja. Bu­vo iš­vy­kę į eks­kur­si­ją prie jū­ros. Vi­si už­sie­nie­čiai sa­va­no­riai yra dir­ban­tys, to­dėl ir sa­va­no­riau­ja trum­pai, pa­tys už­si­mo­ka už ke­lio­nę iš sa­vo ša­lies į Lie­tu­vą, už mais­tą.

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke sa­va­no­riai iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio sa­va­no­riau­ja ne vie­ne­rius me­tus. Trum­pa­lai­kės, po­ros sa­vai­čių truk­mės sto­vyk­los or­ga­ni­zuo­tos per­nai ir šie­met.

Il­ga­lai­kiai, Eu­ro­pos sa­va­no­riš­ko­sios tar­ny­bos sa­va­no­riai, prieš tre­jus me­tus pa­ro­dė ini­cia­ty­vą ir į Ty­tu­vė­nus sa­vai­tei su­kvie­tė sa­va­no­rius iš ki­tų Re­gio­ni­nių par­kų. Tuo­met bu­vo nu­pjau­ta la­bai daug nend­rių.

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė-kul­tū­ro­lo­gė Ag­nė Bu­chai­tė džiau­gė­si, jog, kuo to­liau, tuo sa­va­no­rys­tė po­pu­lia­rė­ja ir tarp lie­tu­vių. Šiuo me­tu, iki rug­sė­jo pir­mo­sios, Ty­tu­vė­nuo­se ke­lis mė­ne­sius sa­va­no­riau­ja pen­kio­lik­me­tis moks­lei­vis iš Kel­mės.

„Vi­si sa­va­no­riai la­bai daug pa­de­da. Anks­tes­niais me­tais tvar­ky­tis pa­dė­da­vo Dar­bo bir­žos siųs­ti žmo­nės, da­bar to ne­bė­ra. Ir pa­tiems sa­va­no­riams sa­va­no­ria­vi­mas, ma­nau, įvai­ria­pu­sė pa­tir­tis“, – pa­žy­mė­jo A. Bu­chai­tė.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Ad­rien De­xet nuo­tr.

Sa­va­no­riai Ty­tu­vė­nų eže­ruo­se šie­na­vo nend­res.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas