(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kražių festivalis šiemet kuklesnis

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Lie­pos šeš­tą­ją Vals­ty­bės die­nos mi­nė­ji­mu pra­si­dė­jęs Kra­žių fes­ti­va­lis šie­met ne­toks gau­sus ren­gi­nių kaip anks­tes­niais me­tais. Lie­tu­vos kul­tū­ros Ta­ry­ba šiam pro­jek­tui ne­sky­rė lė­šų.

Ta­čiau lė­šų gau­ta šio­mis die­no­mis vyks­tan­čiai Kra­žių teat­ro va­sa­ros sto­vyk­lai ir kū­ry­bi­nėms re­zi­den­ci­joms. Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Li­na Mi­ka­la­jū­nai­tė ti­ki­si, jog ki­tą­met ren­gi­nams iš Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos gaus dau­giau pa­ra­mos. Mat, Kra­žiai iš­rink­ti Šiau­lių ap­skri­ties ma­žą­ja kul­tū­ros sos­ti­ne.

reginamus@skrastas.lt

Tik Sa­vi­val­dy­bės ir rė­mė­jų lė­šo­mis

Šiuo me­tu Kra­žiuo­se vyks­ta Teat­ro va­sa­ros sto­vyk­la. 14 moks­lei­vių iš Kra­žių, Kel­mės, Šiau­lių, va­do­vau­ja­mi Vil­niaus uni­ver­si­te­to kla­si­ki­nės fi­lo­lo­go­jos ma­gist­ran­tės Emi­li­jos Ig­na­ta­vi­čiū­tės ir Kra­žių Žy­gi­man­to Liauks­mi­no gim­na­zi­jos mo­ky­to­jos Vio­le­tos Šniaukš­tie­nės, tę­sia tra­di­ci­ją ir sta­to prem­je­rą pa­gal an­ti­kos ra­šy­to­jų pje­sę. Ji bus pa­ro­dy­ta atei­nan­tį sa­vait­ga­lį, per bai­gia­muo­sius Kra­žių fes­ti­va­lio ren­gi­nius. Tuo­met kon­cer­tuos an­samb­lis „Can­to­ris Vi­len­sis“ ir ki­ti po­pu­lia­rūs at­li­kė­jai. Vyks Šv. Ro­ko at­lai­dai.

Šie­met kaip fes­ti­va­lio ren­gi­niai su­reng­ti vai­kų pie­ši­nių pa­ro­da bei rank­raš­čių pa­ro­da, at­vež­ta iš Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos.

Bai­gian­tis fes­ti­va­liui, bus su­reng­ti ke­li ži­no­mų at­li­kė­jų kon­cer­tai. Ren­gi­nių – ne­gau­su. Bet tik tiek ga­lė­ta sau leis­ti iš Sa­vi­val­dy­bės skir­tų bei iš rė­mė­jų su­rink­tų lė­šų.

„Fes­ti­va­lis jau vyks­ta vie­nuo­lik­tą kar­tą. Vi­suo­met teik­da­vo­me pro­jek­tus Lie­tu­vos kul­tū­ros Ta­ry­bai ir gau­da­vo­me lė­šų ren­gi­niams. Šie­met pir­mą kar­tą ne­ga­vo­me, – aiš­ki­no M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė. – O kon­cer­tai, pa­ly­gi­nus su praė­ju­siais me­tais, pa­bran­go dvi­gu­bai. Kiek kai­nuo­da­vo li­tais, tiek kai­nuo­ja eu­rais. Be ke­lių tūks­tan­čių eu­rų rim­tes­nio at­li­kė­jo ne­pri­sik­vie­si. Kul­tū­ros cent­ro biu­dže­te ei­lu­tės veik­lai nė­ra. O Sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma – pa­ly­gin­ti kuk­li. Vers­li­nin­kų Kra­žiuo­se taip pat ne­daug. Tad ir rė­mė­jų ne­leng­va ras­ti. Ži­no­ma, ačiū tiems, ku­rie su­ti­ko pa­rem­ti.“

Fes­ti­va­lio ren­gė­jai, pa­pras­tai, su­dė­lio­ja pro­gra­mą, po to žiū­ri, ar ji iš­si­teks į tu­ri­mą fes­ti­va­lio biu­dže­tą. Jei­gu ne­be­tel­pa, ieš­ko al­ter­na­ty­vų – kvie­čia pi­ges­nius at­li­kė­jus. Šie­met fes­ti­va­lio pro­gra­ma taip pat keis­ta, tai­ky­ta prie ga­li­my­bių.

„Fun­da­men­tum Col­le­gii“ var­du prieš dau­ge­lį me­tų pra­si­dė­jęs Kra­žių fes­ti­va­lis ta­po tra­di­ci­niu. Jis su­kvie­čia daug žiū­ro­vų iš vi­so ra­jo­no, ap­skri­ties, vi­sos Lie­tu­vos bei už­sie­nio.

Vė­liau fes­ti­va­lio pa­va­di­ni­mas pa­si­kei­tė į pa­pras­tes­nį ir la­biau rep­re­zen­tuo­jan­tį Kra­žius. Pa­si­kei­tė ir pa­ts fes­ti­va­lis. Ne­be­li­ko gri­ga­liš­ko­jo gie­do­ji­mo mo­ky­mų. Juos bu­vo pa­kei­tę Ope­ri­nio dai­na­vi­mo kur­sai. Ta­čiau šie­met ir šiam pro­jek­tui ne­skir­ta lė­šų.

Kra­žiai ver­ti Ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės var­do

Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ras prieš ke­le­tą me­tų bu­vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siuo­ju tarp sa­vo ka­te­go­ri­jos kul­tū­ros cent­rų.

Šie­met mies­te­liui su­teik­tas Ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės ti­tu­las. „Galbūt šis ti­tu­las bus grįs­tas ir di­des­ne fi­nan­si­ne pa­ra­ma pro­gra­moms įgy­ven­din­ti“, – vi­lia­si kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė L. Mi­ka­la­jū­nai­tė.

Ji tu­ri daug min­čių, kaip ki­tą­met pa­tei­sins Ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės var­dą. Ta­čiau ne­no­ri jų at­skleis­ti, nes nė­ra tik­ra, ar gaus fi­nan­sa­vi­mą.

Šie­met Lie­tu­vos kul­tū­ros Ta­ry­ba fi­nan­sa­vo kra­žiš­kių kū­ry­bi­nės re­zi­den­ci­jos pro­jek­tą. Į Kra­žius kur­ti ir bend­rau­ti su vie­tos žmo­nė­mis at­vyks du kom­po­zi­to­riai iš Vo­kie­ti­jos ir Grai­ki­jos bei du dai­li­nin­kai iš Lat­vi­jos bei Vo­kie­ti­jos. Jie mė­ne­sį gy­vens Kra­žiuo­se ir kurs. Mies­te­lio gy­ven­to­jams pri­sta­tys sa­vo ša­lį ir sa­vo kū­ry­bą.

Bus ap­gy­ven­din­ti Kra­žių ko­le­gi­jo­je įreng­tuo­se sve­čių kam­ba­riuo­se.

Šis pro­jek­tas įgy­ven­di­na­mas jau ne pir­mi me­tai. Yra sve­čia­vę­si fo­tog­ra­fai, po­ra kom­po­zi­to­rių iš Vo­kie­ti­jos, ame­ri­kie­tis me­ni­nin­kas.

Iš pro­jek­to lė­šų me­ni­nin­kams nu­per­ka­mi bi­lie­tai ir mo­ka­ma sti­pen­di­ja, kad tą mė­ne­sį tu­rė­tų iš ko gy­ven­ti. O jie sa­vo dar­bais pa­puo­šia ko­le­gi­jos pa­sta­tą, įne­ša įdo­mu­mo į ne­di­de­lį mies­te­lį.

„La­bai įsi­mi­nė si­tua­ci­ja, kai ame­ri­kie­tis me­ni­nin­kas, su­mo­kė­jęs eu­rą už vie­ną po­mi­do­rą ste­bė­jo­si, kad Lie­tu­va – to­kia bran­gi ša­lis. Klau­sė, kaip mes čia iš­gy­ve­na­me, gau­da­mi to­kius ma­žus at­ly­gi­ni­mus. Iš tie­sų kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai ne ką di­des­ni už va­ly­to­jų. Dau­ge­liui ky­la klau­si­mas, ar ne pa­pras­čiau bū­tų mo­juo­ti šluo­ta ne­gu lie­ti sa­vo kū­ry­bi­nę ener­gi­ją už men­ką, prie mi­ni­mu­mo bai­gian­tį priar­tė­ti at­ly­gi­ni­mą“, – svars­tė L. Mi­ka­la­jū­nai­tė.

Au­to­rės nuo­tr.

Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Li­na Mi­ka­la­jū­nai­tė ir įgy­ven­din­da­ma pro­jek­tus, ir gal­vo­da­ma apie dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus ma­to vie­nin­te­lę pro­ble­mą – vis­kas at­si­re­mia į pi­ni­gus.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas