(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Iš įvykių suvestinės

2017 m. rugpjūčio 5 d.

Pa­sip­rie­ši­no pa­rei­gū­nui

Rugp­jū­čio 3 die­ną, apie 20 va­lan­dų 15 mi­nu­čių, po­li­ci­jai at­vy­kus pa­gal pra­ne­ši­mą dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je į Ty­tu­vė­nus, 36 me­tų vy­ras, ku­riam nu­sta­ty­tas 2,70 pro­mi­lės gir­tu­mas, paė­męs pei­lį puo­lė Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vy­riau­siuo­sius pa­tru­lius. Pat­ru­liai pa­nau­do­jo elekt­roim­pul­si­nį prie­tai­są Ta­ser. Smur­tau­to­jas su­lai­ky­tas.

Ant dar­bi­nin­ko už­vir­to me­dis

Kra­žių se­niū­ni­jo­je, Kark­lė­nų miš­ke, dir­bant už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės dar­buo­to­jams, ant 40 me­tų vy­ro, už­kri­to me­dis. Diag­no­zuo­tas de­ši­nės ko­jos šlau­ni­kau­lio lū­žis.

Au­to­mo­bi­lis nu­lau­žė stul­pą

33 me­tų vy­ras, ku­riam nu­sta­ty­tas 1,64 pro­mi­lės gir­tu­mas, vai­ruo­da­mas jam pri­klau­san­tį au­to­mo­bi­lį Ško­da Oc­ta­via, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio ir at­si­tren­kė į elekt­ros stul­pą. Au­to­mo­bi­lis nu­vež­tas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę. Vy­ras su­lai­ky­tas. Eis­mo įvy­kio me­tu nu­lauž­tas elekt­ros stul­pas, ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lis.

Kie­me mi­rė vy­ras

Lie­pos 29 -ąją Kel­mė­je, Mac­ke­vi­čiaus gat­vė­je, nuo­sa­vo na­mo kie­me, ras­tas mi­ręs 58 me­tų vy­ras. Išo­ri­nių smur­to žy­mių ne­ras­ta. Pra­dė­tas iki­tei­mi­nis ty­ri­mas mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti.

Gir­ti ir be tei­sių

Už­ven­ty­je, Ku­ni­giš­kių – Ko­lai­nių gat­vių san­kry­žo­je, su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „Opel Vect­ra“. 37 me­tų vai­ruo­to­jui, gy­ve­nan­čiam Žel­vių kai­me, nu­sta­ty­tas 2,21 pro­mi­lės gir­tu­mas. Vai­ruo­to­jas vai­ruo­ti tei­sės ne­tu­ri, nė­ra įgi­jęs. Au­to­mo­bi­lis pri­vers­ti­nai nu­vež­tas, vai­ruo­to­jas su­lai­ky­tas.

Nak­tį į rugp­jū­čio 3 –iąją, ke­ly­je Kel­mė – Už­ven­tis, su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „Opel Vect­ra“, vai­ruo­ja­mas ne­blai­vaus (nu­sta­ty­tas 3,39 pro­mi­lės gir­tu­mas) 40 me­tų Už­ven­čio se­niū­ni­jos gy­ven­to­jo. Vai­ruo­to­jas ne­tu­rė­jo tei­sės vai­ruo­ti (tei­sė vai­ruo­ti yra atim­ta). Vy­ras su­lai­ky­tas.

Gir­ti vy­rai mu­šė žmo­nas ir su­gy­ven­ti­nes

Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos Pa­šiau­šės kai­me, vie­šo­je vie­to­je, ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 2.44 pro­mi­lės gir­tu­mas) 48 me­tų vy­ras tren­kė į gal­vą ne­blai­viai (nu­sta­ty­tas 2.30 pro­mi­lės gir­tu­mas) sa­vo su­gy­ven­ti­nei.

Kra­žių se­niū­ni­jo­je, na­muo­se, 29 me­tų vy­ras smur­tav­vo prieš sa­vo žmo­ną. Įta­ria­ma­sis iki at­vyks­tant po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pa­si­ša­li­no.

Ty­tu­vė­nuo­se, sa­vo tė­vų na­muo­se, ne­blai­vus 38 me­tų vy­ras (nu­sta­ty­tas 1. 41 pro­mi­lės gir­tu­mas), smur­ta­vo ir nu­stū­mė nuo laip­tų sa­vo su­gy­ven­ti­nę, ku­riai nu­sta­ty­tas 1. 83 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Ku­ke­čių se­niū­ni­jo­je, na­muo­se, 76 me­tų vy­ras, ku­riam nu­sta­ty­tas 1.9 pro­mi­lės gir­tu­mas, konf­lik­to me­tu ty­čia par­ver­tė ant grin­dų sa­vo žmo­ną, ku­riai nu­sta­ty­tas 2.84 pro­mi­lės gir­tu­mas, ir smur­ta­vo prieš ją. Vy­ras su­lai­ky­tas.

Smau­gė ir gra­si­no už­muš­ti

Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jo­je, 46 me­tų vy­ras, ku­riam nu­sta­ty­tas 2. 21 pro­mi­lės gir­tu­mas, kumš­čiu su­da­vė į gal­vos sri­tį, ran­ka suė­męs už kak­lo smau­gė blai­vų de­vy­nio­lik­me­tį sa­ky­da­mas, kad už­muš. Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas.

Dau­žė au­to­mo­bi­lį

Kra­žių se­niū­ni­jo­je, vy­ras, 29 me­tų vy­ras įvai­riais daik­tais su­nio­ko­jo au­to­mo­bi­lį „Au­di A4“, ja­me bū­nant mo­te­riai du me­tu­kų duk­ra. Pa­tir­ta tur­ti­nė 3000 eu­rų ža­la. Įta­ria­ma­sis ne­su­lai­ky­tas, kol at­vy­ko po­li­ci­ja, spė­jo pa­si­ša­lin­ti.

Įžū­liai el­gė­si

Nak­tį į lie­pos 28 -ąją 21 me­tų vy­ras su drau­gais, vie­šo­je vie­to­je, prie Lio­lių tven­ki­nio, įžū­liu, pik­ty­biš­ku el­ge­siu de­monst­ra­vo ne­pa­gar­bą ap­lin­ki­niams.

Su­dau­žė te­le­vi­zo­rių

Už­ven­čio se­niū­ni­jo­je ne­nus­ta­ty­ti as­me­nys įė­ję į neuž­ra­kin­tą bu­tą su­dau­žė te­le­vi­zo­rių, ku­rio ver­tė 403 eu­rų.

Pa­reng­ta pa­gal Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to inf.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas