(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kur atostogauja rajono valdžia?

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Va­sa­ra per­si­svė­rė į ant­rą­ją pu­sę. Dau­ge­lis biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų jau iš­nau­do­jo di­des­nią­ją da­lį ato­sto­gų. Re­dak­ci­ja pa­si­do­mė­jo, kur ato­sto­ga­vo Kel­mės ra­jo­no va­do­vai ir se­niū­nai. Paaiš­kė­jo, jog dau­ge­lis pir­me­ny­bę tei­kia ra­miam poil­siui, su­si­kau­pi­mui, ki­ti mėgs­ta eg­zo­tiš­kus kraš­tus.

reginamus@skrastas.lt

Me­rui – ra­my­bė, di­rek­to­rei – eg­zo­ti­ka

Lie­pos mė­ne­sį dvi sa­vai­tes ato­sto­ga­vęs ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis tris ato­sto­gų die­nas il­sė­jo­si prie jū­ros Šven­to­jo­je. Ki­tas die­nas pra­lei­do sa­vo na­muo­se, Kra­žių mies­te­ly­je esan­čio­je so­dy­bo­je. „No­riu ra­mu­mos. Pa­bū­ti su sa­vi­mi. Ge­riau­siai jau­čiuo­si gam­to­je. Ke­lioms va­lan­doms nu­va­žiuo­ju prie eže­ro ar tven­ki­nio. Išei­nu į me­džiok­lę. To­li­mes­nių ke­lio­nių ne­mėgs­tu“, – sa­kė me­ras.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė šie­met sa­vai­tę il­sė­jo­si Kre­to­je. Ta­čiau dau­giau kaip sa­vai­tę tvir­ti­no ne­bū­tų iš­tvė­ru­si gu­lė­ti pa­plū­di­my­je. Jai la­biau prie šir­dies eg­zo­tiš­kos to­li­mos ke­lio­nės. Mėgs­ta jo­gos, me­di­ta­ci­jos ir ki­tas svei­ka­tin­gu­mo sto­vyk­las. „Did­mies­čiai, mu­zie­jai ir ki­ti pa­žin­ti­nių ke­lio­nių siū­lo­mi ma­lo­nu­mai – jau praei­tis“, – sa­kė I. Si­ru­sie­nė.

To­li­mes­nes eg­zo­tiš­kas ke­lio­nes di­rek­to­rė sau lei­džia kas ant­ri me­tai. Yra ke­lia­vu­si po In­di­ją, Ne­pa­lą, ko­pu­si į Hi­ma­la­jų kal­nus, da­ly­va­vu­si ajur­ve­dos sto­vyk­lo­je džiung­lė­se.

Se­niū­nai mėgs­ta sa­vo na­mus ir šil­tuo­sius kraš­tus

Šau­kė­nų se­niū­nas Al­gi­man­tas Šu­kys pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis ke­liau­ja po Lat­vi­ją ir Es­ti­ją. Ki­tas ato­sto­gų die­nas ke­ti­na pra­leis­ti na­muo­se. Atos­to­goms su­si­kau­pia ne­ma­žai dar­bų. Be to, mėgs­ta pa­gry­bau­ti.

Ba­lan­džio mė­ne­sį dvi sa­vai­tes ato­sto­ga­vo Te­ne­ri­fė­je. Ke­lia­vo su po­ra drau­gų šei­mų. Už­si­sa­kė apar­ta­men­tus, ku­riuos nuo­muo­ja šiau­lie­tis vers­li­nin­kas. Kiek­vie­na šei­ma tu­rė­jo po at­ski­rą mie­ga­mą­jį ir bend­rą vir­tu­vę bei sve­tai­nę. Pa­rai kam­ba­rys vie­nai šei­mai kai­na­vo 30 eu­rų.

Au­to­bu­siu­ką eks­kur­si­joms po sa­lą taip pat nuo­ma­vo­si iš lie­tu­vio. Su­mo­kė­ję šim­tą eu­rų au­to­bu­sė­liu ga­lė­jo nau­do­tis 5 die­nas.

„Mais­tas – pi­gus. Nu­si­pir­kę pro­duk­tų už 15 eu­rų pa­pie­tau­da­vo­me še­šie­se“, – pa­sa­ko­jo Šau­kė­nų se­niū­nas. – Skri­do­me iš Len­ki­jos. Ten pa­li­ko­me au­to­mo­bi­lius. Už jų sau­go­ji­mą aikš­te­lė­je su­mo­kė­jo­me tik 11 eu­rų. Skry­dis pir­myn ir at­gal kai­na­vo 300 eu­rų žmo­gui. Tai­gi, dvie­jų sa­vai­čių poil­sis Te­ne­ri­fė­je kai­na­vo daug pi­giau ne­gu Pa­lan­go­je. Be to, ir van­de­ny­no van­duo šil­tas, ir oras – ga­ran­tuo­tai ge­ras.“

Lio­lių se­niū­nas Vy­tau­tas Mi­ka­laus­kas šią va­sa­rą po­rą die­nų il­sė­jo­si Kark­lė­je, ten gy­ve­na gi­mi­nių.

„Na­mų nė­ra kaip pa­lik­ti. Tu­ri­me gy­vu­lių ir paukš­čių, dar­žų. Vis­kas rei­ka­lau­ja prie­žiū­ros. Pla­nuo­jam ka­da nors nu­skris­ti į Tur­ki­ją, bet dar ne šie­met“, – apie sa­vo ato­sto­gas kal­bė­jo V. Mi­ka­laus­kas.

Pak­ra­žan­čio se­niū­nas Al­fon­sas Sa­ka­laus­kas tvir­ti­no, jog va­sa­rą vi­suo­met pra­lei­džia Lie­tu­vo­je, nes čia gra­žu, šil­ta. Į šil­tuo­sius kraš­tus pa­trau­kia ru­de­nį. Po­rą kar­tų il­sė­jo­si Tur­ki­jo­je, kar­tą Ka­na­rų sa­lo­se. Ir šie­met, kai at­vės orai, skris kur nors, kad bent sa­vai­tei ati­trūk­tų nuo sa­vo kai­mo ir dar­bų. Kur skris dar neap­sisp­ren­dė.

Ty­tu­vė­nų se­niū­nas Ro­mas Čer­kaus­kas da­lį ato­sto­gų jau iš­nau­do­jo, da­lį pa­si­li­ko. Per jas su­pla­na­vęs deng­ti na­mo sto­gą, dar­buo­tis dar­žuo­se, gry­bau­ti. „Prie li­to bu­vau ke­lio­se ke­lio­nė­se Kroa­ti­jo­je, Aust­ri­jo­je, Ita­li­jo­je, Va­ti­ka­ne. Kai įve­dė eu­rą, sun­kiau su­tau­py­ti ke­lio­nėms. Be to, tu­rė­jau įvai­riau­sių bui­ti­nių rei­ka­lų, vai­kams rei­kė­jo pa­gal­bos.“

Kel­mės se­niū­nas Ro­mas At­ko­čai­tis rug­sė­jo mė­ne­sį su­pla­na­vęs ke­lio­nę į Bar­se­lo­ną. Anks­čiau yra ke­lia­vęs po Pran­cū­zi­ją, net tre­jas ato­sto­gas il­sė­ję­sis Tur­ki­jo­je. Į Pa­lan­gą va­žiuo­ja re­tai, nes Tur­ki­jo­je poil­sis pi­ges­nis.

Už­ven­čio se­niū­nas Li­nas Ma­čer­nius juo­kau­ja, jog sa­vo ato­sto­gas no­rė­tų pra­leis­ti ne­gy­ve­na­mo­je sa­lo­je. Tik tuo­met ati­trūk­tų nuo kas­die­nių rū­pes­čių. Ta­čiau šie­met per ato­sto­gas nie­kur ne­ke­lia­vo ir ne­ke­ti­na ke­liau­ti. Per­nai bu­vo Kroa­ti­jo­je. Anks­čiau yra vy­kęs į pa­žin­ti­nes ir poil­si­nes ke­lio­nes. „Rei­kia ati­trūk­ti nuo kas­die­ny­bės. Bet ne kiek­vie­nais me­tais išei­na“, – sa­kė se­niū­nas.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Šau­kė­nų se­niū­nas Al­gi­man­tas Šu­kys dar te­be­gy­ve­na ba­lan­džio mė­ne­sį Te­ne­ri­fė­je pa­tir­tais įspū­džiais.

In­di­ja, Ne­pa­las, Šri Lan­ka ir ki­tos eg­zo­tiš­kos ša­lys jau ap­lan­ky­tos Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Ire­nos Si­ru­sie­nės.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Kel­mės mies­to se­niū­nas Ro­mas At­ko­čai­tis rug­sė­jį pla­nuo­ja ke­lio­nę į Bar­se­lo­ną.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas