(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kelmės rajonas sumažėjo dar 554 gyventojais

2017 m. rugpjūčio 1 d.

Nuo praė­ju­sių me­tų vi­du­rio iki šių me­tų vi­du­rio Kel­mės ra­jo­ne su­ma­žė­jo 554 gy­ven­to­jais.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2017 me­tų lie­pos 1 die­ną ra­jo­ne bu­vo re­gist­ruo­ti 27 754 gy­ven­to­jai, per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu ra­jo­ne dar bu­vo 28 208 gy­ven­to­jai.

Šie­met mies­tuo­se (Kel­mė, Ty­tu­vė­nai, Už­ven­tis) dar gy­ve­na 10 838, o kai­me 16 907 gy­ven­to­jai. Ra­jo­ne ma­žė­ja mo­te­rų. 2013 me­tais tūks­tan­čiui vy­rų te­ko 1 113 mo­te­rų, per­nai tūks­tan­čiui vy­rų te­ko 1 094 mo­te­rys.

Kaip in­for­ma­vo Kel­mės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Li­na Bal­čiū­nie­nė, gy­ven­to­jų ra­jo­ne jau dau­ge­lį me­tų spar­čiai ma­žė­ja dėl nei­gia­mos na­tū­ra­lios gy­ven­to­jų kai­tos, di­de­lės emig­ra­ci­jos, ma­žė­jan­čio gims­ta­mu­mo.

Praė­ju­siais me­tais iš Kel­mės ra­jo­no iš­vy­ko 1 465 gy­ven­to­jai, – į ki­tus Lie­tu­vos mies­tus ir ra­jo­nus – 1 008, o at­vy­ko – 819 žmo­nių. Iš ki­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių – 668.

Praė­ju­siais me­tais mi­rė 498 gy­ven­to­jai: 267 vy­rai ir 231 mo­te­ris. 2015 me­tais mi­rė – 542, 2014 – 536, 2013 – 548 žmo­nės.

Per­nai už­re­gist­ruo­tos ir dvie­jų kū­di­kių mir­tys. 2015 me­tais mi­rė vie­nas, už­per­nai – taip pat du kū­di­kiai. 2013 me­tais kū­di­kių mir­čių neuž­fik­suo­ta. Mir­tin­gu­mo ro­dik­lis tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų šiek tiek su­ma­žė­jo. Per­nai jis sie­kė 17,7, už­per­nai – 18,6.

Per­nai dau­giau­sia žmo­nių mi­rė nuo krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gų – 284 gy­ven­to­jai (119 vy­rų ir 165 mo­te­rys), dėl pik­ty­bi­nių na­vi­kų – 94 gy­ven­to­jai (60 vy­rų ir 34 mo­te­rys), dėl išo­ri­nių mir­ties prie­žas­čių – 31 gy­ven­to­jas, iš jų 27 vy­rai: 4 žu­vo trans­por­to įvy­kiuo­se, 7– nu­si­žu­dė, 3 mi­rė dėl šal­čio po­vei­kio ir vie­nas ap­si­nuo­di­jęs al­ko­ho­liu; dėl virš­ki­ni­mo sis­te­mos li­gų – 23 gy­ven­to­jai (20 vy­rų ir 3 mo­te­rys), dėl kvė­pa­vi­mo sis­te­mos li­gų – 22 gy­ven­to­jai (19 vy­rų ir 3 mo­te­rys), dėl in­fek­ci­nių li­gų mi­rė 8 gy­ven­to­jai (5 vy­rai ir 3 mo­te­rys).

Ra­jo­ne lie­kan­tys gy­ven­to­jai sens­ta, to­dėl di­dė­ja ir de­mog­ra­fi­nis se­nat­vės koe­fi­cien­tas. Jis at­spin­di, kiek vai­kų iki 15 me­tų ten­ka šim­tui bran­daus am­žiaus gy­ven­to­jų.

Šie­met de­mo­gar­fi­nis se­nat­vės koe­fi­cien­tas pa­sie­kė 181, per­nai jis bu­vo 174, už­per­nai – 169. Prieš pen­ke­rius me­tus sie­kė tik 157.

Nors ne­dar­bo ly­gis ra­jo­ne yra vie­nas iš di­džiau­sių ap­skri­ty­je, be­dar­bių skai­čius kas­met ma­žė­ja. Pa­vyz­džiui, 2013 me­tais jų bu­vo 3200, šie­met – 2300. Tai su­si­ję su bend­ro gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mu, emig­ra­ci­ja bei vi­suo­me­nės se­nė­ji­mu.

Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus di­džiau­sias gims­ta­mu­mas bu­vo 2013 me­tais, kai per me­tus gi­mė 282 vai­kai. 2016 me­tais gi­mė tik 242 kū­di­kiai, 2015 me­tais – 241, 2014 me­tais – 270.

Dau­gė­ja san­tuo­kų. Praė­ju­siais me­tais jų už­re­gist­ruo­ta 221.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (2)

dar daugiau, 2017-08-01 21:01
o kiek dar negyvena Kelmės rajone, o tik registruoti o faktiškai dirba ir gyvena didmiesčiuose?

vaje, 2017-08-01 09:34
bet valdžios nei kiek nemažėja,atsiranda vis naujų etatų,visi tilpo vienam raudonų plytų pastate ir darbo biržai ir unijos bankeliui vietos pakako,dabar pilnas miestas vien valdininkų pastatai

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas