(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Dailininko Vladimiro Sušilovo kūryba pristatyta Kražiuose

2017 m. rugpjūčio 1 d.

Penk­ta­die­nį Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro ga­le­ri­jo­je vy­ko vie­nas Kra­žių fes­ti­va­lio ren­gi­nių – dai­li­nin­ko, bu­vu­sio Kra­žių vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ky­to­jo Vla­di­mi­ro Su­ši­lo­vo kū­ry­bos dar­bų pa­ro­dos ati­da­ry­mas. Dai­li­nin­ko kū­ry­bo­je vy­rau­ja rea­lis­ti­nis, kiek ro­man­ti­zuo­tas pa­veiks­lo vaiz­das, įvai­rios sti­lis­ti­nės pa­krai­pos. V. Su­ši­lo­vas dir­ba mol­ber­ti­nės ta­py­bos sri­ty­je įvai­riuo­se žan­ruo­se.

Vla­di­mi­ras Su­ši­lo­vas gi­mė 1949 me­tų ko­vo 1 die­ną Tel­šiuo­se. 1967 me­tais, bai­gęs Tel­šių ra­jo­no Ne­va­rė­nų mies­te­lio vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, stu­di­ja­vo Šiau­lių pe­da­go­gi­nia­me ins­ti­tu­te dai­lės fa­kul­te­te. 1972-1975 me­tais dir­bo Kra­žių vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je pie­ši­mo, brai­žy­bos ir dar­bų mo­ky­to­ju. 1975-1982 me­tais va­do­va­vo Tel­šių tai­ko­mo­sios dai­lės tech­ni­ku­mui. 1982 me­tais at­vy­ko į Klai­pė­dą, kur dir­bo vai­kų dai­lės mo­kyk­lo­je. Šiuo me­tu gy­ve­na Klai­pė­do­je.

V. Su­ši­lo­vas pa­ro­do­se da­ly­vau­ja nuo 1973 me­tų, yra Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys. Bu­vu­sio Kra­žių mo­ky­to­jo su­grį­ži­mu į Kra­žius džiau­gė­si au­to­riaus kū­ry­bos dar­bų pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­va­vę Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis, ta­ry­bos na­rė Emi­li­ja Kviet­ku­vie­nė, Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Li­na Mi­ka­la­jū­nai­tė, bu­vę dai­li­nin­ko ko­le­gos, mo­ki­niai bei ki­ti me­nui nea­be­jin­gi sve­čiai. Pa­ro­dos au­to­rius jiems do­va­no­jo po sa­vo pir­mą­ją poe­zi­jos kny­gą „Vieš­ke­lių dul­kės“ (2014).

V. Su­ši­lo­vo kū­ry­bos dar­bų pa­ro­da Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro ga­le­ri­jo­je veiks iki rug­sė­jo 29 die­nos.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro nuo­tr.

Dai­li­nin­kas Vla­di­mi­ras Su­ši­lo­vas, mo­ky­to­ja­vęs ir Kra­žiuo­se, šia­me mies­te­ly­je su­ren­gė sa­vo dar­bų pa­ro­dą.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas