(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Mugėse pirkėjams reikia būti atidiems

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Rugp­jū­čio 3–4 die­no­mis Jo­niš­kio Mies­to aikš­tė­je vy­ko mu­gė. Vie­na laik­raš­čio skai­ty­to­ja pa­ste­bė­jo, kad bu­vo pre­kiau­ja­ma iš už­sie­nio at­vež­tais me­di­niais žais­lais, ku­riuos par­dav­ėjas pri­sta­ti­nė­jo kaip sa­vo ran­kų dar­bą. Mu­gės or­ga­ni­za­to­riai tei­gia, kad pir­kė­jams tie­siog rei­kia bū­ti ati­diems, nes pre­kių nei pa­tik­rin­ti, nei įver­tin­ti jie ne­ga­li, tie­siog pa­ti­ki par­da­vė­jų už­pil­dy­tos an­ke­tos duo­me­ni­mis.

loretar@skrastas.lt

Jo­niš­kie­tė laik­raš­čio skai­ty­to­ja Kil­nu­tė Riš­ku­vie­nė, at­siun­tu­si re­dak­ci­jai laiš­ką, taip pat tu­rė­jo sa­vo pa­ste­bė­ji­mą:

„Šian­dien mū­sų mies­te pa­si­vaikš­čio­jau po mu­gę. Iš pra­džių pa­si­džiau­giau, kad taip šau­niai iš­nau­do­ja­ma mies­to aikš­tė. Ta­čiau nu­ste­bi­no pre­kiau­to­jai. Vie­nas jų par­da­vi­nė­ja sa­vos ga­my­bos me­di­nius žais­lus. Priė­jau pa­smal­sau­ti, ko­kie mū­sų meist­rų ga­bu­mai, fan­ta­zi­ja. Pa­ma­čiau, kad vis­kas iš sve­čių ša­lių at­vež­ta, tik išim­ta iš dė­žu­čių. Aš pa­ti pre­kiau­ju di­de­le da­li­mi šių me­di­nių žais­lų, tik su dė­žu­tė­mis, ant jų bū­na pa­ra­šy­ta, iš kur žais­las at­ke­lia­vęs. Pa­sa­kiau vie­nai mo­te­riš­kei. Ji la­bai nu­ste­bo, sa­kė no­rė­ju­si pirk­ti, kaip ran­kų dar­bo ga­mi­nį. Nei ji, nei aš nie­ko ne­tu­ri­me prieš to­kią pre­ky­bą. Ta­čiau man bu­vo už­si­min­ta, kad mu­gė­se pre­kiau­ja­ma tik na­mu­di­niais ga­mi­niais ir aš to­dėl ten ne­su kvie­čia­ma.

Pas ki­tą pre­kiau­to­ją pir­kau me­di­nį du­be­nį, pa­pra­šiau pa­tiks­lin­ti, ar tik­rai jis pa­čių pa­ga­min­tas. Par­da­vė­ja už­tik­ri­no, kad taip, bet pa­klau­sus apie žais­lus, su­ti­ko, kad jie yra at­vež­ti, – ra­šo K. Riš­ku­vie­nė. – Ar ši­to ne­tu­rė­tų ži­no­ti vi­si pir­kė­jai?“

Įmo­nės „Mu­gių cent­ras“, įsi­kū­ru­sios Klai­pė­do­je ir vi­so­je Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­jan­čios pre­ky­bi­nes mu­ges bei pa­ro­das, pro­jek­tų koor­di­na­to­rė Ri­ta Bud­gi­nie­nė „Kraš­to ži­nioms“ tei­gė pir­mą kar­tą iš­gir­du­si to­kį pir­kė­jų nu­si­skun­di­mą.

Ji paaiš­ki­no, kad kiek­vie­nas no­rin­tis da­ly­vau­ti mu­gė­je as­muo tu­ri už­pil­dy­ti pa­raiš­ką. Sten­gia­ma­si žiū­rė­ti, kad pa­tek­tų bū­tent tau­to­dai­li­nin­kų pre­kės, ku­li­na­ri­nio pa­vel­do ga­mi­niai, ta­čiau ne vi­sa­da tai įma­no­ma kont­ro­liuo­ti ar kaip nors pa­tik­rin­ti.

„Jei­gu as­muo, pil­dy­da­mas pa­raiš­ką, įvar­dija, kad pre­kiaus, pa­vyz­džiui, ki­niš­kais švie­čian­čiais žais­lais, ta­da aki­vaiz­du, kad pre­kė nė­ra na­mu­di­nė, ran­kų dar­bo, tad to­kio pre­ky­bi­nin­ko ne­prii­ma­me. Ta­čiau jei­gu jis ra­šo, kad par­da­vi­nės ran­kų dar­bo me­džio ga­mi­nius, me­di­nius žais­lus, su­dė­tin­ga iš­siaiš­kin­ti, kiek­vie­ną pa­tik­rin­ti, juo­lab kad mes ne­sa­me ko­kia vals­ty­bi­nė įstai­ga, ku­ri tu­rė­tų tam įga­lio­ji­mus, – tei­gė R. Bud­gi­nie­nė. – Mes, kaip ir koks ope­ra­to­rius, įsi­lei­dęs, iš­nuo­mo­jęs pa­tal­pas pre­ky­bi­nin­kams, neat­sa­ko­me už jų pre­kes. Pap­ras­tai jie tu­ri da­lį sa­vo ran­kų dar­bo pre­kių, o ki­ta da­lis bū­na at­vež­ti­nė pro­duk­ci­ja“.

Pro­jek­tų koor­di­na­to­rė tei­gė, kad pa­tiems pir­kė­jams vi­sa­da rei­kia bū­ti bud­riems, klau­si­nė­ti par­da­vė­jo, ati­džiai ap­žiū­rė­ti ir įver­tin­ti pre­kę.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas