(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Savivaldybės informacija

2017 m. rugpjūčio 11 d.

Įteik­tas me­ro pa­dė­kos raš­tas

Rugp­jū­čio 5 die­ną me­ro pa­dė­kos raš­tu ap­do­va­no­tas Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos Ro­za­li­mo ug­nia­ge­sių ko­man­dos ug­nia­ge­sys Ri­mas Na­va­raus­kas.

Me­ro pa­dė­kos raš­tas įteik­tas už il­ga­me­tį są­ži­nin­gą dar­bą ir pa­vyz­din­gą tar­ny­bi­nį pa­rei­gų at­li­ki­mą Ro­za­li­mo ug­nia­ge­sių ko­man­do­je.

Kom­po­zi­to­riaus sodyboje – tra­di­ci­nis sam­bū­ris

Rugp­jū­čio 5 die­ną Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­na­gie­nė da­ly­va­vo tra­di­ci­nia­me ren­gi­ny­je kom­po­zi­to­riaus Juo­zo Pa­kal­nio so­dy­bo­je, Ve­sel­kiš­kių kai­me. Čia kiek­vie­nų me­tų rugp­jū­čio pir­mą šeš­ta­die­nį su­si­ren­ka ger­bian­tys ir sau­gan­tys kom­po­zi­to­riaus Juo­zo Pa­kal­nio at­mi­ni­mą gi­mi­nės, ar­ti­mie­ji, me­no žmo­nės. At­vyks­ta, kad pri­si­min­tų trum­pą, bet ryš­kų kū­rė­jo ke­lią nuė­ju­sį me­ni­nin­ką. Šie­met bu­vo mi­ni­mos 105-osios kom­po­zi­to­riaus gi­mi­mo me­ti­nės.

Šį­syk į kom­po­zi­to­riaus Juo­zo Pa­kal­nio so­dy­bą už­su­ko jo ket­vir­tos kar­tos gi­mi­nai­tės, gy­ve­nan­čios Lin­ku­vo­je – Auš­ra ir So­na­ta Pa­kal­ny­tės su ma­ma Rū­ta.

Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vei­kia pa­ro­da, ku­rią pa­ren­gė vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė kraš­to­ty­rai Ge­nė Juo­dy­tė, skir­ta kom­po­zi­to­riaus Juo­zo Pa­kal­nio 105-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms ir Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui.

Pa­si­ta­ri­mas dėl Pak­ruo­jo šven­tės

Rugp­jū­čio 7 die­ną įvy­ko dar­bo gru­pės (pir­mi­nin­kė Rū­ta Sau­sie­nė) pa­si­ta­ri­mas dėl Pak­ruo­jo šven­tės. Pa­si­ta­ri­mo me­tu nu­spręs­ta, ku­rio­je Pak­ruo­jo par­ko da­ly­je vyks kon­cer­tai, dro­nų var­žy­bos, bur­sis Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos, Žiem­ga­los „gen­čių“ kie­me­liai.

Pa­si­ta­ri­mo me­tu bu­vo pa­tiks­lin­ta šven­tės pro­gra­ma, ku­ri skel­bia­ma www.pa­kruo­jis.lt, ap­tar­ti ki­ti šven­tės or­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mai.

Il­ga­ka­sės ir barz­do­čiai, sku­bė­ki­te už­si­re­gist­ruo­ti į kon­kur­są

Pri­me­na­me, kad dar ga­li­ma re­gist­ruo­tis (iki š. m. rugp­jū­čio 15 d.) į Žiem­ga­los kraš­to il­ga­ka­sių ir barz­do­čių kon­kur­są.

Kon­kur­so an­ke­tas ga­li­te ras­ti www.pa­kruo­jis.lt ir www.pa­kruo­jis.rvb.lt. Už­pil­dy­tas an­ke­tas siųs­ki­te elekt­ro­ni­niu pa­štu direktore@pakruojis.rvb.lt.

Iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos kreip­ki­tės į Ra­mual­dą Kul­šy­tę tel. (8 421) 61 687 ar­ba Rai­mun­dą Ta­ma­šaus­ką tel. 8 698 57 693.

Kvie­čia­me da­ly­vau­ti Pak­ruo­jo šven­tės ei­se­no­je

Rugp­jū­čio 25–27 die­no­mis vyks Pak­ruo­jo šven­tė ,,Žiem­ga­liš­kas Pak­ruo­jis“. Vi­sas įmo­nes, įstai­gas, or­ga­ni­za­ci­jas, bend­ruo­me­nes rugp­jū­čio 26 die­ną kvie­čia­me da­ly­vau­ti jau tra­di­ci­ne ta­pu­sio­je šven­tės ei­se­no­je. Ei­se­nos da­ly­vius ver­tins ir ap­do­va­nos ko­mi­si­ja.

No­rin­čius da­ly­vau­ti ei­se­no­je, pra­šo­me iki rugp­jū­čio 18 d. re­gist­ruo­tis ad­re­su: Kęs­tu­čio g. 4, Pak­ruo­jis, 305 kab., Ka­zi­mie­ra Kla­bie­nė tel. (8 421) 61 698, mob. 8 611 30 511, el. p. ekologe@pakruojis.lt. Už­si­re­gist­ruo­jant pra­šy­tu­me pa­teik­ti trum­pą pa­si­ro­dy­mo ap­ra­šy­mą.

16.00 va­lan­dą ei­se­nos da­ly­viai ri­kiuo­sis P. Ma­šio­to gat­vė­je, 16.30 va­lan­dą per til­tą, Vy­tau­to Di­džio­jo gat­ve, M. Šrei­be­rio gat­ve, per Pak­ruo­jo už­tvan­ką žy­giuos į Pak­ruo­jo par­ką.

Dis­ku­tuo­ta dėl Pak­ruo­jo li­go­ni­nės iš­lai­dų

Rugp­jū­čio 9 die­ną ra­jo­no Ta­ry­bos Svei­ka­tos, ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai Po­vi­las Kar­ve­lis, Ro­ber­tas Aš­ma­na­vi­čius, Al­vy­das Žu­vi­nin­kas, Ra­su­tė Anu­šaus­kie­nė ir sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Vil­ma Žu­vi­nin­kie­nė kar­tu su VšĮ Pak­ruo­jo li­go­ni­nės di­rek­to­riu­mi Vy­gan­tu Su­da­riu ap­ta­rė 2016 m. fi­nan­si­nes iš­lai­das.

Iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos gau­tas raš­tas, ku­ria­me ra­šo­ma, kad 2016 me­tus VšĮ Pak­ruo­jo li­go­ni­nė bai­gė su 32 000 Eur nuo­sto­liu. Su­si­ti­ki­mo me­tu spręs­ta, ką bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti, kad su­ma­žė­tų iš­lai­dos. Vie­nas iš va­rian­tų tau­py­ti – tai li­go­ni­nės struk­tū­ros per­tvar­ky­mas. Ta­čiau kiek tai at­neš­tų nau­dos – ne­ži­nia.

Kvie­čia­me į ki­no sean­są

Rugp­jū­čio 11 die­ną (penk­ta­die­nį) 19 va­lan­dą kvie­čia­me į Pak­ruo­jo si­na­go­gą pa­si­žiū­rė­ti pran­cū­zų re­ži­sie­rės Anne‘s Fon­tai­ne fil­mą „Ne­kal­to­sios“ (2016).

1945-ie­ji, Len­ki­ja. Jau­na pran­cū­zė gy­dy­to­ja Ma­til­da kar­tu su Rau­do­nuo­ju kry­žiu­mi gelbs­ti Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kas. Kai per snie­go su­kaus­ty­tus miš­kus tar­si iš nie­kur pas ją at­sku­ba vie­nuo­lė ir pa­pra­šo pa­gal­bos, ji ne­ga­li at­si­sa­ky­ti. Taip Ma­til­da pa­ten­ka į nuo pa­sau­lio at­skir­tą vie­nuo­ly­ną, ku­ria­me sle­pia­mos be­si­lau­kian­čios se­se­rys, skau­džiai iš­nie­kin­tos so­vie­tų ka­rių. Vie­nuo­lės pa­ma­žu į sa­vo už­da­rą bend­ruo­me­nę įsi­lei­džia Ma­til­dą, ku­ri joms tam­pa vie­nin­te­liu rams­čiu ir vil­ti­mi.

Fil­mas skir­tas žiū­ro­vams nuo 13 me­tų.

Kai­na:

Suau­gu­siam – 3,00 Eur

Moks­lei­viui – 2,00 Eur

Gat­vių bei aikš­čių re­konst­ruk­ci­ja Pak­ruo­jo mies­te

In­for­muo­ja­me, kad šiuo me­tu vyks­ta Kęs­tu­čio gat­vės da­lies re­konst­ruk­ci­jos dar­bai, dėl to eis­mas šio­je gat­vės da­ly­je drau­džia­mas. Ro­žių gat­vės re­konst­ruk­ci­jos dar­bai pra­si­dė­jo rugp­jū­čio 8 die­ną. 2017 me­tais bus pa­klo­ti lie­taus van­dens nuo­te­kų tink­lai, įreng­ti gat­vės ap­švie­ti­mo tink­lai ir su­tvar­ky­ta va­žiuo­ja­mo­sios gat­vės da­lies konst­ruk­ci­nė da­lis. Šiuo me­tu tvar­ko­mo­je P. Cvir­kos gat­vės da­ly­je klo­ja­mi lie­taus van­dens nuo­te­kų tink­lai, čia eis­mas taip pat yra drau­džia­mas.

Rugp­jū­čio 8 die­ną pra­si­dė­jo Vie­ny­bės aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos dar­bai. 2017 me­tais bus klo­ja­mi lie­taus van­dens nuo­te­kų, dre­na­žo ir ki­ti in­ži­ne­ri­niai tink­lai.

Vyks­ta ak­ci­ja „Ne­šiukš­link“

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja or­ga­ni­zuo­ja ak­ci­ją „Ne­šiukš­link“. Jos tiks­las – pa­ska­tin­ti gy­ven­to­jus pri­si­dė­ti prie gam­tos ap­sau­gos ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je.

Ak­ci­jos da­ly­viai tu­ri pri­sta­ty­ti Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai (Kęs­tu­čio g. 4, Pak­ruo­jis ar­ba el. p. savivaldybė@pakruojis.lt) 1–3 nuo­trau­kas, ku­rio­se už­fik­suo­tas pa­žei­dė­jas, šiukš­li­nan­tis ap­lin­ką, ar­ba ki­ti duo­me­nys (pvz. au­to­mo­bi­lio nu­me­riai), lei­džian­tys jį iden­ti­fi­kuo­ti.

Nuot­rau­kas rei­kia pri­sta­ty­ti iki 2017 m. gruo­džio 1 die­nos.

Prie nuo­trau­kos tu­ri bū­ti nu­ro­dy­ta: nuo­trau­ką (-as) pa­tei­ku­sio as­mens var­das, pa­var­dė, ad­re­sas, tel. nr., el. pa­što ad­re­sas, už­fik­suo­to pa­žei­di­mo vie­ta (se­niū­ni­ja, kai­mas ar ki­ti duo­me­nys).

Dviems ge­riau­siai įver­tin­tiems ak­ci­jos da­ly­viams bus pa­do­va­no­ti iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos su­teiks Ka­zi­mie­ra Kla­bie­nė tel. (8 421) 61 698, mob. 8 611 30 511, el. p. ekologe@pakruojis.lt.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas