(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

TRUMPAI

2017 m. rugpjūčio 11 d.

Pak­ruo­jie­čiai su­si­grą­ži­no dau­giau per­mo­kų

Pa­si­bai­gus gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio per­mo­kų grą­ži­ni­mui, mo­kes­čių ins­pek­to­riai su­skai­čia­vo, kad Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jai jų at­ga­vo dau­giau nei praė­ju­siais me­tais.

Šiau­lių ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos at­sto­vė spau­dai Elo­na Li­man­tie­nė in­for­ma­vo, kad šie­met 3,7 tūks­tan­čio pa­kruo­jiš­kių su­si­grą­ži­no dau­giau nei 391 tūks­tan­tį eu­rų 2016-ai­siais per­mo­kė­to mo­kes­čio. Tai – be­veik 74 tūks­tan­čiais eu­rų dau­giau, nei bu­vo su­grą­žin­ta per­nai.

Ava­ri­ja žu­vų iš­tek­lių ne­su­nai­ki­no

Per­nai pa­va­sa­rį Dva­riu­kų tven­ki­ny­je po hid­roe­lekt­ri­nės šliu­zo ava­ri­jos stai­ga nu­se­ko van­duo. Stip­ri van­dens sro­vė pro iš­lauž­tą šliu­žą iš­ne­šė ne­ma­žai žu­vų. Gam­tai pa­da­ry­ta ža­la bu­vo įver­tin­ta 140 tūks­tan­čių eu­rų.

Po už­tvan­kos re­mon­to tven­ki­nį ty­rę Gam­tos ty­ri­mų cent­ro ich­tio­lo­gai nu­sta­tė, kad žu­vų iš­tek­liai tven­ki­ny­je iš­li­kę gau­sūs. Ap­tik­ta vie­nuo­li­kos rū­šių žu­vų, ku­rių bu­vo ne­tgi dau­giau, nei ras­ta ti­riant tven­ki­nį 2014-ai­siais.

Sve­tai­nės kab­lys.lt tei­gi­mu, Dva­riu­kų tven­ki­ny­je su­ma­žė­jo men­ka­ver­čių ir pa­gau­sė­jo ver­tin­gų žu­vų. Sve­tai­nė­je taip pat skel­bia­ma re­ko­men­da­ci­ja į tven­ki­nį pri­leis­ti dau­giau jau­nų ly­de­kai­čių.

Ne­re­gin­tie­ji kon­cer­ta­vo Jur­bar­ke

Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos Pak­ruo­jo fi­lia­lo vo­ka­li­nis an­samb­lis „Var­sa“ (va­do­vas Gin­tau­tas Gvaz­daus­kas) ne­se­niai kon­cer­ta­vo Jur­bar­ke. Sa­vi­veik­li­nin­kai da­ly­va­vo mu­zi­kos bei poe­zi­jos ren­gi­ny­je „Aš dai­ną tau nu­pin­siu“.

Jur­bar­kie­čiams dai­na­vo Ade­lė Poš­kie­nė, Ge­nu­tė Sa­vi­čie­nė, Vla­dis­lo­vas Lau­ri­kie­tis, Vi­da Ba­za­rie­nė, Lai­ma Buls­kie­nė ir El­zė Rač­kaus­kie­nė. LASS na­rė Ka­ro­li­na Kaz­laus­kie­nė skai­tė sa­vo ei­lė­raš­čius.

Pak­ruo­jui – „pra­ban­gaus kai­me­lio“ pa­va­di­ni­mas

Pask­li­dus ži­niai apie ra­jo­ne pa­bran­gin­tą rink­lia­vą už at­lie­kas, ra­jo­no gy­ven­to­jus be­ne la­biau­siai ste­bi­no vie­nas iš to­kio bran­gi­ni­mo ar­gu­men­tų: ne­va pa­kruo­jiš­kiai šiukš­li­na taip pat daug, kaip šiukš­li­nę anks­tes­niais me­tais. Žmo­nės tik gal­vas krai­pė: iš kur tos šiukš­lės at­si­ran­da? Gy­ven­to­jų smar­kiai ma­žė­ja (kai ku­rių pa­kruo­jie­čių nuo­mo­ne, jau gal penk­ta­da­lio mies­te esan­čių bu­tų sa­vi­nin­kai iš tie­sų gy­ve­na Eu­ro­po­je), ato­kes­niuo­se kai­muo­se vis dau­giau tro­bų už­kal­tais lan­gais.

In­ter­ne­ti­nin­kai si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo iro­niš­kai:

„Tai – re­gio­nų stip­ri­ni­mo po­li­ti­ka...Va­ry­kit vi­si į Vil­nių, Klai­pė­dą – ten di­džiau­sios al­gos, o pre­kės – pi­giau­sios... No­ri­te gy­ven­ti kai­me, kvė­puo­ti gry­nu oru – mo­kė­ki­te „pra­ban­gos mo­kes­tį“.

„Pra­ban­gia­me kai­me­ly­je pri­va­lo bū­ti pra­ban­gios pa­slau­gos“.

Klo­vai­nie­čiai vai­di­no ir dai­na­vo Kle­bo­niš­kiuo­se

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Klo­vai­nių mė­gė­jų teat­ro (re­ži­sie­rė Da­lia Če­po­nie­nė) ir mies­te­lio folk­lo­ro an­samb­lio (va­do­vė Ri­ta Kir­ki­lie­nė) sa­vi­veik­li­nin­kai pa­si­ro­dė Kle­bo­niš­kių (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) kai­mo bui­ties mu­zie­jaus so­dy­bo­je.

Klo­vai­nie­čiai su­vai­di­no Liud­vi­kos Ma­li­naus­kai­tės Šliū­pie­nės ko­me­di­ją „Ne­ti­kė­tai“.

Folk­lo­ro an­samb­lio dai­ni­nin­kės at­li­ko pa­čių už­ra­šy­tas įvai­rias liau­dies dai­nas.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas