(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Mažėja moksleivių – mažėja ir mokyklų

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis šie­met rug­sė­jį į ra­jo­no mo­kyk­las ateis ko­ne pu­sant­ro šim­to moks­lei­vių ma­žiau, nei per­nai. Ma­žė­jant vai­kų, ati­tin­ka­mai ma­žė­ja ir pa­čių mo­kyk­lų – ne­be­li­ko jos De­gė­siuo­se, o Šu­kio­niuo­se bus Ly­gu­mų pa­grin­di­nės mo­kyk­los fi­lia­las.

janina@skrastas.lt

Lie­pos pra­džios ži­nio­mis, šį rug­sė­jį ra­jo­ne moks­lo me­tus pra­dės 2079 pir­mų – dvy­lik­tų kla­sių moks­lei­viai. Iš jų pir­mo­kų bus apie pu­sant­ro šim­to. Pa­ly­gi­nus su praei­tais me­tais, moks­lei­vių su­ma­žė­jo per šim­tą ke­tu­rias­de­šimt.

Ten­den­ci­ja, kad kas­met ne­lie­ka tiek moks­lei­vių, kiek jų bū­da­vo ne­di­de­lė­je mo­kyk­lo­je, ste­bi­ma me­tų me­tus.

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Ma­žu­lie­nė sa­kė, kad prieš rug­sė­jo pir­mą­ją bei pir­mo­mis moks­lo me­tų die­no­mis šis skai­čius ga­li keis­tis. Nes ne vi­si tė­ve­liai iš anks­to pa­tei­kia do­ku­men­tus mo­kyk­loms. Ne­ga­lu­ti­niais duo­me­ni­mis, bū­si­mų moks­lei­vių su­ma­žės Ro­za­li­mo, Klo­vai­nių pa­grin­di­nė­se mo­kyk­lo­se, „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jo­je.

Šu­kio­nių Jo­no No­rei­kos pa­grin­di­nė mo­kyk­la, anks­tes­niais me­tais ap­skri­ty­je gar­sė­ju­si moks­lei­vių leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bo­mis, nuo rug­sė­jo tam­pa Ly­gu­mų pa­grin­di­nės mo­kyk­los fi­lia­lu. Nu­ma­to­ma, kad ją lan­kys 53 moks­lei­viai.

„Šu­kio­nie­čiams su­tei­kia­me šan­są iš­lik­ti ne­di­de­le kai­mo mo­kyk­la. Triš­ko­nių dau­gia­funk­cia­me cent­re be­si­mo­kę pra­di­nu­kai išeis į ki­tas mo­kyk­las, ku­rio­se bus ug­do­mi pa­gal vie­no­dą am­žių su­da­ry­to­se, o ne­be jung­ti­nė­se kla­sė­se. Triš­ko­niuo­se liks prieš­mo­kyk­li­nė ir iki­mo­kyk­li­nė gru­pė, dir­ban­ti ke­tu­rias va­lan­das per die­ną. Da­bar­ti­niais duo­me­ni­mis, ją lan­kys dvy­li­ka vai­kų“, – in­for­ma­vo I. Ma­žu­lie­nė.

Nyks­tant mo­kyk­loms, di­dė­ja pa­vė­žė­ja­mų į mo­ky­mo įstai­gas moks­lei­vių pro­cen­tas. Šie­met Lin­ku­vos gim­na­zi­ją pa­sieks de­vy­nio­li­kos vie­tų gel­to­na­sis au­to­bu­siu­kas. Vai­kų pa­vė­žė­ji­mui skir­tu trans­por­tu bus ap­rū­pin­tos vi­sos ra­jo­no mo­kyk­los.

Ve­dė­ja pa­ste­bi, kad šie­met mo­kyk­las pa­lie­ka dau­giau, nei įpras­ta, vy­res­nio am­žiaus mo­ky­to­jų. Anot I. Ma­žu­lie­nės, sen­jo­rai pe­da­go­gai pa­si­trau­kia lais­va va­lia, nie­kas jų lauk ne­va­ro. Ar at­si­ras jau­na jų pa­mai­na – dar ne­ži­no­ma. Per­nai ra­jo­no mo­kyk­lo­se jau­nų pe­da­go­gų dirb­ti ne­pra­dė­jo.

I. Ma­žu­lie­nės nuo­mo­ne, ma­žo­se mo­kyk­lo­se po ko­kių pen­ke­rių me­tų ims trūk­ti che­mi­jos, bio­lo­gi­jos, fi­zi­kos mo­ky­to­jų – šių da­ly­kų pe­da­go­gams dėl ma­žo pa­mo­kų krū­vio ga­li pri­siei­ti va­ži­nė­ti per ke­lias dar­bo­vie­tes. Ar­ba per­si­kva­li­fi­kuo­ti ki­tų dis­cip­li­nų pe­da­go­gams. O da­bar ra­jo­ne jau trūks­ta iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo auk­lė­to­jų.

Au­to­rės nuo­tr.

Ši len­ta ant Šu­kio­nių mo­kyk­los sie­nos nuo ru­dens be­liks pri­simi­ni­muo­se.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

?, 2017-08-06 12:55
Kas buvo J.Noreika? Gal gerai, kad neliks jo vardo mokyklos.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas