(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Savivaldybės informacija

2017 m. rugpjūčio 4 d.

Vy­riau­sias ra­bi­nas pa­lai­mi­no Pak­ruo­jo si­na­go­gą

Lie­pos 30 d. Pak­ruo­jo si­na­go­go­je ap­si­lan­kė Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės at­sto­vai, vy­riau­sias Lie­tu­vos ra­bi­nas Kalev‘as Krelin‘as, Iz­rae­lio vals­ty­bės ne­pap­ras­ta­sis ir įga­lio­ta­sis am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vai Amir‘as Maimon‘as su sū­nu­mi Ofek‘u. Jie čia at­vy­ko su mi­si­ja – pri­tvir­tin­tį me­zu­zą. Ši me­ta­li­nė dė­žu­tė su įdė­tu mal­dos teks­tu – Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės do­va­na Pak­ruo­jo si­na­go­gos ati­da­ry­mo pro­ga.

Ka­dan­gi me­zu­zą prie pa­sta­to įė­ji­mo ga­li pri­tvir­tin­ti tik ra­bi­nas, bu­vo lau­kia­ma jo at­vy­ki­mo į Pak­ruo­jį. Vy­riau­sia­sis Lie­tu­vos ra­bi­nas Kalev‘as Krelin‘as, tvir­tin­da­mas me­zu­zą prie pa­grin­di­nio įė­ji­mo, pa­lai­mi­no si­na­go­gą šiais žo­džiais: „Pa­lai­min­tas Tu, Kū­rė­jau, mū­sų Die­ve, Vi­sa­tos val­do­ve, pa­šven­ti­nęs mus sa­vo prie­der­mė­mis ir lie­pęs mums pri­tvir­tin­ti me­zu­zą!“.

Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­na­gie­nė su­pa­žin­di­no sve­čius su Pak­ruo­jo si­na­go­gos is­to­ri­ja, jos res­tau­ra­vi­mo dar­bais. Pak­ruo­jo Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jos pa­si­džiau­gė, kad tą die­ną bu­vo už­fik­suo­ta, jog Pak­ruo­jo si­na­go­go­je jau ap­si­lan­kė 3 000 lan­ky­to­jų.

Mo­ky­mai apie vai­kų tei­sių už­tik­ri­ni­mą

Lie­pos 31 – rugp­jū­čio 1 die­no­mis Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Rut­ke­vi­čie­nė, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Kos­ku­tė, Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Ma­žu­lie­nė, sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Vil­ma Žu­vi­nin­kie­nė ir Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to veik­los sky­riaus ty­rė­ja Ni­da Ma­žei­kai­tė da­ly­va­vo Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pro­jek­to „Vai­kų tei­sių už­tik­ri­ni­mo ir pa­gal­bos vai­kui ir jo šei­mai stip­ri­ni­mas Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se: Anks­ty­vo­sios in­ter­ven­ci­jos mo­de­lis“ mo­ky­muo­se Šiau­liuo­se.

Pag­rin­di­nis anks­ty­vo­sios in­ter­ven­ci­jos mo­de­lio tiks­las yra su­kur­ti uni­ver­sa­lų mo­de­lį ir ati­tin­ka­mus pra­kti­nius įran­kius, lei­džian­čius ver­tin­ti ir iden­ti­fi­kuo­ti anks­ty­vą­sias ri­zi­kas vai­ko ge­ro­vei šei­mo­se ir už­tik­ri­nan­čius adek­va­čią pa­gal­bą.

Ant­ro­ji mo­ky­mų da­lis pla­nuo­ja­ma šių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį.

Bė­gi­mas „Pak­ruo­jo dva­ro ta­kais“

Rugp­jū­čio 1 d. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Sau­lius Ge­giec­kas kar­tu su Pak­ruo­jo spor­to cent­ro di­rek­to­riu­mi Ri­man­tu Če­po­niu ir leng­vo­sios at­le­ti­kos tre­ne­riu Ar­tū­ru Ma­ce­vi­čiu­mi dis­ku­ta­vo apie šių me­tų spa­lio 7 d. pla­nuo­ja­mą tra­di­ci­nį bė­gi­mą „Pak­ruo­jo dva­ro ta­kais 2017“.

Ti­ki­ma­si, kad šie­met bė­gi­me da­ly­vaus apie 600 da­ly­vių.

Kvie­čia­me į ki­ną

Rugp­jū­čio 4 d. (penk­ta­die­nį) 19 val. kvie­čia­me į Pak­ruo­jo si­na­go­gą pa­si­žiū­rė­ti pran­cū­zų re­ži­sie­riaus Eric‘o Besnard‘o fil­mą „Kriau­šių py­ra­gė­liai su le­van­do­mis“ (2016).

Du vai­kus au­gi­nan­ti Lui­za iš pa­sku­ti­nių­jų sten­gia­si iš­sau­go­ti vy­ro pa­lik­tą vais­me­džių vers­lą, ta­čiau lai­kai sun­kūs ir ne­tgi jos ska­nie­ji kriau­šių py­ra­gė­liai ne­ga­li su­stab­dy­ti ban­ko, be­si­gvie­šian­čio atim­ti na­mus. Kai ji ne­ty­čia au­to­mo­bi­liu pa­tren­kia iš nie­kur iš­dy­gu­si Pje­rą, ro­dos, blo­giau bū­ti jau ne­be­ga­li.

Ta­čiau nie­ko pa­na­šaus į Pje­rą Lui­za dar nie­ka­da ne­bu­vo su­ti­ku­si. Už­da­ras ge­ni­jus su sa­vi­ta, kar­tais keis­ta lo­gi­ka ir po­žiū­riu š pa­sau­lio ne­pap­ras­tu­mą, Lui­zo­je ir jos vai­kuo­se stai­ga pa­ma­to tai, ko jis vi­sa­da troš­ko – na­mus.

Kai­na:

Suau­gu­siam – 3,00 Eur

Moks­lei­viui – 2,00 Eur

Iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kui – 1,00 Eur

Mau­dyk­lų van­duo šva­rus

In­for­muo­ja­me, kad at­li­kus Pak­ruo­jo ra­jo­no mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mus, van­dens už­terš­tu­mo ne­nus­ta­ty­ta, mau­dy­tis ga­li­ma.

Jei­gu nors vie­no­je Pak­ruo­jo ra­jo­no mau­dyk­lo­je žar­ni­nių laz­de­lių ir E. co­li bak­te­ri­jų nor­ma vir­ši­ja leis­ti­ną kie­kį, tuoj pat apie tai yra in­for­muo­ja­ma Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Ka­zi­mie­ra Kla­bie­nė.

Eko­lo­gė su­si­sie­kia su se­niū­nais, jie skel­bi­mų len­to­se iš­ka­bi­na pra­ne­ši­mus apie mau­dyk­lų būk­lę. Taip pat in­for­ma­ci­ja yra skel­bia­ma Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je www.pa­kruo­jis.lt ir ra­jo­ni­niuo­se laik­raš­čiuo­se.

Van­dens ko­ky­bės ty­ri­mai yra at­lie­ka­mi du kar­tus per mė­ne­sį.

In­for­ma­ci­ją apie van­dens ty­ri­mų re­zul­ta­tus ga­li­te ras­ti www.pa­kruo­jis.lt skil­ty­je „Ap­lin­ko­sau­ga“ ar­ba kreip­tis į eko­lo­gę Ka­zi­mie­rą Kla­bie­nę te­le­fo­nu (8 421) 61 698 ar­ba elekt­ro­ni­niu pa­štu ekologe@pakruojis.lt.

Kvie­čia­me da­ly­vau­ti Pak­ruo­jo šven­tės ei­se­no­je

Rugp­jū­čio 25–27 die­no­mis vyks Pak­ruo­jo šven­tė ,,Žiem­ga­liš­kas Pak­ruo­jis“. Vi­sas įmo­nes, įstai­gas, or­ga­ni­za­ci­jas, bend­ruo­me­nes rugp­jū­čio 26 die­ną kvie­čia­me da­ly­vau­ti tra­di­ci­ne ta­pu­sio­je šven­tės ei­se­no­je. Ei­se­nos da­ly­vius ver­tins ir ap­do­va­nos ko­mi­si­ja.

No­rin­čius da­ly­vau­ti ei­se­no­je, pra­šo­me iki rugp­jū­čio 18 d. re­gist­ruo­tis ad­re­su: Kęs­tu­čio g. 4, Pak­ruo­jis, 305 kab., Ka­zi­mie­ra Kla­bie­nė tel. (8 421) 61 698, mob. 8 611 30 511, el. p. ekologe@pakruojis.lt. Už­si­re­gist­ruo­jant pra­šy­tu­me pa­teik­ti trum­pą ap­ra­šy­mą.

Rugp­jū­čio 26 die­ną 16.00 va­lan­dą ei­se­nos da­ly­viai ri­kiuo­sis P. Ma­šio­to gat­vė­je, 16.30 val. per til­tą, Vy­tau­to Di­džio­jo gat­ve, M. Šrei­be­rio gat­ve, per Pak­ruo­jo už­tvan­ką žy­giuos į Pak­ruo­jo par­ką.

Star­tuo­ja ak­ci­ja „Ne­šiukš­link“

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja or­ga­ni­zuo­ja ak­ci­ją „Ne­šiukš­link“. Ak­ci­jos tiks­las pa­ska­tin­ti ra­jo­no gy­ven­to­jus pri­si­dė­ti prie gam­tos ap­sau­gos Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je

Ak­ci­jos da­ly­viai tu­ri pri­sta­ty­ti Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai (Kęs­tu­čio g. 4, Pak­ruo­jis ar­ba el. p. savivaldybė@pakruojis.lt) 1–3 nuo­trau­kas, ku­rio­se tu­ri bū­ti už­fik­suo­tas pa­žei­dė­jas, da­ran­tis pa­žei­di­mą, t. y. šiukš­li­nan­tis ap­lin­ką, ar­ba ki­ti duo­me­nys (pvz. au­to­mo­bi­lio nu­me­riai), lei­džian­tys iden­ti­fi­kuo­ti pa­žei­dė­ją.

Nuot­rau­kas rei­kia pri­sta­ty­ti iki šių me­tų gruo­džio 1 die­nos. Prie nuo­trau­kos tu­ri bū­ti nu­ro­dy­ta: nuo­trau­ką (-as) pa­tei­ku­sio as­mens var­das, pa­var­dė, ad­re­sas, tel. nr., el. pa­što ad­re­sas, už­fik­suo­to pa­žei­di­mo vie­ta (se­niū­ni­ja, kai­mas ar ki­ti duo­me­nys).

Dviem ge­riau­siai įver­tin­tiems ak­ci­jos da­ly­viams bus pa­do­va­no­ti iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai

Dau­giau in­for­ma­ci­jos su­teiks Ka­zi­mie­ra Kla­bie­nė tel. (8 421) 61 698, mob. 8 611 30 511, el. p. ekologe@pakruojis.lt.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas