(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Ūdekiečiai sugrįžo namo

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Šeš­ta­die­nį Ūde­kuo­se vy­ko tra­di­ci­nė bend­ruo­me­nės šven­tė „Sug­rį­žau aš į gim­ti­nę“, su­bū­ru­si ke­lių kar­tų ūde­kie­čius, par­si­kvie­tu­si na­mo ki­lu­sius iš šio kai­mo žmo­nes.

janina@skrastas.lt

Tarp pri­si­mi­ni­mų ir nū­die­nos

Šven­tės da­ly­viai pir­miau­siai rin­ko­si Lin­ku­vos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės baž­ny­čio­je, kur au­ko­tos mi­šios už Ūde­kų kai­mą ir jo žmo­nes. Do­va­nų baž­ny­čiai, kaip pa­dė­ką, tu­rė­jo ir pa­tys ūde­kie­čiai – jų at­na­ša­vi­mas ta­po šven­tės pre­liu­di­ja. Pa­ly­dint ūde­kie­tės li­te­ra­tės Vi­li­jos Kaš­ke­ly­tės Nar­vy­die­nės žo­džiais, baž­ny­čiai iš­kil­min­gai per­duo­tas Pra­nu­tės Žu­kaus­kie­nės pa­rū­pin­tas duo­nos ke­pa­las, Vai­do­to ir Ra­sos Ur­bo­nų do­va­no­tas vai­sių krep­šys, Bro­nis­la­vos Čės­nie­nės gė­lės, Sta­sės But­kie­nės su­slėg­tas lie­tu­viš­kas sū­ris ir Rū­tos bei Vai­do­to Nar­vy­dų bi­ty­no me­dus.

Iš baž­ny­čios iš­kil­mės per­si­kė­lė į Ūde­kų ka­pi­nai­tes. Kol ren­gi­nio da­ly­viai de­gė žva­kes ant ar­ti­mų­jų, pa­žįs­ta­mų ka­pų, ka­pi­nių is­to­ri­ją pa­sa­ko­jo V. Nar­vy­die­nė. Šimt­me­čius skai­čiuo­jan­čio­je am­ži­no­jo poil­sio vie­to­je gu­li kar­tų kar­tos Ūde­kų kai­mo žmo­nių. Pa­gal iš­li­ku­sius ak­me­nis spė­ja­ma, kad jo­se ka­dai­se ga­lė­jo sto­vė­ti ak­me­ni­nė kop­ly­čia. Ka­pi­nės nuo neat­me­na­mų lai­kų te­bė­ra vei­kian­čios, ne­ži­na kiek kar­tų plės­tos. Jo­se lai­do­ja­ma ir da­bar.

Links­mo­ji šven­tės da­lis pra­si­dė­jo ne­se­niai įreng­ta­me kai­mo skve­re­ly­je. Ati­da­ry­mo kal­bą pa­sa­kius bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei Gi­ta­nai Mi­siū­nie­nei, šven­tės au­ku­rą už­de­gė kraš­tie­tis Ro­ber­tas Aš­ma­na­vi­čius – vi­so­je ša­ly­je ži­no­mas neį­ga­lių­jų spor­to pro­pa­guo­to­jas, su­kū­ręs dar­bo vie­tas ne vie­nai de­šim­čiai li­ki­mo drau­gų.

Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei džiau­gian­tis vis gra­žė­jan­čiu kai­mu, V. Nar­vy­die­nė pri­si­mi­nė, ko­kie Ūde­kai bu­vo se­nais lai­kais. Li­te­ra­tė yra pa­ra­šiu­si kai­mo is­to­ri­ją.

Šven­tės da­li­mi ta­po ir pa­čios V. Nar­vy­die­nės nau­jos ei­lė­raš­čių rink­ti­nės „Kur ža­lias ąžuo­las“ pri­sta­ty­mas. Ket­vir­tą­ją kai­my­nės kny­gą pri­sta­tė bib­lio­te­ki­nin­kė Ni­jo­lė Gu­že­vi­čie­nė. Vi­li­ja iki po­sū­kio į smul­kų vers­lą taip pat dir­bo bib­lio­te­ko­je, kur pra­dė­jo ra­šy­ti. Ei­liuo­to­ja kai­me ir apy­lin­kė­se ži­no­ma tra­di­ci­niais po­smais apie vi­siems žmo­nėms svar­bius da­ly­kus: gim­tuo­sius na­mus, ar­ti­muo­sius, jaus­mus.

Pris­ta­ty­mą da­bar­ti­nė ir bu­vu­si bib­lio­te­ki­nin­kės sky­rė sa­vo dar­bo­vie­tės, Ūde­kų bib­lio­te­kos sep­ty­nias­de­šimt­me­čiui, mi­ni­mam šiais me­tais.

No­mi­na­ci­jos gar­biems kai­my­nams

V. Nar­vy­die­nei už raiš­kų žo­dį, žmo­nėms mie­las ei­les įteik­ta „Ūde­kų poe­tės“ no­mi­na­ci­ja. Vi­li­ja – ir „Ūde­kie­čių him­no“ teks­to au­to­rė.

„Jau­niau­sios ūde­kie­tės“ no­mi­na­ci­ja ap­do­va­no­ta tri­jų mė­ne­sių Rus­nė Nau­džiū­nai­tė, o „Vy­riau­sios kai­mo gy­ven­to­jos“ ti­tu­lu – de­vy­nias­de­šimt sep­ty­ne­rių Ve­ro­ni­ka Gu­že­vi­čie­nė.

Šven­tės da­ly­vių pa­gar­bų jau­du­lį su­kė­lė no­mi­na­ci­ja „Il­gaam­žiai su­tuok­ti­niai“. Ji skir­ta še­šias­de­šimt pen­ke­rius me­tus ran­ka ran­kon gy­ve­nan­tiems, vi­sus rū­pes­čius drau­ge įvei­ku­siems Fe­li­ci­jai ir Vy­tau­tui Bu­čams.

Trims kai­mo šei­moms skir­tos no­mi­na­ci­jos „Tė­viš­kės pa­trio­tai“.

N. Gu­že­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo apie iš­skir­ti­nes ūde­kie­čių gi­mi­nes, ku­rių ke­lios kar­tos ne­pa­lie­ka sa­vo­jo kai­mo. Ma­ri­jos ir Vy­tau­to Kaš­ke­lių šei­mos dvi duk­ros li­ko čia, su­kū­rė sa­vo šei­mas. Se­nie­ji Kaš­ke­liai jau džiau­gia­si tri­mis proa­nū­kiais. Po Ju­li­jos Nau­džiū­nie­nės na­mų sto­gu gy­ve­na ir jos sū­nus, ir anū­ko šei­ma su proa­nū­ke. O Alek­sand­ros Uo­gin­tie­nės vi­si trys sū­nūs li­ko gy­ven­ti gim­ta­ja­me kai­me. Vie­nas mo­ters anū­kas ėmė­si ūki­nin­kau­ti se­ne­lių že­mė­je.

Kai­mo šven­tės iš­va­ka­rė­se gim­ta­die­nį mi­nė­ju­siai Vil­dai Mar­cin­ke­vi­čie­nei įteik­ta no­mi­na­ci­ja „Pu­sės am­žiaus ju­bi­li­ja­tė“.

Ūde­kie­čiai džiau­gė­si, kad jų kai­mo mo­te­rys jau daug me­tų lai­ko Lin­ku­vos se­niū­ni­jos vai­rą. Į už­tar­nau­tą poil­sį pa­si­trau­kus il­ga­me­tei bu­vu­siai se­niū­nei Ka­zi­mie­rai Ba­ce­vi­čie­nei, iš­gar­si­nu­siai Lin­ku­vą gy­vų gė­lių skulp­tū­ro­mis, po­stą kon­kur­se lai­mė­jo Gi­ta­na Pa­šiš­ke­vi­čie­nė. Abiems se­niū­nėms kai­my­nai sky­rė no­mi­na­ci­jas „Penk­me­čio pa­si­kei­ti­mas“.

„Penk­me­čio at­ra­di­mu“ no­mi­nuo­ta Auš­ros ir Lai­mu­čio Bar­ta­šių šei­ma. Prieš tre­jus me­tus at­si­kė­lę gy­ven­ti į Ūde­kus, vi­si Bar­ta­šiai ne­tru­ko įsi­lie­ti į bend­ruo­me­nės bei sa­vi­veik­los ko­lek­ty­vų veik­lą. Auš­ra ta­po „Lakš­tu­čių“ ka­pe­los dai­ni­nin­ke ir mė­gė­jiš­ko teat­ro ar­tis­te. Prie vai­din­to­jų pri­si­jun­gė ir Lai­mu­tis bei du šei­mos sū­nūs. Duk­ra taip pat dai­nuo­ja. Tik ket­ve­rių me­tų Bar­ta­šių jau­nė­lis dar ne­li­pa į sce­ną. Bend­ruo­me­nės šven­tei Bar­ta­šiai pa­ren­gė mi­ni spek­tak­liu­ką, iro­niš­kai vaiz­duo­jan­tį nū­die­nos Lie­tu­vos ak­tua­li­jas.

Po no­mi­na­ci­jų šven­tės ren­gė­jai dė­ko­jo kraš­tie­čiams, iš Ūde­kų iš­vy­ku­siems, ta­čiau sa­vo dar­bais vis grįž­tan­tiems tal­ki­nin­kau­ti kas­die­ny­bė­je. Ka­zi­mie­ras Gu­das pa­va­sa­rį pa­rū­pi­no pu­šai­čių so­di­nu­kų, ku­riant kai­mo skve­re­lį, Ri­ma Juo­za­pa­vi­čie­nė kai­mo bib­lio­te­kai pa­do­va­no­jo kny­gų, o Li­li­ja Sa­vic­kie­nė pa­ren­gė pro­jek­tą Ūde­kų sta­dio­no re­no­va­ci­jai.

Šven­tę ku­ria sa­vie­ji

No­mi­nan­tams bei ki­tų šven­tės ren­gi­nių me­tu ar­ti­mie­siems bei kai­my­nams kon­cer­ta­vo kai­mo sa­vi­veik­li­nin­kai bei jau­nie­ji ta­len­tai – pas se­ne­lius va­sa­ro­jan­tys vai­kai. Jie gro­jo akor­deo­nu, gi­ta­ra, dai­na­vo, šo­ko.

Dai­ną po dai­nos kai­my­nams at­li­ko nau­jau­sias Ūde­kų sa­vi­veik­los ko­lek­ty­vas – mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis, dai­nuo­jan­tis ret­ro sti­liaus dai­nas. Ja­me – vy­res­nio am­žiaus ūde­kie­tės, su­si­bū­ru­sios praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je: Al­do­na Aš­mo­na­vi­čie­nė, Sta­sė But­kie­nė, Jad­vy­ga Ur­bo­nie­nė, Pra­nu­tė Žu­kaus­kie­nė ir Ra­mu­tė Gar­nie­nė. Dai­ni­nin­kėms pa­de­da kul­tū­ri­nin­kė Vi­ta­li­ja Va­rei­kie­nė, o an­samb­liui va­do­vau­ja Vil­ma Ja­nic­kie­nė.

Šven­tės pro­gra­mą pa­pil­dė kraš­tie­tis Sau­lius But­vi­laus­kas – vė­ži­no vai­kus puoš­nia ka­rie­ta.

Ūde­kų kai­mo bend­ruo­me­nės ar­chy­vo nuo­tr.

Bend­ruo­me­nės šven­tė su­kvie­tė skir­tin­gas kar­tas.

Šven­tės au­ku­rą už­deg­ti pa­ti­kė­ta vi­so­je Lie­tu­vo­je ži­no­mam vi­suo­me­ni­nin­kui Ro­ber­tui Aš­ma­na­vi­čiui.

Si­tua­ci­ją, kuo­met Lin­ku­vos se­niū­nė­mis me­tų me­tus dir­ba ūde­kie­tės, kai­my­nai links­mai ko­men­ta­vo „Ūde­kai val­do“. Anks­tes­nei se­niū­nei Ka­zi­mie­rai Ba­ce­vi­čie­nei (kai­rė­je) ir da­bar­ti­nei – Gi­ta­nai Pa­šiš­ke­vi­čie­nei skir­tos no­mi­na­ci­jos „Penk­me­čio pa­si­kei­ti­mas“.

Dai­nuo­ja sen­jo­rų ret­ro an­samb­lis.

Kraš­tie­tis Sau­lius But­vi­laus­kas po kai­mą ka­rie­ta vė­ži­no vai­kus.

Vy­riau­sios ūde­kie­tės no­mi­na­ci­ja įteik­ta Ve­ro­ni­kai Gu­že­vi­čie­nei (de­ši­nė­je).

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas