(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

„Optimistai“ kelionėje sužinojo apie Plungės įdomybes

2017 m. rugpjūčio 4 d.

Pak­ruo­jo ra­jo­no žmo­nių su ne­ga­lia šei­mų klu­bo „Op­ti­mis­tai“ na­riai plė­tė aki­ra­tį ke­lio­nė­je į Plun­gę.

Klu­bo pir­mi­nin­kė Ge­no­vai­tė La­gi­naus­kie­nė pa­si­da­li­jo įspū­džiais: nors kai ku­rie iš­vy­kos da­ly­viai dėl ne­ga­lios sun­kiai ju­da, ta­čiau nu­ma­ty­tą marš­ru­tą įvei­kė vi­si.

Pak­ruo­jiš­kiai lan­kė­si Ogins­kio rū­muo­se, vaikš­čio­jo dva­ro par­ko ta­ke­liais, liep­te­liais per tven­ki­nius ir Bab­ru­vos upe­lį.

„Di­de­lį įspū­dį pa­li­ko ver­kian­čia va­di­na­ma lie­pa. Me­dis bu­vo pa­deg­tas, iš­de­gė ka­mie­no vi­du­rys. Te­li­ko vie­na gy­va ša­ka. Ta­čiau ji kas­met su­ža­liuo­ja ir ap­si­pi­la žie­dais. Ar ne pa­na­šiai ir žmo­nės sten­gia­si at­si­ties­ti po iš­ti­ku­sių ne­lai­mių“? – ly­gi­no G. La­gi­naus­kie­nė.

„Op­ti­mis­tų“ na­rius su­do­mi­no ga­li­mi bur­tai prie dau­gia­ka­mie­nio uo­sio: no­rin­tys šei­mos pa­gau­sė­ji­mo tu­ri pen­kis kar­tus api­bėg­ti me­dį. Jei no­rė­tų ber­niu­ko – bėg­ti iš kai­rės, jei mer­gai­tės – iš de­ši­nės.

Pak­ruo­jiš­kiai ti­kė­jo­si su­stip­rin­ti svei­ka­tą, glaus­da­mie­si prie Per­kū­no ąžuo­lo, ku­riam, kaip spė­ja­ma, yra apie sep­ty­nis šim­tus me­tų.

Ra­šy­to­jos Ju­li­jos Že­mai­tės gim­ta­ja­me Bu­kan­tės dva­re­ly­je „Op­ti­mis­tai“ do­mė­jo­si tra­di­ci­niais že­mai­čių val­giais, ap­žiū­rė­jo kū­rė­jai skir­tą eks­po­zi­ci­ją bei liau­dies meist­ro Sta­nis­lo­vo Riau­bos kū­ri­nių pa­ro­dą, ban­dė ra­šy­ti se­no­vi­niu bū­du – žą­sies plunks­na, lie­ti vaš­ko žva­kes. Dva­re­lio sa­lė­je pa­kruo­jiš­kiai su­ren­gė imp­ro­vi­zuo­tą pa­si­ro­dy­mą – klu­bo na­rei akom­pa­nuo­jant čia sto­vin­čiu pia­ni­nu, ėmė trauk­ti liau­diš­kas dai­nas. Prie „Op­ti­mis­tų“ pri­si­jun­gė ir tuo me­tu dva­re­ly­je bu­vę ke­liau­to­jai iš Kre­tin­gos.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Klu­bo „Op­ti­mis­tai“ ar­chy­vo nuo­tr.

Žmo­nių su ne­ga­lia šei­mų klu­bo „Op­ti­mis­tai“ na­riai lan­kė­si Plun­gės ra­jo­ne.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas