(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Namuose – kitokie augintiniai

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Aistė GADLIAUSKAITĖ

Dei­vi­das Pi­ke­lis, Vil­niaus ko­le­gi­jo­je stu­di­juo­sian­tis ve­te­ri­na­ri­ją, do­mi­si ne au­to­mo­bi­liais, bet na­riuo­ta­ko­jais. Na­muo­se vai­ki­nas jau tre­jus me­tus ne tik au­gi­na, bet ir vei­sia vo­rus, skor­pio­nus bei pri­žiū­ri bla­kes, sko­lo­pend­rą, o atei­ty­je no­rė­tų įkur­ti na­riuo­ta­ko­jų par­duo­tu­vę.

ais­te.g@skrastas.lt

Tik įė­jus į Dei­vi­do Pi­ke­lio kam­ba­rį žvilgs­nis krin­ta į tvar­kin­gai su­dė­lio­tas dė­žu­tes. Jų – ne vie­na, taip pat ant sta­lo sto­vi ke­li di­de­li te­ra­riu­mai.

Ap­link te­ra­riu­mus ir dė­žu­tes iš­ve­džio­ti lai­dai. Tai šil­dy­mo sis­te­ma. Te­ra­riu­mus rei­kia su­šil­dyti iki 30 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros.

„Ka­dan­gi dau­gu­ma vo­rų yra ki­lę iš Bra­zi­li­jos, Mek­si­kos, Ko­lum­bi­jos, oro są­ly­gos tu­ri bū­ti pri­tai­ky­tos jiems“, – paaiš­ki­no vai­ki­nas.

La­biau­siai iš­si­ski­ria ap­ra­so­jęs te­ra­riu­mas, ku­ria­me ma­to­si iš gi­jų nu­megz­ti tu­ne­liai. Vie­na­me iš jų – pa­si­slė­pęs paukš­tė­das, pa­si­den­gęs ug­ni­nės spal­vos plau­ke­liais.

Dei­vi­das iši­ma vo­rą ir at­sar­giai lai­ko del­ne. Su­py­kęs jis ga­li įkąs­ti, o tai – lyg bi­tei įgė­lus.

Ki­tų Dei­vi­do au­gin­ti­nių vo­rų nuo­dai ga­li su­kel­ti rim­tes­nių ne­ga­la­vi­mų – vi­du­ria­vi­mą, py­ki­ni­mą.

Vo­rų vai­ki­nas nu­kenks­min­ti ne­no­ri:

„Kas bū­tų jei žmo­gui išo­pe­ruo­tų skran­dį? Jis ne­ga­luo­tų, gal ir mir­tų. Tas pa­ts prin­ci­pas ga­lio­ja ir vo­rams.“

Ma­žo­se dė­žu­tė­se tarp ko­ko­so dur­pių pa­si­slė­pę vo­riu­kai neat­ro­do to­kie pa­vo­jin­gi.

Jau­nik­liai ge­ro­kai ak­ty­ves­ni nei suau­gė­liai. „Jiems ir mais­to rei­kia dau­giau. Vo­riu­kus mai­ti­nu be­veik kiek­vie­ną die­ną, duo­du ta­ra­ko­nų, ler­vu­čių, svirp­lių. Suau­gu­sius vo­rus mai­ti­nu kar­tą per sa­vai­tę, kar­tais duo­du su­me­džio­ti ko­kį pe­liu­ką.“

Plas­ti­ki­niuo­se na­me­liuo­se yra ir skor­pio­nų. Šiuos na­riuo­ta­ko­jus vai­ki­nas nu­spren­dė au­gin­ti ne sa­vo no­ru.

„Pa­me­nu, kaž­kas pa­pra­šė, kad už­sa­ky­čiau ir par­duo­čiau skor­pio­ną, bet už­sa­ky­mo taip ir ne­pa­siė­mė. Kur dė­sie­si, pa­si­li­kau sau. Ir la­bai pa­ti­ko – su­ža­vė­jo sa­vo jud­ru­mu, o ir pri­žiū­rė­ti ne­su­dė­tin­ga“, – mai­tin­da­mas skor­pio­ną pa­sa­ko­jo vai­ki­nas.

Vai­ki­nas no­rė­jo au­gin­ti ka­tę ar­ba šu­nį, bet bu­te lai­ky­ti to­kį au­gin­ti­nį nė­ra pa­to­gu. „Nusp­ren­džiau, kad no­riu ko nors eg­zo­tiš­ko. Pa­sa­kiau tė­vams, kad pirk­siu vo­rą, bet jie ne­su­ti­ko. Ta­čiau vis tiek pa­slap­čio­mis jį nu­si­pir­kau ir au­gi­nau. Prieš gim­ta­die­nį pa­sa­kiau ma­mai, kad tu­riu vo­rą ir no­riu dar vie­no.“

Ste­bi­me ma­žus, cen­to dy­džio skor­pio­nus. Pa­si­ro­do, Dei­vi­das ne tik per­ka na­ria­ta­ko­jus, bet ir vei­sia.

„Tai pa­kan­ka­mai su­dė­tin­gas pro­ce­sas. Ka­dan­gi skor­pio­nai gy­va­ve­džiai, pa­te­lės iš kar­to at­si­ve­da gy­vus jau­nik­lius ir juos sau­go ant sa­vo nu­ga­ros. Kai jau­nik­liai pa­si­da­ro sa­va­ran­kiš­ki, nu­li­pa nuo ma­mos. Tik ta­da ga­liu juos paim­ti ir au­gin­ti“, – aiš­ki­no vai­ki­nas.

Vo­rų pa­te­lės mez­ga ko­ko­ną ir ja­me au­gi­na jau­nik­lius. Kar­tais juos sau­go sa­vo nas­ruo­se, bet daž­niau­siai pa­sle­pia te­ra­riu­mo kam­pu­ty­je. „Ta­da sten­giuo­si paim­ti ko­ko­ną ir įdė­ti į in­ku­ba­to­rių. Pa­te­lės la­bai ne­si­ner­vi­na, jei pai­mu jos jau­nik­lius, ka­dan­gi vo­rai tu­ri vie­na­die­nę at­min­tį.“

Dei­vi­dui ne tik pa­tin­ka ste­bė­ti, kaip vo­rai mez­ga tink­lus, ne­ria­si iš sa­vo šar­vo, bet ir kaip me­džio­ja.

„Įlei­džiu kiek­vie­nam vo­rui ar skor­pio­nui po ta­ra­ko­ną ir ste­biu, kas bus. Kar­tais au­gin­ti­niai ne­puo­la sa­vo au­kos ir ją su­me­džio­ja tik po tam tik­ro lai­ko. Bet daž­niau­siai pa­gau­na gro­bį, su­lei­džia nuo­dus, pa­ra­ly­žiuo­ja jį ir pa­si­sa­vi­na me­džia­gas, ku­rių jam rei­kia“, – me­džiok­lės de­ta­les api­bū­di­na vai­ki­nas.

Dei­vi­das pla­nuo­ja įsi­gy­ti ki­tų rū­šių na­riuo­ta­ko­jų. Sva­jo­ja ati­da­ry­ti par­duo­tu­vę:

„Ban­dy­čiau žmo­nėms at­skleis­ti na­riuo­ta­ko­jų ge­rą­sias sa­vy­bes, su­teik­čiau in­for­ma­ci­jos apie kiek­vie­ną na­riuo­ta­ko­jį ir taip pa­ro­dy­čiau, kad jų bi­jo­ti ne­ver­ta.“

Dei­vi­do PI­KE­LIO nuo­tr.

Dei­vi­das Pi­ke­lis au­gi­na apie 60 na­riuo­ta­ko­jų, ta­čiau to ne­ga­na. „Yra daug įvai­rių paukš­tė­dų, vo­rų, skor­pio­nų, sko­lo­pend­rų rū­šių, ku­rias no­rė­čiau įtrauk­ti į sa­vo as­me­ni­nę ko­lek­ci­ją“, – pa­sa­ko­jo vai­ki­nas.

Skor­pio­nas, pa­ga­vęs ta­ra­ko­ną, ban­do pie­tau­ti.

Bla­kės – gra­žios, ta­čiau sklei­džia ne­ge­rą kva­pą. taip jos ap­si­sau­go nuo prie­šų.

Kai ku­rios vo­rų pa­te­lės ga­li iš­gy­ven­ti apie 20 me­tų, pa­ti­nė­liai – apie 4 – 6 me­tus.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas