(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Radviliškį papuoš knygų nameliai

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Aistė GADLIAUSKAITĖ

Rad­vi­liš­kio mies­te rug­sė­jo mė­ne­sį at­si­ras na­me­liai su kny­go­mis, ku­rio­mis ga­lės da­ly­tis vi­si no­rin­tys.

ais­te.g@skrastas.lt

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka ini­ci­ja­vo sa­va­no­riš­ką kny­gų na­me­lių ga­mi­ni­mo ak­ci­ją.

Ka­dan­gi bib­lio­te­ka ak­ci­ją pa­skel­bė ne­tu­rė­da­ma jo­kio fi­nan­sa­vi­mo, iki rugp­jū­čio 5 die­nos kvie­tė sa­va­no­rius prie jos pri­si­dė­ti ga­mi­nant na­me­lius.

Į kvie­ti­mą pir­mo­ji at­si­lie­pė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gau­sių šei­mų aso­cia­ci­jos „Šei­mos ži­di­nys“ di­rek­to­rė Aud­ro­nė Be­res­ne­vi­čie­nė. Ji pa­siū­lė tau­to­dai­li­nin­kui Alek­sand­rui Fi­li­pa­vi­čiui pri­si­dė­ti prie ak­ci­jos ir su­ręs­ti ne­di­de­lį na­me­lį.

Ant­ro na­me­lio sta­ty­ba pa­si­rū­pin­ti pa­ža­dė­jo Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ras. Di­rek­to­rius Jo­nas Pra­vi­lo­nis idė­ją mo­ki­niams pri­sta­tys rug­sė­jo pra­džio­je.

UAB „Mul­ti­me­da“ pa­sta­tys tre­čią­jį na­me­lį.

Iš vi­so mies­te tu­rė­tų bū­ti pa­sta­ty­ti trys na­me­liai. Idė­jai pa­si­tei­si­nus, atei­ty­je na­me­lių pa­dau­gė­tų.

„Jei Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­ni­ja pri­tars ir su­tiks, na­me­liai tu­rė­tų at­si­ras­ti rug­sė­jo vi­du­ry­je ar pa­bai­go­je mies­to par­ke prie vai­kų sū­py­nių, prie Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­ro ir au­to­bu­sų sto­ties“, – pa­sa­ko­jo Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Šu­kai­tie­nė.

Vie­tos pa­rink­tos neat­si­tik­ti­nai. „Na­me­lį no­rė­tu­me pa­sta­ty­ti prie sū­py­nių, kad vai­kams žai­džiant tė­ve­liai ne­nuo­bo­džiau­tų ir tu­rė­tų ką pa­skai­ty­ti. Ke­liau­jan­tiems au­to­bu­su kny­gos taip pat pa­leng­vin­tų lau­ki­mą. Prie kul­tū­ros cent­ro pa­sta­ty­ta ne­ma­žai suo­liu­kų, to­dėl rad­vi­liš­kie­čiai, lais­va­lai­kį lei­džian­tys cent­re, ga­lė­tų atei­ti čia ir pa­skai­ty­ti, kas jiems pa­si­ro­dy­tų įdo­mu“, – aiš­ki­no V. Šu­kai­tie­nė.

Šia ak­ci­ja sie­kia­ma ug­dy­ti žmo­nių do­mė­ji­mą­si kny­go­mis. „Ypač no­ri­me pri­trauk­ti jau­nus žmo­nes skai­ty­ti kny­gas. Gal­būt, per­skai­tę vie­ną mies­te, su­si­do­mės ir ap­si­lan­kys bib­lio­te­ko­je“, – svars­tė di­rek­to­rė.

Da­lį kny­gų na­me­liuo­se ap­gy­ven­dins bib­lio­te­ka. Vi­si, kas no­rės pri­si­dė­ti prie ini­cia­ty­vos, ga­lės do­va­no­ti kny­gas ir pa­lik­ti jas na­me­liuo­se.

Ais­tės GAD­LIAUS­KAI­TĖS nuo­tr.

Vio­le­ta Šu­kai­tie­nė tei­gė, kad na­me­liuo­se li­te­ra­tū­ra tu­rė­tų bū­ti kuo įvai­res­nė: „Pa­vyz­džiui, prie su­py­nių ga­lė­tų skai­ty­ti ne tik tė­ve­liai, bet vai­kiš­kas kny­ge­les ga­lė­tų pa­var­ty­ti ir vai­kai.“

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (3)

Tikrai, 2017-08-13 13:34
Daromas tik grazus darbas.Gražu.

jo, 2017-08-11 13:25
Eilinis lia mados klyksmas.. ir kas iš to...tik pinigų taškymas.

???, 2017-08-10 16:13
Tokių namelių paskirtis vienintelė, kad žmonės galės atsikratyti senomis ir nereikalingomis knygomis. Ar ne per didelė prabanga???Knygų pilnos bibliotekos, gal reikia tik netingėti nueiti ir parsinešti. Mes gi lietaus kraštas, tokiuose namukuose paliktos knygos sudrėks ir kas iš jų liks??? Nereikia išradinėti dviračio, nes kiekvienas daiktas turi savo paskirtį ir vieta, o knygos vieta tikrai ne tokiam namelyje

Rodomi komentarai nuo 1 iki 3. Iš viso: 3

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 3
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas