(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Palonų bendruomenės šventė

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Aistė GADLIAUSKAITĖ

Pas­ku­ti­nį lie­pos sa­vait­ga­lį Pa­lo­nų bend­ruo­me­nės na­riai ne tik svei­ki­no Onas, bet ap­do­va­no­jo ir gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kus, iš­rin­ko gar­bės pi­lie­tį.

ais­te.g@skrastas.lt

Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Gi­ta­na Ke­me­šie­nė, pa­va­duo­to­jas Re­na­tas Mic­kus ir se­niū­nas Ro­mas Kal­vai­tis pa­svei­ki­no ir ap­do­va­no­jo net 30-ties gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kus.

Šie­met į Pa­lo­nų gar­bės pi­lie­čių kny­gą bu­vo įra­šy­ta Efe­mi­ja Ja­kai­ty­tė už pa­rei­gin­gu­mą, darbš­tu­mą, pa­gal­bą pa­lo­niš­kiams ruo­šian­tis įvai­rioms šven­tėms.

Po svei­ki­ni­mų pa­lo­niš­kiai ga­lė­jo da­ly­vau­ti įvai­rio­se var­žy­bo­se: šaš­kių, smi­gi­nio, bo­ka­lo lai­ky­mo, ran­kų len­ki­mo ir ka­muo­liu­ko me­ti­mo į to­lį.

Pir­mą­ją vie­tą šaš­kių tur­ny­re užė­mė Ne­das Goer­kis. Smi­gi­nio žai­di­me ge­riau­siai se­kė­si Re­na­tui Zda­na­vi­čiui. Neįp­ras­to­je bo­ka­lo lai­ky­mo rung­ty­je lai­mė­jo Ne­ri­jus Ža­roms­kis. Ran­kų len­ki­mo var­žy­bo­se pir­mą­sias vie­tas užė­mė Ak­vi­lė Gau­čai­tė (mo­te­rų ka­te­go­ri­jo­je) ir Re­na­tas Zda­na­vi­čius (vy­rų ka­te­go­ri­jo­je).

Be to, šven­tės da­ly­viai ga­lė­jo pa­ska­nau­ti troš­ki­nio, ku­rį vi­rė Ri­man­tas Nar­bu­tis ir Al­gi­man­tas Za­pas­ny­kas.

Pa­lo­nų gy­ven­to­jus ir sve­čius links­mi­no Po­ciū­nė­lių kul­tū­ros na­mų mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis „Sva­ja“ ir ka­pe­la „Liau­dė“. Taip pat pa­si­ro­dė Pa­lo­nų dau­gia­funk­cio cent­ro šo­kė­jos, šven­tės da­ly­vius ap­lan­kė bai­ke­riai, o va­ka­re pa­lo­niš­kiai bu­vo kvie­čia­mi į dis­ko­te­ką, ku­rią ve­dė gru­pė „Aukš­tai­ti­ja“ iš Pa­ne­vė­žio.

Ar­vy­do ŽA­ROMS­KIO nuo­tr.

Aki­mir­ka iš ka­muo­liu­ko me­ti­mo į to­lį var­žy­bų. Vai­kų ka­te­go­ri­jo­je ge­riau­siai se­kė­si Gre­tai Gau­čai­tei, suau­gu­sių­jų – Kęs­tu­čiui Dir­gė­lai.

Šven­tė­je links­mi­no­si ir vai­kai – mul­tip­li­ka­ci­nių fil­mų per­so­na­žė Bi­tė vai­kams da­li­no minkš­tus žais­lus ir le­dus.

Į šven­tę atei­nan­tys da­ly­viai ga­lė­jo pa­si­gro­žė­ti pa­ro­da „Onu­tės skry­bė­lė“. Jo­je da­ly­va­vu­siems „Iman­tų“, Si­dab­ra­vo, Bu­tė­nų, Pa­kir­ši­nio, Va­dak­tų, Bai­so­ga­los, Pa­lo­nų bend­ruo­me­nėms ir Pa­kir­ši­nio ama­tų cent­rui bu­vo įteik­tos pa­dė­kos.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (2)

Fui, 2017-08-08 07:27
Nieko daugiau ir nesugeba veikti, kaip tik švęsti... Taip žmonės užliūliuojami šokiais, dainomis, žaidimais...

Operatyvu, 2017-08-08 06:46
Na ir operatyvumas ŠK!!! Šventė beveik prieš dvi savaites buvo, tik dabar sugebėjo parašyt. Ir tai, kažin, ar ne bendruomenė pati atsiuntė...

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas