(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Į Radviliškį parvežė ir Europos žmonių festivalį

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Aistė GADLIAUSKAITĖ

Rad­vi­liš­kie­čiai 6 die­nas var­žė­si Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­ly­je. Bend­ro­je spor­to ir kul­tū­ros sri­čių įskai­to­je pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo is­pa­nai. Rad­vi­liš­kie­čiai užė­mė tre­čią­ją vie­tą, bet ant lau­rų neuž­mi­go: jau svars­to, kaip ki­tų me­tų fes­ti­va­lio da­ly­vius ga­lė­tų priim­ti sa­va­me kraš­te.

ais­te.g@skrastas.lt

Lie­pos 23-29 die­no­mis 25-tą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­ma­me fes­ti­va­ly­je Pran­cū­zi­jo­je, La Cha­taig­ne­raie mies­te­ly­je, rad­vi­liš­kie­čiai var­žė­si su 13 Eu­ro­pos ša­lių. Rad­vi­liš­kie­čiai ban­dė įro­dy­ti, kad yra ge­riau­si skir­tin­go­se spor­to ir kul­tū­ros sri­ty­se: krep­ši­nio, pe­tan­kės, bad­min­to­no, plau­ki­mo, fut­bo­lo, mais­to pri­sta­ty­mo, gat­vės teat­ro, kul­tū­ros pri­sta­ty­mo, pie­ši­mo ir fo­tog­ra­fi­jos.

Rad­vi­liš­kie­čiams ge­riau­siai se­kė­si krep­ši­nio, pe­tan­kės ir pie­ši­mo var­žy­bo­se. Už ge­rą pa­si­ruo­ši­mą šio­se sri­ty­se jie ga­vo po mak­si­mu­mą – 13 taš­kų.

Rad­vi­liš­kio kraš­tą at­sto­vau­jan­tys da­ly­viai la­biau­siai džiau­gė­si, kad pir­mą kar­tą pa­vy­ko lai­mė­ti pe­tan­kės žai­di­me prieš pro­fe­sio­na­lus iš Liuk­sem­bur­go.

Ki­tų ša­lių da­ly­vius ža­vė­jo rad­vi­liš­kie­čių dai­lės ir fo­tog­ra­fi­jos dar­bai, ku­riuos pri­sta­tė Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos dai­li­nin­kė Edi­ta Rim­kie­nė ir fo­tog­ra­fas Ug­nius Juo­zai­tis.

Su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė šo­kių gru­pė „Šel­miai“ bei šo­kių gru­pės mu­zi­kan­tai pri­sta­tę ša­lies kul­tū­rą.

Nors rad­vi­liš­kie­čiai džiau­gia­si sėk­me, jau pra­de­da­ma rū­pin­tis ki­tų me­tų fes­ti­va­liu.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Jo­lan­ta Mar­gai­tie­nė aso­cia­ci­jos „Eu­ro­pos žmo­nių festivalis” pre­zi­den­tui Jan Frit­zen įtei­kė kvie­ti­mą ki­tų me­tų lie­pos mė­ne­sio pa­bai­go­je ap­si­lan­ky­ti Rad­vi­liš­ky­je. Kvie­ti­mas priim­tas – fes­ti­va­lis vyks Rad­vi­liš­ky­je.

Eli­gi­jos ZOLT­NE­RIE­NĖS nuo­tr.

Per 50 rad­vi­liš­kie­čių žy­gia­vo Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­lio ei­se­no­je.

Per­ga­lė pe­tan­kės var­žy­bo­se kė­lė nuo­sta­bą ne tik ją pa­sie­ku­siems rad­vi­liš­kie­čiams, bet ir vi­siems kon­kur­so da­ly­viams.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

..., 2017-08-05 09:51
Galėjo ir nevežti, ne festivalių Radviliškiui reikia, o darbo ir duonos. Beje, rajono gyventojams įdomu žinoti, ar delegacijos narių sutuoktiniai ir vaikai, vykę į kelionę, susimokėjo už ją, ar linksminosi už valdiškus pinigus?

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas