(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Pakruojo šiukšlės – brangiausios apskrityje

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Pak­ruo­jo ra­jo­no Ta­ry­bai pa­tvir­ti­nus nau­jus rink­lia­vos už at­lie­kų iš­ve­ži­mą dy­džius, pa­kruo­jie­tiš­kos šiukš­lės ta­po bran­giau­sios ap­skri­ty­je.

janina@skrastas.lt

Nau­jie­ji rink­lia­vos dy­džiai skai­čiuo­ja­mi nuo lie­pos 1-osios. Pa­gal juos kiek­vie­nam ra­jo­no gy­ven­to­jui pa­sto­vio­ji da­lis – 21,72 eu­ro per me­tus. Kin­ta­mo­sios da­lys ski­ria­si. Gy­ve­nan­tie­siems dau­gia­bu­čiuo­se kiek­vie­nam žmo­gui skai­čiuo­ja­ma po 9,31 eu­ro per me­tus (iš vi­so su­si­da­ro 31,03 eu­ro per me­tus vie­nam pa­kruo­jie­čiui).

In­di­vi­dua­lių so­dy­bų gy­ven­to­jams kin­ta­mo­ji da­lis pri­klau­so nuo nau­do­ja­mo kon­tei­ne­rio dy­džio ir iš­ve­ži­mų skai­čiaus. Nus­ta­ty­ta, kad kon­tei­ne­riai per me­tus tu­ri bū­ti iš­vež­ti ma­žiau­siai dvy­li­ka kar­tų, ir įmo­ka už tai – pri­va­lo­ma. 0,12-0,14 ku­bi­nio met­ro tal­pos kon­tei­ne­rio iš­ve­ži­mas kai­nuo­ja 0,78 eu­ro­cen­tus, 0,24 ku­bi­nio met­ro tal­pos – dvi­gu­bai dau­giau. Bran­giau­sios šiukš­lės bus, su­kaup­tos 1,1 ku­bi­nio met­ro dy­džio kon­tei­ne­riuo­se – už vie­no jų iš­ve­ži­mą so­dy­bos sa­vi­nin­kai mo­kės 7,06 eu­ro. Ati­tin­ka­mai žmo­nėms prie pa­sto­vio­sios rink­lia­vos da­lies pri­si­dės 9,36, 18,72 ir 84,72 eu­ro per me­tus.

Ban­kų, pa­štų, teis­mų, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įstai­gų, įmo­nių ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­sta­tų sa­vi­nin­kai už kiek­vie­ną dar­buo­to­ją per me­tus mo­kės po 10,35 eu­ro pa­sto­vią­ją ir 4,43 eu­ro kin­ta­mą­ją rink­lia­vos da­lį. Ana­lo­giš­ki rink­lia­vos dy­džiai nu­sta­ty­ti pa­slau­gų tei­kė­jams, ge­le­žin­ke­li­nin­kams, au­tot­rans­por­ti­nin­kams, vers­li­nin­kams, san­dė­li­nin­kams. To­kią pa­čią rink­lia­vą mo­kės kul­tū­ri­nin­kai, bib­lio­te­ki­nin­kai bei mu­zie­ji­nin­kai.

Bran­giau­sia rink­lia­va bus pre­ky­bi­nin­kams bei mai­ti­ni­mo įstai­goms. Tu­rin­tys dar­buo­to­jų už kiek­vie­ną iš jų per me­tus mo­kės 33,50 eu­ro pa­sto­vio­sios bei 14,36 eu­ro kin­ta­mo­sios rink­lia­vos da­lies.

Sam­do­mų dar­buo­to­jų ne­tu­rin­tys fi­zi­niai as­me­nys rink­lia­vą mo­kės pa­gal ne­kil­no­ja­mo tur­to ob­jek­to bend­rą­jį plo­tą.

Pat­vir­tin­tie­ji rink­lia­vos dy­džiai – bran­giau­si ap­skri­ty­je: Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jams pa­sto­vio­ji jos da­lis ma­žes­nė dau­giau nei tri­mis, Jo­niš­kio ra­jo­ne – pust­re­čio, Ak­me­nės ir Kel­mės – pus­šeš­to, Rad­vi­liš­kio – be­veik pen­kiais eu­rais. Ma­žes­nės ir šio­se sa­vi­val­dy­bė­se nu­sta­ty­tos rink­lia­vos kin­ta­mo­sios da­lys.

Ko­dėl Pak­ruo­jy­je rei­kė­jo bran­gin­ti at­lie­kų ve­ži­mą?

Ra­jo­no eko­lo­gė Ka­zi­mie­ra Kla­bie­nė tei­gė, kad at­lie­kų ve­ži­mas, tvar­ky­mas nuo­lat brangs­ta, nes Pak­ruo­jo ra­jo­nas – ato­kiai nuo re­gio­ni­nio są­var­ty­no. Ir rink­lia­va nuo ant­ro­jo šių me­tų pus­me­čio pa­bran­gin­ta, kad vė­liau ne­reik­tų jos dy­džio kel­ti dar la­biau.

Bet Ak­me­nės ra­jo­nas – dar to­liau nuo są­var­ty­no, o ak­me­niš­kių šiukš­lės – pi­ges­nės...

Eko­lo­gė ar­gu­men­ta­vo, kad ra­jo­ne me­tai po me­tų at­lie­kų kie­kiai ne­ma­žė­ja – jų kas­met iš­ga­be­na­ma apie 8,5-9 tūks­tan­čius to­nų. Už­da­rius tris at­lie­kų su­rin­ki­mų aikš­te­les ra­jo­ne, šiukš­lių kie­kiai išau­go Kuo­siš­kių bei Alek­nai­čių aikš­te­lė­se. Anot K. Kla­bie­nės, ypač pa­di­dė­jo sta­ty­bi­nių at­lie­kų.

Au­to­rės nuo­tr.

Tei­gia­ma, kad Pak­ruo­jo ra­jo­ne at­lie­kų ne­ma­žė­ja, nors prie dau­gia­bu­čių sto­vin­tys kon­tei­ne­riai pa­sta­ruo­ju me­tu pri­pil­do­mi per il­ges­nį lai­ką, nei anks­čiau.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (8)

manau, 2017-08-13 15:13
kad rajono valdžiai laikas atsižvelgti į žmonių pajamas ....ir tik tada ,,spręsti" kiek šiukšlės turi kainuoti...?O dabar esame labiausiai engiami visoje apskrityje....,tai reiškia,kad mumis labai valdžia ,,rūpinasi"?

tikrai, 2017-08-08 13:45
Pavarei kaip tikras prolitariato vadas kur šakės kur revoliucija dar profsąjunga pasikviesk

klausimui, 2017-08-08 12:55
o kur tavo šakės? lauki kol kažkas tave apgins? patys ginkitės nedūsavę :)

klausimas, 2017-08-08 11:24
kur Grybė su šakėm dingo,čia jam pasireikšt nearti dirvonai būtų ,o gal irgi ton pačion dūdon pučia

padėkokime, 2017-08-08 11:19
jo ekselencijai Gegieckui pačai brangiausiai apmokamai savivaldybės fotografei Kižienei juk visa tai jūsų nepakeliamo darbo ir maldų dėka na kuom dar nustebinsit mus nabagėlius jūs mūsų rajono rūpintojėliai ?

tai vadinasi, 2017-08-08 09:30
regionų stiprinimo politika. Varykit visi į Vilnių, Klaipėdą- ten algos didžiausios, o prekės -pigiausios..Norite gyventi kaime , kvepuoti grynu oru, mokėkite "prabangos" mokestį.:)

Avinams, 2017-08-08 09:18
Prabangiame kaimelyje, privalo būti prabangios paslaugos...

PILIETE, 2017-08-08 08:04
Uzverte pakeles, pamiskes siukslem vel is naujo, dingo aiksteles, ko pasekoje pakilo kainos uz ka........... nu blyn kada baigsis ta bezdabrazija !!!!!!!!!!!!!1

Rodomi komentarai nuo 1 iki 8. Iš viso: 8

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 8
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas