(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Ledų pardavėjams ši vasara nėra palankiausia

2017 m. rugpjūčio 9 d.
Gustė KAIRYTĖ

Va­sa­ra Šiau­liuo­se neį­si­vaiz­duo­ja­ma be mies­tie­čiams ge­rai pa­žįs­ta­mų le­dų par­da­vė­jų – ita­lo Al­fon­so Poc­cia ir šiau­lie­tės Ni­jo­lės Pet­ke­vi­čie­nės. Skir­tin­go­se mies­to vie­to­se dir­ban­tys vers­li­nin­kai kon­ku­ren­ci­jos ne­jau­čia, ta­čiau įno­rin­ga va­sa­ra le­dų pre­ky­bai da­ro įta­ką.

guste@skrastas.lt

Pre­ky­bą le­mia oras

Vie­nuo­lik­tus me­tus Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tis ita­las Al­fon­so Poc­cia par­da­vi­nė­ja le­dus ir ka­vą Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je.

„Jei ge­ras oras – per­ka le­dus ir le­dų kok­tei­lius, jei­gu blo­gas – ka­vą. Ži­no­ma, kai ma­tau, kad oras vi­sai pra­stas, ne­dir­bu. Esu pa­ts šei­mi­nin­kas, to­dėl spren­džiu, ka­da at­si­da­rau, o ka­da už­si­da­rau. Bū­na, kad lie­tin­go­mis die­no­mis pra­de­du dirb­ti 16 va­lan­dą. Ma­tau, kad nė­ra žmo­nių – ir už­si­da­rau“, – sa­vo vers­lo pri­va­lu­mus pa­sa­ko­ja Al­fon­so Poc­cia.

Vie­to­je le­dus ga­mi­nan­tis ita­las juos siū­lo nuo 1 eu­ro už ma­žą po­rci­ją iki 2 eu­rų – už di­des­nią­ją. Dar par­da­vi­nė­ja ka­vą bei cuk­raus va­tą. Al­fon­so džiau­gia­si, kad le­dų pirk­ti už­su­ka ne tik ei­da­mi pro ša­lį šiau­lie­čiai, bet ir at­vy­ku­sie­ji į Šiau­lius: „At­va­žiuo­ja iš ki­tų mies­tų. Sa­ko: gir­dė­jom, skai­tėm, ma­tėm per te­le­vi­zi­ją.“ Tu­ri jis ir nuo­la­ti­nių klien­tų.

Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­re le­dus par­da­vi­nė­jan­ti Ni­jo­lė Pet­ke­vi­čie­nė siū­lo ita­liš­kus na­mi­nius le­dus nuo pu­sant­ro eu­ro už ma­žą po­rci­ją iki 2,40 eu­ro – už di­de­lę. Taip pat tu­ri ir fa­suo­tų le­dų – jų kai­nos svy­ruo­ja nuo ke­tu­rias­de­šim­ties eu­ro cen­tų iki 1,90 eu­ro.

Ji skun­džia­si vė­siais orais, nes klien­tų su­ma­žė­jo: „Ši va­sa­ra tik­rai sun­ki. Kai pra­stas oras, klien­tų vi­sai nė­ra, tai ne­dir­bu ir aš.“ Le­dų se­zo­ną ji pra­de­da ge­gu­žės pa­bai­go­je, daž­niau­siai už­bai­gia rug­sė­jį, po Šiau­lių mies­to gim­ta­die­nio.

N. Pet­ke­vi­čie­nė taip pat su­lau­kia nuo­la­ti­nių klien­tų. Kar­tais nu­si­per­ka dau­giau nei pen­kias po­rci­jas fa­suo­tų le­dų. Ne­se­niai ją nu­ste­bi­no vie­na klien­tė: „Vie­na pir­mo­kė pir­ko le­dą, o po ku­rio lai­ko at­bė­go ir pa­do­va­no­jo pie­ši­nu­ką. Šir­dį su­vir­pi­na, kai vai­kas taip dė­me­sį pa­ro­do. Reiš­kia, kad įstri­go jai, svar­bu pa­si­ro­dė.“

Vie­ta ir­gi svar­bi

Prie­šais Didžd­va­rio gim­na­zi­ją pre­kiau­jan­ti po­nia Ni­jo­lė šio­je vie­to­je su­lau­kia klien­tų, nes šie­met yra vie­nin­te­lė le­dų par­da­vė­ja bul­va­re. Atei­na ne tik pa­si­vaikš­čio­ti išė­ję žmo­nės, bet ir ei­nan­tys iš tur­gaus.

Pak­laus­ta, ar ir ki­tais me­tais tęs pre­ky­bą to­je pa­čio­je vie­to­je, at­sa­kė, jog grei­čiau­siai ne. Pas­ta­tas, ku­ria­me šiuo me­tu ji nuo­mo­ja­si erd­vę, yra per­duo­tas į ki­tų sa­vi­nin­kų ran­kas. „Dar ei­siu į Sa­vi­val­dy­bę, ieš­ko­siu, kur pri­si­glaus­ti cent­ro ri­bo­se. Man rei­kia sa­vo tech­ni­ką kur nors pa­lik­ti, bet kur ne­tin­ka. Ti­kiuo­si ras­ti vie­tą.“

Prie Talk­šos eže­ro įsi­kū­ręs A. Poc­cia ke­ti­na ir ki­tą­met čia pre­kiau­ti – iš­liks fir­mi­niai le­dai ir ka­va. Tu­ri min­čių ki­tą se­zo­ną vėl ati­da­ry­ti ka­vi­nę mies­to pie­ti­nia­me ra­jo­ne.

„Ieš­kau žmo­gaus, su ku­riuo ga­lė­čiau dirb­ti. Ten bū­tų ne tik ka­va ir le­dai. Pa­si­rin­ki­mas bū­tų pla­tes­nis.“ Jei pla­nas pa­vyk­tų, dirb­tų ir žie­mą.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Iš Ita­li­jos at­vy­kęs Al­fon­so Poc­cia klien­tų su­lau­kia ir sau­lė­tu, ir lie­tin­gu oru. Kai šil­ta – per­ka­mi le­dai, kai vė­su – ka­va.

Penk­tus me­tus iš ei­lės to­je pa­čio­je vie­to­je le­dus par­da­vi­nė­jan­ti Ni­jo­lė Pet­ke­vi­čie­nė su­lau­kia ir nuo­la­ti­nių klien­tų.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

kostek, 2017-08-13 14:49
italui reikia pradeti prekiauti vynu is italijos alumi cigarais,salia irengti saudykla siurpryza su prizais,gera muzikike su italu slageriais,vakaro striptizo sokejos prie zydu kapininiu,su naktiniais vaiduokliais vampyrais zombiais,sviesos efektai skraidantys karstai,raganos ant sluotu kubiluose visa nakti fejeverku sou prie talsos ezero,svarbiausia alaus dydele backa ant ratu alus vilniaus sostines,zigulinis is backos,vyno medines backos pilstomas vynas su ledais ir kavike,daugiau efektu reklamos vakarinio apsvietimo,beto reikia ikurti lauko sokiu aikstele naktini kluba prie zydu kapiniu vis bus linksmiau gyventi,vakarais jaunos panikes su prisirpusiomis krutymis,stangriais figuringais uzpakaliukais,naktiniai saslykai kepsniai ant lauzo,sokiai muzika,siauliuose vekia komunizmo stabdziu systema jokiu sou naktiniu nevyksta fiestu karnavalu,kam tokia valdzia reikalinga jei nemasto placiu diapozonu,kiek italas uzdirba pelno i diena simta,penkis simtus,tukstanti euru?gal reikia placiau veikti prie ezero istisus metus su sporto renginiais,koncertais,estafetes ir poto vyno alaus ledu ir sulciu sou su figuringomis merginomis iskiliu biustu su dydeliu tarpu ir siauliu geziukais kurie dabar rengiasi kostiumais su maikemis ir naike sportbaciais kedais

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas