(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Ūkininkauja jau trečioji karta

2017 m. rugpjūčio 9 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Kel­mės ra­jo­ne, Lio­lių se­niū­ni­jos Žvirb­lių kai­me, ūki­nin­kau­jan­čiai Ele­nai And­riu­lie­nei ne­rei­kia su­kti gal­vos dėl skau­džiau­sių so­cia­li­nių Lie­tu­vos gy­ve­ni­mo rykš­čių – emig­ra­ci­jos ir ne­dar­bo. Ūki­nin­kau­ja vi­si ke­tu­ri jos vai­kai: duk­ros Edi­ta Lo­gi­naus­kie­nė ir Al­ma Bra­zie­nė, sū­nūs Ar­vy­das ir Kas­ty­tis, ku­rio ūkis šie­met pri­pa­žin­tas ge­riau­siuo­ju Kel­mės ra­jo­no „Me­tų ūkiu“. Že­mė jiems duo­da dar­bo ir duo­nos.

reginamus@skrastas.lt

Pro­se­ne­lio pė­do­mis

Se­na, 1936 me­tais sta­ty­ta, so­dy­ba Žvirb­lių kai­me. Čia gy­ve­no Ele­nos And­riu­lie­nės tė­vas Vin­cas Eit­man­tis. „Iš sa­vo tė­vų kaip pa­so­gą ga­vo me­die­nos ir pa­si­sta­tė tro­bą. Per ka­rą vo­kie­čiai iš­plė­šė grin­dis, lu­bas, kok­lių kros­nis, pa­li­ko tik sie­nas“, – me­na po­nia Ele­na.

1957-ai­siais Eit­man­čiai grį­žo iš trem­ties. Ji tuo­met bu­vo dar vai­kas. So­dy­ba – nu­sa­vin­ta, pa­vers­ta val­diš­ku na­mu. Bet prie­globs­tį čia ra­do ir tik­rie­ji na­mo šei­mi­nin­kai.

Gal­būt to­dėl da­bar su to­kia mei­le E. And­riu­lie­nė ir jos vai­kai puo­se­lė­ja pra­ras­tą ir vėl at­gau­tą so­dy­bą, puo­šia gė­ly­nais. Ją re­no­va­vo, pa­di­di­no pri­lip­dy­da­mi prie­sta­tą, te­ra­są ir bal­ko­ną.

Šio­je so­dy­bo­je pra­dė­ti kur­ti ir ūkiai. E. And­riu­lie­nė – ag­ro­no­mė. 1991 me­tais, kai jos tė­vas at­ga­vo 47 hek­ta­rus nuo­sa­vos že­mės, po­nia Ele­na, pri­dė­ju­si tris hek­ta­rus sa­vo ir vy­ro už­si­tar­nau­tos val­diš­kos že­mės, pra­dė­jo ūki­nin­kau­ti. Ūkis bu­vo re­gist­ruo­tas jos tė­vo Vin­co Eit­man­čio var­du. Šei­ma au­gi­no ne tik ja­vų, bet ir li­nų.

Pas­kui And­riu­liai įkū­rė at­ski­rą ūkį. Nuo 2004-ųjų pra­dė­jo ūki­nin­kau­ti ir tė­vų na­muo­se li­ku­si duk­ra Edi­ta. Tai jau tre­čio­ji ūki­nin­kų kar­ta, gy­ve­nan­ti Žvirb­liuo­se, 80 me­tų se­nu­mo so­dy­bo­je.

Bus ir ket­vir­to­ji kar­ta. Tą die­ną, kai lan­kė­mės Žvirb­liuo­se, E. And­riu­lie­nės žen­tas Eval­das Lo­gi­naus­kas ve­žė į Kau­no A. Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tą vy­riau­sią­ duk­rą Dia­ną. Ten ji stu­di­juos ag­ro­no­mi­ją, eis sa­vo pro­se­ne­lio, mo­čiu­tės ir tė­vų pė­do­mis.

Ver­da gy­ve­ni­mas

Žvirb­liuo­se ver­da gy­ve­ni­mas. Da­bar čia re­gist­ruo­ti du ūkiai: Ele­nos And­riu­lie­nės mė­si­nių gal­vi­jų ir jos duk­ros Edi­tos miš­rus eko­lo­gi­nis ūkis. Be­to­nuo­ja­mos nau­jo tvar­to grin­dys. Vi­sai ne­se­niai pa­sta­ty­tas ir tvar­tas – di­džiu­lis, 72 met­rų il­gio. Sta­tė sa­vo jė­go­mis.

Tvar­ko­ma so­dy­bos ap­lin­ka. Šią va­sa­rą čia įvyks gi­mi­nės su­si­ti­ki­mas.

Ne taip se­niai baig­ta šie­nap­jū­tė. Gal­vi­jams rei­kė­jo 800 ri­ti­nių šie­no ir 600 ritinių šie­nai­nio. Pri­dė­jo pil­ną duo­bę si­lo­so. „Tu­rim vi­są šie­na­vi­mo tech­ni­ką. Pi­ni­gų nie­kur ki­tur ir neiš­lei­džia­me. Vis in­ves­tuo­ja­me į ūkį. Vi­sus pa­ša­rus su­kau­pė­me per sa­vai­tę“, – pa­sa­ko­ja E. And­riu­lie­nė.

E. And­riu­lie­nė lai­ko apie 180 mė­si­nių gal­vi­jų – li­mu­zi­nų ir miš­rū­nų. Jų pri­si­vei­sė iš pie­ni­nių kar­vių. Tai­gi, kai ku­rie jau tik­rie­ji li­mu­zi­nai, kai ku­rie – dar tik miš­rū­nai.

Duk­ra ir žen­tas Edi­ta ir Eval­das Lo­gi­naus­kai lai­ko 122 gal­vi­jus, 66 iš jų – mel­žia­mos kar­vės. Dek­la­ruo­ja be­veik 171 hek­ta­rą pa­sė­lių, ga­nyk­lų ir pie­vų. Au­gi­na avi­žų, kviet­ru­gių, do­bi­lų ir ki­tų kul­tū­rų. Da­lį grū­dų par­duo­da, da­lį su­še­ria sa­vo gy­vu­liams.

Pie­ną ūki­nin­kai par­duo­da Ra­sei­niuo­se įsi­kū­ru­siam koo­pe­ra­ty­vui. Už lit­rą ba­zi­nės ža­lia­vos koo­pe­ra­ty­vas mo­ka po 25 cen­tus. Nors Lo­gi­naus­kų ūkis – eko­lo­gi­nis, pie­nas par­duo­da­mas įpras­ta kai­na.

Vi­sus dar­bus Lo­gi­naus­kai sten­gia­si at­lik­ti sa­vo jė­go­mis. Po­nia Edi­ta val­do vi­są tech­ni­ką. Tik kom­bai­no vai­ruo­ti į lau­kus bro­lis Ar­vy­das, taip pat ūki­nin­kau­jan­tis Žvirb­lių kai­me, ne­lei­džia. Nors kom­bai­nas pirk­tas Edi­tos var­du, bro­lis ma­no, jog tok­sai ga­liū­nas ne mo­ters jė­goms su­val­dy­ti.

Edi­ta Lo­gi­naus­kie­nė ne­stu­di­ja­vo ag­ro­no­mi­jos kaip jos ma­ma. Ta­čiau tu­ri ke­le­tą ūkiui nau­din­gų spe­cia­ly­bių, ge­ba tvar­ky­ti bu­hal­te­ri­ją. Nau­jau­sių ži­nių pa­si­se­mia lan­ky­da­ma se­mi­na­rus. Jos vy­ras Eval­das stu­di­ja­vo is­to­ri­ją. Ta­čiau stu­di­jas bu­vo sun­ku su­de­rin­ti su ūki­nin­ka­vi­mu. Te­ko nu­trauk­ti.

Lo­gi­naus­kai au­gi­na du sū­nus ir duk­rą, ku­ri kaip jau mi­nė­ta įsto­jo į A. Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tą stu­di­juo­ti ag­ro­no­mi­jos.

Tė­vai vi­lia­si, jog ir du sū­nūs liks prie že­mės, nors šiuo me­tu sva­jo­ja bū­ti ug­nia­ge­siais.

Kai­me žmo­nių ma­žė­ja. Ras­ti pa­sam­dy­ti su­ma­nų ir darbš­tų dar­bi­nin­ką – su­dė­tin­ga. To­dėl ge­riau­sia, kai dir­ba pa­tys šei­mos na­riai.

Gy­ve­ni­mas be ato­sto­gų

Šiuo me­tu abiem ūkiams, ku­riuo­se per 300 gy­vu­lių, Lo­gi­naus­kai sam­do du dar­bi­nin­kus. Pa­tys per vi­sus tuos dvy­li­ka me­tų, kai ūki­nin­kau­ja, ne­tu­rė­jo ato­sto­gų. Tik kar­tais, su bro­liu Ar­vy­du pa­si­keis­da­mi, vie­nai die­nai iš­trūks­ta į Pa­lan­gą. Vie­ną sa­vait­ga­lį va­žiuo­ja Lo­gi­naus­kai, ki­tą – And­riu­liai.

Vy­riau­sio­ji ūki­nin­kė Ele­na And­riu­lie­nė sa­ko nei su vie­nais, nei su ki­tais prie jū­ros ne­va­žiuo­jan­ti. Tie­siog ne ta svei­ka­ta. Ge­riau­sia pra­mo­ga ir poil­sis – sa­va­me kai­me.

Ūki­nin­ko gy­ve­ni­mas – ne­leng­vas. Že­mė pri­ri­ša žmo­gų. Bet gal ir ge­rai. „Ke­tu­ris vai­kus išau­gi­nau. Vi­si ke­tu­ri ūki­nin­kau­ja. Duk­ra Edi­ta Lo­gi­naus­kie­nė čia, Žvirb­liuo­se, duk­ra Al­ma Bra­zie­nė – Ma­nei­kiuo­se, sū­nus Kas­ty­tis Vai­gu­vo­je, Ar­vy­das – Lau­ga­ly­je, – pa­sa­ko­ja E. And­riu­lie­nė. – Nė vie­nas neiš­va­žia­vo į už­sie­nį. Vi­si na­muo­se. O kur ge­riau ra­si ne­gu na­muo­se?“

Au­to­rės nuo­tr.

Edi­ta ir Eval­das Lo­gi­naus­kai ne­si­gai­li ­li­kę prie že­mės.

Nuo 1991 me­tų ūki­nin­kau­jan­ti, šiuo me­tu 180 mė­si­nių gal­vi­jų li­mu­zi­nų tu­rin­ti Ele­na And­riu­lie­nė tei­kė pa­raiš­ką ir ga­vo pa­ra­mos už­deng­ti tvar­to sto­gą.

1936 me­tais Vin­co Eit­man­čio sta­ty­ta so­dy­ba per ka­rą bu­vo nu­nio­ko­ta, po ka­ro na­cio­na­li­zuo­ta, o da­bar su­grį­žo tik­rie­siems šei­mi­nin­kams ir pri­kel­ta nau­jam gy­ve­ni­mui.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas