(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Vėluojančios miško ir daržo gėrybės stebina kainomis

2017 m. liepos 26 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Trys eu­rai už lit­rą vo­ve­rai­čių, ke­tu­ri eu­rai už lit­rą miš­ko avie­čių, 40 cen­tų už ki­log­ra­mą bul­vių. To­kios kai­nos Kel­mė­je. Ne­daug už­dir­ban­čio pro­vin­ci­jos gy­ven­to­jo pi­ni­gi­nei tai tik­ras iš­šū­kis, ta­čiau gry­bais pre­kiau­jan­tis Bro­nis­lo­vas 10 lit­rų rau­do­ni­kių iš­pre­kia­vo per va­lan­dą.

reginamus@skrastas.lt

Vo­ve­rai­čių kai­ną pa­tri­gu­bi­no

Kel­mės cent­re, „Ma­xi­mos“ priei­go­se, kas­dien įsi­ku­ria miš­ko, so­do ir dar­žo gė­ry­bių par­da­vė­jai. Iš Šau­kė­nų se­niū­ni­jos Ši­lo Pa­vė­žu­pio at­vy­kęs pen­si­nin­kas Bro­nis­lo­vas Bal­kai­tis iš kar­to­ni­nės dė­žės į lit­ro tal­pos plas­ti­ko ki­bi­rė­lius dė­lio­ja vo­ve­rai­tes. Jų šį­ryt į Kel­mę at­ve­žė 15 lit­rų. Už lit­rą pra­šo tri­jų eu­rų.

Tu­rė­jo ir de­šimt lit­rų rau­don­vir­šių. Bet juos per pir­mą­ją pre­ky­bos va­lan­dą iš­pir­ko, nors už tri­jų lit­rų ki­bi­rė­lį pra­šė po 7 eu­rus.

Už vo­ve­rai­čių lit­rą po­nas Bro­nis­lo­vas pra­šo tri­jų eu­rų. Per­nai lit­rą par­duo­da­vęs po eu­rą, nes šių gry­bų bū­da­vo daug. Šie­met gry­bų pri­rink­ti sun­kiau. Be to, jų se­zo­nas vė­luo­ja maž­daug tri­mis sa­vai­tė­mis. Anks­tes­niais me­tais gry­bų ras­da­vo ge­gu­žės pa­bai­go­je, gry­bau­da­vo vi­są bir­že­lį. Šie­met rim­tes­nis gry­ba­vi­mo se­zo­nas pra­si­dė­jo tik nuo lie­pos. Rau­don­vir­šiai pra­dė­jo dyg­ti tik praė­ju­sią sa­vai­tę.

10 lit­rų rau­do­ni­kių ir 15 lit­rų vo­ve­rai­čių po­nas Bro­nis­lo­vas drau­ge su žmo­na pri­rin­ko per vie­ną die­ną. Gry­ba­vo sek­ma­die­nį, apie aš­tuo­nias va­lan­das, Šau­kė­nų miš­kuo­se.

„Per die­ną, par­da­vęs gry­bus, už­dir­bu apie 50 eu­rų. Man, pen­si­nin­kui, tai ne­blo­gi pi­ni­gai. Iš tų prie­dų su­si­tvar­ko­me nea­ti­dė­lio­ti­nus rei­ka­lus, – džiau­gia­si gry­bau­to­jas. – Ir svei­ka ju­dė­ti, kvė­puo­ti miš­ko oru. Jei­gu vie­ną ki­tą er­kę ir pa­gau­ni – ne bė­da. Pa­rė­jęs ap­si­žiū­riu, daž­niau­siai dar bū­na neį­si­siur­bu­si. At­sik­ra­tau.“

Pa­vė­žu­piš­kis gry­bau­ja nuo vai­kys­tės. Au­go Pap­rū­džiuo­se, ša­lia Kūp­rės miš­ko. Da­bar ir­gi gy­ve­na ša­lia miš­ko, tik Šau­kė­nų se­niū­ni­jo­je.

Kai bu­vo dar­bin­go am­žiaus, gry­bau­da­vo po dar­bo, sa­vait­ga­liais ar­ba per ato­sto­gas. Pir­miau­sia pa­si­ruoš­da­vo at­sar­gų sa­vo šei­mai, pa­skui gry­bų par­duo­da­vo.

Kol Bro­nis­lo­vas pre­kiau­ja gry­bais, jo žmo­na Šau­kė­nų ir Ši­lo Pa­vė­žu­pio miš­kuo­se gry­bau­ja. Gal­būt dar šian­dien, par­da­vęs va­ka­rykš­tį krai­tį, ir jis pri­si­jungs prie žmo­nos. Jei­gu bus ką par­duo­ti, ry­toj vėl at­va­žiuos į Kel­mę.

Uo­gas par­duo­ti sun­kiau

Prie­šais Bro­nis­lo­vą miš­ko avie­tė­mis pre­kiau­ja Jad­vy­ga iš Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos. Į lit­ro plas­ti­ko ki­bi­rė­lius kruopš­čiai su­rink­tos smul­kios miš­ko uo­gos. Už lit­rą pra­šo ke­tu­rių eu­rų. Per­nai par­duo­da­vo po pust­re­čio eu­ro. Vos at­va­žiuo­da­vo – pir­kė­jai kaip mat iš­graibs­ty­da­vo. Bet uo­gų bu­vo dau­giau, jos stam­bes­nės, grei­čiau pri­rink­da­vo.

Pre­ky­ba uo­go­mis se­ka­si kiek sun­kiau ne­gu gry­bais. Uo­gie­nei daug avie­čių ne­pri­pirk­si, o pa­ra­gau­ti dar yra braš­kių. Jos pa­bran­gu­sios, bet ki­log­ra­mą dar ga­li gau­ti už 3–3,5 eu­ro.

Jad­vy­gai uo­ga­vi­mas – jos gy­ve­ni­mo bū­das. Šian­dien at­ve­žė ne­di­de­lį ki­bi­rą uo­gų. Jų pri­rin­ko per pus­die­nį. Par­duo­ti li­ko dar ke­li lit­rai. Gy­ve­na ne­to­li miš­ko. Gar­baus am­žiaus mo­te­ris sa­ko ne­su­si­lai­kan­ti ne­pauo­ga­vu­si. Tik avie­tės šie­met la­bai pra­stos. Krū­mai nu­džiū­vę. Uo­gos – smul­kios. Ke­lias va­lan­das tu­ri su­gaiš­ti, kol pri­grai­bai po­rą lit­rų.

„Dar­žus ra­vė­ti pa­si­len­kus man leng­viau. O nuo uo­ga­vi­mo įskaus­ta strė­nos. Ne­ra­šy­kit kiek man me­tų. Ka­va­lie­riai su­ži­nos, juok­sis, – hu­mo­ro ne­sto­ko­ja uo­gau­to­ja. – Ir taip ne­la­bai kas ti­ki, kad aš priuo­gau­ju. Ir neaiš­ki­nu. Sa­kau – anū­kės pri­rin­ko.“

Prieš ke­lias die­nas Jad­vy­gos vie­to­je sė­dė­jo pre­kiau­to­jos mė­ly­nė­mis. Uo­gau­to­jos at­va­žia­vo iš Tau­ra­gės. Mat čia – ma­žes­nė kon­ku­ren­ci­ja. Už lit­rą mė­ly­nių pra­šė 5 eu­rų, ta­čiau praei­viai bu­vo kuk­lūs, mie­liau pir­ko po pu­sę lit­ro uo­gų, tik pa­ra­gau­ti.

„Šir­dis pa­smo­ko. Sug­rie­ši­jau. Se­niai mė­ly­nių be­ra­ga­vau“, – sa­kė pu­sės lit­ro stik­lai­niu­ką var­ty­da­ma pen­si­nin­kė. Pre­kiau­to­ja su­bė­rė uo­gas į mai­še­lį.

Jau­na ma­ma nu­pir­ko lit­rą uo­gų vai­kams. Pas­vars­tė, jog pi­giau vy­nuo­gės, kai per­ki su ak­ci­ja išei­na tik po­ra eu­rų už ki­log­ra­mą. Bet no­ri­si pa­ra­gau­ti ir miš­ko uo­gų.

Dar­žo­vės vė­luo­ja pu­sant­ro mė­ne­sio

Šie­met vė­luo­ja ir dar­žo gė­ry­bių der­lius. Tur­ge­lio priei­go­se vers­li­nin­kė Al­ma Gry­bie­nė par­da­vi­nė­ja anks­ty­vą­sias bul­ves, agur­kus, žir­nius, žie­di­nius ko­pūs­tus, so­do avie­tes ir ši­lauo­ges.

Anks­ty­vo­sios bul­vės at­vež­tos iš už­ven­tiš­kio ūki­nin­ko Al­gi­man­to Vaup­šo ūkio ir iš Kau­no ra­jo­no Za­pyš­kio. Ki­log­ra­mas stan­dar­ti­nių bul­vių – 40 eu­ro cen­tų. Ne­pi­giau už svo­gū­nus, jų ki­log­ra­mas – 50 cen­tų. Ne­di­de­lį žie­di­nį ko­pūs­tą ga­li­ma nu­pirk­ti už pu­sant­ro eu­ro, di­des­nį – už po­rą eu­rų.

„Anks­ty­vo­sios dar­žo­vės šie­met vė­luo­ja, – sa­ko pre­kiau­to­ja. – Kai­nos taip pat šiek tiek aukš­tes­nės ne­gu per­nai.“

Len­kiš­ka pro­duk­ci­ja pi­ges­nė už lie­tu­viš­ką. So­do avie­čių ki­log­ra­mas – 2 eu­rai.

Už­ven­tiš­kis ūki­nin­kas Al­gi­man­tas Vaup­šas, sa­ko, jog dar­žo­vės šią va­sa­rą vė­luo­ja maž­daug pu­sant­ro mė­ne­sio. Il­gai už­si­tę­sęs pa­va­sa­ris ir pa­sta­ruo­ju me­tu dar neat­šy­lan­čios nak­tys truk­do aug­ti. Jau pra­de­da kenk­ti ir už­si­tę­sę sau­si orai.

Pa­va­sa­rį ūki­nin­kui pa­si­se­kė, nes apie Už­ven­tį li­jo ma­žiau ne­gu ki­to­se vie­to­se, ta­čiau da­bar dar­žo­vėms jau pra­de­da trūk­ti drėg­mės.

Dėl šie­met su­dė­tin­ges­nių au­gi­ni­mo są­ly­gų ūki­nin­kas sa­ko ne­ga­lįs dar­žo­vių daug bran­gin­ti, nes pir­kė­jai rink­sis len­kiš­kas.

Au­to­rės nuo­tr.

Vai­siais ir dar­žo­vė­mis gat­vė­je pa­sta­ty­to­je pa­la­pi­nė­je pre­kiau­jan­ti Al­ma Gry­bie­nė sa­kė, jog lie­tu­viš­kas dar­žo­ves jai tie­kia Kau­no ir Kė­dai­nių ra­jo­nų ūki­nin­kai, uo­gas šiuo me­tu la­biau ap­si­mo­ka vež­tis iš Len­ki­jos.

Pen­si­nin­kas iš Ši­lo Pa­vė­žu­pio Bro­nis­lo­vas Bal­kai­tis iš pat ry­to bu­vo par­da­vęs vi­sus rau­don­vir­šius, ku­rių tu­rė­jo 10 lit­rų, ir ne­ma­žą da­lį vo­ve­rai­čių.

Avie­tes iš miš­ko par­da­vi­nė­jo vie­nin­te­lė Jad­vy­ga iš Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos. Pre­ky­ba se­kė­si sun­kiau ne­gu gry­bų par­da­vė­jams, ta­čiau be­li­kę par­duo­ti tik tris lit­rus.

Vė­luo­jan­čios bul­vės – šie­met ne­pi­gios.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas