(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Ka­ras vai­ko aki­mis (12) (2)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
SPI­RI­TIZ­MO SEAN­SAIJie vyk­da­vo Mo­lių ūky­je, be­veik kiek­vie­ną šeš­ta­die­nio va­ka­rą. Vi­si rink­da­vo­si į di­džiau­sią kam­ba­rį – sve­tai­nę. To žai­di­mo ini­cia­to­rė bu­vo ūkio šei­mi­nin­kė. Į vi­du­rį as­los ati­temp­da­vo sta­lą. Jis bu­vo kli­juo­tas, be vi­nių. Ant jo pa­klo­da­vo įvai­riais sim­bo­liais iš­mar­gin­tą po­pie­riaus la­pą. To­je skiau­tė­je bu­vo su­ra­šy­tas vi­sas rai­dy­nas, skai­čių se­ka... iki šim­to. Vi­du­ry­je pa­dė­da­vo ar­ba­ti­nę lėkš­te­lę, ku­ri tam ir tar­na­vo. Jos išo­ri­nė­je pu­sė­je bu­vo nu­pieš­ta strė­lė. Ta­da...

Ar yra Šiauliuose „gezų“? (9)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Da­rius Bal­čiū­nas, praei­ty­je įkū­ni­jęs šiau­lie­tį per­so­na­žą Py­li­pu­ką su beis­bo­lo laz­da:

– Ne­bė­ra tų „ge­zų“. Vi­sų pir­ma, šian­dien juos va­di­na „ma­ro­zais“. Ma­no aki­mis, di­džio­ji da­lis yra iš­ny­kę. Bet iš­ny­kę ta pra­sme, kad iš­vy­kę dirb­ti į po­pu­lia­rią­sias emig­ra­ci­jos vie­to­ves. Te­ko ves­ti ren­gi­nius Ang­li­jo­je, Ai­ri­jo­je – ten jų yra. Bet bu­vau prieš dvi sa­vai­tes Pa­lan­go­je, ten taip pat te­ko su­tik­ti. Nus­te­bi­no, kad ne­tgi lat­vių „ma­ro­zų“ su­ti­kau. Kuo „ma­ro­zai“ ski­ria­si nuo...

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Kas me­rui pa­de­da vi­są dar­bo die­ną, kas iš ry­to iki pie­tų – net nuo­to­li­niu bū­du, o kas – po pie­tų.
Anks­čiau mies­to me­rams už­tek­da­vo dvie­jų-tri­jų pa­ta­rė­jų, o pa­dė­jė­jų dau­gu­mai A. Vi­soc­ko pirm­ta­kų iš vi­so ne­rei­kė­jo.
A. Vi­soc­kui at­virkš­čiai – Ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­te pa­dė­jė­jų eta­tų pri­stei­gė, o pa­ta­rė­jų su­ma­ži­no. Ta­ry­bos sek­re­to­riaus iš vi­so ne­beieš­ko.
Pa­ta­rė­ju dir­ban­čiam tei­si­nin­kui Ar­nui Il­gaus­kui yra pa­ves­tos ir Ta­ry­bos sek­re­to­riaus pa­rei­gos. Pa­ta­rė­ja tei­si­ni­n­kė...

Sistema myli silpnuosius (21)

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Kel­mės cent­re, prie pre­ky­bos cent­ro, gu­li žmo­gus. Gal­va ant žo­ly­no. Ko­jos ant ša­li­gat­vio. Ša­lia nu­vir­tęs dvi­ra­tis. Ant dvi­ra­čio ran­ke­nos už­ka­bin­tas mai­šas su viš­tie­nos kau­lais.
Vie­ni praei­viai abe­jin­gai praė­jo pro ša­lį. Ki­ti, jaut­res­nės šir­dies, pra­dė­jo ty­ri­nė­ti, ar žmo­gus dar kvė­puo­ja, pa­kvie­tė grei­tą­ją pa­gal­bą. Ke­pi­na sau­lė. Dar nu­mirs žmo­ge­lis mies­to vi­du­ry!
Iš li­go­ni­nės kauk­da­ma si­re­no­mis jau lė­kė grei­to­ji pa­gal­ba. O gat­vė­je pa­mie­go­ti su­ma­nęs žmo­gus, vos...

Ka­ras vai­ko aki­mis (11) (1)

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Šlo­vė šiau­lie­čiams1987-ųjų va­sa­rą, bai­gus šie­nap­jū­tę, di­de­lė Šiau­lių ra­jo­no žem­dir­bių, kul­tū­ros dar­buo­to­jų, mo­ky­to­jų gru­pė dviem au­to­bu­sais iš­vy­ko eks­kur­si­jon į Le­ning­ra­dą (da­bar Sankt Pe­ter­bur­gas).
Pet­ro­pav­lovs­ko tvir­to­vė­je, di­džiu­lė­je lau­ki­mo sa­lė­je, jau bū­ria­vo­si apie po­ra šim­tų žmo­nių. Na­cio­na­li­niais rū­bais pa­si­puo­šę uz­be­kai, turk­mė­nai, kau­ka­zie­čiai... Lū­ku­ria­vo čia ir bū­rys kau­nie­čių.
„Įst­ri­go­me ma­žiau­siai po­rai va­lan­dų“, – pa­gal­vo­jau ta­da. Ir tą pa­čią aki­mir­ką per vie­ti­nį ra­di­ją pra­ne­šė...

Autobusai per Kuršėnų centrą išsprendė seną problemą (2)

2017 m. rugpjūčio 10 d.
„Šiau­lių kraš­to“ Kur­šė­nų re­dak­ci­jai kur­šė­niš­kiai džiau­gė­si, kad pa­ga­liau au­to­bu­sai į Šiau­lius ir iš Šiau­lių nuo rugp­jū­čio 1 die­nos va­žiuo­ja per Kur­šė­nų cent­rą, Vy­tau­to gat­vę. Dau­gy­bę de­šimt­me­čių šio marš­ru­to au­to­bu­sai siek­da­vo tik mies­to pa­kraš­ty­je esan­čią au­to­bu­sų sto­tį. „Kur­šė­nuo­se po­ka­ris bai­gė­si tik šie­met, rugp­jū­čio 1-ąją“, – iro­ni­za­vo kur­šė­niš­kiai.„Ne­ži­nom, kaip ir be­si­džiaug­ti, tiek me­tų plum­pi­nom pės­čio­mis per vi­są mies­tą iki au­to­bu­sų sto­ties. Pa­si­ro­do, vis­kas la­bai leng­vai pa­da­ro­ma, kai no­ri. Į...

Ka­ras vai­ko aki­mis (10) (5)

2017 m. rugpjūčio 9 d.
Bė­gant nuo mir­ties 1941-ųjų ru­de­nį su ma­ma sto­vė­jo­me Tel­šiuo­se prie pie­no par­duo­tu­vės Tur­gaus aikš­tė­je. Nuo ma­žo­sios baž­ny­čios ar­tė­jo ko­lo­na mo­te­rų su vai­kais. Nė vie­no vy­ro, tik jas ly­din­tys gink­luo­ti bal­ta­raiš­čiai.
Mo­te­rys bu­vo su­var­gu­sios, nors kie­me jau spa­lis, kai ku­rios mū­vė­jo ba­su­tes.
„Kur jos ei­na?“ – pa­klau­siau ma­mos. „Ei­na pa­si­vaikš­čio­ti“. „Ko­dėl ne­pa­si­puo­šu­sios ir vi­sos ty­li? Ko­dėl jos ei­na ne ša­li­gat­viu, o bru­ku, kur vaikš­to...ark­liai?“
Ma­ma...

Apleistų sklypų savininkai sulauks sąskaitų (5)

2017 m. rugpjūčio 8 d.
An­ta­nas Bar­tu­lis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je in­for­ma­vo, jog pir­miau­sia Sa­vi­val­dy­bė im­sis šie­nau­ti Šal­ta­lan­kių g. 52 skly­pą, ku­rio sa­vi­nin­kas ne­su­rea­ga­vo į per­spė­ji­mus. Šis skly­pas jau tre­čius me­tus pa­ten­ka į ne­nau­do­ja­mų, ne­tvar­ko­mų skly­pų są­ra­šus.
Pen­kių la­biau­siai ap­leis­tų pri­va­čių skly­pų, ku­rių bend­ras plo­tas yra pu­sė hek­ta­ro, sa­vi­nin­kai bu­vo įspė­ti, ar­ba nu­pjaus žo­lę, ar­ba su­lauks Sa­vi­val­dy­bės są­skai­tų.
„Ke­tu­ri...

Mieste išversti maišai su pavojingomis atliekomis (4)

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Šiau­liuo­se ap­tik­ta 19 mai­šų su neat­pa­žin­to­mis che­mi­nė­mis me­džia­go­mis – iš vi­so dau­giau nei 1,3 to­nos. Nus­ta­ty­ta, jog di­džio­ji jų da­lis – ne­nau­do­ja­mi pes­ti­ci­dai. Sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na reng­ti rei­dą pa­tik­rin­ti, kaip tvar­ko­mos pa­vo­jin­gos at­lie­kos. Pra­dės – nuo ga­ra­žų.
Til­vi­kų gat­vės vie­na­me pri­va­čia­me skly­pe prie ne­nau­do­ja­mo ga­ra­žo bu­vo ras­ti 4 mai­šai neat­pa­žin­tų che­mi­nių me­džia­gų. Po ke­lių die­nų Avia­ci­jos gat­vė­je – net 15 mai­šų. Kiek­vie­na­me mai­še po 40–50 kg che­mi­nių...

Irena Eitminavičiūtė – Lietuvos dirvožemių gyvosios gamtos tyrinėtoja ir saugotoja (2)

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Ha­bi­li­tuo­ta moks­lų dak­ta­rė pro­fe­so­rė Ire­na Eit­mi­na­vi­čiū­tė gi­mė 1931 me­tų bir­že­lio 13 die­ną Šiau­liuo­se. Čia ji bai­gė gim­na­zi­ją, čia pra­bė­go jos vai­kys­tė, paaug­lys­tė ir anks­ty­vo­ji jau­nys­tė. Čia for­ma­vo­si jos cha­rak­te­ris, po­mė­giai ir pa­sau­lė­žiū­ra.
Kny­go­je „Ke­lias į dir­vo­že­mio eko­lo­gi­ją“ apie sa­ve ji ra­šo taip: „Praė­jo 82-eji me­tai, kai ban­dau grįž­ti į vai­kys­tę [....] Gi­miau Šiau­liuo­se, Pa­gy­žių gat­vė­je Nr 239. [....] Tuo me­tu tė­vai gy­ve­no pas ma­mos tė­vus Juo­zą ir Zo­fi­ją Poš­kus [....]...

Baisiausi šaligatviai sulauks remonto (5)

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Šiau­liuo­se ke­li­nin­kai pra­dė­jo Du­bi­jos gat­vės re­mon­tą. Bus re­mon­tuo­ja­mi ir še­šių gat­vių at­kar­pų ša­li­gat­viai. Ne vie­nas iš jų yra vir­tęs ėji­mo su kliū­ti­mis tra­so­mis. Im­ta­si tvar­ky­ti ir vai­kų žai­di­mų aikš­te­les.
Du­bi­jos gat­vė­je, ku­ri yra vie­na iš in­ten­sy­viau­sio eis­mo gat­vių, ke­li­nin­kai dir­ba nuo šios sa­vai­tės. Vyks­ta pa­ren­gia­mie­ji dar­bai, ar­do­ma se­na dan­ga. Re­mon­to dar­bus at­lie­ka kon­kur­są lai­mė­ju­si bend­ro­vė „Šiau­lių plen­tas“.
Sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio ir plėt­ros sky­riaus ve­dė­ja...

Karas vaiko akimis (9)

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Vė­žiai
Vien­kin­kiu ve­ži­mai­čiu va­žiuo­ja­me į Kal­nė­nus, pas stam­bius ūki­nin­kus. Ra­tai ir mū­sų puo­dai balz­ga rie­dant bru­ku. Pir­mą kar­tą va­žiuo­ju taip po­niš­kai. Ku­me­lai­tė mo­si­kuo­ja uo­de­ga ir lai­kas nuo lai­ko kaž­ką iš­me­ta. Kai pa­si­lei­džia į pa­kal­nę, tai gy­vu­lys pa­ke­lia uo­de­gą ir pa­si­girs­ta „pirst... pirst...“.
„Tai nuo avi­žų,“– sa­ko va­de­lio­to­jas. ,,Ma­no se­ne­liai taip pat val­go avi­ži­nių kruo­pų ko­šę, tai ir jie... be­zda?“ . „Tik­riau­siai“, – už­bai­gia ūki­nin­kas.
Ge­rai...

Šiauliečiai – Baltijos šalių esperantininkų dienose Liepojoje

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Jau­ki ir tu­ri­nin­ga bu­vo kul­tū­ri­nė pro­gra­ma: ,,Aust­ros vaikų” kon­cer­tas, skir­tas ži­no­mos dai­ni­nin­kės, pe­da­go­gės Aust­ros Pum­pu­rės at­mi­ni­mui, Lie­po­jos teat­ro ak­to­rių folk­lo­re gru­pės ,,Atštaukas” kon­cer­tas et­nog­ra­fi­nė­je so­dy­bo­je, Jer­zio Dobr­zyns­kio (JAV) for­te­pio­ni­nės mu­zi­kos va­ka­ras. Lie­pos 6-ąją lie­tu­vių ir es­pe­ran­to kal­bo­mis Lie­tu­vos him­nas bu­vo gie­da­mas Lie­po­jos lat­vių drau­gi­jos na­muo­se, vy­ko su­si­ti­ki­mas su Lie­po­jos lie­tu­vių drau­gi­jos ,,Rūta” na­riais...

Ka­ras vai­ko aki­mis (8) (3)

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Gin­ta­ri­nė pyp­kė1945-ųjų žie­mą, jau su­te­mus, kaž­kas pa­si­bel­dė į kam­ba­rio du­ris. Tarp­du­ry­je pa­ma­tė­me in­ten­den­ti­nės tar­ny­bos ka­pi­to­ną. Glė­by­je jis tem­pė „Te­le­fun­ken“ ra­di­jo apa­ra­tą.
Pa­sis­vei­ki­nęs ru­sas pa­sa­kė: „No­ri­te ti­kė­ki­te, no­ri­te ne... dar prieš sa­vai­tę apa­ra­tas vei­kė. Per­de­gė va... ši­ta lem­pa“, – ir iš­trau­kęs ją iš ki­še­nės ro­dė.
„Mai­nau na­mi­nę pe­lę į lau­ki­nę. Jūs man lit­rą deg­ti­nės, ne sa­ma­go­no, o tik­ros vals­ty­bi­nės, aš jums – ra­di­jo apa­ra­tą. Tą lem­pą per lai­ką gau­si­te. Man...

Karas vaiko akimis (7)

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Duo­nos sko­nis1944-ųjų ge­gu­žės pra­džio­je grį­žo­me iš kai­mo į Tel­šius. Čia įvy­ku­sios per­mai­nos. Di­džią­ją mū­sų kie­mo da­lį bu­vo oku­pa­vę vo­kie­čiai – sto­vė­jo di­džiu­lės au­to­ma­ši­nos, už­deng­tos sle­pia­mai­siais tink­lais. Ka­bė­jo ra­di­jo an­te­nos. Tas pa­ts vaiz­das ir gre­ti­muo­se kie­muo­se. Iš na­mų ci­vi­lio­kai bu­vo iš­va­ry­ti, ten glau­dė­si ka­riš­kiai.
Ma­no ma­ma su se­ne­le puo­lė skalb­ti. Kas ži­no, ga­li ir mus iš­va­ry­ti, kur ta­da iš­si­skalb­ti? Džiaus­tant dar­bu­žius, prie jų priė­jo vo­kie­tis...

„Bičiulių“ dainos ir giesmės skambėjo žemaičiams ir lietuvininkams

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Jau be­veik dvi­de­šimt me­tų Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro ka­me­ri­nis cho­ras „Bi­čiu­liai“ va­sa­rą lei­džia­si į dvie­jų tri­jų die­nų pa­žin­ti­nes, kon­cer­ti­nes ke­lio­nes po Lie­tu­vą ir ki­tus kraš­tus. Šiais me­tais va­žia­vo­me į dvie­jų die­nų ke­lio­nę po Že­mai­ti­ją ir Ma­žo­sios Lie­tu­vos pa­ma­rio kraš­tą.
Ke­lio­nė pra­si­dė­jo pa­žin­ti­mi su Už­ven­čiu. Gi­du bu­vo Jū­ra­tė De­vei­ky­tė. Anks­ty­vą ry­tą pa­vaikš­ti­nė­jo­me po ra­so­tą, gra­žiai su­tvar­ky­tą par­ką. Pri­si­mi­nė­me šia­me kraš­te gy­ve­nu­sius Ju­li­ją Žy­man­tie­nę-Že­mai­tę, Ma­ri­ją Peč­kaus­kai­tę...

Šiauliečiai gina kirviui pasmerktus miesto medžius (20)

2017 m. rugpjūčio 2 d.
Rū­ta JAN­KU­VIE­NĖ

Ak­ty­vie­ji su­ju­dęSkai­ty­to­ja pa­skam­bi­nu­si į re­dak­ci­ją ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti, jog ža­lu­mos ne­liks net la­biau­siai nuo oro tar­šos ken­čian­čio­je Til­žės gat­vės at­kar­po­je ties Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­ja – nuo Vy­tau­to gat­vės iki pat Auš­ros alė­jos.
„Kuo at­so­dins? To­kiais ma­žais me­de­liais, kaip da­bar re­konst­ruo­to­je Dva­ro gat­vė­je? Tai kaip at­ro­dys vi­sas cent­ras – rei­kia kaž­ką da­ry­ti: reng­ti ak­ci­jas, rink­ti pa­ra­šus me­džiams ap­gin­ti“, –...

Karas vaiko akimis (6)

2017 m. rugpjūčio 1 d.
In­dų ka­pas Per vi­sus oku­pa­ci­jos me­tus Ka­ted­ros bokš­te ple­vėsa­vo svas­ti­ka: rau­do­nas au­dek­las su bal­tu bly­nu vi­du­ry­je, per jį ro­po­jo du juo­di slie­kai.
Kai ru­sai užė­mė Šiau­lius, vo­kie­čiai iš­kė­lė ir ant­rą­ją: vir­šu­je – vo­kiš­ka, po ja – mū­sų tris­pal­vė.
Lie­tu­viai karš­tai mel­dė­si: „Pul­kim ant ke­lių...“ – nuo anks­ty­vo ry­to iki va­ka­ro Ka­ted­ro­je vy­ko mi­šios. Že­mai­čiai mal­da­vo Die­vą, kad šis neį­leis­tų ko­mu­nis­tų į Tel­šius. Jie dar ge­rai pri­si­mi­nė 1941-uo­sius: trė­mi­mus, kan­ki­ni­mus.
Man...

Karas vaiko akimis (5) (1)

2017 m. liepos 29 d.
Nak­ti­niai laks­ty­maiElekt­ros lem­pu­tė tris kar­tus mirk­te­lė­da­vo, lyg vai­ki­nas jau­na­mar­tei, ir už­ges­da­vo. Per ra­di­ją im­da­vo šauk­ti: „Oro pa­vo­jus! Oro pa­vo­jus! Bom­bo­ne­šių jun­gi­niai skren­da kryp­ti­mi Pa­ne­vė­žys – Šiau­liai – Tel­šiai...“
Im­da­vo staug­ti si­re­nos. Se­ne­lis įžieb­da­vo ži­ba­li­nę lem­pą, pa­tik­rin­da­vo lan­gų mas­kuo­tę, nes į ma­žiau­sią švie­sos ruo­že­lį po­li­ci­nin­kai šau­dy­da­vo. Už­si­de­da­me kup­ri­nes (jas tu­rė­jo­me vi­si, net ke­tur­me­tė Ni­jo­lė), čium­pa­me...

Nugalėtoja labiausiai vertina tradicinę virtuvę

2017 m. liepos 29 d.
Bir­že­lio mė­ne­sio „Die­nos re­cep­to“ sky­re­lio nu­ga­lė­to­ja „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jai iš­rin­ko Pak­ruo­jo Juo­zo Paukš­te­lio bib­lio­te­kos di­rek­to­rę Ro­mual­dą Kul­šy­tę. Jos pa­teik­tas „ska­re­lių“ su obuo­liais re­cep­tas pel­nė dau­giau­siai www.skras­tas.lt skai­ty­to­jų bal­sų.Nu­ga­lė­to­jai įteik­ta „Šiau­lių kraš­to“ do­va­na – Juo­zo Va­si­liaus­ko kny­ga „Žo­li­nin­kas pa­ta­ria. 140 re­cep­tų svei­ka­tai, gro­žiui, mais­tui“.
„Nau­jo­ji kny­ga pa­pil­dys ma­no ku­li­na­ri­nę na­mų bib­lio­te­kė­lę, ją pa­nau­do­siu...

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas