(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Tau­ti­nin­kai "gaudo" žvirblį

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Rugp­jū­čio 15-ąją su­kan­ka ly­giai trys mė­ne­siai, kai Lie­tu­vių tau­ti­nin­kų są­jun­ga pri­bloš­kė Šiau­lių ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bę pre­ten­zi­ja į is­to­ri­nį pa­sta­tą Šiau­liuo­se, Auš­ros alė­jo­je 21, kur il­gus me­tus vei­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­rius, bib­lio­te­ka. Tau­ti­nin­kai jau ofi­cia­liai krei­pė­si į ra­jo­no Ta­ry­bą, kad ši priim­tų spren­di­mą grą­žin­ti pa­sta­tą. Jei­gu ne – kreip­sis į teis­mą. O ką da­rys su is­to­ri­niu pa­sta­tu is­to­ri­nė­je Šiau­lių vie­to­je tau­ti­nin­kai?

rita@skrastas.lt

Krei­pė­si į Ta­ry­bą

Tau­ti­nin­kai ofi­cia­liai krei­pė­si į Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bą pra­šy­da­mi, kad jiems bū­tų su­grą­žin­tas Tau­ti­nin­kų na­mais va­din­tas esą už tau­ti­nin­kų lė­šas sta­ty­tas ir jiems iki na­cio­na­li­za­ci­jos pri­klau­sęs pa­sta­tas is­to­ri­nė­je Šiau­lių Auš­ros alė­jo­je. Tai „Šiau­lių kraš­tui“ pa­tvir­ti­no Šiau­lių tau­ti­nin­kų va­do­vas Rei­mun­das Va­ra­pic­kas ir są­jun­gos na­rys Vla­das Pa­lu­bins­kis.

„Kai ge­gu­žės 15 die­ną krei­pė­mės į ra­jo­no Ta­ry­bą, ji pa­pra­šė mū­sų pa­teik­ti do­ku­men­tus, kad ga­lė­tų priim­ti tei­sin­gą spren­di­mą. Ti­kiuo­si, kad man ne­pa­me­la­vo, jog ar­ti­miau­sias Ta­ry­bos po­sė­dis bus rug­sė­jo 5 die­ną“, – sa­kė V. Pa­lu­bins­kis.

Jis tei­gė, kad yra ofi­cia­liai tau­ti­nin­kų įga­lio­tas as­muo „spręs­ti pa­sta­to klau­si­mus su Šiau­lių tau­ti­nin­kų na­mais“, dir­ba ir su tei­si­nin­kais.

Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras „Šiau­lių kraš­tui“ pa­tvir­ti­no, kad pir­miau­sia tau­ti­nin­kai krei­pė­si į jį.

„Kai kal­bė­jo­mės, sa­kė, kad drau­giš­kai, ge­ra­no­riš­kai tu­rim su­tar­ti. Iš jų kal­bų su­pra­tau, kad me­ras jiems vos ne pa­do­va­no­ti tą pa­sta­tą ga­li. Pa­sa­kiau, kad aš vie­nas to­kiu svar­biu klau­si­mu tik­rai ne­ga­liu pri­siim­ti spren­di­mo – grą­žin­ti ar ne­grą­žin­ti pa­sta­tą. Tau­ti­nin­kai už­si­mi­nė, kad kal­ba­si su ad­vo­ka­tais“, – sa­kė me­ras A. Be­za­ras.

„Aš tik klau­siau jo po­žiū­rio“, – „Šiau­lių kraš­tui“ pa­tiks­li­no V. Pa­lu­bins­kis.

Jis paaiš­ki­no, kad „tuo klau­si­mu“ kal­bė­ję­sis ir su Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ke Ri­ma Baš­kie­ne.

„Man įdo­mu bu­vo ži­no­ti jų nuo­mo­nę, bet ne­la­bai lin­kęs bū­čiau pla­tin­ti ją. Sup­ra­tau, kad per Ta­ry­bą vis dėl­to...“, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė V. Pa­lu­bins­kis.

Ku­rie tau­ti­nin­kai ir kam rei­kia na­mo?

V. Pa­lu­bins­kis ci­ta­vo raš­tą Šiau­lių ra­jo­no Ta­ry­bai: „Lie­tu­vių tau­ti­nin­kų są­jun­ga pri­sta­to Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bai do­ku­men­tus, iš ku­rių aiš­kiai ir ne­gin­či­ja­mai ma­ty­ti, kad pa­sta­tas Auš­ros alė­jo­je 21, Šiau­liai, kol bu­vo na­cio­na­li­zuo­tas, pri­klau­sė Lie­tu­vių tau­ti­nin­kų są­jun­gai (...) To­dėl pa­kar­to­ti­nai pra­šo­me Lie­tu­vių tau­ti­nin­kų są­jun­gai grą­žin­ti jiems pri­klau­san­tį pa­sta­tą“.

V. Pa­lu­bins­kis var­di­jo, kad pa­teik­tos įvai­rių do­ku­men­tų ko­pi­jos: su­tar­tys su ran­go­vais, priė­mi­mo ak­tai, skly­po pir­ki­mo-par­da­vi­mo do­ku­men­tai.

„Do­ku­men­tai tik­rai įro­do, kad tai yra Šiau­lių kraš­to tau­ti­nin­kų lė­šo­mis pa­sta­ty­tas pa­sta­tas“, – tvir­ti­no V. Pa­lu­bins­kis.

Ne­se­niai Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja įre­gist­ra­vo nau­ją po­li­ti­nę par­ti­ją – Lie­tu­vių tau­ti­nin­kų ir res­pub­li­ko­nų są­jun­gą. Ar tai reiš­kia, kad Lie­tu­vių tau­ti­nin­kų są­jun­gos, ku­ri pra­šo grą­žin­ti jai pri­klau­siu­sį pa­sta­tą, ne­bė­ra?

„Yra. Or­ga­ni­za­ci­ja iš­lie­ka ta pa­ti, tik pri­si­jun­gė res­pub­li­ko­nai. Nie­kas ne­pa­si­kei­tė – iš­li­ko­me ta pa­ti par­ti­ja. Atei­ty mes pla­nuo­ja­me, ti­ki­mės, kad pri­si­jungs dar dau­giau, nes mes pa­si­ruo­šę“, – tvir­ti­no par­ti­jos na­rys V. Pa­lu­bins­kis.

Par­ti­jos Šiau­lių sky­riaus va­do­vas R. Va­ra­pic­kas „Šiau­lių kraš­tui“ paaiš­ki­no, ką da­rys su pa­sta­tu, jei jį par­ti­jai pa­vyks at­gau­ti: „Ge­rai bū­tų (su­si­grą­žin­ti). Juk vi­si trokš­tam tei­sin­gu­mo. Ką da­ry­si­me su to­mis pa­tal­po­mis? Nuo­mo­sim, par­duo­sim – bus ma­ty­ti. Pir­ma rei­kia tu­rė­ti tą žvirb­lį ran­ko­je“.

R. Va­ra­pic­kas pri­mi­nė, kad par­ti­jos Šiau­lių sky­riaus na­rių yra apie 50: „Apie pu­sę – ak­ty­ves­ni, apie pu­sę – pa­sy­ves­ni“.

Pri­si­mi­nė prieš ren­gian­tis par­duo­ti

„Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė ("Auk­cio­no plak­tu­ką su­stab­dė tau­ti­nin­kai“, 2017 05 18), kad Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bai be­si­ren­giant bal­suo­ti, ar įtrauk­ti į vie­ša­ja­me auk­cio­ne par­duo­da­mų sa­vi­val­dy­bės ob­jek­tų są­ra­šą 1928 me­tų sta­ty­bos mo­der­nis­ti­nės ar­chi­tek­tū­ros pa­sta­tą Auš­ros alė­jo­je 21, Šiau­liuo­se, po­sė­dį per­trau­kė iš Vil­niaus į po­sė­dį at­vy­kęs Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras, eko­no­mi­kos moks­lų dak­ta­ras, Tau­ti­nin­kų są­jun­gos na­rys, o 2015–2017 me­tais bu­vęs ir jos pir­mi­nin­ku Aud­rius Ru­dys. Jis Ta­ry­bos na­rių klau­sė, ar bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys į tai, kad „šis pa­sta­tas prieš­ka­rio me­tais bu­vo pa­sta­ty­tas už Lie­tu­vių tau­ti­nin­ką są­jun­gos lė­šas?“.

A. Ru­dys ci­ta­vo Tau­ti­nin­kų są­jun­gos tu­ri­mus do­ku­men­tus, kad pa­sta­tas 1940 me­tų lie­pos 20 die­nos „Ne­vei­kian­čių drau­gi­jų tur­to pa­skir­čiai nu­sta­ty­ti ko­mi­si­jos“ spren­di­mu bu­vo per­duo­tas Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jai su vi­so­mis tei­sė­mis ir prie­vo­lė­mis.

Sig­na­ta­ras tei­gė, kad 1991 me­tų pra­džio­je at­kur­ta Lie­tu­vių tau­ti­nin­kų są­jun­ga bu­vo krei­pu­sis į Šiau­lių mies­to val­dy­bą „pra­šy­da­ma grą­žin­ti pa­sta­tą Tau­ti­nin­kų są­jun­gai, kaip tei­sė­tai sa­vi­nin­kei“.

„Ta­čiau dėl tuo me­tu vei­ku­sių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to grą­ži­ni­mo nuo­sta­tų, jei­gu no­ri­mi grą­žin­ti na­cio­na­li­zuo­ti ob­jek­tai yra nau­do­ja­mi kul­tū­ros, švie­ti­mo rei­ka­lams, jie tie­siog na­tū­ra ne­bu­vo grą­ži­na­mi. Šiau­lių mies­to val­dy­ba tau­ti­nin­kams at­siun­tė raš­tą, kad pa­sta­tas yra Šiau­lių ra­jo­no ba­lan­se, o pa­tal­po­mis nau­do­ja­si įvai­rios Šiau­lių ra­jo­no or­ga­ni­za­ci­jos ir res­ti­tu­ci­ja neį­vy­ko“, – dės­tė 26-erių me­tų se­nu­mo įvy­kius A. Ru­dys.

Jis tei­gė, kad pa­gal tuo me­tu ga­lio­ju­sius įsta­ty­mus tai bu­vęs tei­sė­tas ir tei­sin­gas at­sa­ky­mas Tau­ti­nin­kų są­jun­gai. Bet da­bar tau­ti­nin­kus pa­sie­ku­si in­for­ma­ci­ja, kad „kul­tū­ros ir švie­ti­mo įstai­gos iš­kraus­to­mos ir pa­sta­tas par­duo­da­mas“.

Ką spręs teis­mas?

Sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja Jur­gi­ta Mic­kū­nė po­sė­dy­je vie­šai tvir­ti­no, kad Tau­ti­nin­kų są­jun­ga „iš kar­to ne­ga­lės pa­teik­ti pra­šy­mo grą­žin­ti“, ka­dan­gi yra pra­leis­tas nuo­sa­vy­bės grą­ži­ni­mo ter­mi­nas. Sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kė paaiš­ki­no, kad tau­ti­nin­kai tu­rės kreip­tis į teis­mą „dėl ter­mi­no at­nau­ji­ni­mo pra­šy­mui pa­teik­ti“.

„Jei­gu teis­mo spren­di­mas bus tei­gia­mas ir bus at­nau­jin­tas ter­mi­nas pra­šy­mui pa­teik­ti, ta­da bus svars­to­ma, ar yra rei­kia­mi do­ku­men­tai. Tai la­bai il­gas pro­ce­sas“, – ta­da ko­men­ta­vo J. Mic­kū­nė.

Ta­ry­ba nu­spren­dė ati­dė­ti tris mė­ne­sius bal­sa­vi­mą dėl to, ar įtrauk­ti šį pa­sta­tą į par­duo­da­mų­jų auk­cio­ne są­ra­šą, kad tau­ti­nin­kai ga­lė­tų pa­teik­ti rei­kia­mus do­ku­men­tus.

„Ar tei­sin­gai su­pra­tau, kad Ta­ry­ba po tri­jų mė­ne­sių grįš prie pa­sta­to par­da­vi­mo klau­si­mo, jei­gu ne­bus pra­dė­ti ki­ti res­ti­tu­ci­jos pro­ce­sai?“, – ge­gu­žės 15-ąją vie­šai pa­si­tiks­li­no A. Ru­dys.

Va­kar V. Pa­lu­bins­kis „Šiau­lių kraš­tui“ tvir­ti­no, kad iš tie­sų „dir­ba su tei­si­nin­kais“, o į teis­mą kreip­sis tik ta­da, jei­gu ra­jo­no Ta­ry­ba pa­sa­kys „ne“.

„Be kal­bų ta­da ei­sim į teis­mą. Teis­mas spren­džia gin­čus“, – si­tua­ci­ją iš tau­ti­nin­kų po­zi­ci­jų aiš­ki­no V. Pa­lu­bins­kis.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Šia­me pa­sta­te il­gą lai­ką vei­kė Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros sky­rius, ra­jo­no Vie­šo­ji bib­lio­te­ka. Ta­čiau šį pa­sta­tą nu­spręs­ta iš­kraus­ty­ti, nes jam rei­kia re­mon­to, ir par­duo­ti auk­cio­ne. Pas­ta­tas yra vie­nas iš ne­dau­ge­lio iš­li­ku­sių Šiau­liuo­se prieš­ka­rio mo­der­niz­mo ar­chi­tek­tū­ros pa­vyz­dys.

Šiau­lių tau­ti­nin­kų va­do­vas Rei­mun­das Va­ra­pic­kas:

„Ge­rai bū­tų (su­si­grą­žin­ti). Juk vi­si trokš­tam tei­sin­gu­mo. Ką da­ry­si­me su to­mis pa­tal­po­mis? Nuo­mo­sim, par­duo­sim – bus ma­ty­ti. Pir­ma rei­kia tu­rė­ti tą žvirb­lį ran­ko­je.“

Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras:

„Iš jų kal­bų su­pra­tau, kad me­ras jiems vos ne pa­do­va­no­ti tą pa­sta­tą ga­li.“

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (3)

antanas, 2017-08-12 14:05
Patikslinu Arūną: tęsiama ne privatizacija, o PRICHVATIZACIJA.

antanas, 2017-08-12 14:02
Kokiu pagrindu Šiaulių raj. sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja Jur­gi­ta Mic­kū­nė vie­šai dezinformuoja skaitytojus, kad Tau­ti­nin­kų są­jun­ga yra pra­leidusi paduoti prašymą dėl išlikusio nekilnojamojo turto nuo­sa­vy­bės grą­ži­ni­mo, jei toks prašymas 1991 me­tų pra­džio­je Lie­tu­vių tau­ti­nin­kų są­jun­gos buvo teiktas Šiau­lių mies­to val­dy­bąi grą­žin­ti pa­sta­tą Tau­ti­nin­kų są­jun­gai, kaip tei­sė­tai sa­vi­nin­kei?.

Arunas, 2017-08-11 23:28
Ponas meras apsimeta , kad nieko nezino ; 1990-91m. , buvo paduotas del to namo pareiskimas , o dabar tiketasi ji parduoti pusvelciui [uz 44 tukstancius euru , o rinkos kaina yra apie 300 tukstanciu ] tesiama privatizacija , siekiant sukaupti dar daugiau turto , kai kuriems valstieciams .

Rodomi komentarai nuo 1 iki 3. Iš viso: 3

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 3
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas