(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

„Gintrą-Universitetą“ papildė Meksikos rinktinės žaidėja

2017 m. rugpjūčio 11 d.

Šiau­lių „Gint­ros-Uni­ver­si­te­to“ mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­da su­lau­kė pa­sku­ti­nio pa­stip­ri­ni­mo ir bai­gė komp­lek­ta­ci­ją prieš ar­tė­jan­tį UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos at­ran­kos tur­ny­rą Gru­zi­jo­je, ku­ris vyks rugp­jū­čio 22–28 die­no­mis. Prie Lie­tu­vos čem­pio­nių tre­čia­die­nį pri­si­jun­gė ne­se­niai stu­di­jas JAV ­bai­gu­si 24 me­tų Mek­si­kos rink­ti­nės na­rė Chris­ti­na Mu­ril­lo.

Gy­nė­jos ir sau­gės po­zi­ci­jo­se ga­lin­ti rung­ty­niau­ti fut­bo­li­nin­kė tu­ri dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę – mer­gi­nos šak­nys ki­lu­sios iš Mek­si­kos, bet nuo pat ma­žens ji au­go Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, Ka­li­for­ni­jo­je. Bū­da­ma vos ket­ve­rių mer­gi­na su­si­ža­vė­jo fut­bo­lu ir pra­dė­jo spor­tuo­ti. Su­lau­ku­si pil­na­me­tys­tės Ch. Mu­ril­lo iš­vy­ko stu­di­juo­ti į pres­ti­ži­nį Mi­či­ga­no uni­ver­si­te­tą bei at­sto­va­vo jam eli­ti­nė­je JAV uni­ver­si­te­tų mo­te­rų fut­bo­lo ly­go­je.

Mek­si­kie­tė į Lie­tu­vą su pir­muo­ju pro­fe­sio­na­liu kont­rak­tu at­vy­ko po var­gi­nan­čios, ko­ne dvi pa­ras tru­ku­sios ke­lio­nės. Vos at­vy­ku­si Ch. Mu­ril­lo kar­tu su ko­man­da iš­vy­ko į Es­ti­ją, kur „Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas“ žais dvi Bal­ti­jos mo­te­rų fut­bo­lo ly­gos rung­ty­nes.

Uni­ver­sa­li 172 cen­ti­met­rų ūgio žai­dė­ja ke­lio­nės į Es­ti­ją me­tu pa­si­da­li­jo min­ti­mis apie pir­muo­sius įspū­džius, mo­ty­vus pa­ska­ti­nu­sius at­vyk­ti į Lie­tu­vą.

– Kas pa­ska­ti­no priim­ti „Gint­ros-Uni­ver­si­te­to“ klu­bo pa­siū­ly­mą?

– Prieš nu­spręs­da­ma vyk­ti į Lie­tu­vą, šią ga­li­my­bę pir­miau­siai ap­ta­riau su sa­vo tė­vais, agen­tu, taip pat Mek­si­kos rink­ti­nės tre­ne­riu, ku­rio nuo­mo­nė man la­bai svar­bi. Jis ma­ne pa­ti­ki­no, kad žais­ti Eu­ro­pos klu­be, ku­ris var­žo­si UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­go­je, man bus la­bai nau­din­ga pa­tir­tis. Ži­nau, kad tai pres­ti­ži­nis Eu­ro­pos že­my­no tur­ny­ras, ku­riam ski­ria­mas di­džiau­sias dė­me­sys.

Prieš at­vyks­tant bend­ra­vo­me su klu­bo va­do­vais. Jie mi­nė­jo, kad pa­grin­di­nis tiks­las yra pa­tek­ti į pa­grin­di­nį Čem­pio­nių ly­gos eta­pą. Steng­siuo­si iš vi­sų jė­gų pri­si­dė­ti prie šio tiks­lo įgy­ven­di­ni­mo. Vi­sos ki­tos klu­bo pa­siū­ly­tos są­ly­gos ma­ne taip pat ten­ki­no.

– Ką apie mū­sų ša­lį bei mo­te­rų fut­bo­lą pa­vy­ko su­ži­no­ti prieš at­vyks­tant į Šiau­lius?

– In­ter­ne­te per­žiū­rė­jau ke­le­rias ko­man­dos rung­ty­nes, ma­čiau, kad mer­gi­nos čia mo­ka žais­ti fut­bo­lą, pro­pa­guo­ja kie­tą žai­di­mą. Ma­ne šiek tiek nu­ste­bi­no vie­ti­nio Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo čem­pio­na­to re­zul­ta­tai, ku­ria­me „Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas“ triuš­ki­na sa­vo var­žo­ves tie­siog dvi­ženk­liais skir­tu­mais. Apie Lie­tu­vą in­ter­ne­te su­si­ži­no­jau tik es­mi­nius da­ly­kus – kur ji yra, ko­kia jos na­cio­na­li­nė kal­ba ir pa­na­šius da­ly­kus.

– Ko­man­dą praė­ju­sią sa­vai­tę pa­pil­dė ame­ri­kie­tė To­ria­na Pat­ter­son, ku­ri kaip ir tu žai­dė to­je pa­čio­je JAV mo­te­rų fut­bo­lo uni­ver­si­te­tų ly­go­je. Gal­būt jums te­ko su­si­dur­ti aikš­te­lė­je?

– Su To­ria­na jau su­si­pa­ži­no­me, bet rung­ty­niau­da­mos JAV su­si­ti­ku­sios ne­bu­vo­me. Pag­rin­di­nė prie­žas­tis – mū­sų uni­ver­si­te­tai yra skir­tin­go­se kon­fe­ren­ci­jo­se.

– Ga­li rung­ty­niau­ti sau­gės ir gy­nė­jos po­zi­ci­jo­se. Ku­riai pa­ti tei­ki pir­me­ny­bę?

– Man svar­biau­sia, kad bū­čiau nau­din­ga ko­man­dai. Jei­gu tre­ne­riui esu la­biau rei­ka­lin­ga kaip gy­nė­ja, mė­gau­juo­si žais­da­ma šio­je po­zi­ci­jo­je, jei­gu tre­ne­ris no­ri, kad la­biau pri­si­dė­čiau prie ata­kų vys­ty­mo, džiau­giuo­si rung­ty­niau­da­ma cent­ro sau­gės vie­to­je. Kiek­vie­na ko­man­da tu­ri skir­tin­gus tiks­lus, žai­di­mo brai­žą, to­dėl pri­va­lau pri­si­tai­ky­ti.

Pa­vyz­džiui, Mek­si­kos rink­ti­nė­je tre­ne­ris man pa­ti­ki cent­ro gy­nė­jos už­duo­tis, o ap­ta­ri­nė­jant kon­trak­to są­ly­gas su „Gint­ros-Uni­ver­si­te­to“ ko­man­da jos va­do­vai mi­nė­jo, kad ma­nęs la­biau rei­kės kaip at­ra­mi­nės cent­ro sau­gės. Jei­gu at­vi­rai, šio­je po­zi­ci­jo­je rung­ty­niau­ti man pa­tin­ka la­biau.

– Mi­nė­jai, kad au­gai šei­mo­je kar­tu su tri­mis bro­liais. Gal­būt jie taip pat žai­džia fut­bo­lą ir pa­ska­ti­no ta­ve?

– Tik vie­nas iš jų. Tie­sa, jis var­ti­nin­kas. Ma­no tė­tis anks­čiau taip pat žai­dė fut­bo­lą, ta­čiau tik mė­gė­jiš­kai. Ma­no ma­ma iki šiol ak­ty­viai do­mi­si ir žaidžia lau­ko te­ni­są.

– Ko­kias stip­rią­sias sa­vo žai­di­mo pu­ses ga­lė­tum įvar­dy­ti?

– Vie­nas iš di­džiau­sių ma­no pri­va­lu­mų yra tai, kad ge­rai žai­džiu abiem ko­jo­mis. Taip pat iš­skir­čiau sa­vo aikš­tės ma­ty­mą, ge­bė­ji­mą skai­ty­ti žai­di­mą.

Pa­gal Fkgint­ra.lt inf.

Vi­liaus DAMB­RAUS­KO nuo­tr.

24 me­tų Mek­si­kos rink­ti­nės na­rė Chris­ti­na Mu­ril­lo su­stip­ri­no Šiau­lių „Gint­ros-Uni­ver­si­te­to“ mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­dos gre­tas prieš ar­tė­jan­tį UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos at­ran­kos tur­ny­rą.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

matos, 2017-08-11 10:23
šustra mergička ;)

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas