(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

A.Sireika žino „Šiauliams“ būtiną receptą

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Į LKL tur­ny­ro len­te­lės dug­ną praė­ju­sį se­zo­ną nu­blokš­ti „Šiau­liai“ ban­dys at­si­ties­ti, su­lip­dę nau­ją ka­riau­ną ir su­si­grą­ži­nę daug me­tų Sau­lės mies­to krep­ši­niui paau­ko­ju­sį pir­mą­jį „Šiau­lių“ eki­pos stra­te­gą An­ta­ną Si­rei­ką. Šios sa­vai­tės pra­džio­je bai­gę komp­lek­tuo­ti eki­pą, šiau­lie­čiai jau atei­nan­tį pir­ma­die­nį rink­sis į pir­mą­ją tre­ni­ruo­tę. Ar pa­jė­gi bus nau­jos su­dė­ties eki­pa pa­kil­ti iš „Šiau­liams“ neįp­ras­tos pa­sku­ti­nės vie­tos LKL tur­ny­ro len­te­lė­je? O gal jau ne­to­li ta die­na, kai šiau­lie­čiai ir vėl, kaip...

„Gintrą-Universitetą“ papildė Meksikos rinktinės žaidėja (1)

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Šiau­lių „Gint­ros-Uni­ver­si­te­to“ mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­da su­lau­kė pa­sku­ti­nio pa­stip­ri­ni­mo ir bai­gė komp­lek­ta­ci­ją prieš ar­tė­jan­tį UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos at­ran­kos tur­ny­rą Gru­zi­jo­je, ku­ris vyks rugp­jū­čio 22–28 die­no­mis. Prie Lie­tu­vos čem­pio­nių tre­čia­die­nį pri­si­jun­gė ne­se­niai stu­di­jas JAV ­bai­gu­si 24 me­tų Mek­si­kos rink­ti­nės na­rė Chris­ti­na Mu­ril­lo.Gy­nė­jos ir sau­gės po­zi­ci­jo­se ga­lin­ti rung­ty­niau­ti fut­bo­li­nin­kė tu­ri dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę – mer­gi­nos šak­nys ki­lu­sios iš...

Raiteliai rungsis dėl išskirtinio trofėjaus

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Ren­gi­nys žiū­ro­vams – ne­mo­ka­mas. Pap­ras­tai į vaiz­din­go­je vie­to­vė­je Ju­sai­čių kai­me esan­tį Ju­sai­čių žir­gy­ną ste­bė­ti kon­kū­rų var­žy­bų su­si­ren­ka šim­tai žiū­ro­vų iš vi­sos Lie­tu­vos, Šiau­lių ap­skri­ties.
Šie­met tai jau vie­nuo­lik­to­s Lie­tu­vos tau­rės var­žy­bos, or­ga­ni­zuo­ja­mos aso­cia­ci­jos „Ju­sai­čių žir­gai“. Dvi pir­mo­sios var­žy­bos yra vy­ku­sios Šiau­liuo­se, o jau de­vin­to­sios ren­gia­mos aso­cia­ci­jos va­do­vo Ri­mo Ba­jo­ri­no va­do­vau­ja­mo žir­gy­no so­dy­bo­je, šim­ta­me­čių ąžuo­lų...

Raitelis Matas Petraitis – Lietuvos čempionas

2017 m. rugpjūčio 9 d.
Rugp­jū­čio 4–6 die­no­mis Jo­niš­kio ra­jo­ne, Zi­niū­nų kai­me, spor­to klu­be „Aud­ru­vis“, bu­vo or­ga­ni­zuo­tas at­vi­ras 2017 me­tų Lie­tu­vos kon­kū­rų čem­pio­na­tas. Ja­me pa­si­žy­mė­jo rai­te­lis Ma­tas Pet­rai­tis, nu­ga­lė­jęs tri­jo­se rung­ty­se ir bend­ro­je įskai­to­je ta­pęs čem­pio­nu.Iš vi­so čem­pio­na­te da­ly­va­vo 90 rai­te­lių iš pen­kių ša­lių: Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Nor­ve­gi­jos bei Ru­si­jos su 169 žir­gais. Per tris die­nas už­fik­suo­ti 459 star­tai.
Jau­nu­čių čem­pio­nu ta­po Vy­te­nis Ūsas su...

Lietuvos ištvermės jojimo vicečempiono titulas parvežtas į Šiaulius

2017 m. rugpjūčio 9 d.
Tuo pa­čiu me­tu ki­ti rai­te­liai run­gė­si dėl Ara­bų žir­gų tau­rės. Šio­je rung­ty­je star­ta­vo taip pat dvi gam­ti­nin­kų cent­ro rai­te­lės. Įvei­ku­sios 44 ki­lo­met­rų tra­są Ne­da Monst­vi­lai­tė pel­nė ant­rą­ją vie­tą, o In­ga Va­si­liaus­kie­nė – tre­čią­ją.
Šiau­lių jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­ro tre­ne­riai džiau­gia­si, jog vėl nau­ja ug­dy­ti­nių kar­ta ga­li rung­tis tarp Lie­tu­vos ge­riau­sių­jų ir jau pa­si­ruo­šę tarp­tau­ti­niams star­tams.
Jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­ro inf.

„Šiauliai“ stiprina įžaidėjo poziciją

2017 m. rugpjūčio 9 d.
Iš Bruk­li­no (JAV) ki­lęs įžai­dė­jas 2016–2017 me­tų se­zo­ną pra­lei­do pa­jė­gio­je West Vir­gi­nia uni­ver­si­te­to ko­man­do­je NCAA (Big 12 kon­fe­ren­ci­ja), ku­riai vi­du­ti­niš­kai per 13 aikš­te­lė­je pra­lei­džia­mų mi­nu­čių įmes­da­vo po 5,8 taš­ko, at­ko­vo­da­vo po 1,4 ka­muo­lio ir at­lik­da­vo po 1,4 re­zul­ta­ty­vaus per­da­vi­mo, o tri­taš­kius mes­da­vo 40 pro­cen­tų taik­lu­mu.
Įžai­dė­ju ir ata­kuo­jan­čiu gy­nė­ju ga­lin­tis žais­ti krep­ši­nin­kas pa­si­žy­mi ge­ru aikš­tės ma­ty­mu, žai­di­mu vie­nas prieš vie­ną, „grei­tu...

Lietuvos moterų rinktinė Baltijos taurės turnyre liko nenugalėta

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Pir­mą­ją die­ną Lie­tu­vos mo­te­rų rink­ti­nė su Es­ti­ja su­žai­dė nu­li­nė­mis ly­gio­sio­mis, o mer­gi­nų U-15 žai­dė­jos 5:2 pra­no­ko bend­raam­žes es­tes.
Mo­te­rų rink­ti­nių dvi­ko­vo­je pir­ma­ja­me kė­li­ny­je aikš­tė­je do­mi­na­vo šei­mi­nin­kės – dvi ge­ras pro­gas pa­si­žy­mė­ti tu­rė­jo Si­mo­na Ve­lič­kai­tė, ta­čiau var­tus ap­gy­nė var­ti­nin­kė ir gy­nė­ja. Po per­trau­kos ar­čiau įvar­čio bu­vo Es­ti­jos at­sto­vės.
Mer­gi­nų rink­ti­nių su­si­ti­ki­me Lie­tu­vos ko­man­da pa­si­žy­mė­jo rung­ty­nių pra­džio­je ir pa­di­di­no sa­vo...

Iš Platelių plaukimo maratono – su nugalėtojo taure

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Tre­ne­rės Do­vi­lės Po­cie­nės tre­ni­ruo­ja­mi plau­ki­kai Ro­man Po­ka­lo ir Ga­bi­ja Kra­sins­kai­tė plau­kė ma­žo­jo ma­ra­to­no – 1,8 ki­lo­met­ro – dis­tan­ci­ją.
R. Po­ka­lo ta­po nu­ga­lė­to­ju vai­ki­nų am­žiaus gru­pė­je iki 17 me­tų, ku­rio­je var­žė­si vie­nuo­li­ka da­ly­vių. 1,8 ki­lo­met­ro at­stu­mą jis įvei­kė per 21,02 mi­nu­tės. Šis re­zul­ta­tas bend­ro­je įskai­to­je jam at­ne­šė ant­ros vie­tos ap­do­va­no­ji­mą. Vy­rų gru­pė­je dėl nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lo var­žė­si 68 plau­ki­kai.
G. Kra­sins­kai­tė ma­žo­jo ma­ra­to­no...

„BaltRex-Šiauliai“ rungtyniavo Stokholme

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Aš­tuo­nios (dvi Lie­tu­vos, JAV, Uz­be­kis­ta­no, Ško­ti­jos ir trys Šve­di­jos) reg­bio ko­man­dos bu­vo su­skirs­ty­tos į du po­gru­pius.
Pir­mą­ją die­ną „Balt­Rex-Šiau­liai“ iš­plė­šė dvi per­ga­les ir pa­ty­rė vie­ną pra­lai­mė­ji­mą. Pir­mo­sio­se rung­ty­nė­se šiau­lie­čiai meist­riš­ku­mu pra­no­ko JAV ko­man­dą „Black dra­gon“, nu­ga­lė­jo ją re­zul­ta­tu 22:7.
Ant­ro­sio­se rung­ty­nė­se to­kiu pa­čiu re­zul­ta­tu pa­lau­žė šei­mi­nin­kų „So­der­tal­je“ ko­man­dą. Tre­čio­sio­se rung­ty­nė­se prieš ki­tą šei­mi­nin­kų ko­man­dą „Exi­les“...

Į „Šiaulius“ grįžta Vytautas Šarakauskas

2017 m. rugpjūčio 8 d.
V. Ša­ra­kaus­kas praė­ju­sį se­zo­ną LKL čem­pio­na­te vi­du­ti­niš­kai pel­ny­da­vo po 6,3 taš­ko per rung­ty­nes ir at­ko­vo­da­vo po 3,6 ka­muo­lio. Prieš per­si­kel­da­mas į „Nep­tū­ną“ puo­lė­jas 3 se­zo­nus (2009–2012 m.) at­sto­va­vo „Šiau­lių“ ko­man­dai. Ats­to­vau­da­mas „Šiau­liams“ jis vi­du­ti­niš­kai pel­ny­da­vo po 10,7 taš­ko per rung­ty­nes ir at­ko­vo­da­vo po 6 ka­muo­lius per rung­ty­nes.
„V. Ša­ra­kaus­kas – pa­ty­ręs krep­ši­ni­kas, ga­lin­tis žais­ti tiek sun­kio­jo kraš­to puo­lė­jo, tiek cent­ro po­zi­ci­jo­se...

Veteranė iškovojo sidabrą

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Lie­pos 27 – rugp­jū­čio 6 die­ną Da­ni­jo­je, Aar­hus mies­te, vy­ku­sia­me XX Eu­ro­pos spor­to ve­te­ra­nų leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te rad­vi­liš­kie­tė Ge­no­vai­tė Kaz­laus­kie­nė iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį.Rad­vi­liš­kio TVMC Še­du­vos tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo sky­riaus kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja Ge­no­vai­tė Kaz­laus­kie­nė ša­lies rink­ti­nės gre­to­se var­žė­si ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je.
Ve­te­ra­nė ko­vo­jo gru­pė­je W 65 ir, ru­tu­lį nu­stū­mu­si 10,86 met­ro, pel­nė si­dab­rą.
Čem­pio­ne šio­je rung­ty­je...

Pakruojis ruošiasi futbolo fiestai

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Sve­čiai su­si­ti­ko su Pak­ruo­jo ra­jo­no me­ru Sau­liu­mi Ge­giec­ku, spor­to cent­ro di­rek­to­riu­mi Ri­man­tu Če­po­niu, Pak­ruo­jo fut­bo­lo sen­jo­rų va­do­vu Sau­liu­mi Zim­ba ir il­ga­me­čiu „Kruo­jos“ va­do­vu, ko­man­dos ka­pi­to­nu Kęs­tu­čiu Bie­liaus­ku.
Su­si­ti­ki­mo da­ly­viai ap­ta­rė fut­bo­lo šven­tės „Žiem­ga­liš­kas Pak­ruo­jis“ pa­si­ruo­ši­mą, tvar­ka­raš­tį. Pak­ruo­jo fut­bo­lo sen­jo­rų ko­man­da drau­giš­koms fut­bo­lo rung­ty­nėms pa­kvie­tė įvai­rių lai­ko­tar­pių Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės fut­bo­lo rink­ti­nės...

Regbininkai išvyko į tarptautinį turnyrą Stokholme

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Penk­ta­die­nį reg­bio klu­bo „Balt­Rex-Šiau­liai“ ko­man­da iš­vy­ko į Šve­di­jos sos­ti­nę Stok­hol­mą, kur da­ly­vaus reg­bio-10 tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re.
Tur­ny­re da­ly­vau­ja 16 vy­rų ko­man­dų, su­skirs­ty­tų į du po­gru­pius pa­gal pa­jė­gu­mą. „Balt­Rex-Šiau­liai“ ir ki­ta Šiau­lių eki­pa „Vai­ras-Kal­vis“ pa­te­ko į stip­res­nių ko­man­dų gru­pę ir ko­vos su JAV, Uz­be­kis­ta­no, Ško­ti­jos ir tri­mis šei­mi­nin­kų ko­man­do­mis.
Tur­ny­re taip pat var­žy­sis de­šimt mo­te­rų ko­man­dų, tarp ku­rių ir kai­my­nės lat­vės – „Li­vo­nia la­dies“...

„Gintros-Universiteto“ gretose – perspektyvi gynėja

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Šiau­lių mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­da „Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas“ prieš svar­biau­sias se­zo­no ko­vas UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos at­ran­kos tur­ny­re, ku­ris vyks rugp­jū­čio 22–28 die­no­mis Gru­zi­jo­je, stip­ri­na sa­vo su­dė­tį. Su­kirs­ta ran­ko­mis su 23 me­tų per­spek­ty­via fut­bo­li­nin­ke iš JAV To­ria­na Pat­ter­son, ku­ri tu­rė­tų tap­ti vie­na pa­grin­di­nių ko­man­dos gy­ny­bos rams­čių.„Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas“ jau ku­rį lai­ką dai­rė­si pa­mai­nos į Lie­tu­vą dėl pa­tir­tos trau­mos ne­ga­lė­ju­siai at­vyk­ti Lae­ti­tiai Cha­peh...

Krepšinio komanda „Šiauliai“ turės legionierių

2017 m. rugpjūčio 5 d.
N. Zeis­loft, 193 cm ūgio 24 me­tų ata­kuo­jan­tis gy­nė­jas, 2016–2017 me­tų se­zo­ną pra­lei­do NBA plė­to­ji­mo­si ly­go­je (NBA De­ve­lop­ment Lea­gue) Fort Way­ne „Mad Ants“ ko­man­do­je, kur rung­ty­nia­vo kar­tu su bu­vu­siu vie­nu iš ge­riau­sių „Šiau­lių“ klu­bo le­gio­nie­riu­mi T. Les­lie.
Pui­kia me­ti­mo tech­ni­ka ir snai­pe­rio sa­vy­bė­mis pa­si­žy­min­tis gy­nė­jas vi­du­ti­niš­kai per 14,3 mi­nu­tės rin­ko po 7,4 taš­ko (39,5 pro­c. me­tant iš to­li­mų dis­tan­ci­jų) ir 1,3 re­zul­ta­ty­vaus per­da­vi­mo.
Per­nai N...

Sportininkai grįžo iš Europos čempionatų ir festivalio

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Lie­pos pa­bai­ga jau­nie­siems spor­ti­nin­kams bu­vo karš­ta – da­ly­vau­ta Eu­ro­pos jau­ni­mo olim­pi­nia­me fes­ti­va­ly­je Veng­ri­jo­je, per­ga­lių siek­ta Eu­ro­pos leng­vo­sios at­le­ti­kos U-20 čem­pio­na­te Ita­li­jo­je ir Eu­ro­pos im­ty­nių jau­nių ir jau­nu­čių čem­pio­na­te Bos­ni­jo­je ir Her­ce­go­vi­no­je. Va­kar spor­ti­nin­kai pa­gerb­ti Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je.
Eu­ro­pos jau­ni­mo olim­pi­nia­me fes­ti­va­ly­je Dė­re, Veng­ri­jo­je, Lie­tu­vai at­sto­va­vo 70 spor­ti­nin­kų, tarp jų – 12 iš...

Šiauliečiai rungtyniavo Europos jaunių olimpiniame festivalyje (2)

2017 m. rugpjūčio 2 d.
Leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bo­se šuo­lio į aukš­tį rung­ty­je de­šim­tą­ją vie­tą tarp 19 da­ly­vių pel­nė Ame­li­ta Tau­jans­kai­tė (tren. D. Ma­cei­kie­nė). Šiau­lie­tė per­šo­ko 165 cen­ti­met­rus.
De­vin­tą­ją vie­tą tarp 16 spor­ti­nin­kių pel­nė Gre­ta Ka­ri­naus­kai­tė (tren. J. Ber­žans­kis) 3 ki­lo­met­rų bė­gi­me. Nuo­to­lį ji įvei­kė per 10 mi­nu­čių 1,52 se­kun­dės.
Plau­ki­mo var­žy­bo­se 50 m lais­vu sti­liu­mi rung­ty­je iš lie­tu­vai­čių ge­riau­siai pa­si­se­kė Emai Gu­zai­tei. Pen­kio­lik­me­tė šiau­lie­tė šio­je rung­ty­je iš 56...

„Šiaulius“ papildė dar vienas naujokas

2017 m. rugpjūčio 2 d.
19 me­tų 213 cen­ti­met­rų ūgio krep­ši­nin­kas praė­ju­sia­me Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio ly­gos (NKL) čem­pio­na­te bu­vo ne­pra­len­kia­mas pa­gal nau­din­gu­mo ba­lus (vid. 25,9), at­ko­vo­tus ka­muo­lius (vid. 9), o pa­gal pel­ny­tus taš­kus bu­vo tre­čias (vid. 17,4).
Pa­si­bai­gus NKL čem­pio­na­tui dar spė­jo su­žais­ti aš­tuo­ne­rias rung­ty­nes Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je (LKL), kur at­sto­vau­da­mas Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tui“ vi­du­ti­niš­kai įmes­da­vo po 6,9 taš­ko ir at­ko­vo­da­vo po 2,3 ka­muo­lio.
L...

Dviratininkus kaitino karštis ir 1 000 eurų prizas

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Sek­ma­die­nį Šiau­lių mies­to gat­vė­se lenk­ty­nia­vo plen­to dvi­ra­ti­nin­kai. A dis­tan­ci­jos dvi­ra­ti­nin­kams te­ko įveik­ti 14 ra­tų (102 km), o B dis­tan­ci­jos – 7 ra­tus (51 km). 7,2 ki­lo­met­ro il­gio ra­tą „Min­ki­me kar­tu“ gru­pė­je sa­vo jė­gas ga­lė­jo iš­mė­gin­ti vi­si, ku­rie tu­ri dvi­ra­tį ir mėgs­ta juo va­ži­nė­ti. A dis­tan­ci­jos nu­ga­lė­to­jo lau­kė pa­grin­di­nis pri­zas – 1 000 eu­rų.Vi­są die­ną at­kak­liai svi­li­nan­ti sau­lė ne­sut­ruk­dė dvi­ra­čių spor­to en­tu­zias­tams iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas tra­so­je, o...

Svarsčių kilnotoja gerino rekordus

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Iš Ga­tau­čių ki­lu­si Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­vė pir­mo­je rung­ty­je 16 kg svars­tį iš­kė­lė 190 kar­tų (tai – nau­jas Lie­tu­vos jau­nių ir jau­ni­mo re­kor­das) ir bu­vo ant­ra po Ru­si­jos at­sto­vės.
Il­go cik­lo rung­ty­je mer­gi­na svars­tį iš­kė­lė 118 kar­tų, o nu­ga­lė­to­ja ta­pu­sios JAV spor­ti­nin­kės re­zul­ta­tas – 126 kar­tai.
Kiek anks­čiau G. Vik­niū­tė da­ly­va­vo Daug­pi­ly­je (Lat­vi­ja) vy­ku­sia­me Eu­ro­pos at­vi­ra­ja­me jau­ni­mo (iki 22 me­tų) čem­pio­na­te. Čia bu­vo ke­lia­mas jau...

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas