(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Išnykusius kaimus primins koplytstulpis

2017 m. liepos 15 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Penk­ta­die­nį Moc­kai­čiuo­se su­reng­to­je tra­di­ci­nė­je šven­tė­je „Po lie­po­mis“ pa­šven­tin­tas iš­ny­ku­sius kai­mus įam­ži­nęs kop­lyts­tul­pis. Tik pa­va­di­ni­muo­se li­kę Ežė­nai, Už­miš­kiai, Ža­lik­nys, Pusd­va­ris, Pa­gi­rys, Lie­py­nų ir Pe­lė­diš­kės vien­sė­džiai. Kop­lyts­tul­pį iš ąžuo­lo iš­dro­žė Moc­kai­čių drau­gas iš Rad­vi­liš­kio – tau­to­dai­li­nin­kas Eu­ge­ni­jus Ar­bu­šaus­kas.

Šven­tė­je ne­trū­ko ge­ros liau­diš­kos mu­zi­kos, įvai­rių ap­do­va­no­ji­mų.

daliak@skrastas.lt

Sep­ty­ni kai­mai – tik pri­si­mi­ni­muo­se

Į Moc­kai­čius sau­lė­tą ir šil­tą šios va­sa­ros penk­ta­die­nio va­ka­rą rin­ko­si vie­ti­niai ir sve­čiai – par­ke­ly­je po lie­po­mis su­reng­ta to pa­ties pa­va­di­ni­mo tra­di­ci­nė šven­tė.

Vie­nas pa­grin­di­nių šven­tės ak­cen­tų – tau­to­dai­li­nin­ko iš Rad­vi­liš­kio Eu­ge­ni­jaus Ar­bu­šaus­ko iš ąžuo­lo iš­drož­tas kop­lyts­tul­pis, įam­ži­nan­tis sep­ty­nis iš­ny­ku­sius kai­mus. Pa­sak Ire­nos Sa­ba­liaus­kie­nės, Moc­kai­čių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės, se­niū­nai­tės, kul­tū­ri­nių ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rės, su rad­vi­liš­kie­čių tau­to­dai­li­nin­ku Moc­kai­čius sie­ja ne­trum­pa, ket­ve­rius me­tus trun­kan­ti, ir gra­ži drau­gys­tė. Par­ke­ly­je – ke­tu­ri me­džio dro­žė­jo dar­bai. Nau­jau­sią­jį – kop­lyts­tul­pį iš­ny­ku­siems kai­mams – pa­šven­ti­no Ty­tu­vė­nų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ri­man­tas Ža­roms­kis.

E. Ar­bu­šaus­kas sa­kė, jog kop­lyts­tul­pį dro­žė lau­ke, pa­si­tai­kė ne pa­čios tin­ka­miau­sios oro są­ly­gos. Užt­ru­ko maž­daug pu­sę mė­ne­sio. Bet ga­lu­ti­niu re­zul­ta­tu yra pa­ten­kin­tas. Įvai­rių gro­žy­bių iš lie­pų kaip ir kas­met pri­dro­žė vie­ti­nis meist­ras Sta­nis­lo­vas Šim­kus.

„Se­nų­jų kai­mų ir vien­sė­džių var­dai yra Lie­tu­vos kul­tū­ros, is­to­ri­jos ir kal­bos ver­ty­bė“, – tvir­ti­no I. Sa­ba­liaus­kie­nė. Sa­vo iš­ny­ku­sį kai­mą pri­si­mi­nė Ire­na Kan­čaus­kie­nė.

Li­jo do­va­nų lie­tus

Šven­tė­je ne­trū­ko ge­ros liau­diš­kos mu­zi­kos, dai­nų, ku­rių do­va­no­jo vie­ti­niai me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vai, sve­čiai iš Tel­šių ra­jo­no Ryš­kė­nų kul­tū­ros cent­ro – ka­pe­la „Čia ir da­bar“. Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­nas Val­das Iva­naus­kas už­de­gė sim­bo­li­nį ži­bin­tą, kad šven­tė bū­tų dar jau­kes­nė. „Ug­nis – ši­lu­mos ir ra­my­bės sim­bo­lis. Te­gul bū­na jū­sų na­muo­se vi­suo­met šil­ta ir jau­ku“, – lin­kė­jo seniūnas.

Moc­kai­tiš­kiai su­lau­kė ir sve­čių. Ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis pa­si­džiau­gė, jog darbš­tūs, tvar­kin­gi, kū­ry­bin­gi Moc­kai­čių žmo­nės su mei­le pri­žiū­ri sa­vo na­mus, dir­ba lau­kus, puo­se­lė­ja gy­ven­vie­tės gro­žį. No­rė­da­mi gy­ven­ti sau­giai ne­se­niai moc­kai­tiš­kiai įkū­rė Sau­gios kai­my­nys­tės gru­pę, juos svei­ki­no Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus ty­rė­ja Vil­ma An­ci­ke­vi­čie­nė.

Šven­tė džiu­gi­no pui­kiu oru, ta­čiau ly­te li­jo do­va­nų lie­tus. Pa­gerb­ti įvai­rius ju­bi­lie­jus nuo praė­ju­sių me­tų lie­pos mi­nė­ję Moc­kai­čių gy­ven­to­jai: Ja­ni­na Sa­mu­šie­nė, Eu­ge­ni­ja Pa­šiš­ke­vi­čie­nė, Ja­ni­na Ba­nie­nė, Apo­lo­ni­ja Le­gec­kie­nė, Sta­nis­la­va Emi­li­ja Už­miš­kie­nė, Jad­vy­ga Ki­vy­lie­nė, Sta­nis­lo­vas Venc­kus. Ap­do­va­no­ta se­niau­sia kai­mo gy­ven­to­ja Sta­nis­la­va Rač­kaus­kie­nė ir pa­ts ma­žiau­sias moc­kai­tiš­kis – Do­mas Šim­kus. Do­va­nų su­lau­kė ir gra­žiau­sio mo­čiu­tės dar­že­lio sa­vi­nin­kė Ja­ni­na Gri­ga­lai­tie­nė, pa­vyz­din­gos sen­jo­rų so­dy­bos šei­mi­nin­kai Da­nu­tė ir Sta­nis­lo­vas Šim­kai, pa­vyz­din­gi nau­ja­ku­riai Aud­ro­nė ir Da­lius Ke­žiai, Me­tų po­ky­čio no­mi­na­ci­ją pel­nė Ire­na ir Alek­sas Kan­čaus­kai, Ge­ros pra­džios – Ie­va Ba­ra­naus­kai­tė ir Ar­man­das Krikš­čiū­nas iš Šei­my­lau­kio kai­mo. Me­tų su­tuok­ti­niai – dau­giau kaip 50 me­tų kar­tu iš­gy­ve­nę Apo­lo­ni­ja ir Kons­tan­ti­nas Le­gec­kai.

„Žmo­gus yra nie­kas be sa­vo šak­nų. Te­gul tai bus ma­žy­tė oa­zė dy­ku­mo­je ar rau­do­nas rie­bus mol­že­mis, kal­no šlai­tas. Kiek­vie­nas tar­si su­lei­džia­me šak­nis, kad ga­lė­tu­me pa­va­din­ti šią vie­tą vie­nin­te­liu žo­džiu – na­mai. Tik čia, mū­sų na­muo­se, ku­riuo­se gy­ve­na­me, dir­ba­me, il­si­mės, links­mi­na­mės, at­ro­do ir me­džiai ža­les­ni, ir sau­lė skais­čiau švie­čia, ir ge­gu­tė skam­biau ku­kuo­ja. Ir dai­nos – gra­žiau­sios, ir duo­na – ska­niau­sia. Nie­kur ki­tur žmo­gus ne­bus taip su­pras­tas, kaip sa­vo na­muo­se“, – tvir­ti­no I. Sa­ba­liaus­kie­nė, o jos žo­džiams su­si­rin­ku­sie­ji pri­ta­rė plo­ji­mais.

Ren­gi­nį „Po lie­po­mis“ ve­dė dvi moc­kai­tiš­kės Auš­ros – Jo­cie­nė ir Biels­ky­tė. Šven­tę rė­mė Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­ja, ūki­nin­kai, vers­li­nin­kai: Ni­jo­lė Dau­jo­tie­nė, Jo­li­tos ir Si­gi­to Ra­sic­kų par­duo­tu­vė, Ire­na ir An­ta­nas Gri­ga­lai­čiai, Da­lia ir Al­vy­das Poš­kos, vy­res­nio­jo ir jau­nes­nio­jo Sa­ba­liaus­kų šei­mos, bend­ruo­me­nės na­riai. Šven­tę įgar­sin­ti pa­dė­jo Ty­tu­vė­nų kul­tū­ros cent­ro me­no va­do­vas Re­gi­man­tas Ze­naus­kas.

Moc­kai­tiš­kai il­gai va­ka­ro­jo po jau me­du­mi kve­pian­čio­mis lie­po­mis.

Au­to­rės nuo­tr.

Tau­to­dai­li­nin­kas Eu­ge­ni­jus Ar­bu­šaus­kas Moc­kai­čiams iš­dro­žė kop­lyts­tul­pį sep­ty­niems iš­ny­ku­siems kai­mams at­min­ti.

Šven­tė vie­ti­nių my­li­ma­me ir gra­žiai pri­žiū­ri­ma­me par­ke­ly­je po lie­po­mis Moc­kai­čuo­se vyks­ta ne vie­ne­ri me­tai.

Vie­nin­te­lį il­gaam­žį kai­mo se­no­lį Sta­nis­lo­vą Venc­kų svei­ki­no ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis.

Šven­tė­je pa­gerb­tos ir ap­do­va­no­tos ju­bi­lie­jus nuo praė­ju­sių me­tų šven­tu­sios Moc­kai­čių mo­te­rys bu­vo ge­ros nuo­tai­kos.

Skam­bių dai­nų do­va­no­jo Moc­kai­čių ka­pe­la.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Vokiečių kareivio kapą kuršėniškis mena beveik 70 metų (1)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas