(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Et­ni­nės kul­tū­ros kur­sai – ju­bi­lie­ji­niai

2017 m. liepos 14 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Kel­mė­je vyko tra­di­ci­niai Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų va­sa­ros kur­sai. Šie­met kur­sai, mi­nin­tys sa­vo 30 me­tų su­kak­tį, su­lau­kė apie pu­sant­ro šim­to da­ly­vių iš vi­sos Lie­tu­vos bei už­sie­nio – Šve­di­jos, Is­pa­ni­jos.

Be tra­di­ci­nių mo­ky­mų, pa­skai­tų, pa­ro­dų kur­sai šiais me­tais siū­lo ir nau­jo­vių. Pir­mą sy­kį kar­tu vyks ir Že­mai­ti­jos re­gio­no ban­do­ni­nin­kų kur­sai, vai­kų žai­di­mų kie­me­lis, bus mo­ko­ma pa­si­ga­min­ti že­mai­tiš­ką sū­rį ir kas­ti­nį, iš me­džio iš­skap­tuo­ti pa­mirš­tą apa­vą – klum­pes.

daliak@skrastas.lt

Nuo pat ry­to į Kel­mės kul­tū­ros cent­rą rin­ko­si pės­ti ir va­žiuo­ti, vie­ti­niai ir iš įvai­rių Lie­tu­vos vie­to­vių, iš už­sie­nio ša­lių į ju­bi­lie­ji­nius, 30-uo­sius Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų va­sa­ros kur­sų ati­da­ry­mą.

Per po­rą va­lan­dų, no­rin­čių pa­si­mo­ky­ti virk­dy­ti smui­ke­lį ar ar­mo­ni­ką, kank­liuo­ti, pūs­ti pie­me­nų inst­ru­men­tus, šok­ti, dai­nuo­ti, gie­do­ti, drož­ti kau­kes, pin­ti iš šiau­de­lių bei vy­te­lių, ta­šy­ti ak­me­nį ir dar dau­ge­lio da­ly­kų už­si­re­gist­ra­vo dau­giau kaip 150 žmo­nių.

Pir­mą kar­tą per tra­di­ci­nius va­sa­ros kur­sus su­reng­ti ir Že­mai­čių re­gio­no ban­do­ni­nin­kų kur­sai. Pris­ta­ty­ti mo­ky­to­jai – et­no­mu­zi­ko­lo­gas Ar­vy­das Kir­da, liau­dies mu­zi­kos at­li­kė­jas Al­bi­nas Ba­ta­vi­čius, kur­sų pra­džią pa­skel­bęs gar­siu ra­go pū­ti­mu, et­ni­nės mu­zi­kos pe­da­go­gas, me­to­di­nin­kas, pen­kių ko­lek­ty­vų va­do­vas And­rius Mor­kū­nas.

Mu­zi­kos pe­da­go­gas Os­val­das Ger­be­nis sa­kė, jog ban­do­ni­jų kur­sai bū­da­vo ren­gia­mi Vi­sa­gi­ne. Kad že­mai­čiams ne­rei­kė­tų va­žiuo­ti į ki­tą kraš­tą, ban­do­ni­jo­mis gro­ti nu­tar­ta mo­ky­ti Kel­mė­je. Ban­do­ni­ja – Že­mai­ti­jo­je po­pu­lia­rus inst­ru­men­tas. Idė­ją fi­nan­siš­kai pa­rė­mė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Nau­ja sek­ci­ja – klum­pių dro­žy­ba. Pir­mą sy­kį Kel­mė­je tau­to­dai­li­nin­kas, ates­tuo­tas tra­di­ci­nių ama­tų meist­ras Vy­tau­tas Še­me­lis mo­kė drož­ti že­mai­tiš­kas klum­pes. Nau­jo­vė – že­mai­tiš­kų val­gių – kas­ti­nio, sū­rio – ga­mi­ni­mas su šei­mi­nin­kė­mis Re­gi­na Kal­vai­tie­ne ir Da­lia Za­ka­rie­ne. Per kur­sus vei­kia vai­kų žai­di­ni­mų kie­me­lis, ku­ria­me su vai­kais žai­s Gre­ta Bu­kan­ty­tė ir Lau­ry­nas Garbš­tas.

Ju­bi­lie­ji­nių, 30-ųjų Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų va­sa­ros kur­sų ati­da­ry­mas Kel­mė­je bu­vo ku­pi­nas emo­ci­jų. Kel­mės kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ar­nas Ar­laus­kas, ne vie­ne­rius me­tus esan­tis kur­sų ra­te, sa­kė, jog di­džiuo­ja­si, džiau­gia­si tri­jų de­šimt­me­čių at­kar­pa.

„La­biau­siai džiau­giuo­si kur­suo­se su­ti­kęs daug švie­sių, gra­žių, pro­tin­gų žmo­nių: pro­fe­so­rių, mo­ky­to­jų, kur­sų da­ly­vių“, – tvir­ti­no A. Ar­laus­kas. Di­rek­to­rius pri­mi­nė, jog pir­mie­ji kur­sai prieš 30 me­tų bu­vo kiek ki­to­kie, ne­gu da­bar. Į Kel­mę tuo­met su­si­rin­ko dau­gy­bė kank­liuo­ti no­rin­čių iš­mok­ti žmo­nių. Kur­sus ini­ci­ja­vo pro­fe­so­rius Ro­mual­das Apa­na­vi­čius. Vė­liau kur­sai plė­tė­si, prie kank­lia­vi­mo kur­sų pri­si­jun­gė „Ro­mu­vos“ sto­vyk­la. Pa­laips­niui at­si­ra­do nau­jų et­no­mu­zi­ka­vi­mo, tra­di­ci­nių ama­tų sek­ci­jų. Kur­sai iš­lai­ko sa­vo po­pu­lia­ru­mą, trau­ką.

Pro­fe­so­rius Al­fon­sas Mo­tu­zas, dau­ge­lį me­tų kur­suo­se skai­tan­tis pa­skai­tas, mo­kan­tis apei­gi­nio gie­do­ji­mo, re­li­gi­nio folk­lo­ro, tvir­ti­no, jog tik Kel­mė­je, per kur­sus ty­ri­nė­ja­ma, sklei­džia­ma, puo­se­lė­ja­ma pa­čiuo­se žmo­nė­se gy­ve­nan­ti že­mai­tiš­ka kul­tū­ra.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė pa­dė­kos raš­tą įtei­kė pro­fe­so­riui Al­fon­sui Mo­tu­zui, už nuo­la­ti­nę moks­lo ži­nių sklai­dą Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų va­sa­ros kur­suo­se. Pa­dė­kos raš­tas skir­tas į kur­sų ati­da­ry­mą ne­ga­lė­ju­siam at­vyk­ti kur­sų ini­cia­to­riui, pro­fe­so­riui Ro­mual­dui Apa­na­vi­čiui.

Po ofi­cia­laus kur­sų ati­da­ry­mo pra­si­dė­jo edu­ka­ci­niai mo­ky­mai sek­ci­jo­se, įsi­kū­ru­sio­se Kel­mės kul­tū­ros cent­re, Evan­ge­li­kų baž­ny­čio­je, Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je, tau­to­dai­li­nin­kės Kor­ne­li­jos Lo­pe­tie­nės kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se, Kel­mės ma­ža­ja­me teat­re.

Kur­sų pa­baig­tu­vių pro­ga nu­ma­ty­ta da­ly­vių dar­bų pa­ro­da ir kon­cer­tas.

Au­to­rės nuo­tr.

Į ju­bi­lie­ji­nius, 30-uo­sius Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų va­sa­ros kur­sus su­si­rin­ko dau­giau kaip 150 da­ly­vių iš Lie­tu­vos bei už­sie­nio.

Kur­sų pra­džią pa­skel­bė ra­go gar­sai (pū­tė Al­bi­nas Ba­ta­vi­čius).

Gro­ti ban­do­ni­ja mo­kė (iš kai­rės) liau­dies mu­zi­kos at­li­kė­jas Al­bi­nas Ba­ta­vi­čius, et­ni­nės mu­zi­kos pe­da­go­gas, me­to­di­nin­kas And­rius Mor­kū­nas.

Pir­mą sy­kį bu­vo ga­li­ma iš­si­drož­ti klum­pes, pa­ta­riant tau­to­dai­li­nin­kui, ates­tuo­tam tra­di­ci­nių ama­tų meist­rui Vy­tau­tui Še­me­liui.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas