(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Visuomenei oficialiai atidaryta Baltoji sinagoga

2017 m. liepos 11 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Po be­veik 20 me­tų trukusių dar­bų gy­ven­to­jų po­rei­kiams baig­ta pri­tai­ky­ti Jo­niš­kio si­na­go­gų komp­lek­so Bal­to­ji si­na­go­ga ofi­cia­liai ati­da­ry­ta mies­to šven­tės me­tu. Penk­ta­die­nį ją ap­lan­kė Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės na­riai ir am­ba­sa­do­rius Amir Mai­mon, šeš­ta­die­nį ji du­ris at­vė­rė jo­niš­kie­čiams ir mies­to sve­čiams.

loretar@skrastas.lt

Itin reikš­min­ga Nor­ve­gi­jos pa­ra­ma

Jo­niš­ky­je ap­si­lan­kęs Iz­rae­lio am­ba­sa­do­rius Amir Mai­mon prie du­rų pa­li­ko pri­tvir­tin­tą me­zu­zą – dė­žu­tę su To­ros iš­trau­ka ant per­ga­men­to ri­ti­nė­lio. Jis su kar­tu Šiau­lių žy­dų bend­ruo­me­nės na­riais pa­si­mel­dė.

Šeš­ta­die­nį Bal­to­jo­je si­na­go­go­je skam­bė­jo dai­nos lie­tu­vių, heb­ra­jų ir nor­ve­gų kal­bo­mis, ku­rias at­li­ko so­lis­tė Ju­di­ta Lei­tai­tė, akom­pa­na­vo pia­nis­tės Li­na Vait­ku­vie­nė ir smui­ki­nin­kė Pau­li­na Dauk­šy­tė.

Šios trys kal­bos sim­bo­liš­kai su­jun­gė tris tau­tas: su­nai­kin­tos žy­dų tau­tos, ku­rios kul­tū­ri­nis pa­vel­das iš­li­ko, lie­tu­vių, ku­rie rū­pi­no­si Jo­niš­kio dvie­jų si­na­go­gų komp­lek­so iš­sau­go­ji­mu ir res­tau­ra­vi­mu, bei nor­ve­gų, nes itin reikš­min­ga bu­vo Nor­ve­gi­jos Ka­ra­lys­tės fi­nan­si­nė pa­ra­ma, už ku­rią dė­ko­jo ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­si Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dia­na Var­nai­tė. Ši ša­lis pri­si­dė­jo ir res­tau­ruo­jant ne­se­niai du­ris at­vė­ru­sią se­niau­sią me­di­nę Pak­ruo­jo si­na­go­gą, ir me­di­nį Pa­vir­vy­tės dva­re­lį Ma­žei­kių ra­jo­ne, ir dau­ge­lį ki­tų ob­jek­tų.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vęs Nor­ve­gi­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Da­gas Mal­me­ris Hal­vor­se­nas sa­kė, kad pri­si­dė­da­ma ki­to­se ša­ly­se at­ku­riant žy­dų pa­vel­dą jo ša­lis ska­ti­na pa­gar­bą žmo­giš­ko­sioms ver­ty­bėms, ska­ti­na to­le­ran­ci­ją ir ko­vo­ja su an­ti­se­mi­tiz­mu. Nor­ve­gi­ja tam lė­šų ne­gai­lė­jo ne tik Lie­tu­vo­je, bet pri­si­dė­jo ir Če­ki­jo­je, Veng­ri­jo­je, Lat­vi­jo­je, Slo­vė­ni­jo­je.

Pri­si­min­ti dar­bai

Kraš­tie­tis fi­lo­so­fas Sta­sys Ši­mai­tis ke­ti­na pa­pil­dy­ti Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus, ku­riam val­dy­ti sa­vi­val­dy­bės per­duo­tas si­na­go­gų komp­lek­sas, fon­dus itin re­tu eks­po­na­tu – ke­lių šimt­me­čių se­nu­mo re­li­gi­ne kny­ga, pri­klau­san­čia Ju­daiz­mo šven­tų­jų raš­tų sri­čiai, ku­ri apie 1960–1970 me­tus vie­no sta­ty­bi­nin­ko bu­vo su­ras­ta ne­to­li si­na­go­gų esan­čio na­mo pa­lė­pė­je tarp spa­lių. Kny­ga odi­niais vir­še­liais, su ra­bi­no ant­spau­du, vais­ti­nių žo­le­lių ša­ke­lė­mis tarp pus­la­pių, į S. Ši­mai­čio ran­kas pa­te­ko 1971-ai­siais. Šiuo me­tu jos teks­tai ver­čia­mi į lie­tu­vių kal­bą.

Ren­gi­ny­je pri­min­ta, kad Jo­niš­kio si­na­go­gų komp­lek­so res­tau­ra­vi­mo is­to­ri­ja tru­ko apie 20 me­tų. Į Rau­do­ną­ją ir Bal­tą­ją si­na­go­gas in­ves­tuo­ta Eu­ros­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų, Eu­ro­pos eko­no­mi­nės bend­ri­jos ir Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nių me­cha­niz­mų pa­ra­ma, vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bės lė­šos.

Vie­ni pa­sku­ti­nių­jų Bal­to­jo­je si­na­go­go­je bu­vo 2016 me­tais at­lik­ti vi­daus tvar­ko­mie­ji sta­ty­bos dar­bai: įreng­tos pa­gal­bi­nės pa­tal­pos, grin­dys, lu­bos, vi­daus in­ži­ne­ri­niai tink­lai, su­tvar­ky­tos sie­nos, at­lik­ti ap­dai­los dar­bai, nu­pirk­ti bal­dai, sce­nos ir ap­švie­ti­mo įran­ga. Taip pat bu­vo res­tau­ruo­ti fa­sa­dai.

Bend­ra pro­jek­to ver­tė sie­kė be­veik 390 tūks­tan­čių eu­rų.

Si­na­go­gos vi­du­je įreng­ta funk­cio­na­li kul­tū­ri­nė erd­vė su mo­der­nia eks­po­na­vi­mo ir sce­ni­ne įran­ga. Šių me­tų pra­džio­je su­kur­ta in­te­rak­ty­vi eks­po­zi­ci­ja: su­pro­jek­tuo­ti eks­po­zi­ci­niai bal­dai, imi­tuo­jan­tys is­to­ri­nius Jo­niš­kio mies­to pa­sta­tus, įreng­ti vars­to­mi lan­ge­liai, ati­da­ro­mi stal­čiai, be­si­su­kan­tys ak­me­nys, už ku­rių sle­pia­si eks­po­na­tai bei gar­so ir švie­sos ins­ta­lia­ci­ja. Už vars­to­mų ap­švies­tų lan­ge­lių, du­rų, pa­si­su­kan­čių ak­me­nų su­dė­ti eks­po­na­tai bus kei­čia­mi.

Pas­pau­dus įmon­tuo­tus myg­tu­kus eks­po­zi­ci­nės baž­ny­čios bokš­te už­si­de­ga švie­sa ir su­skam­ba var­po gar­sas. Lan­ky­to­jai, at­vė­rę spe­cia­lias du­re­les, ga­li pa­si­nau­do­ti kom­piu­te­ri­niu ter­mi­na­lu. In­teg­ruo­ta ap­švie­ti­mo sis­te­ma su­ku­ria nak­ti­nio mies­to įspū­dį.

Au­to­rės nuo­tr.

Bal­to­ji si­na­go­ga per mies­to šven­tę ofi­cia­liai at­vė­rė du­ris po iš­o­rės ir vi­daus res­tau­ra­vi­mo dar­bų.

Už in­te­rak­ty­vios eks­po­zici­jos bal­dų du­re­lių sle­pia­si įvai­rūs eks­po­na­tai, pa­vyz­džiui, med­pa­džiai.

Ren­gi­nio day­vius do­mi­no in­te­rak­ty­vi eks­po­zi­ci­ja.

Prie si­na­go­gų res­tau­ra­vi­mo pa­ra­ma pri­si­dė­ju­sios Nor­ve­gi­jos Ka­ra­lys­tės am­ba­sa­do­rius Da­gas Mal­me­ris Hal­vor­se­nas (kai­rė­je), Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dia­na Var­nai­tė. Cent­re – ra­jo­no me­ras Ge­di­mi­nas Če­pu­lis.

Bu­vu­si ra­jo­no pa­vel­do­sau­gi­nin­kė, da­bar – Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos vy­riau­sio­ji kraš­tot­var­ki­nin­kė Gied­rė Rakš­tie­nė (de­ši­nė­je) ir Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dia­na Var­nai­tė maž­daug prieš dvi de­šim­tis me­tų jau dė­lio­jo pla­nus, kaip res­tau­ruo­ti ir pri­tai­ky­ti vi­suo­me­nei Jo­niš­kio si­na­go­gų komp­lek­są.

Li­nos RUD­NIC­KIE­NĖS nuo­tr.

Iz­rae­lio am­ba­sa­do­rius Amir Mai­mon at­ve­žė ir prie du­rų pri­tvir­ti­no me­zu­zą – dė­žu­tę su To­ros iš­trau­ka per­ga­men­to ri­ti­nė­ly­je.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas