(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Lin­ku­vius vėl su­kvie­tė Škap­lierinė

2017 m. liepos 18 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Lin­ku­vo­je tris die­nas vy­ko tra­di­ci­niai Škap­lie­ri­nės at­lai­dai ir mies­to šven­tė, su­kvie­tę mies­tie­čių ir se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų, kraš­tie­čių, tau­to­dai­li­nin­kų bei spor­to en­tu­zias­tų.

janina@skrastas.lt

At­vy­ku­siuo­sius pa­si­ti­ko Lin­ku­vos šei­mų klu­bo na­rių su­kur­tos skulp­tū­ros iš šiau­dų, vi­są mies­tą puo­šian­čios žy­din­čių gė­lių kom­po­zi­ci­jos.

Bu­vo pa­kel­ta Lin­ku­vos vė­lia­va, tra­di­ciš­kai įteik­ti ates­ta­tai mies­to gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams. Mo­ky­mo įstai­gos du­ris vė­rė bu­vę gim­na­zis­tai, ją bai­gę prieš še­šias de­šim­tis me­tų.

Me­no mė­gė­jus kvie­tė mies­to kul­tū­ros cent­re vei­kian­ti Ri­mos Brik­šai­tės fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „Nu­žy­dė­jus žie­dams“. Penk­ta­die­nį ati­da­ry­ta pa­kruo­jie­tės Ra­sos Sta­lio­nie­nės pa­veiks­lų pa­ro­da. Kvies­ti į Lin­ku­vą dai­li­nin­kus su nau­jo­mis pa­ro­do­mis – tre­čius me­tus gy­vuo­jan­ti tra­di­ci­ja.

Cent­ri­nė­je aikš­tė­je įreng­to­je sce­no­je, pa­čio­je aikš­tė­je, ki­to­se vie­to­se pa­si­ro­dan­tys ko­lek­ty­vai kei­tė vie­nas ki­tą. Kon­cer­tų klau­sy­to­jai ne tik rin­ko­si į aikš­tę – gy­ve­nan­tie­ji čia pat mu­zi­ka ir dai­no­mis ga­lė­jo džiaug­tis nei­šei­da­mi iš na­mų.

Iš­da­ly­tos tra­di­ci­nės Lin­ku­vos šven­tės no­mi­na­ci­jos. Gi­mi­nys­tės ry­šiais su Lin­ku­va su­si­ju­siam pa­ne­vė­žiš­kiui Nep­rik­lau­so­my­bės At­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­rui Jo­nui Liau­čiui įteik­ta sim­bo­li­nė ko­vo­to­jo dėl is­to­ri­nės ver­ty­bės iš­sau­go­ji­mo skulp­tū­rė­lė. Ja vi­suo­me­ni­nin­kas pa­gerb­tas už pa­stan­gas gel­bė­ti nyks­tan­tį Lin­ku­vos kar­me­li­tų vie­nuo­ly­ną. Plo­da­mi no­mi­nan­tui, šven­tės da­ly­viai svars­tė, kad re­mon­to rei­kia ir Lin­ku­vos baž­ny­čiai. Skai­čia­vo, kiek vi­suo­me­nei nau­din­gų dar­bų bū­tų ga­li­ma nu­veik­ti nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kel­ta­me vie­nuo­ly­no komp­lek­se, ga­lin­čia­me gar­sin­ti Pak­ruo­jo ra­jo­ną.

No­mi­na­ci­ja „Nė­ra at­min­ties – nė­ra kul­tū­ros“ skir­ta lin­ku­vie­tei, bu­vu­siai ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos mo­ky­to­jai Emi­li­jai Sta­ne­vi­čie­nei, vi­suo­ti­nių ži­nių kau­pyk­los „En­cik­lo­pe­di­ja Lie­tu­vai ir pa­sau­liui“ bend­ra­dar­bei bei vie­nai iš re­dak­to­rių.

No­mi­na­ci­ja „Už vi­suo­me­ni­nę veik­lą“ įver­tin­tas mies­to pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių klu­bas „Pa­bū­ki­me kar­tu“. Klu­bo na­riai ak­ty­viai da­ly­vau­ja or­ga­ni­zuo­jant įvai­rius ren­gi­nius.

Do­na­tui Ja­nu­še­vi­čiui skir­ta no­mi­na­ci­ja „Ge­riau­siam jau­na­jam moks­li­nin­kui, gi­mu­siam ir au­gu­siam Lin­ku­vo­je“. Jis ne­se­niai ta­po Bal­ti­jos jau­nų­jų spor­to moks­li­nin­kų kon­fe­ren­ci­jos nu­ga­lė­to­ju, o sa­vo ty­ri­mo re­zul­ta­tus jau pa­kvies­tas pri­tai­ky­ti JAV.

„Lie­pos 15 gi­mu­sių­jų“ no­mi­na­ci­jos skir­tos Ade­lei Braz­džiū­nie­nei ir Ri­čiui Mit­riui.

„Mū­sų vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2016“ no­mi­na­ci­jos skir­tos Si­gi­tai Pė­že­lie­nei ir Emi­li­jai Sta­ne­vi­čie­nei.

Ant šven­ti­nės pa­ky­los bu­vo pa­kvies­ti ir gra­žiau­sių se­niū­ni­jos so­dy­bų šei­mi­nin­kai. Kai­mo so­dy­bų ka­te­go­ri­jo­je pri­zai skir­ti Da­lei Sta­sei bei Ka­zi­mie­rui Spal­ge­noms ir Vi­li­jai bei Kęs­tu­čiui Nar­vy­dams iš Ūde­kų, gai­žū­nie­čiams Vio­le­tai ir Al­ber­tui Pė­že­liams. Gra­žiau­sia mies­to so­dy­ba įvar­dy­tos Ri­mos ir Ge­di­mi­no Garš­vų val­dos, o iš nau­jai be­si­ku­rian­čių­jų – lin­ku­vie­čių Jo­lan­tos bei Re­na­to Eni­kų na­mai.

Rū­tos VA­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.

Šven­tė­je vai­kams or­ga­ni­zuo­tos kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės.

Se­niū­nė Gi­ta­na Pa­šiš­ke­vi­čie­nė už vi­suo­me­ni­nę veik­lą ap­do­va­no­jo klu­bą „Pa­bū­ki­me kar­tu“. No­mi­na­ci­ją at­sii­ma klu­bo pir­mi­nin­kė Vi­da Šiur­nie­nė (de­ši­nė­je).

Kon­cer­tų bu­vo ga­li­ma klau­sy­tis ir aikš­tė­je, ir prie na­mų lan­go.

Pa­ne­vė­žie­tis Jo­nas Liau­čius no­mi­na­ci­ją pel­nė už pa­stan­gas at­kreip­ti dė­me­sį į griū­van­tį Lin­ku­vos vie­nuo­ly­ną ir telk­ti ins­tan­ci­jas gel­bė­ti is­to­ri­jos pa­mink­lą.

Dienos populiariausi

Regbio stadione iškils tribūnos ir pastatas (20)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas