(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Žvilgsnis giliau

2017 m. liepos 18 d.

Spau­dos ap­žval­ga

In­for­ma­ci­jos jū­ro­je sun­ku su­si­gau­dy­ti, kas svar­biau­sia, nekas­die­niš­ka. Paž­ve­li­ki­me gi­liau, nes ir to­kios in­for­ma­ci­jos (nuo­mo­nių) lie­tu­viš­ko­je ži­niask­lai­do­je yra.

Kū­rė ne vals­ty­bę, o sa­vo ge­ro­vę

Lie­pos 14-os die­nos sa­vait­raš­ty­je „Res­pub­li­ka“ spaus­di­na­mas žur­na­lis­to, poe­to Rim­vy­do Stan­ke­vi­čiaus po­kal­bis su ži­no­mu kul­tū­ro­lo­gu, fi­lo­so­fu Vy­tau­tu Ru­ba­vi­čiu­mi „Par­ti­jų įvai­ro­vė Lie­tu­vo­je – akių dū­mi­mas“.

At­sa­ky­da­mas į klau­si­mus, kas iš lie­tu­vių tau­tos mus pa­ver­tė jo­kio bend­ro var­dik­lio ne­tu­rin­čia pa­vie­nių in­di­vi­dų ma­se, jau ne­be­tu­rin­čia sa­vy krikš­čio­niš­ko­sios mo­ra­lės V.Ru­ba­vi­čius pri­du­ria – „jo­kios mo­ra­lės":

„Bū­tent toks to­nas bu­vo duo­tas ša­lies vi­suo­me­nei val­dan­čių­jų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos gal­vų. Suk­les­tė­jo tur­gūs, spe­ku­lia­ci­ja, di­džiau­sią pa­gar­bą įgi­jo mo­kan­tys su­ktis, kom­bi­nuo­ti, tu­rin­tys ry­šių, ge­ban­tys apei­ti įsta­ty­mus“.

Svars­ty­da­mas, kaip pir­mai­siais ne­prik­lau­so­my­bės me­tais ne tik bu­vo tę­sia­ma liau­dies tur­to iš­va­gi­nė­ji­mo pra­kti­ka, bet ji įga­vo vals­ty­bi­nį mas­tą, fi­lo­so­fas ak­cen­tuo­ja: “... įtvir­ti­no­me va­di­na­mo­jo is­to­ri­nio tei­sin­gu­mo at­kū­ri­mo nuo­sta­tą, že­mę pa­vers­da­mi kil­no­ja­muo­ju tur­tu.“ Ta­da, pa­sak jo, ir pra­si­dė­jo že­mės „at­sii­mi­nė­ji­mas“, va­žiuo­jant per Lie­tu­vą ir ren­kant sau gra­žiau­sius ir ko­mer­ciš­kai pa­klau­siau­sius skly­pus.

V. Ru­ba­vi­čius re­to­riš­kai klau­sia: “ Pa­si­dai­ry­ki­te, kaip šian­dien gy­ve­na Ge­di­mi­no Kir­ki­lo kar­tos funk­cio­nie­riai, ir įsi­ti­kin­si­te, kad vi­si jie – mi­li­jo­nie­riai ir te­bė­ra iš­sau­go­ję tvir­tas no­menk­la­tū­ri­nes ir „va­dy­bi­nes“ pa­dė­tis. Na, o kaip lai­ko­si nau­jo­sios And­riaus Ku­bi­liaus kar­tos no­menk­la­tū­ros at­sto­vai? Ly­giai tai patp – pui­kiai. Ir kol kas ne­si­ruo­šia nie­kam už­leis­ti sa­vo vie­tų.“

Ko­kios iš­va­dos po to­kių pa­si­žval­gy­mų, klau­sia žur­na­lis­tas V. Ru­ba­vi­čiaus.

„Kad vi­siš­kai ne­svar­bu, ku­riai par­ti­jai, ku­riai po­li­ti­nei jė­gai at­sto­vau­jan­tie­ji lai­mi rin­ki­mus, – vi­sos be išim­ties lig šiol ne­prik­lau­so­mo­je Lie­tu­vo­je val­džiu­sių­jų ka­den­ci­jos iš es­mės da­rė tą pa­tį – nė ne­mėgi­no kur­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės, bet pa­si­nau­do­ję pa­vel­dė­tom ins­ti­tu­ci­jom ėmė­si kur­ti sau iš­skir­ti­nę ge­ro­vę, ap­tatr­nau­ti di­dį­jį fi­nan­si­nį ka­pi­ta­lą ir tą ideo­lo­gi­ją, ku­ri su tuo ka­pi­ta­lu atė­jo. Liau­diš­kai ta­riant – im­ti, ką pa­jė­gi, melž­ti, ką įsten­gi, o vi­suo­me­nę pa­vers­ti to­kia dar­bo jė­ga, ku­ri ma­žiau mąs­ty­tų, ma­žiau šū­kau­tų, bet bū­tų taip „iš­si­la­vi­nu­si“, kad nė sa­vo pa­dė­ties ne­su­vok­tų.“

Taip iš­lais­vi­nus, tei­gia fi­lo­so­fas, ne­tek­ta gy­vy­bin­giau­sio treč­da­lio tau­tos.

Ki­no cen­zo­riams – ne­gai­les­tin­gai iro­niš­kai

DEL­FI praei­tą sa­vai­tę pub­li­ka­vo ap­žval­gi­nin­kės Ni­dos Va­si­liaus­kai­tės ko­men­ta­rą „Ki­no cen­zū­ra: ne vals­ty­bė jiems rū­pi.“ Tai reak­ci­ja į ki­lu­sį triukš­mą dėl ša­lies ki­no teat­ruo­se ro­dy­tas ru­sų vai­dy­bi­nes juos­tas „Šal­ta­sis tan­go“ ir „Vi­kin­gas“. Įž­velg­ta vals­ty­bei prie­šiš­ka pro­pa­gan­da, rei­ka­lau­ta už­draus­ti ro­dy­ti fil­mus, jei­gu jie nea­ti­tin­ka vals­ty­bės sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų.

„Ne, me­no cen­zū­ruo­ti ne­ga­li­ma (mes juk ne bar­ba­rai), bet ar­gi to­kie ne­tei­sin­gi fil­mai – me­nas? Čia pro­pa­gan­da! – tei­gia TS-LKD frak­ci­ja, ne­se­niai at­vi­rai ir aiš­kiai pa­rei­ka­la­vu­si ki­no cen­zū­ros. Perk­laus­ta, su­vai­di­no nuo­sta­bą: na, ką jūs, ko­kia cen­zū­ra – tik filt­ra­vi­mas, ar­gi draus­ti ar­ba ri­bo­ti fil­mų pla­ti­ni­mą yra drau­di­mas?“, – ra­šo N. Va­si­liaus­kai­tė.

Ne­nag­ri­nė­da­ma mi­nė­tų fil­mų pro­pa­gan­dos ne­pro­pa­gan­dos de­ta­lių au­to­rė ne­ria į rei­ka­lo gy­lį, į ki­no cen­zo­rių siū­ly­mo es­mę ir pa­vo­jų. Dėl ko no­ri­ma au­ko­ti pi­lie­čių lais­vę pa­si­rink­ti? N. Va­si­liaus­kai­tė klau­sia:

“ Bet gal ver­ta paau­ko­ti men­ką lais­vę var­dan vi­sos vals­ty­bės iš­li­ki­mo? (sa­ko ini­cia­ty­vos ša­li­nin­kų bal­se­lis). Men­ka – rea­liai api­man­ti vi­so ki­no, vi­sos li­te­ra­tū­ros ir vi­so me­no kont­ro­lę? Par­don, ko­kią pla­tes­nę lais­vę lie­ka iš­sau­go­ti, jei ne­bė­ra lais­vės sa­voj gal­voj?“

Ko­men­ta­ro au­to­rė ne­gai­les­tin­ga iro­ni­ja api­bend­ri­na tik­rą­jį cen­zū­ros šauk­lių „vei­dą": „Ne, jie nė­ra nei kvai­li, nei nai­vūs, o kraš­tu­ti­niai ci­ni­kai, ieš­kan­tys nai­vių kvai­lių są­mo­nin­gų pi­lie­čių tar­pe.

Są­mo­nin­gų? Pap­ras­tai ma­no­ma, kad vals­ty­bi­nės pro­pa­gan­dos au­ka, tai­ki­nys ir ne­su­si­vo­kian­tis agen­tas, ak­las bet ku­rio re­ži­mo rams­tis yra tam­sus, kvai­las, nie­kuo, iš­sky­rus nuo­sa­vą bui­tį, ne­si­do­min­tis as­muo. O ne, šiam tiks­lui kur kas la­biau tin­ka va­di­na­ma­sis „są­mo­nin­gas pi­lie­tis“, ak­ty­vus, nea­be­jin­gas, iš­si­la­vi­nęs: tai jis, ti­kė­ti­na, karš­tai agi­tuos „Re­fu­gees, wel­co­me!“, rei­ka­laus ra­ti­fi­kuo­ti Stam­bu­lo kon­ven­ci­ją (jei­gu yra kai­ry­sis) ar­ba (jei de­ši­ny­sis) pa­rems ini­cia­ty­vas „ap­gin­ti mus nuo Ru­si­jos pro­pa­gan­dos“ cen­zū­ruo­jant ži­niask­lai­dą, moks­lą, me­nus ir kul­tū­rą. Nes iš­si­la­vi­nęs jis bū­na tiek, kad tap­tų ge­ru, ini­cia­ty­viu, „pa­si­kaus­čiu­siu“ im­tu­vu, bet per ma­žai, kad ne­tap­tų.“

Pa­ruoš­ta pa­gal „Res­pub­li­ka“, DEL­FI

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas