(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Atkasti galbūt sinagogos pamatai

2017 m. liepos 12 d.
Vytautas RUŠKYS

Ve­ge­rių kai­me (Ak­me­nės ra­jo­nas) ap­tik­ti pa­ma­tai ga­li­mai čia XIX am­žiaus pa­bai­go­je sta­ty­tos si­na­go­gos ar­ba dar anks­čiau vei­ku­sios žy­dų mo­kyk­los. Tai nu­sta­ty­ta per dvi die­nas UAB „Sta­ty­bų archeologija” at­li­kus žval­go­muo­sius ar­cheo­lo­gi­nius ty­ri­mus.

vytautas@skrastas.lt

Pa­gal 1866 me­tų is­to­ri­nį pla­ną da­bar­ti­nė­je J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je yra bu­vu­si žy­dų mo­kyk­la. Ve­ge­rių kai­mo sen­bu­viai me­na se­no­lių pa­sa­ko­ji­mus, kad čia vei­kė 1890 me­tais sta­ty­ta si­na­go­ga. Bū­tent į ją bu­vo su­va­ry­ti žy­dai, pra­si­dė­jus ka­rui 1941-ai­siais, iš čia bu­vo ve­ža­mi į Ma­žei­kius su­šau­dy­ti.

„Sta­ty­bų ar­cheo­lo­gi­jos“ dar­buo­to­jai at­li­ko dvi per­ka­sas po 2 met­rus plo­čio ir 5 met­rų il­gio, iki 1 met­ro 60 cen­ti­met­rų gy­lio.

Ka­si­nė­to­jai ap­ti­ko kau­lų, ke­ra­mi­kos dir­bi­nių du­že­nų, stik­lo šu­kių. Ver­tin­giau­si ra­di­niai – si­dab­ri­nės ir va­ri­nės mo­ne­tos, ku­rių se­niau­sios – XVII am­žiaus.

„Iš ra­di­nių ga­li­ma spręs­ti, kad vie­ta tu­ri is­to­ri­ją, skly­pas bu­vo ak­ty­viai nau­do­ja­mas“, – sa­kė ar­cheo­lo­gė Dai­va Jaz­bu­ty­tė.

Ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se Ve­ge­riai pir­mą kar­tą pa­mi­nė­ti 1595 me­tais.

Ka­sant ap­tik­ti pa­ma­tai iš ne­skal­dy­tų lau­ko ak­me­nų, su­riš­tų kal­kių skie­di­niu.

„Pa­ma­tai pla­tūs – apie 80 cen­ti­met­rų, o tai by­lo­ja, kad lai­kė di­de­lius pa­sta­tus“, – spė­ja D. Jaz­bu­ty­tė.

Jos tvir­ti­ni­mu, at­li­kus de­ta­les­nius ty­ri­mus ga­li­ma nu­sta­ti­nė­ti, ar čia sto­vė­jo ki­to­kie sta­ti­niai, ne­gu mo­kyk­la, pa­skui – si­na­go­ga.

Ka­si­nė­to­jams mįs­le ta­po at­kas­tas da­ri­nys – ra­tu su­krau­ti ak­me­nys. Spė­lio­ja­ma, kad tai ga­lė­ju­si bū­ti at­ra­ma, pa­vyz­džiui, stul­pui.

Ras­ta ir ply­tų – da­lis XVIII am­žiaus, ki­tos – vė­les­nių lai­kų. Pa­gal jas ar­cheo­lo­gai spė­ja, kad pa­sta­tai bu­vo re­konst­ruo­ti. Ži­no­ma, kad si­na­go­ga bu­vu­si mū­ri­nė. Ar­cheo­lo­gai spė­lio­ja, kad ji įkur­ta anks­čiau sta­ty­ta­me pa­sta­te.

„La­biau ka­si­nė­jant te­ri­to­ri­ją ga­li­ma nu­sta­ty­ti, ar čia bu­vo kam­ba­rių, ar bu­vo kros­nių ir da­ry­ti iš­va­das apie pa­sta­to pa­skir­tį“, – sa­kė D. Jaz­bu­ty­tė.

Kol kas ji ne­drįs­ta tvir­tin­ti, kad pa­sta­tas bu­vo su rū­siu. Ta­čiau šio va­rian­to neat­me­ta. To­kioms spė­lio­nėms nu­tei­kia ras­ta prie sie­nos tvir­ti­na­mos žva­ki­dės da­lis.

Įdo­mu, kad pa­ma­tai sta­ty­ti ant ak­me­ni­nio grin­di­nio. Jis ga­lė­jo bū­ti kaip grin­dys.

Ar­cheo­lo­gų nuo­mo­ne, ati­den­gus vi­sus pa­ma­tus, ga­li­ma nu­sta­ty­ti pa­sta­to užim­tą plo­tą. Ar to­kie ty­ri­mai bus at­lie­ka­mi – spręs Ak­me­nės is­to­ri­jos mu­zie­jus, ku­ris už­sa­kė at­lik­tus žval­go­muo­sius ar­cheo­lo­gi­nius ty­ri­mus.

Au­to­riaus nuo­tr.

Ve­ge­rių kai­me at­kas­ti pa­ma­tai ga­li­mai bu­vu­sios žy­dų mo­kyk­los, o vė­liau – si­na­go­gos.

Ve­ge­riuo­se ka­si­nė­ji­mai at­lik­ti ša­lia se­nų me­di­nių pa­sta­tų.

–––––––––––––-

Is­to­ri­ja

Ša­li­a Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos sie­nos esan­čio Ve­ge­rių kai­mo is­to­ri­jos fak­tus yra už­ra­šiu­si vie­tos bib­lio­te­ko­je dir­bu­si Ona Rau­dy­tė, da­bar pen­si­nin­kė.

Jos tvir­ti­ni­mu, kai­mo pa­ki­li­mas sie­ja­mas su XVIII am­žiu­je pa­sta­ty­ta baž­ny­čia, prie ku­rios įkur­ta kle­bo­ni­ja, kar­tu su jai pri­klau­san­čiais dau­gy­be ūkio pa­sta­tų. Tru­pu­tį dau­giau kaip prieš šim­tą me­tų įkur­ta Ve­ge­rių pa­ra­pi­ja, ku­riai pri­klau­sė be­maž tūks­tan­tis ka­ta­li­kų.

Ve­ge­riuo­se gy­ve­nę ru­sai tu­rė­jo sa­vo cerk­vę, o žy­dai – si­na­go­gą.

Ve­ge­rių pa­ki­li­mo me­tais čia vei­kė ke­lio­li­ka par­duo­tu­vių, smuk­lė, mo­kyk­la, su­bur­ta ug­nia­ge­sių ko­man­da. Neat­si­tik­ti­nai ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se 1745 me­tais Ve­ge­riai mi­ni­mi kaip mies­tas.

Praė­ju­sio am­žiaus pir­mosios pu­sės Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės me­tais Ve­ge­riai ta­po vals­čiaus cent­ru. Tad čia vei­kė vals­čiaus sa­vi­val­dy­bė, taip pat įkur­ti pa­štas, mui­ti­nė, pa­sie­nio po­li­ci­ja. Taip pat ūkio rei­ka­lais be­si­rū­pi­nan­čios or­ga­ni­za­ci­jos – smul­kaus kre­di­to drau­gi­ja, pie­no nu­grie­bi­mo punk­tas. Į kas ket­vir­ta­die­nį vyks­tan­čius di­de­lius tur­gus su­va­žiuo­da­vo ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jai. To­liau vei­kė mo­kyk­la, par­duo­tu­vės, o vei­kė ne­be vie­na skai­tyk­la kaip anks­čiau, o dvi – at­ski­rai lie­tu­vių ir lat­vių.

1944-ai­siais be­si­trau­kian­tys vo­kie­čiai prie Ve­ge­rių įren­gė ae­rod­ro­mą, o vi­siems kai­mo gy­ven­to­jams lie­pė pa­lik­ti na­mus. Kai po tri­jų mė­ne­sių bu­vo ga­li­ma su­grįž­ti ve­ge­riš­kiams, dau­ge­lis jų ra­do vien nuo­dė­gu­lius, griu­vė­sius.

Da­lis ve­ge­riš­kių ­li­ko at­sta­ti­nė­ti na­mų. Ta­ry­bi­niais lai­kais bu­vo re­gist­ruo­ja­ma apie pus­ket­vir­to šim­to – be­maž dvi­gu­bai ma­žiau ne­gu Ve­ge­rių kles­tė­jimo lai­kais. Da­bar be­li­kę ke­lios de­šim­tys.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas