(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Politikų tribūna

Dėl trijų raidžių bylos (3)

2017 m. birželio 29 d.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių lie­tu­vy­bės gy­nė­jų vi­są pus­me­tį ver­da aist­ros dėl „tri­jų rai­džių by­los“. Tų įvai­riau­sių vi­suo­me­nės seg­men­tų, ofi­cia­lių ins­ti­tu­ci­jų kon­teks­te be­ne oriau­sią, so­li­džiau­sią po­zi­ci­ją iš­lai­ko Pre­zi­den­tū­ra, ku­ri, re­gis, va­do­vau­ja­si Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės iš­sa­ky­ta nuo­sta­ta, kad „lie­tu­vių kal­ba ne­ga­li bū­ti de­ry­bų ob­jek­tas“ (de­ja, ta­po), kad pa­grin­di­nius mo­ty­vus – leis­ti...

R. Paksas. Politinis procesas, kuris neturi precedento nei Lietuvoje, nei Europoje, nei pasaulyje

2017 m. birželio 17 d.
Eu­ro­pos Par­la­men­to Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tas po il­gai tru­ku­sių svars­ty­mų nu­ta­rė siū­ly­ti, o Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riai bal­sų dau­gu­ma at­šau­kė ma­no eu­ro­par­la­men­ta­ro tei­si­nį imu­ni­te­tą.
Pa­reng­ta bend­ra­dar­biau­jant su Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­ja „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“
Užs. Nr. 354671
Taip priim­tas spren­di­mas, ku­rio itin ne­kant­riai Lie­tu­vo­je lau­kė tie, kas pa­si­slė­pę po ta­ria­mo tei­sin­gu­mo man­ti­jo­mis ban­do įgy­ven­din­ti...

R. Paksas. Europos visuomenei reikia judėjimo už savo pilietines ir politines teises

2017 m. birželio 8 d.
Pas­ta­ruo­ju me­tu ten­ka pa­ste­bė­ti, kad ir eu­ro­par­la­men­ta­rai Briu­se­ly­je, ir Sei­mo na­riai Lie­tu­vo­je vis la­biau grimz­ta į tuš­čius gin­čus dėl da­ly­kų, ku­rie tik jiems pa­tiems at­ro­do svar­būs.Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“ vi­ce­pir­mi­nin­kas

Dis­ku­si­jos dėl tik­rų ir pa­čiai vi­suo­me­nei svar­bių pro­ble­mų tam­pa vis re­tes­nės, žmo­nėms svar­bių klau­si­mų svars­ty­mas at­si­du­ria ant­ra­me ar tre­čia­me pla­ne. Re­gis, vis daž­niau...

R. Paksas. Britai, nepaisant daromų kliūčių, kaip kažkada ir Lietuva, pasitrauks iš Sąjungos

2017 m. gegužės 20 d.
Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus, de­mok­ra­ti­ją, ga­li­mus ka­tak­liz­mus, ne­ty­lan­čias pra­na­šys­tes, kaip ku­riuo ke­liu ir ka­da pa­suks Eu­ro­pa.Tie­sa, mū­sų pa­dan­gė­je bent jau pa­sku­ti­niai da­ly­kai tau­tai ne to­kie įdo­mūs. Čia svar­bes­nę vie­tą uži­ma dis­ku­si­jos dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo, dar – pi­ges­nių vais­tų, miš­kų urė­di­jų ar Jū­ros šven­tės su alu­mi ar be jo klau­si­mai.
O kuo šią sa­vai­tę gy­ve­no Eu­ro­pos Par­la­men­tas?...

Apie žmogaus laisvę šmeižti ir pareigą atsakyti už šmeižtą

2017 m. gegužės 13 d.
Kar­tu su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis į mū­sų gy­ve­ni­mą at­ke­lia­vo dau­giau lais­vės. Lais­vės ži­no­ti, reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę. Ta­čiau kai dau­giau lais­vės, dau­giau ir at­sa­ko­my­bės. O svar­biau­sia, jog dau­giau lais­vės anaip­tol ne­reiš­kia, jog ga­liu da­ry­ti bet ką ir man nie­ko už tai ne­bus.
Anks­čiau gar­bė ir oru­mas bu­vo gi­na­mi la­bai pa­pras­tai. Pvz., kai­mo ber­nai vi­sus dėl re­pu­ta­ci­jos ki­lu­sius klau­si­mus stai­giai iš­siaiš­kin­da­vo už ar­ti­miau­sio kam­po. Šian­dien gar­bę ir oru­mą...

Kodėl užgeso "Saulės" rekonstrukcijos reikalai?

2017 m. balandžio 25 d.
KO­DĖL UŽ­GE­SO „SAU­LĖS“ RE­KONST­RUK­CI­JOS REI­KA­LAI? – klaus­ta par­la­men­ta­ro, LRS Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rio dr. Sta­sio Tu­mė­no, at­sto­vau­jan­čio „Auš­ros“ apy­gar­dos rin­kė­jams.Par­la­men­ta­ras bu­vo konk­re­tus: kal­tės esa­ma iš abie­jų pu­sių.Praė­ju­sią sa­vai­tę įvy­kę ir ži­niask­lai­do­je pla­čiai nu­švies­ti in­ci­den­tai Ve­ly­ki­nės mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je „Re­sur­re­xit“, kai Lie­po­jos sim­fo­ni­nio or­kest­ro mu­zi­kan­tai at­si­sa­kė da­ly­vau­ti kon­cer­te dėl že­mos oro tem­pe­ra­tū­ros (pri­trū­ko be­ne vie­no...

Direktoriai – nebaudžiami monstrai ar politinių žaidimų aukos?

2017 m. kovo 31 d.
Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas

Gal bū­siu ne­po­pu­lia­rus – bet ne­ga­liu nu­ty­lė­ti. Juo­kin­ga tai net ra­šy­ti, ta­čiau gal mes, gy­ve­nan­tys Lie­tu­vo­je, pa­ga­liau ap­si­spręs­ki­me: esa­me eu­ro­pie­tiš­ka ša­lis, ger­bian­ti tei­sę ir jos nor­mas, ar pre­ten­duo­ja­me tap­ti kaž­ko­kia tre­čio­jo pa­sau­lio ša­li­mi, kur tei­si­nes nor­mas ga­li­ma keis­ti taip, kaip „rei­kia“?
Pas mus jau bu­vo ban­dy­mų keis­ti tei­si­nes nor­mas pa­gal „už­sa­ky­mą“. Gai­la, kad tie, ku­rie ta­po...

R. Paksas. ES išliks, kol prisidengus demokratija, nebus išprievartauta jos laisvė

2017 m. kovo 25 d.
Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“ vi­ce­pir­mi­nin­kas
Eu­ro­pos Są­jun­ga mi­ni sa­vo še­šias­de­šimt­me­tį. Bus nau­jų dek­la­ra­ci­jų, bus džiaugs­mo ir pa­si­di­džia­vi­mo tarp­tau­ti­nės ne­san­tai­kos ir įtam­pos fo­ne. Bus įvai­rių ver­ti­ni­mų, kiek Lie­tu­va pa­sie­kė ES ir kaip ES pa­dė­jo Lie­tu­vai.
Ži­no­ma, kaž­kas ne­pa­mirš ir re­fe­ren­du­mo dėl sto­ji­mo į ES su už vie­ną lie­tu­viš­ką cen­tą da­li­ja­mais skal­bi­mo mil­te­liais ir alu­mi bei lip­du­kais...

V. Balt­rai­tie­nė siū­lo J. Mi­liui pa­si­trauk­ti

2016 m. rugpjūčio 9 d.
Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tie­nė siū­lo Jo­nui Mi­liui sa­va­no­riš­kai pa­si­trauk­ti iš Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) va­do­vo pa­rei­gų.
„Per tuos me­tus, kai te­ko dirb­ti su J.Mi­liu­mi, nei Vy­riau­sy­bė, nei mi­nis­te­ri­ja ne­ga­vo jo­kių pre­ten­zi­jų dėl tar­ny­bos dar­bo. Esa­me pui­kiai ver­ti­na­mi už­sie­nio par­tne­rių, o Lie­tu­vo­je ne­bu­vo jo­kių li­gų pro­trū­kių. Ne­pai­sant šių re­zul­ta­tų...

Rinkėjai perdalyti, laukiama kandidatų

2016 m. rugpjūčio 6 d.
Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“ do­mė­jo­si, kas joms va­do­vau­ja, kaip per­da­ly­ti sa­vi­val­dy­bių rin­kė­jai. Net ke­tu­rios apy­gar­dos yra „miš­rios“. Pir­mą kar­tą da­lis šiau­lie­čių su ra­jo­no žmo­nė­mis rinks bend­rą at­sto­vą į Sei­mą.
Dėl su­ma­žė­ju­sio ap­skri­ty­je rin­kė­jų skai­čiaus Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja per­brai­žė vien­man­da­čių apy­gar­dų ri­bas ir per­da­li­jo rin­kė­jus. Pa­si­kei­tė ir dau­gu­mos apy­gar­dų pa­va­di­ni­mai...

Deklaracijose – ir turtai, ir skylės

2016 m. rugpjūčio 6 d.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas. Pask­lai­džius ra­jo­no po­li­ti­kų pa­teik­tas dek­la­ra­ci­jas aiš­kė­ja, jog tarp po­li­ti­kų yra ir tur­tuo­lių, ir varg­šų.Per­nai ra­šė­me, kad Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis pa­ts ne­tur­tin­giau­sias iš Šiau­lių ap­skri­ties me­rų, nors jo at­ly­gi­ni­mas daug di­des­nis už ki­tų me­rų. Pa­ly­gi­nti su 2014 me­tais, A. Če­po­no­nis ne­pra­tur­tė­jo. Tarp ap­skri­ties me­rų A. Če­po­no­nis tur­tais pra­len­kė...

Ligoninės gelbėjimas – jungtis su poliklinika?

2016 m. rugpjūčio 5 d.
Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro ir VšĮ Pak­ruo­jo li­go­ni­nės jun­gi­mą. Me­di­kai lai­ko­si nuo­mo­nės, jog toks su­ma­ny­mas yra neį­ma­no­mas ir be rei­ka­lo ke­lia dar­bo ne­tek­ties bai­mę, o ra­jo­no va­do­vai tvir­ti­na, jog Sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo im­tis prie­mo­nių, kad iš­sau­go­tų li­go­ni­nę su me­di­ci­nos pa­slau­go­mis.
Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je gy­ven­to­jų klau­sia­ma nuo­mo­nės, ar šių įstai­gų pert­var­ka...

Dėkoti yra negražu, arba „Ačiū“ mano vaikai nevalgo?

2016 m. liepos 30 d.
Sei­mo na­rys, Vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Šiau­lius“ pir­mi­nin­kas
Va­le­ri­jus SI­MU­LIK
Mie­li šiau­lie­čiai,
Krei­piuo­si į Jus no­rė­da­mas, kad „ne­si­bai­gian­ti pa­dė­kų pro­ce­dū­ra ne­be­ga­din­tų šven­čių“. Taip ma­no ir ki­tų Sei­mo na­rių svei­ki­ni­mą abi­tu­rien­tams įver­ti­no ger­bia­mas Šiau­lių mies­to me­ras.
Ne­si­ruo­šiau rea­guo­ti į to­kias keis­tas ger­bia­mo me­ro pa­sta­bas, bet kai su­lau­kiau ir skam­bu­čių, ir as­me­ni­nių ži­nu­čių, ir priė­mi­me pas ma­ne ap­si­lan­kę žmo­nės kė­lė klau­si­mus, kur čia...

Kaip valdžia „rūpinasi“ šiauliečių gerove

2016 m. liepos 23 d.
Kler­kai vėl pa­de­monst­ra­vo, kaip „rū­pi­na­si“ šiau­lie­čių ge­ro­ve. Per vi­są Lie­tu­vą nu­skam­bė­ju­si is­to­ri­ja: Et­ten-Leu­ro gat­vės gy­ven­to­jai 13 (!) me­tų lau­kė, kol Sa­vi­val­dy­bė teik­sis išas­fal­tuo­ti jų gat­vę. Ne­su­lau­kę ėmė­si ini­cia­ty­vos ir iš­sias­fal­ta­vo pa­tys. Kler­kai, užuo­t pa­dė­ko­ję ir pa­si­džiau­gę, ap­skun­dė gy­ven­to­jus sta­ty­bų ins­pek­to­riams. Da­bar žmo­nėms gre­sia bau­dos, ma­ža to, ga­li bū­ti pa­rei­ka­lau­ta as­fal­to dan­gą išar­dy­ti.
Ko­kiais žo­džiais to­kią mies­to „val­džią“ žmo­nės tu­rė­tų mi­nė­ti...

AR JAUNAS ŽMOGUS VERTAS PADĖKOS

2016 m. liepos 22 d.
Iš­leis­tu­vės ir bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mai – vie­na gra­žiau­sių kiek­vie­no vi­dur­va­sa­rio šven­čių – nuai­dė­jo per vi­sas 12 Šiau­lių gim­na­zi­jų. Ji svar­bi ne tik pa­tiems abi­tu­rien­tams, bet ir jų šei­mų na­riams, mo­ky­to­jams, vi­siems be­si­džiau­gian­tiems dar vie­na su­bren­du­sia ir spar­nus ke­lian­čia šiau­lie­čių kar­ta.
Šie­met ta šven­tė sa­vo pa­ki­lia ir sma­gia nuo­tai­ka ne­nu­si­lei­do anks­tes­nėms, nes Šiau­lių jau­ni­mas dar kar­tą įro­dė esąs ir ga­bus, ir darbš­tus. Aš as­me­niš­kai pa­dė­ko­jau ta­len­tin­giau­siems ir...

Dėl Darbo kodekso: sriuba iš kirvio verdama tik pasakose

2016 m. liepos 12 d.
Sei­mo na­rys, šiau­lie­tis
Šie ma­no žo­džiai bus as­me­niš­ki. Apie tai, kas ma­no min­ty­se ir šir­dy­je. Ži­nau, kad ri­zi­kuo­ju: po­li­ti­kui at­si­ver­ti, ap­nuo­gin­ti sa­vo jaus­mus kar­tais pa­vo­jin­ga. Ga­li bū­ti iš­juok­tas, ap­juo­din­tas. Esu tai pa­ty­ręs. Vis dėl­to kal­bė­siu at­vi­rai. Taip kal­bė­ti pa­ska­ti­no pa­sku­ti­nie­ji su­si­ti­ki­mai su šiau­lie­čiais.
Kai iš­girs­tu apie nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są, apie va­di­na­mą­jį so­cia­li­nį mo­de­lį, no­ri­si gar­siai su­šuk­ti: STOP! Pa­kan­ka gąs­di­ni­mų, pa­kan­ka...

Rolandas Paksas. Ar britai išdavė mus?

2016 m. liepos 8 d.
Ro­lan­das PAK­SAS,Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“ vi­ce­pir­mi­nin­kasAp­gai­les­tau­ju dėl bri­tų spren­di­mo trenk­ti Eu­ro­pos Są­jun­gai du­ri­mis. Bet anaip­tol ne­su iš tų rau­dan­čių­jų, ku­rie aiš­ki­na, kaip tai yra blo­gai, ko­kia klai­da pa­da­ry­ta ir pa­na­šiai. Ger­biu tau­tų ap­si­spren­di­mo tei­sę, ku­rios jo­kia są­jun­ga neat­šau­kė. O apie klai­das ir įvai­rias „na­cio­na­liz­mo ap­raiš­kas“ taip va­di­na­mi eks­per­tai kal­bė­jo ir mums, kai Lie­tu­va 1990...

Kai kapitalas laimi prieš žmones

2016 m. liepos 2 d.
„Stū­mi­mo“ bū­du Sei­me priim­tas nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas iki šiol ke­lia aist­ras. Jau­ni­mas pro­tes­tuo­ja prie Vy­riau­sy­bės. Ten pat prieš jau­ni­mą pro­tes­tuo­ja ki­tas jau­ni­mas – so­cial­de­mok­ra­tų. Jie pa­ten­kin­ti nau­juo­ju ko­dek­su ir sa­ko, kad dar­bo vi­siems už­teks – jei tik no­rė­si dirb­ti.
Bruz­de­sys ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ki­lo tarp so­cial­de­mok­ra­tų – pa­grin­di­nių Dar­bo ko­dek­so „stū­mė­jų“. Da­lis par­ti­jos na­rių ry­žo­si vie­šai pro­tes­tuo­ti prieš sa­vo pa­čių va­do­vus ir ly­de­rius...

Ne ma­žo­sios ša­lys su­ke­lia ka­rus

2016 m. birželio 29 d.
Sei­mo na­rys

Po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro, pa­si­glem­žu­sio mi­li­jo­nus gy­vy­bių, tam, kad že­mė­je vi­sam lai­kui įsi­vy­rau­tų tai­ka, Eu­ro­po­je kū­rė­si tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos, api­man­čios aukš­čiau­sias vals­ty­bių ins­ti­tu­ci­jas. Taip 1949 m. bu­vo įkur­ta Eu­ro­pos Ta­ry­ba, šian­dien vie­ni­jan­ti 48 vals­ty­bes, ku­rių par­la­men­ta­rai ke­tu­ris kar­tus per me­tus su­si­ren­ka į dar­bo se­si­ją Stras­bū­re.
Stras­bū­re, ku­ris yra va­di­na­mas Eu­ro­pos sos­ti­ne, po­sė­džiau­ja Eu­ro­pos...

Kaip gyvensime po 2020-ųjų?

2016 m. birželio 18 d.
2020-ie­ji – ri­ba, už ku­rios mū­sų lau­kia ne­ži­nia. Neaiš­ku, ar ir to­liau gau­si­me Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nę pa­ra­mą, o jei­gu ji bus, tai ne­ži­nia, ko­kia. Ko­kios klai­dos bu­vo pa­da­ry­tos pa­nau­do­jant ES skir­tus mi­li­jar­dus ir į ką reik­tų orien­tuo­ti mū­sų eko­no­mi­ką, že­mės ūkį, kad šios ša­kos tap­tų kon­ku­ren­cin­gos?Apie tai prie ŽAL­GI­RIO NA­CIO­NA­LI­NIO PA­SIP­RIE­ŠI­NI­MO JU­DĖ­JI­MO ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­ta­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys, eko­no­mi­kos pro­fe­so­rius Kęs­tu­tis...

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas