(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Konkursą laimėjo Marijus Lopaitis

2017 m. liepos 4 d.

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­reng­tą kon­kur­są Ven­tos am­bu­la­to­ri­jos di­rek­to­riaus pa­rei­goms eiti lai­mė­jo Ma­ri­jus Lo­pai­tis.

52 me­tų M. Lo­pai­tis 1993-iai­siais bai­gė stu­di­jas Kau­no me­di­ci­nos ins­ti­tu­te. Ja­me dir­bo la­bo­ran­tu, skai­tė pa­skai­tas stu­den­tams, dar dir­bo Žiegžd­rių psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nė­je psi­chiat­ru.

2001 me­tais įsi­dar­bi­no vais­tų kli­ni­ki­nius ty­ri­mus at­lie­kan­čio­je bend­ro­vė­je Lat­vi­jo­je.

Nuo 2003-ųjų dir­bo taip pat Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sio­je me­di­ci­ni­ne veik­la už­sii­man­čio­je įstai­go­je „No­var­tis Phar­ma Ser­vi­ces Inc“, pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus iki šio pa­va­sa­rio – me­di­ci­ni­nės veik­los va­do­vu Cent­ri­nė­je ir Ry­tų Eu­ro­po­je bei Ru­si­jo­je.

Šie­met M. Lo­pai­tis ėmė teik­ti vers­lo kon­sul­ta­ci­jas, at­lik­ti kli­ni­ki­nių ty­ri­mų mo­ni­to­rin­gą ir ki­tas pa­slau­gas sa­vo įkur­to­je MB „Pe­lė­diš­kių ąžuo­las“.

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras priims po­tvar­kį dėl M. Lo­pai­čio dar­bo pra­džios, kai apie nau­ją va­do­vą gaus tei­gia­mą pa­žy­mą iš Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos.

Ke­le­rius me­tus lais­voms Ven­tos am­bu­la­to­ri­jos di­rek­to­riaus pa­rei­goms eiti skelb­ti ke­li kon­kur­sai, ta­čiau daž­niau­siai vis neat­si­ras­do da­ly­vių.

Per­nai kon­kur­se nu­ga­lė­jo Ven­tos se­niū­nė Ge­no­vai­tė Ma­čiu­vie­nė, o vė­liau sua­be­jo­jo, ar bus ga­ran­tuo­ta nau­ja dar­bo vie­ta, ga­liau­siai at­si­sa­kė lai­mė­tų pa­rei­gų. Mat Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma dėl ra­jo­no gy­dy­mo įstai­gų per­tvar­kos, po ku­rios am­bu­la­to­ri­jos ga­li bū­ti pri­jun­gia­mos prie ra­jo­no Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro, tuo­met ne­be­lik­tų Ven­tos am­bu­la­to­ri­jos di­rek­to­riaus eta­to.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas