(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Mokė virti žemaitišką kastinį ir spausti sūrį

2017 m. liepos 15 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Ver­dant tik­rą že­mai­tiš­ką kas­ti­nį svar­bu ma­sę vi­suo­met su­kti į vie­ną pu­sę. O spau­džiant sū­rį, kad ne­pri­lip­tų prie sūr­mai­šio sie­ne­lių, rei­kia nu­grieb­ti rūg­pie­nį.

Įvai­riais pa­ta­ri­mais da­li­jo­si, į dau­gy­bę klau­si­mų at­sa­kė per Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų kur­sus Kel­mė­je kas­ti­nį vi­ru­si Re­gi­na Kal­vai­tie­nė iš Ker­ka­sių ir varš­kės sū­rį spau­du­si Da­lia Za­ka­rie­nė iš Val­pai­nių.

daliak@skrastas.lt

Kas­ti­niui – tik na­mi­niai pro­duk­tai

Pir­mą kar­tą per jau 30-ą kar­tą Kel­mė­je vy­ku­sius Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų va­sa­ros kur­sus bu­vo ga­li­ma pa­si­mo­ky­ti vir­ti tik­rą že­mai­tiš­ką kas­ti­nį ir su­spaus­ti varš­kės sū­rį.

Kul­tū­ros cent­re, edu­ka­ci­joms skir­to­je vir­tu­vė­lė­je gau­siai su­si­rin­kę žiū­ro­vai klau­si­mais tie­siog už­ver­tė šei­mi­nin­kę iš Ker­ka­sių Re­gi­ną Kal­vai­tie­nę, vi­ru­sią tik­rą že­mai­tiš­ką kas­ti­nį. Iš įvai­rių Lie­tu­vos vie­to­vių į kur­sus at­vy­kę da­ly­viai do­mė­jo­si, ko­kių pro­duk­tų rei­kia šiam tau­ti­niam pa­tie­ka­lui, ko­kia se­ka juos dė­ti, kiek trun­ka kas­ti­nio pa­ga­mi­ni­mas.

R. Kal­vai­tie­nė, dviem me­di­niais šaukš­tais abie­jo­se ran­ko­se mai­šy­da­ma grie­ti­nės ma­sę in­de ir svies­tą kep­tu­vė­je, vos spė­jo vi­siems smal­suo­liams at­sa­ky­ti.

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo ver­dan­ti to­kį kas­ti­nį, ko­kį ir jos mo­čiu­tė vir­da­vo. (Daž­niau­siai Že­mai­ti­jo­je kas­ti­nys yra su­ka­mas šal­tas). Ima­mas lit­ras na­mi­nės se­pa­ruo­tos grie­ti­nės, 200 gra­mų na­mi­nio svies­to, ke­tu­rių na­mi­nių kiau­ši­nių try­niai (ne­tin­ka nei pirk­ti­nė grie­ti­nė, nei svies­tas, nei kiau­ši­niai, tik na­mi­niai pro­duk­tai), dvi di­de­lės ar­ba ke­tu­rios ma­žos svo­gū­nų gal­vu­tės, 20 žir­ne­lių kve­pian­čių­jų pi­pi­rų, po­ra šaukš­tų mil­tų, drus­kos pa­gal sko­nį, ke­tu­rios skil­te­lės čes­na­kų.

Į šal­tą grie­ti­nę de­da­mi kiau­ši­nių try­niai, pa­ma­žu kai­ti­na­ma iki už­vi­ri­mo, su­de­da­mos ne­pjaus­ty­tos svo­gū­nų gal­vu­tės, su­be­ria­mi pi­pi­rai, drus­ka. Nuo­lat ant ug­nies mai­šo­ma į vie­ną pu­sę, kol pa­sklin­da svo­gū­nų ir pi­pi­rų aro­ma­tas, ma­sė pra­de­da tirš­tė­ti.

Svies­tas iš­ly­do­mas kep­tu­vė­je, su­be­ria­mi ir pa­ke­pi­na­mi mil­tai. Gau­ta ma­sė la­bai ma­ža sro­ve­le pi­la­ma į grie­ti­nę su kiau­ši­niais ir su­ka­ma. Pa­tys pa­sku­ti­niai su­de­da­mi su­smul­kin­ti čes­na­kai, dar ge­rai iš­su­ka­ma. Karš­tas kas­ti­nys su­pi­la­mas į at­ski­rus in­de­lius ir pa­de­da­mas šal­tai atauš­ti, ge­riau­siai – per nak­tį. Tik tuo­met že­mai­tiš­ką ska­nės­tą ga­li­ma val­gy­ti, ge­riau­sia – su vir­to­mis bul­vė­mis.

Tin­ka­miau­sias – lie­sas rūg­pie­nis

Šei­mi­nin­kė iš Val­pai­nių Da­lia Za­ka­rie­nė ro­dė, kaip su­spaus­ti sū­rų varš­kės sū­rį su kmy­nais.

Pir­miau­sia mo­te­ris iki vi­ri­mo už­kai­ti­no še­šis lit­rus sal­daus pie­no ir su­py­lė į ke­tu­ris lit­rus rūg­pie­nio. Pa­ma­žu mai­šant ant ne­di­de­lės ug­nies, su­si­da­rė varš­kė – ne­ma­žas pus­du­be­nis.

D. Za­ka­rie­nė varš­kę pa­gar­di­no smul­kin­tais kmy­nais, drus­ka, ma­sę ge­rai iš­mai­šė ir su­krė­tė į prieš tai karš­ta­me van­de­ny­je pa­kai­tin­tą sūr­mai­šį. „Daž­nai šei­mi­nin­kės skun­džia­si, kad sū­ris prie sūr­mai­šio pri­li­pęs. Taip at­si­tin­ka dėl rie­baus rū­gu­sio pie­no. Aš vi­suo­met nuo rūg­pie­nio su­si­da­riu­sią grie­ti­nę nu­grie­biu, dar ir sūr­mai­šį į karš­tą van­de­nį, prieš su­krės­da­ma varš­kės ma­sę, pa­nar­di­nu. Tuo­met sū­ris leng­vai iš­sii­ma iš sūr­mai­šio“, – aiš­ki­no šei­mi­nin­kė.

Iš de­šim­ties lit­rų sal­daus ir rūgš­taus pie­no šei­mi­nin­kė pa­da­rė ne­ma­žą sū­rį, su­krė­tė į sūr­mai­šį, dar ge­rai pa­krė­tė, kad ma­sė bū­tų vien­ti­sa, be jo­kių tar­pe­lių, sūr­mai­šio ga­lą tvir­tai už­ri­šo. Sū­ris at­si­dū­rė slas­tuo­se. Pa­sak D. Za­ka­rie­nės, slas­tus kart­kar­tė­mis rei­kia vis pa­verž­ti. Tuo­met sū­ris bus tik­rai ge­ros iš­vaiz­dos.

Šei­mi­nin­kė sa­kė, jog sū­rį ga­li­ma įvai­riai gar­din­ti, su­spaus­ti ir sal­dų, ir sū­rų, ir ašt­rų. Drus­kos ga­li­ma ber­ti į varš­kės ma­sę ar­ba ja iš­trin­ti iš slas­tų iš­trauk­to sū­rio šo­nus.

Ka­dan­gi tiek iš­vir­tas kas­ti­nys, tiek ir su­spaus­tas varš­kės sū­ris iš kar­to ne­val­go­mas, šei­mi­nin­kės at­ve­žė pa­ra­gau­ti anks­čiau pa­ga­min­tų sa­vo pa­tie­ka­lų.

Au­to­rės nuo­tr.

„Su­dė­tin­giau­sia ir at­sa­kin­giau­sia į grie­ti­nės ir kiau­ši­nių ma­sę su­pil­ti iš­tir­pin­tą svies­tą su pa­ke­pin­tais mil­tais, kad ne­sut­rauk­tų kas­ti­nio“, – sa­kė šei­mi­nin­kė Re­gi­na Kal­vai­tie­nė.

Šei­mi­nin­kė iš Val­pai­nių Da­lia Za­ka­rie­nė iš še­šių lit­rų švie­žio pie­no ir ke­tu­rių lit­rų rūg­pie­nio nu­trau­ki­no di­de­lį du­be­nį varš­kės, iš ku­rios su­spau­dė sū­rį su kmy­nais.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas