(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Egzaminų maratonas baigėsi

2017 m. liepos 14 d.
Stanislava VIČAITĖ

Va­kar ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je pa­gerb­ti ge­riau­si ra­jo­no abi­tu­rien­tai. Šią sa­vai­tę paaiš­kė­jo ir pa­sku­ti­nių ke­tu­rių da­ly­kų vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai.

stanislava@skrastas.lt

Pa­gar­ba šim­tu­ki­nin­kams

Pa­gerb­ti ke­tu­ri ra­jo­no abi­tu­rien­tai, ga­vę šim­tą ba­lų už vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus. Ap­do­va­no­ti ir jų mo­ky­to­jai.

Už pui­kų mo­ky­mą­si pa­dė­ka įteik­ta šie­met Žei­me­lio gim­na­zi­ją bai­gu­siam Jus­tui Ka­za­ke­vi­čiui. Šim­tu­ku bu­vo įver­tin­tos jo ang­lų kal­bos ži­nios. Šią kal­bą vai­ki­nui dės­tė mo­ky­to­ja Da­lia Pet­rai­tie­nė.

Ap­do­va­no­ta ir šią kal­bą pui­kiai mo­kan­ti Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė Mil­da Ma­ge­lins­kai­tė (mo­ky­to­ja Vi­li­ja Pa­če­ka­jie­nė).

Pa­gerb­tas ir „at­ža­ly­nie­tis“ Jus­tas Juo­dže­nis (mo­ky­to­ja Gin­ta­rė Vai­tie­kū­nie­nė), ga­vęs šim­tą ba­lų už geog­ra­fi­jos ži­nias. Jo šim­tu­kas – vie­nas iš pen­kio­li­kos ša­ly­je. Tiek šie­met abi­tu­rien­tų ga­vo šį įver­ti­ni­mą už geog­ra­fi­ją. Nuo 2013-ųjų vals­ty­bi­niu ly­giu geog­ra­fi­jos eg­za­mi­ną iš­lai­kiu­sių­jų šim­tu­ku ra­jo­ne dar nė­ra bu­vę.

„At­ža­ly­no“ gim­na­zis­tas Ig­nas Gas­pa­ra­vi­čius ap­do­va­no­tas už pui­kų ma­te­ma­ti­kos iš­ma­ny­mą. Jo mo­ky­to­ja – Auš­ra Va­si­le­vi­čiū­tė.

Ge­riau­sie­ji stu­di­juos Lie­tu­vo­je

„Pak­ruo­jo kraš­to“ pa­kal­bin­ti šim­tu­ki­nin­kai sa­kė, jog stu­di­juo­ti ke­ti­na Lie­tu­vos aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se.

Mil­da Ma­ge­lins­kai­tė sva­jo­ja apie stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te (VU). Čia kal­boms ga­bi mer­gi­na no­rė­tų mo­ky­tis ja­po­nų kal­bos.

„Ko­dėl bū­tent ja­po­nų? Nes jau se­niai do­miuo­si šios ša­lies kul­tū­ra“, – kal­bė­jo mer­gi­na.

Jus­tas Juo­dže­nis ren­ka­si so­cio­lo­gi­ją VU, o Ig­nas Gas­pa­ra­vi­čius – ma­te­ma­ti­ką ar­ba che­mi­ją.

„Tie­siog trau­kia šie da­ly­kai. O kur se­ka­si, ten ir ei­nu. Ži­no­ma, steng­tis rei­kės“,– sa­kė Ig­nas.

Šim­tu­ki­nin­kų pa­ger­bi­me ne­da­ly­va­vo žei­me­lie­tis Jus­tas Ka­za­ke­vi­čius. Šiuo me­tu vai­ki­nas iš­vy­kęs į už­sie­nį – no­ri už­si­dirb­ti pi­ni­gė­lių stu­di­joms ISM Va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­te ar­ba VU. To­dėl sū­nui skir­tos ra­jo­no val­džios pa­dė­kos paim­ti at­vy­ko ma­ma La­ri­sa.

Paaiš­kė­jo pa­sku­ti­nių­jų da­ly­kų re­zul­ta­tai

Šią sa­vai­tę paaiš­kė­jo ir vals­ty­bi­nių bio­lo­gi­jos, is­to­ri­jos, che­mi­jos bei in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai. Bio­lo­gi­jos ir is­to­ri­jos eg­za­mi­nus šie­me­ti­nė abi­tu­rien­tų lai­da iš­lai­kė ge­riau, o che­mi­jos ir IT – pra­sčiau nei per­nykš­tė.

Vals­ty­bi­nį bio­lo­gi­jos eg­za­mi­ną lai­kė 34,85 pro­cen­to šie­me­ti­nių abi­tu­rien­tų (per­nai – 29,87 pro­cen­to). Ne­sėk­mė iš­ti­ko vie­ną moks­lei­vį. Per­nai šio bar­je­ro neį­vei­kė trys abi­tu­rien­tai.

Aukš­tes­niuo­ju ly­giu įver­tin­tos 8 (13,11 pro­cen­to) šie­met mo­kyk­lą bai­gu­sių­jų bio­lo­gi­jos ži­nios. Per­nai 86-100 ba­lų bu­vo su­rin­kę 5 abi­tu­rien­tai.

90 ba­lų ga­vo Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zis­tė Ka­ro­li­na Ri­di­kai­tė.

89 ba­lais įver­tin­ti Ad­ria­nos Ur­bai­tės ("At­ža­ly­no“ gim­na­zi­ja) ir žei­me­lie­tės Eg­lės Elks­ny­tės dar­bai.

Po 88 ba­lus su­rin­ko „At­ža­ly­no“ moks­lei­vė Do­vi­lė Venc­lo­vai­tė ir Lin­ku­vos gim­na­zis­tė Ie­va Ožiū­nai­tė.

Po 87 ba­lus su­rin­ko „at­ža­ly­nie­čiai“ Emi­li­ja Jan­kai­ty­tė ir Ai­ri­das Ru­džians­kas, 86 – Kor­ne­li­ja Vit­ku­tė.

Pa­si­tik­rin­ti sa­vo is­to­ri­jos ži­nias vals­ty­bi­niu ly­giu šie­met pa­no­ro 29,71 pro­cen­to ra­jo­no moks­lei­vių – dau­giau nei 9 pro­cen­tais ma­žiau nei per­nai (39,02 pro­cen­to). Kaip ir praė­ju­siais me­tais, šio eg­za­mi­no neiš­lai­kė vie­nas ra­jo­no abi­tu­rien­tas (1,92 pro­cen­to), o ša­ly­je – 1,89 pro­cen­to.

86-90 ba­lų ga­vo 4 (7,69 pro­cen­to) šie­me­ti­nės lai­dos abi­tu­rien­tai, Lie­tu­vo­je – 9,56 pro­cen­to. Per­nai aukš­tes­niuo­ju ly­giu įver­tin­ti 1,56 pro­cen­to ra­jo­no moks­lei­vių dar­bai (bu­vo vie­nas šim­tu­kas).

90 ba­lų įver­tin­tos šie­met Lin­ku­vos gim­na­zi­ją bai­gu­sios Gab­rie­lės Kri­voš­čen­kai­tės is­to­ri­jos ži­nios.

Po 88 ba­lus su­rin­ko ,,At­ža­ly­no“ gim­na­zis­tai Jus­tas Juo­dže­nis bei Ged­vy­das Ski­kas, 86 – Ais­tė Pet­re­vi­čiū­tė.

Vals­ty­bi­nį che­mi­jos eg­za­mi­ną lai­kė 16 pro­cen­tų ra­jo­no moks­lei­vių (per­nai – 9,75 pro­cen­to). Vi­si iš­lai­kė.

Aukš­tes­niuo­ju ly­giu įver­tin­ti 3 (22,4 pro­cen­to) abi­tu­rien­tų dar­bai (ša­ly­je – 25,5 pro­cen­to), per­nai – 4 (25 pro­cen­tų).

„At­ža­ly­no“ gim­na­zis­tas Ig­nas Gas­pa­ra­vi­čius ga­vo 93 ba­lus. Tos pa­čios mo­kyk­los moks­lei­vės Ad­ria­na Ur­bai­tė – 89, To­ma Bal­nio­ny­tė – 87 ba­lus.

Vals­ty­bi­nį in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) eg­za­mi­ną lai­kė 8,57 pro­cen­to abi­tu­rien­tų. Ne­pa­si­se­kė vie­nam. Per­nai IT eg­za­mi­ną įvei­kė vi­si.

Įver­ti­ni­mus aukš­tes­niuo­ju ly­giu ga­vo 13,33 pro­cen­to (per­nai – 66,66 pro­cen­to) ra­jo­no moks­lei­vių, Lie­tu­vo­je – 16,24 pro­cen­to.

99 ba­lus su­rin­ko spau­do­je pa­var­dės ne­pa­no­ręs skelb­ti „At­ža­ly­no“ gim­na­zis­tas. Tą pa­čią ug­dy­mo įstai­gą bai­gęs Klau­di­jus Ver­bic­kas ga­vo 86 ba­lus.

Au­to­rės nuo­tr.

Šie­met pa­gerb­ti šim­tu­kus už vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus ga­vę (iš kai­rės) Ig­nas Gas­pa­ra­vi­čius, Jus­tas Juo­dže­nis ir Mil­da Ma­ge­lins­kai­tė.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas