(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

RAJONO TARYBOJE

2017 m. liepos 5 d.

Re­konst­ruos Lin­kai­čių ka­ti­li­nę

Ra­jo­no Ta­ry­ba pri­ta­rė pa­tiks­lin­tai už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ 2016–2018 me­tų il­ga­lai­kei re­gu­liuo­ja­mos veik­los in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mai.

Jo­je at­si­ra­do nau­jo­vių – ši­lu­mos tie­kė­jai su­pla­na­vo re­konst­ruo­ti bei au­to­ma­ti­zuo­ti Lin­kai­čių ka­ti­li­nę, įren­giant du 300 ki­lo­va­tų ga­lios me­džio skied­ra kū­re­na­mus ka­ti­lus ir ku­ro san­dė­lį.

Bend­ro­vės duo­me­ni­mis, po re­konst­ruk­ci­jos, ku­riai nu­ma­ty­ta 270 tūks­tan­čių eu­rų in­ves­ti­ci­ja, bū­tų dir­ba­ma be nuo­la­ti­nio ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo.

UAB „Rad­vi­liš­kio Ši­lu­ma“ eksp­loa­tuo­ja­ma Lin­kai­čių ka­ti­li­nė tie­kia ši­lu­mą trims dau­gia­bu­čiams gy­ve­na­mie­siems na­mams. Per se­zo­ną yra pa­ga­mi­na­ma apie 1000 me­ga­vat­va­lan­džių ši­lu­mos. Ka­ti­li­nė­je su­mon­tuo­tas kie­to ku­ro ka­ti­las ir ku­ro tiekimo sis­te­ma yra eksp­loa­tuo­ja­mi nuo 1999 me­tų.

UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, ka­ti­lai yra su­si­dė­vė­ję ir nee­ko­no­miš­ki. Skys­to ku­ro ka­ti­las dir­ba kaip re­zer­vi­nis.

Dar­bus bend­ro­vė nu­ma­to fi­nan­suo­ti iš par­duo­da­mų apy­var­ti­nių tar­šos lei­di­mų lė­šų.

Il­ga­lai­kė­je in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mo­je taip pat pa­pil­do­mai įra­šy­ta 32 tūks­tan­čių eu­rų in­ves­ti­ci­ja – no­ri­ma Rad­vi­liš­kio ka­ti­li­nės te­ri­to­ri­jo­je įreng­ti pri­va­žiuo­ja­mus ke­lius ir trans­por­to aikš­te­lę. Šiuos dar­bus nu­ma­to­ma fi­nan­suo­ti iš įmo­nės lė­šų.

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ pla­nuo­ja už 270 tūks­tan­čių eu­rų re­konst­ruo­ti Lin­kai­čių ka­ti­li­nę.

Nuo rug­sė­jo taps pro­gim­na­zi­ja

Nuo šių me­tų rug­sė­jo 1 die­nos Rad­vi­liš­kio Vin­co Ku­dir­kos pa­grin­di­nė mo­kyk­la taps pro­gim­na­zi­ja ir nuo tos da­tos va­din­sis Rad­vi­liš­kio Vin­co Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­ja.

Nu­tar­ta, jog apie mo­kyk­los ti­po kei­ti­mą raš­tu tu­rės bū­ti in­for­muo­tas kiek­vie­nas mo­ki­nys ne vė­liau kaip per vie­ną mė­ne­sį nuo spren­di­mo priė­mi­mo die­nos.

Pa­keis­ti mo­ky­mo įstai­gos ti­pą nu­tar­ta dėl to, kad V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je jau ke­le­tą me­tų komp­lek­tuo­ja­mos ma­žai moks­lei­vių tu­rin­čios 9 kla­sės: 2014 me­tais jo­se mo­kė­si 14 mo­ki­nių, 2015 me­tais – 15, 2016-2017 moks­lo me­tais 9 kla­sė iš­vis ne­bu­vo su­komp­lek­tuo­ta, nes mo­ki­niai pa­si­rin­ko mo­ky­mą­si tęs­ti gim­na­zi­jo­se.

2016-2017 moks­lo me­tais 10 kla­sė­je mo­kė­si tik 13 mo­ki­nių.

Mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų ap­skai­čia­vi­mo ir pa­skirs­ty­mo me­to­di­ko­je nu­ro­dy­tas mies­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los kla­sės mo­ki­nių skai­čiaus vi­dur­kis – 25, to­dėl šiai kla­sei iš­lai­ky­ti ne­ra­cio­na­liai nau­do­ja­mos mo­ki­nio krep­še­lio lė­šos.

Mo­kyk­los ta­ry­ba vien­bal­siai nu­ta­rė pri­tar­ti pa­siū­ly­mui pa­keis­ti mo­kyk­los sta­tu­są. Tam pri­ta­rė ir ra­jo­no­ Ta­ry­ba.

Pa­tal­pos – šach­ma­tų klu­bui

Ra­jo­no Ta­ry­ba nu­ta­rė per­duo­ti Rad­vi­liš­kio šach­ma­tų klu­bui pa­nau­dos pa­grin­dais de­šim­čiai me­tų neat­ly­gin­ti­nai val­dy­ti ir nau­do­ti pa­tal­pas, esan­čias Rad­vi­liš­ky­je, Rad­vi­lų gat­vė­je Nr. 17.

Bend­ruo­me­nėms skir­ta pa­ra­ma

Ta­ry­ba nu­spren­dė pri­si­dė­ti biu­dže­to lė­šo­mis prie kai­mo bend­ruo­me­nių įgy­ven­di­na­mų pro­jek­tų, ku­rie gau­na pa­ra­mą, ir skir­ti ne dau­giau kaip 16 pro­cen­tų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­dų.

Pa­raiš­kas pa­ra­mai gau­ti bu­vo pa­tei­ku­sios 20 ra­jo­no kai­mo bend­ruo­me­nių. Na­cio­na­li­nės pa­ra­mos kai­mo bend­ruo­me­nių veik­lai pro­jek­tų at­ran­kos ko­mi­te­tas įver­ti­no pa­raiš­kas ir pa­skel­bė pro­jek­tų kon­kur­so re­zul­ta­tus.

1,3 tūks­tan­čio eu­rų pa­ra­mą ga­vo Si­dab­ra­vo kai­mo bend­ruo­me­nė.

Pa­ra­mą po 7 tūks­tan­čius eu­rų ga­vo Kai­rė­nų kai­mo bend­ruo­me­nė, Bai­so­ga­los prie­sto­čio bend­ruo­me­nė „Iman­tai“ ir Po­le­kė­lės bend­ruo­me­nė. Pa­šuš­vio bend­ruo­me­nei skir­ta 6,3 tūks­tan­čio eu­rų pa­ra­ma.

Dau­gė­lai­čių, Po­ciū­nų ir Mė­nai­čių bend­ruo­me­nėms pa­ra­ma, ku­rios bend­ra su­ma bū­tų 19,5 tūks­tan­čio eu­rų, bus skir­ta, jei­gu liks ne­pa­nau­do­tų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų.

Pa­ra­mą po 1,5 tūks­tan­čio eu­rų ga­vo Skė­mių, Mie­žai­čių, Man­kiš­kių ir Bai­so­ga­los bend­ruo­me­nės. 1,2 tūks­tan­čio ga­vo Šniū­rai­čių bend­ruo­me­nė ir be­vei 900 eu­rų – Bu­tė­nų bend­ruo­me­nė.

Pa­ra­mos ne­ga­vo Aukš­tel­kų, Pa­var­ty­čių ir Kal­ne­lio Gra­žio­nių, Vos­ko­nių, Grin­kiš­kio ir Ari­mai­čių bend­ruo­me­nės, nes jų pa­teik­ti pro­jek­tai nea­ti­ti­ko pa­ra­mos ga­vi­mo są­ly­gų ir rei­ka­la­vi­mų.

Pa­ren­gė Lai­ma AGA­NAUS­KIE­NĖ

Dienos populiariausi

Politinis turgelis (5)

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas