(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. liepos 14 d.

Pa­si­ta­ri­mas dėl biu­dže­to per­skirs­ty­mo

Lie­pos 11 die­ną me­ras Sau­lius Ge­giec­kas, me­ro pa­va­duo­to­jas Jo­nas Juo­za­pai­tis, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas Ma­rius Se­nu­lis ir Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Ing­ri­da Kos­tec­kie­nė svars­tė ra­jo­no švie­ti­mo ir ug­dy­mo įstai­gų bei įmo­nių ir įstai­gų, ku­rių stei­gė­ja yra Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, pra­šy­mus dėl pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo.

Taip pat bu­vo ap­tar­ta fi­nan­si­nė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės si­tua­ci­ja, svars­ty­ta kaip ga­li­ma per­skirs­ty­ti biu­dže­tą, kal­bė­ta apie ga­li­my­bę im­ti il­ga­lai­kę pa­sko­lą pri­si­dė­ti prie in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų.

Įver­tin­ta „Žiem­ga­los“ mu­zie­jaus re­mon­to ko­ky­bė

Lie­pos 11 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Stra­te­gi­nės plėt­ros ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ma­kaus­kas bei Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus kul­tū­ros pa­vel­do vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Min­dau­gas Ve­liu­lis kar­tu su ak­ci­nės bend­ro­vės „Pak­ruo­jo ar­ka“ at­sto­vu Sta­siu Prans­kai­čiu lan­kė­si Pak­ruo­jo kraš­to mu­zie­ju­je „Žiem­ga­la“ Žei­me­ly­je.

Ap­si­lan­ky­mo me­tu įver­tin­ta įmo­nės at­lik­to re­mon­to ko­ky­bė, bai­gian­tis 5 me­tų ga­ran­ti­niam lai­ko­tar­piui. Nus­ta­ty­ta, kad rei­kia per­da­žy­ti da­lį pa­sta­to vi­daus ir išo­rės sie­nų.

Vers­lo rė­mi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dis

Lie­pos 12 die­ną Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo rė­mi­mo ko­mi­si­ja (pir­mi­nin­kas – ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas Ma­rius Se­nu­lis) svars­tė pa­teik­tas pa­raiš­kas pa­ra­mai.

Jos bu­vo prii­ma­mos nuo ba­lan­džio 18-osios iki ge­gu­žės 31 die­nos

Su­si­rin­ki­mo me­tu svars­ty­ta 14 pa­teik­tų pa­raiš­kų. Fi­nan­sa­vi­mas skir­tas 11 pa­raiš­kų. Joms iš vi­so bus skir­ta apie 23 tūks­tan­čius eu­rų.

3 pa­raiš­koms fi­nan­sa­vi­mas ne­skir­tas. Jos nea­ti­ti­ko Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2016 m. va­sa­rio 18 d. spren­di­mu Nr. T-44 „Dėl Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­žan­gaus vers­lo ir že­mės ūkio kū­ri­mo, šva­rios ir sau­gios ap­lin­kos iš­sau­go­ji­mo pro­gra­mos lė­šų sky­ri­mo smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam vers­lui rem­ti tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­tvir­tin­to ap­ra­šo punk­tų dėl pa­ra­mos.

Ar­ti­miau­siu me­tu pa­reiš­kė­jai bus kvie­čia­mi pa­si­ra­šy­ti fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis.

Res­pub­li­ki­nės ar­to­jų var­žy­bos

Lie­pos 11-12 die­no­mis Kė­dai­nių ra­jo­ne Lie­pų kai­me vy­ko Lie­tu­vos ar­to­jų var­žy­bos. Jas 19 kar­tą or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­ba ir Lie­tu­vos ar­to­jų aso­cia­ci­ja.

Dėl ge­riau­sio ari­mo meist­ro var­do var­žė­si me­cha­ni­za­to­riai iš vi­sos Lie­tu­vos. Pak­ruo­jo ra­jo­nui at­sto­va­vo daug­kar­ti­nis šių var­žy­bų nu­ga­lė­to­jas, Ly­gu­mų že­mės ūkio bend­ro­vės dar­buo­to­jas Aud­rius Pler­pa.

Šie­met var­žy­bo­se da­ly­va­vo 13 ar­to­jų. Iš jų 6 var­žė­si tra­di­ci­nių plū­gų, o 7 – ap­ver­čia­mų plū­gų gru­pė­je. A. Pler­pa var­žė­si tra­di­ci­nių plū­gų gru­pė­je.

Var­žy­bų da­ly­viai tu­rė­jo ar­ti do­bi­lie­ną. Įver­ti­nus ari­mus pa­gal 10 ko­ky­bės ele­men­tų, ly­gu­mie­tis užė­mė ant­rą­ją vie­tą. Nu­ga­lė­to­ju ta­po Jur­bar­ko kraš­to ar­to­jas Sta­nis­lo­vas Mar­cin­kus.

Var­to­mų plū­gų gru­pė­je pir­mą vie­tą užė­mė kre­tin­giš­kis Ka­zys Gen­čius. Var­žy­bų nu­ga­lė­to­jai ki­tais me­tais vyks į Vo­kie­ti­ją, kur vyks pa­sau­lio ar­to­jų var­žy­bos.

Kė­dai­niuo­se ra­jo­no at­sto­vą pa­lai­kė iš­vy­ko me­ro pa­va­duo­to­jas Jo­nas Juo­za­pai­tis, Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Juo­zas Pu­pi­nis ir Že­mės ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Al­fon­sas Svi­ders­kis.

Ruoš­ki­mės jau­ni­mo są­skry­džiui!

Pak­ruo­jo ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­ga „Apsk­ri­ta­sis sta­las“ bend­ra­dar­biau­da­ma su Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba ir jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­re Di­ja­na Sa­mui­ty­te, ren­gia tra­di­ci­nį Pak­ruo­jo ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­skry­dį. Šie­met jis va­di­na­si „Pa­ži­ni­mo sa­la“.

Sąsk­ry­dis vyks lie­pos 22 –ąją Ro­za­li­mo pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­dio­ne.

Sąsk­ry­džio me­tu bus sie­kia­ma di­din­ti jau­nų žmo­nių užim­tu­mą, ska­tin­ti pi­lie­tiš­ku­mą, kū­ry­biš­ku­mą, ini­cia­ty­vu­mą, sa­va­no­rys­tę, tei­gia­mą po­žiū­rį į svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą, puo­se­lė­ti lie­tu­vių tau­ti­nes tra­di­ci­jas.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas