(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose

2017 m. liepos 15 d.
Va­sa­ra – dvi­ra­čių se­zo­no me­tas. Gat­vė­se pa­gau­sė­jus dvi­ra­ti­nin­kų, pa­dau­gė­ja ir dvi­ra­čių va­gys­čių.
Daž­niau­siai va­gia­mi prie par­duo­tu­vių, laip­ti­nė­se, kie­muo­se ar san­dė­liu­kuo­se pa­lik­ti dvi­ra­čiai. Va­gis ypač vi­lio­ja neapš­vies­to­se vie­to­se, ato­kiau nuo vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rų pa­lik­ti ar prie ne­tvir­tų ob­jek­tų pri­tvir­tin­ti dvi­ra­čiai. Po­li­ci­jo­je pa­žy­mė­ti dvi­ra­čiai va­gia­mi re­čiau, ka­dan­gi juos par­duo­ti ga­na su­dė­tin­ga. Be to, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams at­ra­dus vog­tą...

Kelmiškiai imtynininkai iškovojo du sidabro medalius

2017 m. liepos 15 d.
Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 85 ki­log­ra­mų Vi­lius Mi­ka­laus­kas fi­na­le nu­si­lei­do Bal­ta­ru­si­jos spor­ti­nin­kui. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 69 ki­log­ra­mų ant­ras li­ko bu­vęs kel­miš­kis Ug­nius Si­ma­naus­kis, ku­ris da­bar mo­ko­si ir tre­ni­ruo­ja­si Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jo­je. Ug­nius to­liau tę­sia pa­si­ruo­ši­mą Eu­ro­pos jau­nių čem­pio­na­tui, ku­ris vyks lie­pos pa­bai­go­je Sa­ra­je­ve (Bos­ni­ja ir Her­ce­go­vi­na).
Lie­tu­vos rink­ti­nė dar iš­ko­vo­jo ke­tu­ris si­dab­ro ir du bron­zos...

"Tautinė giesmė" skambėjo ant Pagryžuvio piliakalnio

2017 m. liepos 15 d.
Atė­jo pa­gerb­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­vy­kę sve­čiai me­di­kai iš Kau­no pas gi­mi­nes, vai­kai – net iš Ame­ri­kos. Sve­čių bū­ta la­bai bal­sin­gų, ir pa­gry­žu­viš­kiai su di­de­liu pa­ki­li­mu gie­do­jo. Į dan­gų nuo pi­lia­kal­nio ki­lo nuo­sta­būs žo­džiai ir jaus­mai.
Su­gie­do­ję him­ną, ne­no­rė­jo­me skirs­ty­tis, to­dėl dar pa­dai­na­vo­me liau­dies dai­nų apie Lie­tu­vą, pa­bend­ra­vo­me, pa­kvė­pa­vo­me ty­ru tė­viš­kės oru. Ir nuo­tai­ka pa­ge­rė­jo, ir no­rė­jo­si dar dai­nuo­ti, dai­nuo­ti.
Dai­ni­nin­kės ir jau­ni­mas...

Kelmės ligoninei – finansinė parama iš Floridos

2017 m. liepos 15 d.
Slau­gai fi­nan­si­nė pa­ra­ma pra­si­dė­jo tuo­met, kai iš Kel­mės ki­lu­si Al­do­na Čės­nai­tė at­vy­ko pas gi­mi­nes į Kel­mę. Ji ap­žiū­rė­jo Kel­mės li­go­ni­nės Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­rių, gy­rė li­go­nių pa­lai­ko­mą­jį gy­dy­mą ir slau­gą, ste­bė­jo­si di­de­liais dar­buo­to­jų dar­bo krū­viais ir ge­ra tvar­ka.
Po ap­si­lan­ky­mo li­go­ni­nė­je A. Čės­nai­tė nu­ta­rė kreip­tis su pra­šy­mu į St. Pe­ters­bur­go Lie­tu­vos duk­te­rų drau­gi­jos pir­mi­nin­kę ir į drau­gi­jos na­res dėl fi­nan­si­nės pa­ra­mos sky­ri­mo sky­riaus...

„Kražių gimnazija 1817-1844 m.“

2017 m. liepos 15 d.
Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi įvai­rūs Kra­žių gim­na­zi­jos do­ku­men­tai: 1832-1833 me­tų Vie­šo eg­za­mi­na­vi­mo tvar­ka­raš­čiai Kra­žių gim­na­zi­jo­je ir ap­skri­ties mo­kyk­lo­je, Dio­ni­zo Poš­kos (Paš­ke­vi­čiaus) au­tog­ra­fas, 1804 me­tų ge­ne­ra­li­nė vi­zi­ta­ci­ja, An­ta­no Juš­kos „Abe­ce­ła ar­ba le­men­to­rus dėl ma­žu vajkel’u“, Si­mo­no Sta­ne­vi­čiaus „Day­nas że­mayc­ziu“ ir ki­ti Kra­žių is­to­ri­jai reikš­min­gi do­ku­men­tai.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Išnykusius kaimus primins koplytstulpis

2017 m. liepos 15 d.
Penk­ta­die­nį Moc­kai­čiuo­se su­reng­to­je tra­di­ci­nė­je šven­tė­je „Po lie­po­mis“ pa­šven­tin­tas iš­ny­ku­sius kai­mus įam­ži­nęs kop­lyts­tul­pis. Tik pa­va­di­ni­muo­se li­kę Ežė­nai, Už­miš­kiai, Ža­lik­nys, Pusd­va­ris, Pa­gi­rys, Lie­py­nų ir Pe­lė­diš­kės vien­sė­džiai. Kop­lyts­tul­pį iš ąžuo­lo iš­dro­žė Moc­kai­čių drau­gas iš Rad­vi­liš­kio – tau­to­dai­li­nin­kas Eu­ge­ni­jus Ar­bu­šaus­kas.Šven­tė­je ne­trū­ko ge­ros liau­diš­kos mu­zi­kos, įvai­rių ap­do­va­no­ji­mų.
Į Moc­kai­čius sau­lė­tą ir šil­tą šios va­sa­ros penk­ta­die­nio va­ka­rą rin­ko­si vie­ti­niai...

Merą pavaduoja Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas

2017 m. liepos 15 d.
Per ato­sto­gas ra­jo­no me­rą pa­va­duo­ja Ta­ry­bos na­rys, Biu­dže­to ir in­ves­ti­ci­jų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Mo­tu­zas.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Savaitgalį Žemaitijos keliuose – 11 girtų vairuotojų

2017 m. liepos 15 d.
Per tris sa­vait­ga­lio die­nas Tel­šių, Ma­žei­kių, Kel­mės ir Ak­me­nės ra­jo­nuo­se iš vi­so bu­vo pa­tik­rin­tos 752 trans­por­to prie­mo­nės, nu­sta­ty­ti 47 Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai. Dau­gu­mą pa­žei­dė­jų su­da­rė Tel­šių ir Ma­žei­kių ra­jo­nų vai­ruo­to­jai. Di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą vis dar ke­lia ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, ku­rių vien per sek­ma­die­nį išaiš­kin­ta 10, dar 29 vai­ruo­to­jai al­ko­ho­lio bu­vo var­to­ję, ta­čiau ne­vir­ši­jo leis­ti­nos 0,4 pro­mi­lės al­ko­ho­lio nor­mos.
Sa­vait­ga­lį nu­sta­ty­tas 21 leis­ti­no...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. liepos 15 d.
Iš ga­nyk­los din­go pen­kios avys
Nuo lie­pos 8 die­nos 17 va­lan­dos iki lie­pos 9 die­nos 12 va­lan­dos, Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos Gu­de­lių kai­me, iš elekt­ri­niu pie­me­niu ap­tver­tos ga­nyk­los din­go pen­kios avys. Pa­da­ry­ta 300 eu­rų tur­ti­nė ža­la.
Lie­pos 12 die­ną, 19 va­lan­dų 10 mi­nu­čių, Kel­mės ra­jo­ne, ke­lio Ry­ga-Šiau­liai-Tau­ra­gė-Ka­li­ning­ra­das 111-aja­me ki­lo­met­re su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „Mer­ce­des-Benz“, ku­rį vai­ra­vu­siam Vo­kie­ti­jos pi­lie­čiui (gi­męs 1966 m.)...

Mokė virti žemaitišką kastinį ir spausti sūrį

2017 m. liepos 15 d.
Ver­dant tik­rą že­mai­tiš­ką kas­ti­nį svar­bu ma­sę vi­suo­met su­kti į vie­ną pu­sę. O spau­džiant sū­rį, kad ne­pri­lip­tų prie sūr­mai­šio sie­ne­lių, rei­kia nu­grieb­ti rūg­pie­nį.Įvai­riais pa­ta­ri­mais da­li­jo­si, į dau­gy­bę klau­si­mų at­sa­kė per Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų kur­sus Kel­mė­je kas­ti­nį vi­ru­si Re­gi­na Kal­vai­tie­nė iš Ker­ka­sių ir varš­kės sū­rį spau­du­si Da­lia Za­ka­rie­nė iš Val­pai­nių.
Pir­mą kar­tą per jau 30-ą kar­tą Kel­mė­je vy­ku­sius Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų va­sa­ros kur­sus bu­vo ga­li­ma...

Mitologiniai akmenys mena tūkstantmečių istoriją

2017 m. liepos 15 d.
Pa­veiks­lai su­kur­ti per 2009 me­tais Lo­pai­čių et­no­mi­to­lo­gi­nia­me komp­lek­se (Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė, Tve­rų se­niū­ni­ja) vy­ku­sius ta­py­bos ple­ne­rus.

Per pa­ro­dos ati­da­ry­mą da­ly­va­vęs au­to­rius, dai­li­nin­kas Vir­gi­ni­jus Ka­šins­kas trum­pai pa­pa­sa­ko­jo apie pa­veiks­luo­se įam­žin­tus mi­to­lo­gi­nius ak­me­nis iš Lo­pai­čių et­no­mi­to­lo­gi­nio komp­lek­so.
Ma­no­ma, kad XIII am­žiu­je Lo­pai­čiuo­se sto­vė­jo ku­ni­gaikš­čio Vy­kin­to pi­lis. Iki šių die­nų yra iš­li­kę se­no­sios...

Abiturientai: žinios įvertintos, laukia tolimesnis kelias

2017 m. liepos 15 d.
Ra­jo­ne įsi­bė­gė­ja bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mo šven­tės. Šian­dien šį svar­bų do­ku­men­tą gaus Liz­dei­kos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai. Iš vi­so ates­ta­tus tu­rė­tų gau­ti 322 abi­tu­rien­tai. Ke­tu­ri iš jų džiaug­sis aukš­čiau­siu ži­nių įver­ti­ni­mu – šim­tu­kais.Šian­dien Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re vyk­sian­čio­je bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mo Liz­dei­kos gim­na­zis­tams šven­tė­je dvi moks­lei­vės ypač džiaug­sis pa­si­bai­gu­sia eg­za­mi­nų se­si­ja. Abi jos pa­te­ko tarp ke­tu­rių ra­jo­no šim­tu­ki­nin­kų.
100 pro­cen­tų įver­ti­ni­mus ga­vo...

Ar draudimais sumažinsime geriančiųjų skaičių?

2017 m. liepos 15 d.
„Vals­tie­čiai“ pra­dė­jo ko­vą prieš al­ko­ho­liz­mą. Ma­žiau al­ko­ho­lio šie­met lie­jo­si ir Rad­vi­liš­kio mies­to šven­tė­je.„Mū­sų kraš­tas“ klau­sė, ar ga­li drau­di­mai ir san­kci­jos nuo lie­tu­vių nuim­ti stik­le­lį mėgs­tan­čios tau­tos eti­ke­tę ?
– Šie­met Rad­vi­liš­kis šven­tė tris die­nas. Lie­pos 6-ąją al­ko­ho­liu ne­bu­vo pre­kiau­ja­ma. Šven­tės me­tu pa­dau­gi­nu­sių al­ko­ho­lio ar be­siel­gian­čių ne­tin­ka­mai bu­vo su­lai­ky­ta 11. Ke­tu­ri al­ko­ho­lio var­to­ję ne­pil­na­me­čiai bu­vo su­lai­ky­ti ir per­duo­ti tė­vams.Per­nai...

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. liepos 15 d.
Šis tur­ny­ras su­lau­kė di­de­lio rad­vi­liš­kie­čių su­si­do­mė­ji­mo – ge­rai ap­švies­ta­me mies­to sta­dio­ne nak­ti­nes var­žy­bas ste­bė­jo gau­sus bū­rys rad­vi­liš­kie­čių.
Ko­man­dos žai­dė ke­tu­riuo­se po­gru­piuo­se.
Ma­ža­ja­me fi­na­le su­si­run­gė „Feye­nord“ ir „Sau­li­nin­ko“ ko­man­dų fut­bo­li­nin­kai. Pas­ta­rie­ji ir ta­po bron­zos me­da­lių lai­mė­to­jais.
Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais ta­po rad­vi­liš­kie­čiai, su­si­bū­rę į ko­man­dą „Ar­mi­ra­tas“ ir įtemp­to­je ko­vo­je nu­ga­lė­ję Pa­ne­vė­žio „Spor­ti­dus“...

Šeduvoje – muzika ir šokiai

2017 m. liepos 15 d.
XIV Ty­tu­vė­nų va­sa­ros fes­ti­va­lio ren­gė­jų mu­zi­ki­nė do­va­na še­du­viams – pa­sau­li­nio ly­gio at­li­kė­jų Eg­lės Šid­laus­kai­tės (me­co­sop­ra­nas) ir Vi­do Pin­ke­vi­čiaus (var­go­nai) kon­cer­tas Še­du­vos šv. Kry­žiaus At­ra­di­mo baž­ny­čio­je.
Še­du­vos baž­ny­čio­je bu­vo at­lik­tos var­go­nų imp­ro­vi­za­ci­jos, skam­bė­jo W. Go­me­zo, G. F. Hen­de­lio, A. Stra­del­los, C. Franc­ko, G. Gior­da­ni, T. Al­bi­no­ni, P. Mas­cag­ni kū­ri­niai.
Kiek­vie­ną at­lik­tą kū­ri­nį klau­sy­to­jai pa­si­ti­ko ova­ci­jo­mis, at­li­kė­jams...

Tarptautiniame plenere – trys dešimtys kalvių, akvarelininkų ir medžio drožėjų

2017 m. liepos 14 d.
Pir­ma­die­nį tra­di­ci­niu pa­tran­kos šū­viu, nu­vil­ni­ju­siu Ven­tos pa­kran­te, Už­ven­ty­je pra­dė­tas aš­tun­ta­sis tarp­tau­ti­nis kal­vys­tės ir ak­va­re­lės ple­ne­ras „Už­ven­tis ART“.23 kal­viai, 12 ak­va­re­li­nin­kų ir du me­džio dro­žė­jai per sa­vai­tę yra su­pla­na­vę su­kur­ti tris sak­ra­lius dar­bus, skir­tus Už­ven­čio 480 me­tų ju­bi­lie­jui ir ra­šy­to­jos Šat­ri­jos Ra­ga­nos 140-ajam gim­ta­die­niui įam­žin­ti. Pris­ta­ty­ta kal­vio Vir­gi­li­jaus Mi­kuc­kio dar­bų pa­ro­da.
Per tarp­tau­ti­nio kal­vys­tės...

Et­ni­nės kul­tū­ros kur­sai – ju­bi­lie­ji­niai

2017 m. liepos 14 d.
Kel­mė­je vyko tra­di­ci­niai Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų va­sa­ros kur­sai. Šie­met kur­sai, mi­nin­tys sa­vo 30 me­tų su­kak­tį, su­lau­kė apie pu­sant­ro šim­to da­ly­vių iš vi­sos Lie­tu­vos bei už­sie­nio – Šve­di­jos, Is­pa­ni­jos.Be tra­di­ci­nių mo­ky­mų, pa­skai­tų, pa­ro­dų kur­sai šiais me­tais siū­lo ir nau­jo­vių. Pir­mą sy­kį kar­tu vyks ir Že­mai­ti­jos re­gio­no ban­do­ni­nin­kų kur­sai, vai­kų žai­di­mų kie­me­lis, bus mo­ko­ma pa­si­ga­min­ti že­mai­tiš­ką sū­rį ir kas­ti­nį, iš me­džio iš­skap­tuo­ti pa­mirš­tą apa­vą – klum­pes.
Nuo...

Susituokė meras Saulius Gegieckas

2017 m. liepos 14 d.
Nuo­ta­ka pa­si­rin­ko tra­di­ci­nę lie­tu­viš­ką pa­var­dę ir ta­po Ge­giec­kie­ne.
Abiems tai ant­ro­ji san­tuo­ka.
Iki ves­tu­vių po­ra drau­ga­vo ke­le­tą me­tų, kar­tu pa­si­ro­dy­da­vo įvai­riuo­se vie­šuo­se ren­gi­niuo­se.
„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. liepos 14 d.
Taip pat bu­vo ap­tar­ta fi­nan­si­nė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės si­tua­ci­ja, svars­ty­ta kaip ga­li­ma per­skirs­ty­ti biu­dže­tą, kal­bė­ta apie ga­li­my­bę im­ti il­ga­lai­kę pa­sko­lą pri­si­dė­ti prie in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų.
Lie­pos 11 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Stra­te­gi­nės plėt­ros ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ma­kaus­kas bei Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus kul­tū­ros pa­vel­do vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Min­dau­gas Ve­liu­lis kar­tu su ak­ci­nės bend­ro­vės...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. liepos 14 d.
Vi­du­ry die­nos be­si­ver­žian­čius iš pa­sta­to dū­mus pa­ma­tė kai­my­nai, iš­kvie­tę gel­bė­to­jus. Gais­ras už­ge­sin­tas per po­rą va­lan­dų. Iš­de­gė da­lis vie­no kam­ba­rio grin­dų, sie­nos.
Pra­di­niais duo­me­ni­mis, ne­lai­mės prie­žas­tis – ne­pil­na­me­čių iš­dy­ka­vi­mas su ug­ni­mi.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Ar­mo­nai­čiuo­se že­mę ka­sę so­die­čiai iš­ka­sė žmo­gaus kau­lų.
Se­nie­ji apy­lin­kių gy­ven­to­jai pa­sa­ko­ja, kad to­je vie­to­je kaž­ka­da bu­vu­sio ka­pi­nės. Vė­liau jos vi­siš­kai su­ny­ku­sios.
*Pakruojyje iš...

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas