(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Paplūdimio tinklinio aikštelė atidaryta Lieporiuose

2017 m. liepos 15 d.

Va­kar Šiau­lių Lie­po­rių gim­na­zi­jos sta­dio­ne iš­kil­min­gai ati­da­ry­ta pa­plū­di­mio tink­li­nio aikš­te­lė.

Nau­jo­ji aikš­te­lė įreng­ta se­no­sios kaž­ka­da as­fal­tuo­tos aikš­te­lės vie­to­je, ku­ri jau bu­vo ava­ri­nės būk­lės.

Pap­lū­di­mio tink­li­nio aikš­te­lė da­bar ati­tin­ka tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus, ja ga­lės nau­do­tis vi­si mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Aikš­te­lė įreng­ta ap­tver­ta­me gim­na­zi­jos aikš­ty­ne, te­ri­to­ri­ja ste­bi­ma vaiz­do ka­me­ro­mis.

Įren­gi­mo dar­bams Šiau­lių mies­to Savi­val­dy­bė sky­rė 5 000 eu­rų.

Gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Si­gi­ta Ma­li­naus­kie­nė sa­kė, kad pa­plū­di­mio tink­li­nis po­pu­lia­rė­ja, ir to­kios aikš­te­lės mo­ki­niai lau­kė jau se­niai, to­dėl ti­ki, kad jo­je žai­džian­čių­jų tik­rai ne­truks, gal net bus ren­gia­mi mik­ro­ra­jo­no pa­plū­di­mio tink­li­nio tur­ny­rai.

Aikš­te­lę pa­šven­ti­no Šiau­lių ka­ted­ros kle­bo­nas Egi­di­jus Venc­kus, aist­rin­gas tink­li­nio mė­gė­jas ir žai­dė­jas.

Su­žais­tos ir pir­mo­sios pa­lū­di­mio tink­li­nio rung­ty­nės, ku­rio­se jė­gas iš­ban­dė ir Eu­ro­pos čem­pio­no krep­ši­nin­ko Min­dau­go Žu­kaus­ko žmo­na Li­na.

Ge­gu­žės pa­bai­go­je gim­na­zi­jos aikš­ty­ne ati­da­ry­ta krep­ši­nio ir te­ni­so aikš­te­lė, pa­va­din­ta M. Žu­kaus­ko var­du. Šiai aikš­te­lei įreng­ti Sa­vi­val­dy­bė sky­rė be­veik 60 tūks­tan­čių eu­rų.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Nuo šiol ir Lie­po­rių mik­ro­ra­jo­ne bus ga­li­ma žais­ti pa­plū­di­mio tink­li­nį. Nau­ja aikš­te­lė įreng­ta Lie­po­rių gim­na­zi­jos spor­to aikš­ty­ne.

Vie­na pir­mų­jų pa­plū­di­mio tink­li­nio aikš­te­lės smė­lį iš­ban­dė krep­ši­nin­ko Min­dau­go Žu­kaus­ko žmo­na Li­na.

Dienos populiariausi

Komentarai (3)

Gal, 2017-07-17 22:20
Simulik tipo komentatoriai turi būtinai pažaisti tinklinį.

Durdomas...., 2017-07-16 13:04
Kazkur ne i ta puse einama... Miesto strategija...

taupyklė, 2017-07-15 18:52
Rėkyvos paplūdimio tinklinio aikštelė kainavo tik už smėlio atvežimą, o toliau patys žmonės prisižiūri aikštelę be jokių vaizdo kamerų.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 3. Iš viso: 3

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 3
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas