(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Žagarietės kūrė tautines lėles

2017 m. liepos 14 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Ža­ga­rės neį­ga­lių­jų klu­bo „Vyš­ne­lė“ na­rės nuo ba­lan­džio iki lie­pos mė­ne­sio kas sa­vai­tę rink­da­vo­si į or­ga­ni­za­ci­jos būs­ti­nę, sės­da­vo prie sta­lo ir už­siim­da­vo kruopš­čiu, joms pa­čioms nau­ju dar­bu. Mo­te­rys, va­do­vau­ja­mos tau­to­dai­li­nin­kės Auš­ros Pet­raus­kie­nės, kū­rė tau­ti­nes lie­tu­viš­kas lė­les.

loretar@skrastas.lt

Rink­da­vo­si du kar­tus per sa­vai­tę

Ža­ga­rės neį­ga­lių­jų klu­bas „Vyš­ne­lė“ jau ke­le­rius me­tus iš ei­lės or­ga­ni­zuo­ja įvai­rias kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves. Jau mo­ky­ta­si pin­ti iš vy­te­lių, de­ko­ruo­ti daik­tus de­ku­pa­žo tech­ni­ka, kur­tos ka­lė­di­nės kom­po­zi­ci­jos,. O šie­met, Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tais, tau­to­dai­li­nin­kė Auš­ra Pet­raus­kie­nė, ku­ri už­siė­mi­mus ir ve­dė, pa­siū­lė idė­ją su­kur­ti lie­tu­viš­kų tau­ti­nių lė­lių ko­lek­ci­ją.

Pa­gal pro­jek­tą ga­vus 4546 eu­rų fi­nan­sa­vi­mą iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, nuo ba­lan­džio mė­ne­sio pra­si­dė­jo 15 gra­žia­dar­bių kū­ry­bi­niai už­siė­mi­mai. Vė­liau da­lis da­ly­vių „nu­by­rė­jo“ ir li­ko de­vy­nios iš­ti­ki­miau­sios lė­lių kū­rė­jos: Zi­na Gied­rai­tie­nė, Al­do­na Smil­gie­nė, Sta­se­lė Nor­vi­lie­nė, Ele­na Lak­sie­nė, Sta­se­lė Mi­siu­vie­nė, Ge­no­vai­tė Vai­di­laus­kie­nė, Ja­ni­na Ber­tu­lie­nė, Lai­ma Us­ci­lie­nė, Ja­ni­na Kriš­čiū­nie­nė. Gre­ta jų vi­są lai­ką bu­vo ir klu­bo pir­mi­nin­kė Ir­ma Ja­nu­šie­nė.

Pir­miau­sia mo­te­rys tau­ti­nes lė­les pie­šė po­pie­riu­je, to­kias, ko­kias jas įsi­vaiz­da­vo no­rė­sian­čios su­kur­ti. Vė­liau pe­rei­ta prie siu­vi­mo dar­bų.

Kiek­vie­nuo­se už­si­ė­mi­muo­se, ku­rie vy­ko du kar­tus kas sa­vai­tę po dvi va­lan­das, dirb­ta eta­pais.

Dirb­tu­vių lan­ky­to­joms mo­ky­to­ja Auš­ra Pet­raus­kie­nė pa­tei­kė ir daug teo­ri­nių ži­nių, pa­sa­ko­da­ma ir ro­dy­da­ma fil­muo­tą me­džia­gą, pa­kvie­tu­si į sa­vo Lė­lių na­mus.

Vis­kas siū­ta ran­ko­mis

Pa­sak „Vyš­ne­lės“ pir­mi­nin­kės Ir­mos Ja­nu­šie­nės, kiek­vie­na mo­te­ris su­kū­rė po dvi ma­žas lė­les, o dar bu­vo ku­ria­mos ir di­de­lės. Vis­kas siū­ta tik ran­ko­mis, to­dėl dar­bas ne­ga­lė­jo bū­ti sku­bus. Dirb­tu­vių lan­ky­to­jos, su­kū­ru­sios mo­te­riš­kų lė­lių bū­rį, nu­spren­dė pa­siū­ti ir ke­le­tą vy­riš­kų lė­lių, ku­rias taip pat ap­ren­gė tau­ti­nių mo­ty­vų rū­bais.

„Va­do­vė Auš­ra tik­rai tu­rė­jo daug kant­ry­bės su mu­mis. Bu­vo la­bai įdo­mu kar­tu dirb­ti, mes ir dai­nuo­da­vo­me, ir ei­lė­raš­čius skai­tė­me“, – pa­sa­ko­jo vie­na gra­žia­dar­bių G. Vai­di­laus­kie­nė.

Rugp­jū­čio mė­ne­sį pa­gal tą pa­tį pro­jek­tą pla­nuo­ja­mas ki­tas už­si­ėmi­mas – ta­py­mas ant šil­ko ša­lių.

Auš­ros PET­RAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

Da­lis lė­lių kū­rė­jų – (iš kai­rės) Ir­ma Ja­nu­šie­nė, Zi­na Gied­rai­tie­nė, Ge­nu­tė Vai­di­laus­kie­nė, Sta­se­lė Nor­vi­lie­nė, Sta­se­lė Mi­siu­vie­nė, Ele­na Lak­sie­nė – fo­to­se­si­jo­je ant Švė­tės kran­to.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas