(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Linkavičiuose – legioneliozės užkratas

2017 m. liepos 15 d.

Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių li­go­ni­nė­je mi­rė le­gio­ne­lio­ze sir­gęs še­šias­de­šimt dve­jų vy­ras, gy­ve­nęs Lin­ku­vos so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se Lin­ka­vi­čių kai­me (Pak­ruo­jo ra­jo­nas). Ty­ri­mai pa­tvir­ti­no, kad už­kra­tas te­bė­ra.

Na­cio­na­li­nės vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro (NVSC) Pak­ruo­jo sky­riaus di­rek­to­rė Da­nu­tė Ta­mu­lio­nie­nė in­for­ma­vo, kad pir­mo­ji in­for­ma­ci­ja apie le­gio­ne­lio­ze ser­gan­tį žmo­gų iš NVSC Šiau­lių de­par­ta­men­to spe­cial­si­tų gau­ta pa­sku­ti­nė­mis bir­že­lio die­no­mis. Ga­lu­ti­nė diag­no­zė bu­vo pa­tvir­tin­ta jau po vy­ro mir­ties.

„Lin­ka­vi­čiuo­se paė­mė­me ty­ri­mui ke­tu­rio­li­ka van­dens ir de­šimt ap­lin­kos mė­gi­nių. Ap­lin­kos mė­gi­niuo­se le­gio­ne­lės bak­te­ri­jų ne­ras­ta. Tuo tar­pu še­šiuo­se van­dens mė­gi­niuo­se nu­sta­ty­tas už­kra­tas“, – tei­gė D. Ta­mu­lio­nie­nė.

Po ži­nios apie glo­bo­ti­nio li­gą Lin­ku­vos so­cia­li­nės glo­bos na­mų karš­to van­dens sis­te­mo­je bu­vo at­lik­tas ter­mi­nis šo­kas – ku­rį lai­ką tiek­tas karš­tes­nis nei 60 laips­nių van­duo.

Anot D. Ta­mu­lio­nie­nės, in­for­ma­ci­ja apie le­gio­ne­lio­zę bei jos pro­fi­lak­ti­ką bu­vo pa­skleis­ta Guos­ta­ga­lio se­niū­ni­jo­je, gy­ven­to­jams da­lin­ti in­for­ma­ci­niai la­pe­liai.

„Li­ga per­spė­ja, jog ne­ver­ta tau­py­ti svei­ka­tos są­skai­ta – ne pa­slap­tis, kad dau­gia­bu­čiuo­se daž­nai dėl tau­pu­mo su­ma­ži­na­ma karš­to van­dens tem­pe­ra­tū­ra. Jei ji te­sie­kia 45 laips­nius, o vamz­dy­nuo­se yra rū­džių, nuo­sė­dų – su­da­ro­mos są­ly­gos dau­gin­tis le­gio­ne­lėms“, – tei­gė di­rek­to­rė.

Po mir­ti­mis pa­si­bai­gu­sių su­si­rgi­mų le­gio­ne­lio­ze Vil­niu­je ge­gu­žės pra­džio­je NVSC ir Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­jos at­sto­vai tik­ri­no, ko­kio karš­tu­mo van­duo tie­kia­mas ša­lies dau­gia­bu­čiuo­se. Tuo­kart Pak­ruo­jo ir dar dvie­juo­se ra­jo­nuo­se nu­sta­ty­ti ke­li at­ve­jai, kuo­met iš čiau­pų bu­tuo­se te­kė­jo vė­ses­nis nei 50 laips­nių ši­lu­mos van­duo.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas