(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Aukcionas sustabdytas, proveržis atidėtas

2017 m. liepos 14 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių oro uos­te su­stab­dy­tas skly­pų nuo­mos auk­cio­nas, nors į jį atė­jo dvi vers­lo bend­ro­vės. Da­ly­viai ne­pa­tei­kė vi­sų rei­kia­mų do­ku­men­tų, neį­var­di­jo, nė ko­kia veik­la už­siims. Auk­cio­nas bus skel­bia­mas iš nau­jo.

ruta@skrastas.lt

Neiš­pil­dė es­mi­nių rei­ka­la­vi­mų

„Ge­ras ži­nias ti­kė­jau­si pra­neš­ti, bet jų nė­ra“, – sa­kė va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­ją dėl skly­pų nuo­mos auk­cio­no su­ren­gęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis.

Jis in­for­ma­vo, jog bu­vo su­lauk­ta dvie­jų da­ly­vių – į at­ski­rus skly­pus pre­ten­da­vo bend­ro­vė „Avia­ci­jos par­tne­rys­tė“ ir bend­ro­vė „Ter­mi­com“.

Auk­cio­ną skel­bė Sa­vi­val­dy­bės val­do­ma Šiau­lių oro uos­to įmo­nė.

Atp­lė­šus vo­kus su pa­siū­ly­mais paaiš­kė­jo, jog nė­ra pa­teik­ti vi­si rei­kia­mi do­ku­men­tai.

„Abu da­ly­viai neiš­pil­dė kon­kur­so są­ly­gų pa­gal es­mi­nius rei­ka­la­vi­mus, – pa­brė­žė A. Bar­tu­lis. – To­dėl auk­cio­nas su­stab­dy­tas, po 20 die­nų skelb­si­me auk­cio­ną iš nau­jo. Tu­rės lai­ko iš­tai­sy­ti klai­das.“

Di­rek­to­rius įvar­di­jo, jog da­ly­viai ne­pa­tei­kė fi­na­si­nių ata­skai­tų ir do­ku­men­tų dėl įmo­nių ati­ti­ki­mo na­cio­na­li­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mams. To­kią vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų pa­tik­rą pri­va­lo­ma atlikti pa­gal įsta­ty­mą, nes Šiau­lių oro uos­tas yra stra­te­gi­nis ob­jek­tas.

Skly­pų auk­cio­no da­ly­viams ke­lia­mas ir rei­ka­la­vi­mas, jog jų įmo­nių me­ti­nė apy­var­ta bū­tų ne ma­žes­nė nei 300 tūks­tan­čių eu­rų.

„Ne­ži­no­me, nė ką da­rys – ne­nu­ro­dė, ko­kią veik­lą plė­tos oro uos­te, – sa­kė A. Bar­tu­lis. – Nors esa­me nu­ro­dę, kad ga­li­ma už­siim­ti 10 veik­lų – nuo ke­lei­vių, kro­vi­nių ve­ži­mo, lo­gis­ti­kos san­dė­lių iki or­lai­vių re­mon­to.“

Šiau­lių oro uos­to įmo­nės va­do­vas And­rius Dau­jo­tas po spau­dos kon­fe­ren­ci­jos „Šiau­lių kraš­tui“ tiks­li­no, jog abi bend­ro­vės Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka yra praė­ju­sios pa­tik­rą dėl na­cio­na­li­nio sau­gu­mo. Jo ži­nio­mis, nei­gia­mų iš­va­dų ne­gau­ta. Tik vie­na apie tai pa­vė­la­vo teik­ti ati­tin­ka­mą raš­tą.

Dar de­rė­sis – gal ne­pa­bėgs?

Į auk­cio­ną ėju­sios bend­ro­vės yra lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo. A. Bar­tu­lio ži­nio­mis, abie­jų sa­vi­nin­kas yra tas pa­ts in­ves­tuo­to­jas. Ti­ki­ma­si, jog su­stab­dy­tas auk­cio­nas jo neat­bai­dys

Su bend­ro­vių sa­vi­nin­ku ki­tą ant­ra­die­nį nu­ma­ty­tas su­si­ti­ki­mas Sa­vi­val­dy­bė­je pas me­rą.

Anks­čiau bu­vo gar­sin­ta, jog ir „Avia­ci­jos par­tne­rys­tė“, ir „Ter­mi­com“ Šiau­lių oro uos­tu su­si­do­mė­jo, ke­tin­da­mos čia už­siim­ti or­lai­vių re­mon­tu ir tech­ni­ne prie­žiū­ra.

Gar­sin­ta, jog Ūkio mi­nis­te­ri­ja yra re­ko­men­da­vu­si su­teik­ti eu­ro­pi­nę pa­ra­mą „Ter­mi­com“ pro­jek­tui, su­si­ju­siam su or­lai­vių re­mon­tu ir prie­žiū­ra.

„Avia­ci­jos par­tne­rys­tė“ iš Šiau­lių oro uos­to įmo­nės yra iš­si­nuo­mo­ju­si an­ga­rą.

Sa­vi­val­dy­bės val­do­ma Šiau­lių oro uos­to įmo­nė skel­bė auk­cio­ną iš vi­so ke­tu­riems skly­pams nuo­mo­ti. Jų dy­dis – nuo 1 hek­ta­ro iki 2 hek­ta­rų. Bend­ras plo­tas – apie 6 hek­ta­rai.

No­ri­ma, kad juos iš­si­nuo­mo­jus per 36 mė­ne­sius bū­tų gau­ti sta­ty­bos lei­di­mai, pa­sta­ty­ti vers­lui rei­ka­lin­gi pa­sta­tai, su­kur­tos dar­bo vie­tos.

Tai pir­mie­ji plo­tai, ski­ria­mi nuo­mai, iš 26 hek­ta­rų, ku­rie oro uos­to te­ri­to­ri­jo­je pri­klau­so Sa­vi­val­dy­bės įmo­nei. Bet šis plo­tas – vien ža­lia pie­va, be jo­kios inf­rast­ruk­tū­ros.

Rei­kia pri­va­žia­vi­mų prie skly­pų, aikš­te­lių. Pe­ro­nas, ku­riuo nau­do­ja­si įmo­nė, blo­gos būk­lės, pri­klau­so ka­riš­kiams. Įmo­nei rei­kė­tų sta­ty­ti sa­vo pe­ro­ną.

Įmo­nės di­rek­to­rius A. Dau­jo­tas Sa­vi­val­dy­bės va­do­vus ne kar­tą įti­ki­nė­jo, jog bū­ti­nos Sa­vi­val­dy­bės in­ves­ti­ci­jos į bend­rą inf­rast­ruk­tū­rą, jei­gu no­ri­ma pri­trauk­ti in­ves­tuo­to­jus.

Skai­čiuo­ta, jog rei­kė­tų in­ves­tuo­ti apie 5 mi­li­jo­nus eu­rų per ke­lerius me­tus.

A. Bar­tu­lis va­kar pa­ti­ki­no, jog in­ves­tuo­to­jui rea­liai ku­rian­tis Sa­vi­val­dy­bė ga­li pri­si­dė­ti in­ves­ti­ci­jo­mis į inf­rast­ruk­tū­rą.

„Pa­si­ra­šius skly­po že­mės nuo­mos su­tar­tį, ga­li bū­ti pa­si­ra­šy­ta ir dvi­ša­lė in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis, – tei­gė di­rek­to­rius. – Kol neį­vy­ko auk­cio­nas, neaiš­ku, ko in­ves­tuo­to­jui rei­kės.“

Dienos populiariausi

Komentarai (8)

Aukcis jonas, 2017-07-15 07:50
tie siauliu valdinykai smauko viens kitam jau 25 metai, o LEZo irgi proverzio kaip nera taip nera! Elektra brangins vel 20%,tai koks durnius prades ka nors investuoti,ir dar plynoje vietoje-nebent gyvates gaudyti tose pelkese arba kosmodroma ateiviams steigti pagal Lankauski.Ha ha ha....

Vaikštom už Šiaulius, 2017-07-14 10:25
Aukcionas sustabdytas, proveržis atidėtas, kiaulių maras pakeliui, atestatas rankose, kur toliau?

nauda, 2017-07-14 10:06
savus reikia pamaitinti ir ne tik Arkose, nes vėliau gaus grąžos (naudos)

AFERISTAS, 2017-07-14 09:38
Tik savus i postus statyti.. daugiau jokiu darbu...

Nereikia ašarų, 2017-07-14 09:28
Socdemas J. Sartauskas gavo išsvajotą vicemero postą, tai gal ir styginis transportas sugrįš...

proveržis, 2017-07-14 08:30
čia tie patys lėktuvų remontu užsiimantys verslininkai iš Vilniaus,tik konkurse dalyvauja su savo dvejomis įmonėmis.

Taigi to p-o-v-e-r-ž-l-ė, 2017-07-14 07:59
Pas juos proveržis nebent trydos forma į kelnes :))

p-o-v-e-r-ž-l-ė, 2017-07-14 00:55
"proveržis"? dar naiviai tikima visockinių avantiūromis? Net lietus Šiauliuose normaliai neprasiveržia kaip sostinėje. Nuobodu. Hi hi ha ha

Rodomi komentarai nuo 1 iki 8. Iš viso: 8

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 8
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas