(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Folkloro festivalyje Moldovoje – ir jaunieji ansambliečiai, ir politikai

2017 m. liepos 15 d.

Lie­pos 5-ąją Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros cent­ro Rau­dė­nų fi­lia­lo ir Rau­dė­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro jung­ti­nis folk­lo­ro an­samb­lis „Ger­vi­ki“ da­ly­va­vo Ka­hu­lio mies­te Mol­do­vo­je vy­ku­sia­me XV tarp­tau­ti­nia­me vai­kų ir jau­ni­mo folk­lo­ro fes­ti­va­ly­je „Na­fa­rul Alb“.

Į fes­ti­va­lį rajo­no de­le­ga­ci­ja vy­ko au­to­bu­su per Len­ki­ją, Slo­va­ki­ją, Veng­ri­ją, Ru­mu­ni­ją, kol pa­sie­kė Mol­do­vos pie­tuo­se įsi­kū­ru­sį Sa­vi­val­dy­bės par­tne­rį Ka­hu­lio mies­tą. Še­šio­li­ka an­samb­lie­čių, va­do­vės Jo­vi­ta Lu­bie­nė ir Vai­da Alek­na­vi­čie­nė bei ofi­cia­li ra­jo­no de­le­ga­ci­ja su­si­pa­ži­no su re­gio­no lan­ky­ti­nais ob­jek­tais, vie­tos tra­di­ci­jo­mis, ku­li­na­ri­niu pa­vel­du, folk­lo­ru, pa­ty­rė, ko­kia karš­ta ga­li bū­ti va­sa­ra – Ka­hu­ly­je ter­mo­met­rų stul­pe­lis ro­dė net 41,5 laips­nio.

Folk­lo­ro ko­lek­ty­vas at­sto­va­vo sa­vo ša­liai, de­monst­ra­vo vi­siems pa­ti­ku­sį lie­tu­viš­ką Že­mai­ti­jos re­gio­no tau­ti­nį kos­tiu­mą. O pa­tys su­si­pa­ži­no su Mol­do­vos, Tur­ki­jos, Uk­rai­nos, Bul­ga­ri­jos, Juod­kal­ni­jos, Veng­ri­jos, Ru­mu­ni­jos folk­lo­ro ko­lek­ty­vais, jų mu­zi­ka ir rū­bais.

Jau­nuo­sius folk­lo­ro at­li­kė­jus į ke­lio­nę ly­dė­jo ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras bei du Ta­ry­bos na­riai Ro­lan­das Ta­mo­šai­tis ir Da­rius Ra­man­čio­nis. Po­li­ti­kai, pa­sak ra­jo­no me­ro, ve­žė į „ga­na skur­dų kraš­tą pa­tir­ties, kaip Eu­ro­po­je vei­kia vie­tos veik­los gru­pės, bend­ruo­me­nės“.

A. Be­za­ras „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kad te­ko pa­ma­ty­ti ga­na var­gin­gą ša­lį, ku­ri de­le­ga­ci­ją nu­bloš­kė ma­žiau­siai tris de­šimt­me­čius į praei­tį.

„Jau­ni­mui sa­kiau, žiū­rė­ki­te, kaip ga­li bū­ti, ir džiau­ki­tės, kad Lie­tu­va jau se­niai ne­be to­kia, ver­tin­ki­te tai, ką tu­ri­te“, – sa­kė A. Be­za­ras.

Atei­nan­čiais, Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio ženk­lu pa­žy­mė­tais me­tais, Mol­do­vos ko­lek­ty­vas su sa­vo tem­pe­ra­men­tin­gais ir di­na­miš­kais šo­kiais at­vyks da­ly­vau­ti tra­di­ci­nė­je Šiau­lių re­gio­no dai­nų ir šo­kių šven­tė­je.

„Šiau­lių kraš­to“, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės inf.

Ma­riaus MI­RON­ČI­KO nuo­tr.

Tarp­tau­ti­nia­me folk­lo­ro fes­ti­va­ly­je „Ger­vi­ki“ ko­lek­ty­vas pri­sta­tė ir fok­lo­ro šo­kius ir na­cio­na­li­nius kos­tiu­mus.

Į Mol­do­vą pa­si­da­ly­ti bend­ruo­me­nių, vie­tos veik­los gru­pių dar­bu vy­ko ir ra­jo­no po­li­ti­kai.

Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras sa­ko, jog lie­tu­vius ge­ro­kai nu­ste­bi­no var­gin­gai gy­ve­nan­tis kraš­tas, lyg bū­tų į praei­tį.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas