(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Komentarai, nuomonės

Politikų bukumas ar lobizmas?

2017 m. gegužės 11 d.
Gitana MARKOVIČIENĖ, ekonomistė

Gi­ta­na MAR­KO­VI­ČIE­NĖ

Eko­no­mis­tė

Ko­ne vi­sos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės pra­ne­šė, ko­kie yra nau­jų­jų par­la­men­ta­rų ko­vos su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu re­zul­ta­tai: dras­tiš­kai pa­kė­lus ak­ci­zus, iš le­ga­laus alaus ak­ci­zų į ša­lies biu­dže­tą šį ko­vą su­rink­ta 26 pro­c. ma­žiau nei per­nykš­tį ko­vą, iš spi­ri­ti­nių gė­ri­mų – 79 pro­c. ma­žiau.

Iš pir­mo žvilgs­nio rei­kė­tų tuo džiaug­tis – žmo­nės ma­žiau ge­ria. De­ja, taip nė­ra. Žmo­nės ne­pra­dė­jo ma­žiau svai­gin­tis. Pap­ras­čiau­siai ėmė rink­tis al­ter­na­ty­vas – per­ka al­ko­ho­lį kai­my­ni­nė­se vals­ty­bė­se, ne­le­ga­liuo­se „taš­kuo­se“, ieš­ko na­mi­nės deg­ti­nės ir t. t.

Ta­čiau po­li­ti­kai nu­lei­do ne­gir­do­mis fak­tą apie mil­ži­niš­kų lė­šų ne­su­rin­ki­mą į biu­dže­tą. Ne­no­ri pri­pa­žin­ti, kad pa­ty­rė fias­ko: žmo­nės ma­žiau svai­gin­tis ne­pra­dė­jo, o biu­dže­tas pra­ra­do tiek pi­ni­gų, ku­riais, be­je, fi­nan­suo­ja­mas spor­tas ir kul­tū­ra. O bū­tent spor­tas ir kul­tū­ra yra vie­nos iš efek­ty­viau­sių prie­mo­nių ko­vo­jant su svai­ga­lų var­to­ji­mu.

Šiuo fias­ko ka­ras prieš svai­gi­ni­mą­si ne­baig­tas. Po­li­ti­kai ke­ti­na grieb­tis įvai­rių ri­bo­ji­mų. Vie­nas jų – trum­pin­ti pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­ką par­duo­tu­vė­se. Iš pir­mo žvilgs­nio ga­li pa­si­ro­dy­ti, kad tai šau­ni idė­ja, pa­ska­tin­sian­ti ma­žiau ger­ti. Nes, pa­vyz­džiui, jei po 15 val. sek­ma­die­nį už­si­ma­ny­si­te nu­si­pirk­ti svai­ga­lų, to ne­be­ga­lė­si­te pa­da­ry­ti (tie­sa, to­kiam Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mui dar tu­ri pri­tar­ti ir Sei­mas). Bet tai yra ne kas ki­ta, kaip mai­ti­ni­mo įstai­gų ir ne­le­ga­lios pre­ky­bos pro­te­ga­vi­mas. Jei jau kas bū­ti­nai no­rės iš­ger­ti, tai nueis į „taš­ką“ ar į ka­vi­nę ir ten iš­gers. Kar­tu dar ir pa­val­gys, duo­da­mas ka­vi­nei už­si­dirb­ti dau­giau. Įdo­mu, ar po­li­ti­kai to­kius siū­ly­mus gim­do iš bu­ku­mo, ar vei­kia­mi mai­ti­ni­mo įstai­gų lo­bis­tų.

Kad to­kiais ri­bo­ji­mais nie­ko ne­pa­siek­si­me, yra aki­vaiz­du, nes jau tu­ri­me pa­na­šios pa­tir­ties.

Štai rug­sė­jo 1-ąją svai­ga­lų par­duo­tu­vė­se įsi­gy­ti drau­džia­ma jau dau­giau nei 10 me­tų. Ir nie­ka­da tiek daug gir­to jau­ni­mė­lio ne­si­šlais­to gat­vė­mis, kaip rug­sė­jo 1-ąją. Pa­si­ro­do, jos iš­va­ka­rė­se par­da­vi­mas išau­ga ke­lias­de­šimt pro­cen­tų. Ki­taip ta­riant, žmo­nės ap­si­rū­pi­na iš anks­to. Gal­būt nu­si­per­ka net dau­giau al­ko­ho­lio, ži­no­da­mi, kad ry­to­jaus die­ną to ne­ga­lės pa­da­ry­ti.

Dar du ke­ti­ni­mai – leis­ti al­ko­ho­liu pre­kiau­ti tik spe­cia­li­zuo­toms par­duo­tu­vėms ir vi­siš­kai už­draus­ti jo rek­la­mą. Ir ma­no­te, kad dėl to žmo­nės mes ger­ti?

Pa­vyz­džiui, nar­ko­ti­kų rek­la­ma yra už­draus­ta, jų nė spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se įsi­gy­ti ne­ga­li­ma, bet kaip yra Lie­tu­vo­je nar­ko­ma­nų, taip yra.

Be to, no­ri­ma įtvir­tin­ti, kad spe­cia­li­zuo­ta par­duo­tu­vė ga­li bū­ti tik vie­to­vė­je, ku­rio­je yra ne ma­žiau nei 10 tūkst. gy­ven­to­jų. Net kai ku­riuo­se ra­jo­nų cent­ruo­se tiek žmo­nių ne­gy­ve­na, tad spe­cia­li­zuo­tų par­duo­tu­vių ten steig­ti ne­bus ga­li­ma.

Pa­sek­mės? Par­duo­tu­vė­se, ypač kai­miš­ko­se, pa­ja­mos iš al­ko­ho­lio par­da­vi­mo su­da­ro di­de­lę da­lį vi­sų pa­ja­mų. Jei spe­cia­li­zuo­tų par­duo­tu­vių steig­ti ten bus neį­ma­no­ma, ar neat­si­tiks taip, kad kai bus už­draus­ta pre­kiau­ti svai­ga­lais, vers­li­nin­kai iš vi­so par­duo­tu­ves už­da­rys, nes jos dirbs nuo­sto­lin­gai? Ar ne­bus taip, kad ta­da net duo­nos nu­si­pirk­ti žmo­nės tu­rės va­žiuo­ti ke­lio­li­ka ar ke­lias­de­šimt ki­lo­met­rų į di­des­nį mies­tą?

O la­biau­siai šiur­pi­na fak­tas, kad Sei­mas, imi­tuo­da­mas ko­vą su al­ko­ho­liu, vi­siš­kai ne­krei­pia dė­me­sio į ko­vą su nar­ko­ti­kais. Net­gi at­virkš­čiai. Sei­me jau at­si­ra­do ini­cia­ty­va pa­leng­vin­ti gy­ve­ni­mą nar­ko­ma­nams.

Nuo sau­sio įsi­ga­lio­jo nuo­sta­ta, kad už nar­ko­ti­kų var­to­ji­mą ad­mi­nist­ra­ci­ne at­sa­ko­my­be iš­si­suk­ti ne­beį­ma­no­ma, gre­sia bau­džia­mo­ji. Ir ką ma­no­te? Sei­mo li­be­ra­lė Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė re­gist­ra­vo pa­tai­są, ku­ria no­ri šią „ne­tei­sy­bę“ iš­tai­sy­ti. Anot jos, už­ten­ka ir ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės.

Ne­nus­teb­čiau, jei keis­tas nau­ja­sis Sei­mas šią pa­tai­są pa­lai­min­tų.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (20)

Pirkėja, 2017-05-12 12:34
Važiuojam pirkti ten, kur pigiau. Kur problema?..

Gėda dėl manipuliacijos, 2017-05-12 11:41
Ar specialiai ekonomistė meluoja??? O nemato koks buvo akcizo surinkimas kovo mėn??? Jis natūralu, kad šiek tiek žmonės užsipirko į ateitį. Akcizo surinkimą bus galima analizuoti kai bus visų metų duomenys, po pakilimo ir kritimo.... Dar patikslink, kad esi Darbo partijos atstovė. tada bus aišku, kad be manipuliacijų ir melų neapsieini...

Arielka, 2017-05-11 21:25
Zmogbezdzioniu girdymas nesustabdomas.Tam yra daug priezasciu.Vartojanciam nesuprast to.

man, 2017-05-11 16:08
tai labi gaila, kas balsavau uz valstiecius,dabar nors ir prasmek, jie viena zadejo kita padare. Sakes Lietuvelei, neliks jaunimo, kas mum pensijas uzdirbs, vien valdininkai ir socremtini.

laisvas, 2017-05-11 15:17
o man dzin, aš ne Petras ir mano konteineryje visada visko bus

Zalias, 2017-05-11 15:02
Palaukit rupuzes, baigsim su arielkos gerikais, imsimes valgytoju.Uzteks est.Jei sveri daugiau nei 50 kg, neieisi i parduotuve.

kita ekonomistė, 2017-05-11 12:27
Pamanykit, iš alkoholio akcizo mažiau sportui ir kultūrai teks. Lyg vien iš to jie finansuojami. O "didieji" ekonomistai suskaičiavo kiek mažiau reikės medicinai, kai nereikės gydyti pergėrusių suaugusių ir jaunuolių ? Kiek mažiau bus traumų per sporto renginius ir po jų, kai sirgaliai negalės svaigintis varžybų metu ? Beje, didieji laisvių propaguotojai kažkodėl pamiršta didžiąją demokratijos "ikoną" JAV, kurioje alkoholis neparduodamas iki 21 m. Maža to, net į parduotuvą negalima vaiko vestis, kur alkoholis parduodamas. O jau argumentas, kad alkoholio reklamos uždraudimas neduos efekto, palyginant su narkotikų naudojimu, tai iš viso "žemiau plintuso". Narkotikų reklamos nėra, o alkoholis reklamuojamas "per visur ir visada". Taip, narkomanų yra. Bet lyginant su alkoholikais, jų yra nepalyginamai mažiau ! Trumpiau - straipsnis inspiruotas silpnojo alkoholio lobistų, nerimaujančių dėl ženkliai sumažėsiančio pelno, kai nebebus galima prekiauti per sporto varžybas. Niekada nesupratau ir nesuprasiu kaip dera sportas ir alkoholis. Ačiū Dievui, jau ir Seime taip manančių politikų dauguma atsirado ir pagaliau sportas bus laisvas nuo alkoholio.

laisvas, 2017-05-11 12:04
O lietuviai skursta. Ir tai Tiesa. Kas dar gali, iki Lenkijos pavažiuoja. Kiti visam išvažiuoja vargti.

laisvas, 2017-05-11 11:43
jeigu dar gerai įkali ir pagalvoji, tai tik aš tesirūpinu Lietuva. Niekas nežino kas darosi.

Genovaitė, 2017-05-11 10:37
Mane labiausiai piktina planuojamas 20 metų cenzas – tai tikras išpuolis prieš jaunimą! Mokyklose per įvairiausias programas moko, moko apie visų svaiginamųjų medžiagų žalą jaunam organizmui, valstiečių ir konservatorių blaivininkai nenutrūkstamais šniūrais į mokyklas meta savo paskaitininkų desantą, kitaip sakant, šviečia, ugdo, auklėja net suprakaitavę, o paskui: vis dėlto ne, neleisim patiems taikyti tų žinių, kurias taip diegėm. Alkoholio vartoti jūs dar negalite!
Tai kartu ir išpuolis prieš šeimą!!! Valdžiai nesvarbu, kad jaunimas dar ir tėvus turi, nesvarbu, kaip jie moko, kokios šeimos tradicijos, supratimas ir pasirinkimas. Valdžios vyrai ir moterys iškelia save virš visų ir nutaria, kad jie už visus žino geriau! Tik kaip jie nori sustabdyti emigraciją, jei demonstruoja šitokį požiūrį į jaunimą?! Jei jaunimą kvailina! Laiko pajuoka kitų šalių jaunimo akyse!

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 20

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 20
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />