(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Politikų bukumas ar lobizmas?

2017 m. gegužės 11 d.
Gitana MARKOVIČIENĖ, ekonomistė

Gi­ta­na MAR­KO­VI­ČIE­NĖ

Eko­no­mis­tė

Ko­ne vi­sos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės pra­ne­šė, ko­kie yra nau­jų­jų par­la­men­ta­rų ko­vos su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu re­zul­ta­tai: dras­tiš­kai pa­kė­lus ak­ci­zus, iš le­ga­laus alaus ak­ci­zų į ša­lies biu­dže­tą šį ko­vą su­rink­ta 26 pro­c. ma­žiau nei per­nykš­tį ko­vą, iš spi­ri­ti­nių gė­ri­mų – 79 pro­c. ma­žiau.

Iš pir­mo žvilgs­nio rei­kė­tų tuo džiaug­tis – žmo­nės ma­žiau ge­ria. De­ja, taip nė­ra. Žmo­nės ne­pra­dė­jo ma­žiau svai­gin­tis. Pap­ras­čiau­siai ėmė rink­tis al­ter­na­ty­vas – per­ka al­ko­ho­lį kai­my­ni­nė­se vals­ty­bė­se, ne­le­ga­liuo­se „taš­kuo­se“, ieš­ko na­mi­nės deg­ti­nės ir t. t.

Ta­čiau po­li­ti­kai nu­lei­do ne­gir­do­mis fak­tą apie mil­ži­niš­kų lė­šų ne­su­rin­ki­mą į biu­dže­tą. Ne­no­ri pri­pa­žin­ti, kad pa­ty­rė fias­ko: žmo­nės ma­žiau svai­gin­tis ne­pra­dė­jo, o biu­dže­tas pra­ra­do tiek pi­ni­gų, ku­riais, be­je, fi­nan­suo­ja­mas spor­tas ir kul­tū­ra. O bū­tent spor­tas ir kul­tū­ra yra vie­nos iš efek­ty­viau­sių prie­mo­nių ko­vo­jant su svai­ga­lų var­to­ji­mu.

Šiuo fias­ko ka­ras prieš svai­gi­ni­mą­si ne­baig­tas. Po­li­ti­kai ke­ti­na grieb­tis įvai­rių ri­bo­ji­mų. Vie­nas jų – trum­pin­ti pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­ką par­duo­tu­vė­se. Iš pir­mo žvilgs­nio ga­li pa­si­ro­dy­ti, kad tai šau­ni idė­ja, pa­ska­tin­sian­ti ma­žiau ger­ti. Nes, pa­vyz­džiui, jei po 15 val. sek­ma­die­nį už­si­ma­ny­si­te nu­si­pirk­ti svai­ga­lų, to ne­be­ga­lė­si­te pa­da­ry­ti (tie­sa, to­kiam Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mui dar tu­ri pri­tar­ti ir Sei­mas). Bet tai yra ne kas ki­ta, kaip mai­ti­ni­mo įstai­gų ir ne­le­ga­lios pre­ky­bos pro­te­ga­vi­mas. Jei jau kas bū­ti­nai no­rės iš­ger­ti, tai nueis į „taš­ką“ ar į ka­vi­nę ir ten iš­gers. Kar­tu dar ir pa­val­gys, duo­da­mas ka­vi­nei už­si­dirb­ti dau­giau. Įdo­mu, ar po­li­ti­kai to­kius siū­ly­mus gim­do iš bu­ku­mo, ar vei­kia­mi mai­ti­ni­mo įstai­gų lo­bis­tų.

Kad to­kiais ri­bo­ji­mais nie­ko ne­pa­siek­si­me, yra aki­vaiz­du, nes jau tu­ri­me pa­na­šios pa­tir­ties.

Štai rug­sė­jo 1-ąją svai­ga­lų par­duo­tu­vė­se įsi­gy­ti drau­džia­ma jau dau­giau nei 10 me­tų. Ir nie­ka­da tiek daug gir­to jau­ni­mė­lio ne­si­šlais­to gat­vė­mis, kaip rug­sė­jo 1-ąją. Pa­si­ro­do, jos iš­va­ka­rė­se par­da­vi­mas išau­ga ke­lias­de­šimt pro­cen­tų. Ki­taip ta­riant, žmo­nės ap­si­rū­pi­na iš anks­to. Gal­būt nu­si­per­ka net dau­giau al­ko­ho­lio, ži­no­da­mi, kad ry­to­jaus die­ną to ne­ga­lės pa­da­ry­ti.

Dar du ke­ti­ni­mai – leis­ti al­ko­ho­liu pre­kiau­ti tik spe­cia­li­zuo­toms par­duo­tu­vėms ir vi­siš­kai už­draus­ti jo rek­la­mą. Ir ma­no­te, kad dėl to žmo­nės mes ger­ti?

Pa­vyz­džiui, nar­ko­ti­kų rek­la­ma yra už­draus­ta, jų nė spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se įsi­gy­ti ne­ga­li­ma, bet kaip yra Lie­tu­vo­je nar­ko­ma­nų, taip yra.

Be to, no­ri­ma įtvir­tin­ti, kad spe­cia­li­zuo­ta par­duo­tu­vė ga­li bū­ti tik vie­to­vė­je, ku­rio­je yra ne ma­žiau nei 10 tūkst. gy­ven­to­jų. Net kai ku­riuo­se ra­jo­nų cent­ruo­se tiek žmo­nių ne­gy­ve­na, tad spe­cia­li­zuo­tų par­duo­tu­vių ten steig­ti ne­bus ga­li­ma.

Pa­sek­mės? Par­duo­tu­vė­se, ypač kai­miš­ko­se, pa­ja­mos iš al­ko­ho­lio par­da­vi­mo su­da­ro di­de­lę da­lį vi­sų pa­ja­mų. Jei spe­cia­li­zuo­tų par­duo­tu­vių steig­ti ten bus neį­ma­no­ma, ar neat­si­tiks taip, kad kai bus už­draus­ta pre­kiau­ti svai­ga­lais, vers­li­nin­kai iš vi­so par­duo­tu­ves už­da­rys, nes jos dirbs nuo­sto­lin­gai? Ar ne­bus taip, kad ta­da net duo­nos nu­si­pirk­ti žmo­nės tu­rės va­žiuo­ti ke­lio­li­ka ar ke­lias­de­šimt ki­lo­met­rų į di­des­nį mies­tą?

O la­biau­siai šiur­pi­na fak­tas, kad Sei­mas, imi­tuo­da­mas ko­vą su al­ko­ho­liu, vi­siš­kai ne­krei­pia dė­me­sio į ko­vą su nar­ko­ti­kais. Net­gi at­virkš­čiai. Sei­me jau at­si­ra­do ini­cia­ty­va pa­leng­vin­ti gy­ve­ni­mą nar­ko­ma­nams.

Nuo sau­sio įsi­ga­lio­jo nuo­sta­ta, kad už nar­ko­ti­kų var­to­ji­mą ad­mi­nist­ra­ci­ne at­sa­ko­my­be iš­si­suk­ti ne­beį­ma­no­ma, gre­sia bau­džia­mo­ji. Ir ką ma­no­te? Sei­mo li­be­ra­lė Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė re­gist­ra­vo pa­tai­są, ku­ria no­ri šią „ne­tei­sy­bę“ iš­tai­sy­ti. Anot jos, už­ten­ka ir ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės.

Ne­nus­teb­čiau, jei keis­tas nau­ja­sis Sei­mas šią pa­tai­są pa­lai­min­tų.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas