(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Ar žodžio laisvė dar brangi kaip nepriklausomybė?

2017 m. gegužės 6 d.
Loreta KLICNER, žurnalistė

„Pra­džio­je bu­vo Žo­dis. Tas Žo­dis bu­vo pas Die­vą, ir Žo­dis bu­vo Die­vas“. Šian­dien Evan­ge­li­ja pa­gal Jo­ną nė­ra Die­vas val­džios evan­ge­li­kams. Į kiek­vie­ną ka­den­ci­ją jie at­si­ne­ša sa­vo „žo­dį“ ir ban­do su­lip­dy­ti kū­ną pa­gal sa­vo at­vaiz­dą.

Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­na vi­sa­da pri­me­na sve­ti­mos vals­ty­bės val­džios rep­re­si­jas, už­draus­tą lais­vą lie­tu­viš­ką žo­dį ir tuos, ku­rie dėl jo au­ko­jo­si.

Šian­dien, praė­jus 113 me­tų nuo lie­tu­viš­kos spau­dos at­ga­vi­mo, ten­ka kal­bė­ti apie žo­džio lais­vę, ku­rios ri­bas vis ban­do siau­rin­ti ne­prik­lau­so­mos vals­ty­bės iš­rink­tie­ji.

„Vals­tie­čių“ val­džia la­bai grei­tai ėmė ieš­ko­ti nau­jos gran­di­nės „sar­gi­niam šu­niui“.

Tri­ju­lė iš Sei­mo „vals­tie­čių“ su Do­vi­le Ša­ka­lie­ne prie­ša­ky­je su­gal­vo­jo, kad ži­niask­lai­dos tu­ri­ny­je tu­ri bū­ti iš­lai­ky­tos pro­por­ci­jos tarp tei­gia­mos ir nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos. Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­so­mis bu­vo nu­ma­ty­ta, kad po­zi­ty­vias ži­nias pa­teik­tų in­for­ma­ci­nės pro­gra­mos pra­džio­je ar pir­muo­siuo­se lei­di­nio pus­la­piuo­se.

Tai­gi, val­džia, kaip so­vie­ti­nės cen­zū­ros lai­kais, no­rė­jo nu­spręs­ti, ką žur­na­lis­tui ra­šy­ti ir kur tai spaus­din­ti. Ini­cia­ty­vos au­to­riai at­ro­dė net įsi­žei­dę, kai vi­suo­me­nė ir ži­niask­lai­da pa­ra­gi­no at­si­kvo­šė­ti.

Prieš ke­lias die­nas Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mą vėl pa­to­bu­li­no: siū­lo­ma nu­sta­ty­ti drau­di­mą skelb­ti ju­ri­di­nių as­me­nų da­ly­ki­nę re­pu­ta­ci­ją pa­žei­džian­čią in­for­ma­ci­ją.

Pa­tai­sas Sei­mo po­sė­džių sek­re­to­ria­te įre­gist­ra­vo „vals­tie­čių“ va­das Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Arū­nas Ge­lū­nas ir ko­mi­te­to na­riai Vy­tau­tas Ker­na­gis, Ro­ber­tas Šark­nic­kas, Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis ir šiau­lie­tis Sta­sys Tu­mė­nas.

Jų nuo­mo­ne, ju­ri­di­niai as­me­nys disk­ri­mi­nuo­ja­mi, nes ne­ga­li kaip ir fi­zi­niai as­me­nys gin­ti sa­vo ne­tur­ti­nes tei­ses Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­bo­je. „Tai yra tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo trū­ku­mas“, – sa­kė pro­jek­to ini­cia­to­riai, pa­si­ruo­šę kam­šy­ti at­ras­tą spra­gą.

Įs­ta­ty­mų lei­dė­jai tar­si ne­ži­no­jo, kad kiek­vie­nas ju­ri­di­nis as­muo se­niai tu­ri tei­sę gin­ti sa­vo pa­žeis­tą da­ly­ki­nę re­pu­ta­ci­ją rem­da­ma­sis Ci­vi­li­niu ko­dek­su. To­kių by­lų jau ne vie­na, jos pa­sie­kė ir Lie­tu­vos Aukš­čiau­sią­jį Teis­mą.

Ko sie­kia­ma? No­ri­ma žur­na­lis­tus baus­ti ke­lis kar­tus už tą pa­tį, o jei­gu ne­pa­vyk­tų, bent įbau­gin­ti, kad prieš ra­šy­da­mi, pa­gal­vo­tų, kiek šim­tų tūks­tan­čių eu­rų ga­li bū­ti ver­tas „žo­dis“?

R. Kar­baus­kis tu­ri pa­tir­ties gin­ti da­ly­ki­nę re­pu­ta­ci­ją: And­rių Ku­bi­lių jis skun­dė teis­mui dėl su­kel­tų abe­jo­nių, ar tuo me­tu R. Kar­baus­kio val­do­ma bend­ro­vė UAB „Ag­ro­kon­cer­nas“ dėl vers­lo ry­šių su Ru­si­ja ne­tu­ri prie­šiš­kų vals­ty­bei in­te­re­sų. Teis­mas priė­mė A. Ku­bi­liui pa­lan­kų spren­di­mą ir R. Kar­baus­kio rei­ka­lau­ja­mų šim­tų tūks­tan­čių ne­pri­tei­sė. Bet yra nau­jų is­to­ri­jų.

Pri­si­min­ki­me po­nios Kil­di­šie­nės au­to­mo­bi­lio ry­šį su „Ag­ro­kon­cer­nu“, ki­tas vers­lo įmo­nes, ku­rios mi­ni­mos ko­rup­ci­jos, vie­šų­jų pir­ki­mų skan­da­luo­se, par­ti­jų „juo­do­sio­se“ bu­hal­te­ri­jo­se, pro­jek­tuo­se, su­si­ju­siuo­se su vals­ty­bi­nės reikš­mės ob­jek­tų sta­ty­bo­mis. Ar­ba – vals­ty­bi­nes įmo­nes, ku­rio­se gi­mi­nių, drau­gų, par­ti­jos bi­čiu­lių ry­šiai at­sklei­džia kla­nų įta­ką.

Kai da­ly­ki­nė re­pu­ta­ci­ja virs­ta kri­mi­na­li­ne, rei­kia pa­ti­ki­mų prie­mo­nių ją iš­skalb­ti.

Re­gu­liuo­ti ži­niask­lai­dą, ją val­dy­ti, že­min­ti ar kal­tin­ti dėl emig­ra­ci­jos ir ap­skri­tai dėl vi­sų pro­ble­mų vals­ty­bė­je, – ar to­kie ban­dy­mai nė­ra grės­mė na­cio­na­li­niam sau­gu­mui? Juk su­nai­ki­nęs žo­dį, leng­vai su­nai­kin­si kū­ną.

Prieš me­tus Sei­mas iš­da­vė vi­suo­me­nės in­te­re­są ži­no­ti, priim­da­mas Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sas, ku­rios nu­ma­tė bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už ne­vie­šų teis­mo po­sė­džių me­džia­gos at­sklei­di­mą ir vie­šą pa­skel­bi­mą.

Gal sei­mū­nai, ma­ty­da­mi klum­pan­čius bi­čiu­lius teis­muo­se, no­rė­jo ap­sau­go­ti ir sa­ve? O jei­gu kas nu­tiks! Priė­mus pa­tai­sas, ne­vie­šų po­sė­džių teis­me ga­lė­jo ge­ro­kai pa­dau­gė­ti – ypač re­zo­nan­si­nių by­lų, su­si­ju­sių su vie­šai­siais as­me­ni­mis. Si­tua­ci­ją iš­gel­bė­jo Pre­zi­den­tės ve­to.

Maž­daug prieš pus­me­tį Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė vėl ve­ta­vo vie­nin­gai (su­si­lai­kė tik vie­nas) priim­tas Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas dėl vie­šų­jų as­me­nų įžei­di­mo. Vie­šie­ji as­me­nys, ku­rių kri­ti­kos ri­bos yra ge­ro­kai pla­tes­nės ne­gu ki­tų, bū­tų ga­lė­ję rei­ka­lau­ti at­ly­gin­ti tur­ti­nę ir ne­tur­ti­nę ža­lą, pa­da­ry­tą dėl as­mens gar­bės ir oru­mo pa­že­mi­ni­mo. Ir ne­svar­bu, kad juos pa­skel­bęs as­muo vei­kė są­ži­nin­gai ir sie­kė su­pa­žin­din­ti vi­suo­me­nę su vie­šuo­ju as­me­niu ir jo veik­la.

Žo­džio lais­vę, tei­sę tu­rė­ti įsi­ti­ki­ni­mus ir juos lais­vai reikš­ti gi­na mū­sų Kons­ti­tu­ci­ja, įsta­ty­mai, Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­ja. Tai bū­ti­na de­mok­ra­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je. Ši lais­vė tu­ri bū­ti ne­truk­do­ma val­džios ins­ti­tu­ci­jų, kol ji ne­per­žen­gia įsta­ty­mų ri­bos. Bet ri­bą ban­do­ma nu­brėž­ti vis ar­čiau.

Ki­ta ver­tus, kai ne­pai­so­ma žur­na­lis­to pro­fe­si­nės eti­kos ir bru­ka­ma „dug­ni­nė“ žur­na­lis­ti­ka, į ku­rią net pa­tiems kok­tu žiū­rė­ti, žo­džio lais­vės ri­bą val­džiai ne­sun­ku siau­rin­ti.

Ne­se­niai pa­skelb­tas or­ga­ni­za­ci­jos „Re­por­te­riai be sie­nų“ pa­sau­lio ži­niask­lai­dos lais­vės in­dek­sas. Ja­me Lie­tu­va nu­kri­to į 36 vie­tą. Eks­per­tai tei­gia, kad ri­zi­ką ke­lia men­kas ži­niask­lai­dos eko­no­mi­nis pa­jė­gu­mas ir stam­bio­jo vers­lo in­te­re­sai. Pa­vyz­džiui, Es­ti­ja šia­me rei­tin­ge uži­ma 12-ą vie­tą. Lat­vi­ja – 28-a.

Ži­niask­lai­dos mi­si­ja de­mok­ra­ti­nė­je vals­ty­bė­je yra kont­ro­liuo­ti val­džią, bū­ti jai opo­zi­ci­jo­je. Taip, ži­nau, kad tai idea­lis­tiš­ka, tai teo­ri­ja ir nie­ko čia ne­pa­vai­din­si. O ko­kia pra­kti­ka? Pa­si­žiū­rė­ki­me į veid­ro­dį.

Lais­vas žo­dis vals­ty­bei, tau­tai svar­bus kaip ne­prik­lau­so­my­bė. To­dėl yra vil­ties, kad mąs­tan­čiai vi­suo­me­nei kri­tiš­ka ži­niask­lai­da yra ir bus rei­ka­lin­ga. Jei­gu pa­sku­ti­nis žo­dis bus „pas Die­vą“ val­džios rū­muo­se, mums liks tik daug­taš­kiai.

Su Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­na mus vi­sus.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas