(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Teniso entuziasto auklėtiniai jį pagerbė pergale

2017 m. gegužės 11 d.

Ak­me­nė­je su­reng­tą sep­tin­tą­jį sta­lo te­ni­so tur­ny­rą, skir­tą Au­gus­ti­nui Ja­na­vi­čiui at­min­ti, lai­mė­jo Pa­pi­lės ko­man­da.

Jo­je žai­dė vie­nin­te­liai tur­ny­re da­ly­va­vę A. Ja­na­vi­čiaus auk­lė­ti­niai Man­tas Lia­chaus­kas ir Eval­das Štein­ber­gas. Jų ir dar Eri­ko Na­ru­šai­čio su­da­ry­ta ko­man­da le­mia­mo­je ko­vo­je dėl nu­ga­lė­to­jų ti­tu­lo re­zul­ta­tu 3:2 nu­ga­lė­jo Nau­jo­sios Ak­me­nės at­sto­vus Vla­di­mi­rą Go­li­ko­vą, An­ta­ną Bu­džių, Arū­ną Dyg­lį. Tre­čiąją vie­tą pel­nė sta­lo te­ni­so klu­bo „Ma­žo­ji ra­ke­tė“ at­sto­vai Jo­nas Dva­riš­kis, Graž­vy­das ir Do­man­tas Put­riai.

Iš vi­so var­žė­si še­šios ko­man­dos.

Tur­ny­rai pra­dė­ti reng­ti iš­kart po A. Ja­na­vi­čiaus mir­ties 2010 me­tais. Or­ga­ni­za­ci­nius rei­ka­lus tvarko Pa­pi­lės spor­to en­tu­zias­tai Pra­nas Ra­moš­ka, Igo­ris Je­ro­še­vas. Spor­ti­nin­kus pa­ger­bia jo ar­ti­mie­ji, šį­kart da­ly­va­vo žmo­na, sū­nus ir dvi duk­ros.

A. Ja­na­vi­čius te­ni­są mė­go nuo vai­kys­tės. Ak­me­nės ra­jo­ne gar­sė­jo pa­jė­gūs sta­lo te­ni­si­nin­kai Ag­luo­nų ta­ry­bi­nia­me ūky­je, S. Dau­kan­to ko­lū­ky­je, kai ten dir­bo šio spor­to en­tu­zias­tas ir tre­ni­ra­vo ki­tus. Nuo 1995 me­tų A. Ja­na­vi­čius Pa­pi­lės vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je ta­po sta­lo te­ni­so bū­re­lio va­do­vu, pa­sku­ti­niais sa­vo gy­ve­ni­mo me­tais šias pa­rei­gas ėjo vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Kęs­tu­čio BA­RAUS­KO nuo­tr.

Tur­ny­rą lai­mė­jo Pa­pi­lės ko­man­dos žai­dė­jai (iš kai­rės) Eri­kas Na­ru­šai­tis, Man­tas Lia­chaus­kas ir Eval­das Štei­nber­gas.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas