(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Reginos Biržinytės premija – „emigrantui“ Gediminui Griškevičiui

2017 m. gegužės 20 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Ket­vir­ta­die­nį Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­ta 21-oji Re­gi­nos Bir­ži­ny­tės li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos įtei­ki­mo šven­tė, ei­lės skam­bė­jo „Poe­zi­jos pa­va­sa­rė­ly­je“.

Pre­mi­jos lau­rea­tu ta­po su Kel­mės kraš­tu glau­džiai su­si­jęs, nors dau­giau kaip tris de­šimt­me­čius Pa­lan­go­je gy­ve­nan­tis, poe­tas, žur­na­lis­tas Ge­di­mi­nas Griš­ke­vi­čius. Pre­mi­ja jam skir­ta už poe­zi­jos rin­ki­nį „Maiš­to jū­ra. Vė­jož­val­gos“.

daliak@skrastas.lt

Ket­vir­ta­die­nį Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je po­rą va­lan­dų sklan­dė poe­zi­jos dva­sia, tvy­ro­jo šven­ti­nė nuo­tai­ka – pa­gerb­tas Re­gi­nos Bir­ži­ny­tės li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos lau­rea­tas Ge­di­mi­nas Griš­ke­vi­čius, įver­tin­tas už poe­zi­jos rin­ki­nį „Maiš­to jū­ra. Vė­jož­val­gos“.

Juos­tą lau­rea­tui už­ri­šo Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja So­na­ta Venc­kie­nė. G. Griš­ke­vi­čius su­lau­kė daug svei­ki­ni­mų iš se­nų pa­žįs­ta­mų, kū­rė­jų.

Re­gi­nos Bir­ži­ny­tės li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos sky­ri­mo ko­mi­si­jos na­rys Bro­nis­lo­vas Kli­ma­šaus­kas juo­kau­da­mas sa­kė, kad šių me­tų pre­mi­jos lau­rea­tas Ge­di­mi­nas Griš­ke­vi­čius – kū­rė­jas-emig­ran­tas.

G. Griš­ke­vi­čius Kel­mės ra­jo­ne ne­be­gy­ve­na ge­rus tris de­šimt­me­čius. Šia­me kraš­te yra bai­gęs vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, il­go­kai dir­bęs. Ko­mi­si­ja at­si­žvel­gė į tai, kad sa­vo kū­ry­ba Ge­di­mi­nas Griš­ke­vi­čius „už­ka­bi­na“ tiek Šau­kė­nus, tiek Uš­nė­nus, tiek ir Kel­mę.

B. Kli­ma­šaus­kas, G. Griš­ke­vi­čių pa­žįs­tan­tis iš anks­tes­nių lai­kų, tvir­ti­no, jog pre­mi­jos lau­rea­tas kū­ry­bi­nę gys­le­lę tik­rai tu­ri. Į ra­jo­ni­nę spau­dą pra­dė­jo ra­šy­ti ei­lė­raš­tu­kus dar mo­ki­nys bū­da­mas, vė­liau dir­bo ir laik­raš­ty­je. „Ge­di­mi­nas gy­ve­na ta­ry­tum tarp dvie­jų mei­lu­žių – žur­na­lis­ti­kos ir poe­zi­jos. Ne­ži­nia, ar žur­na­lis­tas, ar poe­tas Ge­di­mi­nas stip­res­nis. Ne­ži­nia, ar pa­ten­ka, anot poe­to Do­nal­do Ka­jo­ko, tarp Lie­tu­vo­je esan­čių vos dvi­de­šim­ties tik­rų poe­tų“, – ir rim­tai, ir juo­kais sa­kė Bro­nis­lo­vas Kli­ma­šaus­kas.

R. Bir­ži­ny­tės li­te­ra­tū­ri­nė pre­mi­ja įver­tin­ta­me poe­zi­jos rin­ki­ny­je ei­lė­raš­čiai – pa­pras­ti ir nuo­šir­dūs, dau­ge­ly­je jų išei­ties taš­kas – gam­ta, ne­ma­žai de­di­ka­ci­jų (kel­miš­kiui ak­men­ta­šiui Juo­zui Liau­dans­kiui, vai­kams). „Iš vi­sų eže­rų rei­kia iš­kuop­ti dumb­lą, –/ Kad smil­tys lik­tų smil­ti­mis. / Nuo vi­sų pa­ke­lių rei­kia / Nu­va­ly­ti dul­kes,– / Kad žo­lė lik­tų žo­le. / Bet kas iš­kuops, / Jei žu­vys tū­no / Dumb­le, / Bet kas nu­va­lys, /Jei žmo­nės pa­ke­lė­se – /Dulkėti?!“, – ra­šo­ma vie­na­me ei­lė­raš­ty­je.

Re­gi­nos Bir­ži­ny­tės li­te­ra­tū­ri­ne pre­mi­ja įver­tin­ta 19 lau­rea­tų, nors pre­mi­ja jau įteik­ta 21 kar­tą. Du kū­rė­jai pre­mi­ją pel­nė po du kar­tus.

Ta­ry­bos spren­di­mu R. Bir­ži­ny­tės li­te­ra­tū­ri­nė pre­mi­ja šie­met pir­mą sy­kį pa­di­din­ta, su­da­ro 500 eu­rų. Anks­tes­niais me­tais pre­mi­ją su­da­rė 1000 li­tų ar­ba be­veik 300 eu­rų.

Po pre­mi­jos įtei­ki­mo, svei­ki­ni­mų, pri­si­mi­ni­mų skai­ty­tos ei­lės. Tra­di­ci­nia­me „Poe­zi­jos pa­va­sa­rė­ly­je“ sa­vo kū­ry­ba da­li­jo­si net 48 poe­tai iš Kel­mės ir ap­lin­ki­nių ra­jo­nų.

Au­to­rės nuo­tr.

19-uo­ju Re­gi­nos Bir­ži­ny­tės pre­mi­jos lau­rea­tu šie­met ko­mi­si­jos iš­rink­tas poe­tas ir žur­na­lis­tas Ge­di­mi­nas Griš­ke­vi­čius už poe­zi­jos rin­ki­nį „Maiš­to jū­ra. Vė­jož­val­gos“.

Pre­mi­jos lau­rea­tą svei­ki­no bū­rys šau­kė­niš­kių, pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si jo mo­ky­to­ja Ele­na Bur­du­lie­nė.

Ei­les „Poe­zi­jos pa­va­sa­rė­ly­je“ skai­tė net 48 poe­tai.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas