(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kaunietis bjauroja Kelmę

2017 m. gegužės 20 d.
Regina MUSNECKIENĖ

SKAI­TY­TO­JAI KREI­PIA­SI

Kel­mės mies­to cent­re, B. Lau­ce­vi­čiaus gat­vė­je, tarp tri­jų pri­va­čių na­mų, ne­di­de­lis gal po­ros arų skly­pas už­grioz­din­tas griu­vė­siais ir apau­gęs žo­lė­mis, pik­ti­na kai­my­nus. Mat, šią erd­vę ga­li­ma pri­skir­ti bet ku­riam iš tri­jų na­mų. Skly­po šei­mi­nin­kas gy­ve­na Kau­ne. Ap­leis­tu skly­pu ne­si­rū­pi­na.

reginamus@skrastas.lt

Sto­vė­jo lūš­na

Į re­dak­ci­ją krei­pė­si vie­na iš skly­po kai­my­nių. Mo­te­ris pik­ti­no­si pri­vers­ta gy­ven­ti tarp šiukš­lių ir žiur­kių. Už jos kie­mo var­tų prie pat na­mo sie­nos priei­na kai­my­no skly­pas. Anks­čiau ja­me sto­vė­jo ap­griu­vu­si lūš­na įkri­tu­siu sto­gu. Tuo­met kai­my­nai pik­ti­no­si dėl ne­sau­gu­mo. Ga­lė­jo už­griū­ti juos pa­čius ar­ba po kie­mą bė­gio­jan­čius vai­kus.

Kai­my­nai ži­no­jo, kas lūš­nos sa­vi­nin­kas. Ta­čiau vė­liau paaiš­kė­jo, jog skly­pas su vi­sa lūš­na par­duo­tas vie­nam kau­nie­čiui.

Iš­siaiš­kin­ti kas lūš­nos šei­mi­nin­kas bu­vo ne­leng­va. Kreip­ta­si į žur­na­lis­tus, mies­to se­niū­ną, že­mėt­var­kos sky­rių.

Li­ko są­var­ty­nas

Po ke­le­rių me­tų ko­vos šei­mi­nin­kas pa­ga­liau pa­si­rū­pi­no nu­griau­ti lūš­ną. Da­lį kū­ren­ti dar tin­ka­mų sie­no­jų kaž­kas at­va­žia­vęs trak­to­riu­mi iš­si­ve­žė. Ki­tos lūš­nos da­lys li­ko. Tai­gi, vie­toj lūš­nos da­bar ša­lia gat­vės ir tarp tri­jų kai­my­nų na­mų kėp­so šiukš­lių krū­va. Žo­lės užau­ga su­lig žmo­gaus ūgiu.

Pa­sak kai­my­nės, praė­ju­sią va­sa­rą kaž­koks se­nu­kas po­rą kar­tų per­va­žia­vo per skly­pą su žo­liap­jo­ve. Šie­met dar nie­kas ne­pa­si­ro­dė.

„Gy­ve­nu tarp žiur­kių ir šiukš­lių, – bė­do­jo sa­vo kie­mą kruopš­čiai pri­žiū­rin­ti kel­miš­kė. – Neį­si­vaiz­duo­ju, ko­dėl mies­to val­džia ne­si­rū­pi­na mies­to įvaiz­džiu. Ir ko­dėl mes, sa­vo ne­lai­mei, pa­te­kę į to­kią kai­my­nys­tę, tu­ri­me gy­ven­ti an­ti­sa­ni­ta­ri­nė­mis są­ly­go­mis?“

Mo­te­ris ro­dė ir ki­tus pra­stos mies­to prie­žiū­ros pa­vyz­džius: ne­pjau­tą žo­lę tarp jos so­dy­bos tvo­ros ir gat­vės, nuo ša­li­gat­vio į jos skly­pą virs­tan­čius bor­diū­rus. Daug kar­tų apie tai sa­kiu­si se­niū­nui. Jo­kios reak­ci­jos.

Se­niū­nas ieš­kos sa­vi­nin­ko

Kel­mės se­niū­nas Ro­mas At­ko­čai­tis sa­kė, jog di­de­lė bė­da ki­tuo­se mies­tuo­se gy­ve­nan­tys ne­rū­pes­tin­gi skly­pų sa­vi­nin­kai. Su mi­nė­to skly­po sa­vi­nin­ku vargs­ta­ma jau ne vie­ne­ri me­tai. Apie de­šimt­me­tį ma­ža­me skly­pe­ly­je, tarp ki­tų kai­my­nų na­mų sto­vė­jo lūš­na, ku­ri kė­lė grės­mę gy­ven­to­jų sau­gu­mui, nea­ti­ti­ko prieš­gais­ri­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų ir dar­kė mies­to įvaiz­dį.

Se­niū­nas tvir­ti­no su­ra­dęs lūš­nos ir skly­po šei­mi­nin­ką ir pri­ver­tęs jį nu­griau­ti sta­ti­nį. Ta­čiau nu­grio­vus li­ko šiukš­lių ir at­lie­kų krū­vos.

Kai­my­nai skly­pą nu­pirk­tų, ta­čiau už dau­giau kaip aro skly­pe­lį už­si­pra­šy­ta 8 tūks­tan­čių eu­rų.

Se­niū­nas sa­kė tie­sio­gi­nių skly­po šei­mi­nin­ko kon­tak­tų ne­tu­rįs. Ži­nąs tik, kas yra skly­po šei­mi­nin­ko gi­mi­nai­čiai.

Pa­ti­ki­no, jog tuoj pat juos su­ras ir su­si­sieks su skly­po šei­mi­nin­ku. Jei­gu ne­pa­vyks su­si­tar­ti ge­ruo­ju, su ne­tvar­ka teks ko­vo­ti ski­riant ad­mi­nist­ra­ci­nę bau­dą.

Au­to­rės nuo­tr.

Bu­vo lūš­na, da­bar po kai­my­nų lan­gais li­ko šiukš­lių krū­va.

Re­dak­ci­jai pa­si­skun­du­si mo­te­ris gra­žiai tvar­ko sa­vo na­mų ap­lin­ką, bet tu­ri ner­vin­tis dėl po lan­gais pa­lik­tų sve­ti­mų šiukš­lių.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas