(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Prezidentūra Kelmėje pagerbė daugiavaikes motinas

2017 m. gegužės 18 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Va­kar į Kel­mę at­vy­kę Lie­tu­vos pre­zi­den­tū­ros at­sto­vai pa­ger­bė dvi dau­gia­vai­kes mo­ti­nas An­ta­ni­ną Ri­mi­die­nę, gy­ve­nan­čią Pa­mer­gių kai­me, ir kel­miš­kę Eu­ge­ni­ją Ūk­sie­nę. Abi mo­te­rys pa­gim­dė, išau­gi­no ir do­rai išauk­lė­jo po aš­tuo­nis vai­kus. Joms įteik­ti or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liai.

reginamus@skrastas.lt

Į iš­kil­mes ne­ga­lė­jo nu­vyk­ti

Dau­gia­vai­kes mo­ti­nas Lie­tu­vos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­ger­bė Mo­ti­nos die­nos iš­va­ka­rė­se Vil­niu­je. Ta­čiau kel­miš­kės dėl svei­ka­tos pro­ble­mų į pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ją Pre­zi­den­tū­ro­je ne­nu­vy­ko.

To­dėl LR Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos kanc­le­ris Gied­rius Kra­saus­kas ir Per­so­na­lo sky­riaus ve­dė­ja Gra­ži­na Ur­bo­nie­nė Pre­zi­den­tės ap­do­va­no­ji­mus įtei­kė Kel­mė­je: An­ta­ni­nai Ri­mi­die­nei – me­ro ka­bi­ne­te, Eu­ge­ni­jai Ūk­sie­nei – jos na­muo­se.

Aš­tuo­ni vai­kai, sep­ty­nio­li­ka anū­kų

87 me­tų An­ta­ni­na Ri­mi­die­nė, at­siė­mu­si ap­do­va­no­ji­mą ir iš­gė­ru­si ar­ba­tos su ra­jo­no me­ru bei sve­čiais iš Pre­zi­den­tū­ros, su­ti­ko pa­bend­rau­ti su žur­na­lis­tais ir pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo gy­ve­ni­mą.

Aš­tuo­nių vai­kų ma­ma prieš 25 me­tus pa­lai­do­jo sa­vo vy­rą, su ku­riuo drau­ge gy­ve­no 41 me­tus. Ta­čiau mo­te­riai li­ko pa­ts di­džiau­sias jud­vie­jų už­gy­ven­tas tur­tas – vai­kai ir 17 anū­kų.

Po­nia An­ta­ni­na iš­te­kė­jo bū­da­ma vos 21 me­tų. Po tre­je­to me­tų su­si­lau­kė pir­ma­gi­mio Zig­mo. Po to kas dve­ji – tre­ji me­tai gi­mė Vik­to­ras, Sta­sė, dvy­nės An­ta­ni­na ir Ire­na, Kęs­tu­tis, Gin­ta­ras ir Sau­lė.

Užg­rū­din­ti var­go

Su še­še­riais me­tais vy­res­niu sa­vo vy­ru Juo­zu po­nia An­ta­ni­na su­si­pa­ži­no tuo­met, kai jos vy­res­nio­ji se­suo iš­te­kė­jo už bū­si­mo jos vy­ro bro­lio. „Se­suo ir pri­pir­šo“, – sa­ko po­nia An­ta­ni­na.

Jos ma­ma bu­vo naš­lai­tė, anks­ti ne­te­ko ma­mos. Tė­vas bu­vo anks­ti ne­te­kęs tė­vo. Abu ma­tę daug var­go. Su­si­lau­kė de­šim­ties vai­kų. O gy­ven­ti rei­kė­jo iš še­šių hek­ta­rų že­mės. Ta­čiau tė­ve­liai bu­vo la­bai ge­ri. Sten­gė­si dėl vai­kų. Ma­ma ran­ko­mis siū­da­vo vai­kams dra­bu­žius. Net tam­so­je su­ge­bė­da­vo megz­ti. Sės­da­vo į stak­les ir aus­da­vo. Vis­kas, ką vai­kai vil­kė­jo, bu­vo su­kur­ta jos ran­ko­mis. Mo­kė darbš­tu­mo. Auk­lė­jo griež­tai – už sa­vo dar­žo ežios ne­ga­li­ma nė žir­nio nu­si­skin­ti. Bet ap­siė­jo be rykš­tės. Klau­sy­da­vo.

Pa­na­šiai ir An­ta­ni­na su sa­vo vy­ru Juo­zu auk­lė­jo sa­vo vai­kus. Jie klau­sė. Ne­te­ko nė pirš­tu pa­grū­mo­ti. Jos vai­kų vai­kys­tė bu­vo leng­ves­nė ne­gu jos pa­čios. Ta­čiau tu­rė­da­ma to­kias są­ly­gas kaip šiais lai­kais, kai mo­ti­noms su­da­ry­ta dau­gy­bė pa­to­gu­mų, mo­ka­mos pa­šal­pos, vis­ko ga­li­ma nu­si­pirk­ti, ne­pa­si­tu­rin­čios gau­na lab­da­ros, dau­gia­vai­kė ma­ma sa­ko bū­tų užau­gi­nu­si ir dar aš­tuo­nis.

„Ne­bu­vo nei ve­ži­mu­kų, nei skal­byk­lių. Kai gi­mė dvy­nu­kės, ran­kos bū­da­vo kru­vi­nos nuo skal­bi­mo. O ma­ma ei­da­ma na­mo ma­ne ap­lan­kiu­si ver­kė: „Ką ji da­bar da­rys?“ Sun­ku bu­vo. Duk­roms rei­kė­jo vys­tyk­lų. Kai paau­go, trū­ko pa­ta­ly­nės. Ar­dy­da­vau se­nus su­dė­vė­tas rū­bus, iš­kirp­da­vau svei­kus ga­ba­lus ir siū­da­vau mer­gai­tėms su­kne­les.

Ga­vu­si vals­ty­bės pa­šal­pą už dvy­nu­kes nu­si­pir­kau siu­vi­mo ma­ši­ną. Ji pa­leng­vi­no gy­ve­ni­mą. Nie­kas ma­nęs ne­mo­kė siū­ti. Sa­va­moks­lė. Bet daug pa­ti sau pa­gel­bė­da­vau bui­ty­je.“

Gy­ve­ni­mo dra­mos

A. Ri­mi­die­nė au­gin­da­ma vai­kus pa­ty­rė ne tik sun­ku­mų, bet ir bai­sių su­krė­ti­mų, kai jie užau­go. Duk­ros Sta­se­lės ir sū­naus Kęs­tu­čio jau ne­bė­ra. Sta­se­lė nu­žu­dy­ta vos su­lau­ku­si 28 me­tų. Pa­li­ko ke­tu­ris naš­lai­čius vai­kus. Ma­žiau­sio­ji duk­re­lė bu­vo vos ke­lių mė­ne­sių. Po­nia An­ta­ni­na pri­glau­dė ir išau­gi­no vi­sus ke­tu­ris sa­vo anū­kė­lius. Rū­pi­no­si ir neį­ga­lia ma­žiau­sią­ja, kol jai su­ka­ko 24 me­tai. Pas­kui ne­be­tu­rė­jo jė­gų. Te­ko iš­vež­ti į pens­io­na­tą.

Praė­jus de­šim­čiai me­tų po duk­ros ne­tek­ties, ne­te­ko ir sū­naus. Jis žu­vo au­toa­va­ri­jo­je. Vis pri­si­me­na jį ma­žą, kaip ves­da­vo­si į pie­vas ga­ny­ti ko­lū­kio ark­lių, kaip jis na­muo­se šei­mi­nin­kau­da­vo. „Bu­vo ge­ras vai­kas“, at­si­dūs­ta ma­ma.

Ne­te­ku­si sū­naus mo­ti­na pa­sa­ko­jo vaikš­čio­da­vu­si „kaip pa­blū­du­si“, iš­li­pa iš au­to­bu­so ir ne­ži­no kur ei­ti. Te­ko kreip­tis į ner­vų li­gų gy­dy­to­ją. Ji pa­sta­tė mo­te­rį ant ko­jų.

Guo­dė tik ki­ti vai­kai. Vi­siems jiems sėk­min­gai su­si­klos­tė gy­ve­ni­mas, įgi­jo pro­fe­si­jas. Jau­niau­sio­ji duk­ra Sau­lė gy­ve­na ša­lia, kai­me ūki­nin­kau­ja. Ki­ti ir­gi gy­ve­na ne­to­lie­se: Kel­mė­je, Vi­duk­lė­je, Tel­šiuo­se.

Sep­ty­ni me­da­liai

Pre­zi­den­tės me­da­lis – jau sep­tin­ta­sis A. Ri­mi­die­nės ko­lek­ci­jo­je. Du gau­ti už vai­kus, pen­ki – už dar­bą. Ta­čiau vi­si jie po­niai An­ta­ni­nai vie­no­dai ver­tin­gi.

„Gai­liuos, kad neu­žau­gi­nau de­šimt vai­kų. Gal bū­čiau ga­vu­si auk­si­nį me­da­lį“, – šyp­so­si dau­gia­vai­kė ma­ma.

Nors au­gi­no bū­rį vai­kų, A. Ri­mi­die­nė dar su­ge­bė­jo pel­ny­ti me­da­lių ir už dar­bą. Abu su vy­ru dir­bo ko­lū­ky­je. An­ta­ni­na šė­rė kiau­les, ga­nė ko­lū­kio ark­lius, mel­žė kar­ves. Per pus­nis klam­po­da­vo į fer­mą. Kur bū­da­vo dar­bo, ten ir dir­bo.Tik vie­ną kar­tą, kai ką tik pa­gim­džius sū­nų Kęs­tu­tį, rei­kė­jo ra­vė­ti ko­lū­kio dar­žus, taip va­di­na­mas nor­mas, bu­vo su­py­ku­si.

Na­muo­se ir­gi ne­trūk­da­vo dar­bo. Anuo­met iš par­duo­tu­vės ne­ga­lė­da­vai par­si­neš­ti pus­fab­ri­ka­čių. Rei­kė­jo pa­čiai ga­min­ti. Ir ne dviem ar ke­tu­riem, de­šim­čiai bur­nų. Net duo­ną po­nia An­ta­ni­na sa­vo šei­my­nai kep­da­vo. Di­džiu­liai puo­dai sriu­bos iki šiol sto­vi aky­se. Bet anuo­met Aukš­čiau­sia­sis ne­pa­gai­lė­jo dau­gia­vai­kei ma­mai ener­gi­jos. Paau­gę pa­dė­da­vo ir vai­kai. Vie­nas ki­tą au­gi­no. Ir na­mų ūkį kaip su­ge­bė­da­mi pri­žiū­rė­jo.

Po­nia An­ta­ni­na ne­sle­pia bu­vo ne­pri­tek­lių ir sun­kių aki­mir­kų. Kar­tais vy­rui, ei­nan­čiam į dar­bą, at­ras­da­vo bry­ze­lį la­ši­nių, o pa­ti su vai­kais ten­kin­da­vo­si at­si­gė­ru­si pie­no su duo­na.

„Pa­rėk­da­vau kur nors kam­pe, kai nie­kas ne­ma­to, ir vėl tu­rė­da­vau bū­ti links­ma. Juk jei­gu nu­si­mi­nu­si bū­si, gy­ve­ni­mas ne­pa­ge­rės. Kai esi sma­gus, tai ir gy­ve­ni­mas sma­ges­nis at­ro­do“,– dės­tė dau­gia­vai­kė ma­ma sa­vo gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ją.

Au­to­rės nuo­tr.

87 me­tų An­ta­ni­na Ri­mi­die­nė duk­ros Sau­lės at­vež­ta į ra­jo­no me­ro ka­bi­ne­tą bu­vo gu­vi, ne­pa­si­me­tė.

Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­lis – jau sep­tin­ta­sis An­ta­ni­nos Ri­mi­die­nės gy­ve­ni­me. Ta­čiau pa­ts svar­biau­sias, nes gau­tas iš Pre­zi­den­tės.

Po ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­jos An­ta­ni­na Ri­mi­die­nė prie ar­ba­tos puo­de­lio pa­si­kal­bė­jo su Pre­zi­den­tū­ros at­sto­vais ir ra­jo­no me­ru.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas